Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteĹ›Aktualnie jesteś: Strona g?ówna Biznes Aktualnie jesteĹ›
1 2 3 4 5
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character

BIZNES

SLAVINIA, czyli nowoczesna moda w s?owia?skim stylu.

Email Drukuj

SLAVINIA, czyli nowoczesna moda w s?owia?skim stylu.

Kiedy odzie? patriotyczna osi?ga szczyty popularno?ci nowa marka odzie?owa Slavinia idzie jeszcze dalej - wraca do korzeni dziadów, do kultury S?owian.

G?ównym za?o?eniem jest spojrzenie na s?owia?skie korzenie, które s? akcentowane poprzez nowoczesne, graficzne wariacje rzemios?a ludowego, czyli: haft krzy?ykowy, haft p?aski, koronka, zdobienia kwiatowe, motywy kwiatowe z gorsetów strojów ludowych, krywulka i zaproponowane s? one na nowoczesnym kroju materia?u czyli na: bluzach, T-shirtach, bluzkach. Interpretacja motywów nie jest "dos?owna".– mówi Karolina Sza?ankiewicz g?ówna projektantka SLAVINII.

W pierwszym etapie marka ma do zaoferowania bluzy unisex oraz bluzki damskie i m?skie. W perspektywie planowane jest wprowadzenie kilku rodzajów T-shirtów a na lato 2017 równie? pojawi? si? sukienki.

Odzie? kierowana jest do m?odych ludzi, którzy lubi? wyró?nia? si? na tle ogó?u jak równie? chc? zaakcentowa? swoj? niezale?no?? w stosunku do trendów. Marka klasyfikuje si? jako reprezentant nowoczesnego Urban Folku z t? ró?nic?, ?e ka?dy z wzorów powsta? w indywidualnym graficznym procesie tworzenia.

WiÄ™cej…
 

Polacy przed 25 rokiem ?ycia: m?odzi bierni lub bezrobotni

Email Drukuj

Co pi?ty bierny zawodowo Polak ma mniej ni? 25 lat. Nie pracuje, nie szuka pracy i nie jest gotowy do jej podj?cia. Chocia? sytuacja m?odych na rynku pracy si? poprawia, to nadal biernymi pozostaje ok. 2,8 mln z nich, a ponad 230 tys. jest bezrobotna – to co siódmy klient urz?dów pracy. Najwi?kszy problem z bezrobotn? m?odzie?? ma Ma?opolska, Lubelszczyzna i Podkarpacie.

Prawie 2,8 mln m?odych biernych
Z bada? BAEL wynika, ?e w ostatnim kwartale 2015 r. tylko co trzeci m?ody Polak (33,2 proc. osób 15-25 lat) by? aktywny zawodowo, czyli pracowa? lub mimo bezrobocia, aktywnie poszukiwa? zatrudnienia i by? gotowy do jego podj?cia. W grupach starszych ten odsetek wyniós? 85,4 proc. w?ród 25-34 latków i 87,7 proc. mi?dzy 35 a 44 rokiem ?ycia. Badania wskazuj?, ?e g?ówn? przyczyn? niskiej aktywno?ci m?odych Polaków jest odk?adanie wej?cia na rynek pracy ze wzgl?du na kontynuowanie nauki. Osoby poni?ej 25 roku ?ycia stanowi? a? 20,8 proc. wszystkich biernych zawodowo Polaków, ich liczba w badanym okresie wynios?a prawie 2,8 mln osób. Z kolei gdy spojrzymy na wska?nik zatrudnienia, to poza seniorami (7,5 proc.), to w?ród m?odych jest on najni?szy - 26,5 proc. – Definicyjnie, bierni zawodowo to osoby, które nie pracuj?, ani nie poszukuj? zatrudnienia, jak równie? nie s? gotowe do jego podj?cia. O ile w przypadku 15 latków, którzy te? s? obj?ci tym badaniem, nie jest to specjalnie zadziwiaj?ce, to taka sytuacja w?ród 20latków jest ju? gro?na. Bierno?? zawodowa m?odych stanowi zagro?enie rozwojowe, czyli ma wp?yw na przysz?o?? Polski – mówi Anna Karaszewska, dyrektor generalna Ingeus.

Ponad 15 proc. polskich bezrobotnych nie uko?czy?o 25 roku ?ycia
Na koniec 2015 r. w urz?dach pracy zarejestrowanych by?o ponad 236 tysi?cy m?odych Polaków. To i tak nie?le - w latach 90. bywa?o, ?e ich liczba przekracza?a milion. Prawie po?owa (44 proc.) m?odych bezrobotnych klientów PUP posiada wykszta?cenie zasadnicze zawodowe, gimnazjalne lub ni?sze. Co pi?ty ?rednie ogólnokszta?c?ce, a 27,7 proc. ?rednie zawodowe lub policealne. Jednak 18,5 tys., czyli 7,8 proc. m?odych bezrobotnych posiada dyplom uczelni wy?szej. Niemniej, w raporcie MRPiPS „Sytuacja na rynku pracy osób m?odych w 2015 roku” czytamy, ?e d?ugo?? pozostawania bezrobotnym ro?nie wraz z wiekiem oraz obni?a si? wraz z rosn?cym poziomem wykszta?cenia. O ile ?redni czas bezrobocia na koniec 2015 r. wynosi? ponad 12 miesi?cy dla ca?ej populacji zarejestrowanych bezrobotnych, to w?ród m?odych by?o to niewiele powy?ej 7 miesi?cy. Z drugiej strony, prawie po?owa (47,2 proc.) m?odych bezrobotnych nie posiada ?adnego do?wiadczenia zawodowego, co trzeci ma sta? pracy krótszy ni? rok, a co pi?ty od roku do pi?ciu lat. Bezrobocie m?odych nie jest problemem specyficznym dla Polski, dotyczy wszystkich pa?stw cz?onkowskich UE. - Wed?ug Eurostatu pod koniec 2015 na terenie ca?ej UE ?y?o prawie 4,5 mln osób bezrobotnych poni?ej 25 roku ?ycia. ?rednia unijna wynios?a 19,7 proc., a w Polsce by?o to niewiele wi?cej bo 20,5 proc. Maj?c ?wiadomo?? powagi problemu, UE wysz?a z inicjatyw? Gwarancji dla m?odzie?y, które s? skierowane do osób niepracuj?cych w wieku 15-29 lat, które si? nie ucz? si? i nie szkol? – mówi Anna Karaszewska. W czo?ówce pa?stw z najni?szymi odsetkami m?odych bez pracy znalaz?y si? Niemcy (7 proc.), Dania (10,3 proc.) i Czechy (10,9 proc.). Z kolei najwi?kszy problem w tym obszarze ma Grecja (48,6 proc.), Hiszpania (46 proc.) oraz Chorwacja (44,1 proc.).

Najwi?kszy odsetek m?odych bezrobotnych – Ma?opolska, Lubelszczyzna i Podkarpacie
Najwi?cej m?odych bezrobotnych zamieszkuje województwo mazowieckie, podkarpackie i ma?opolskie. Jednak porównuj?c odsetki, w najtrudniejszej sytuacji znajduje si? Ma?opolska – 18 proc. bezrobotnych z tego regionu nie uko?czy?a 25 lat, a tak?e Lubelszczyzna (17,8 proc.) i Podkarpacie (17,7 proc.). Podobnie jak w przypadku stopy bezrobocia, wyst?puj? wyra?ne ró?nice mi?dzy regionami pod wzgl?dem odsetka m?odych bezrobotnych. Pod koniec 2015 roku by?o to 6,2 p.p., mi?dzy 11,8 proc. w na Dolnym ?l?sku a 18 proc. w województwie ma?opolskim. Zró?nicowanie na poziomie powiatów jest jeszcze wi?ksze i w tym samym okresie wynios?o a? 24,7 p.p. W du?ych miastach, gdzie ?atwiej o prac?, m?odzi stanowi? niewiele ponad 5 proc. (Sopot, Warszawa, Wroc?aw). Potwierdza to równie? statystyka dotycz?ca miejsca zamieszkania – ponad 140 tysi?cy m?odych bezrobotnych Polaków zamieszkuje wie?, 96 tys. to mieszka?cy miast. Tak jak w przypadku bezrobotnych w ogóle, w?ród tych m?odych równie? dominuj? kobiety (54,4 proc.). Na 100 bezrobotnych m?odych m??czyzn przypada 119 kobiet. Mimo lepszego wykszta?cenia, kobiety do 25 roku ?ycia s? bardziej nara?one na d?ugotrwa?e bezrobocie – w?ród m?odych oczekuj?cych na zatrudnienie ponad 2 lata stanowi?y 71,3 proc. 

Jak aktywizowa??
Wed?ug Anny Karaszewskiej, dyrektor generalnej Ingeus, firmy specjalizuj?cej si? w aktywizacji zawodowej osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, powinni?my dzia?a? na rzecz zatrudnienia m?odzie?y ju? w szkole. – Dla m?odych Polaków rynek pracy to obce i wrogie terytorium, wi?c nie powinni?my si? dziwi?, ?e go unikaj?, dopóki to mo?liwe. Niestety nie przygotowujemy naszej m?odzie?y do pe?nienia tej kluczowej roli spo?ecznej, czyli roli pracownika. M?odzi nie wiedz?, kiedy i jak rozpocz?? zdobywanie do?wiadczenia zawodowego, ani nawet jak si? z rynkiem pracy oswoi?, nie wspominaj?c o kompetencjach koniecznych do sprawnego poruszania si? po nim. Warto zwróci? uwag?, ?e badania BAEL wskazuj? wybrane przyczyny bierno?ci zawodowej. Cho? najliczniej wskazywan? odpowiedzi? jest kontynuacja nauki, to nie powinni?my lekcewa?y? prawie pó? miliona osób, które s? bierne ze wzgl?du na zniech?cenie bezskutecznym poszukiwaniem zatrudnienia – mówi Anna Karaszewska. Wed?ug ekspertki nale?a?oby w??czy? t? wiedz? w program nauczania w gimnazjum i szko?ach ?rednich, przede wszystkim liceach ogólnokszta?c?cych, tak aby minimalizowa? zagro?enie bezrobocia i bierno?ci zawodowej m?odzie?y, a nie tylko reagowa? kiedy te problemy wyst?pi?.

informacja prasowa

 

Najlepsi ma?opolscy pracodawcy 2015 roku

Email Drukuj

Najlepsi ma?opolscy pracodawcy 2015 roku

Firma Ingeus og?osi?a Laureatów drugiej edycji ma?opolskiej Akcji: Dobry Pracodawca. Wyró?nionych zosta?o 48 firm prowadz?cych dzia?alno?? na terenie województwa ma?opolskiego. Wr?czenie wyró?nie? Dobrym Pracodawcom 2015 odby?o si? podczas uroczystego spotkania w Ma?opolskim Urz?dzie Wojewódzkim w Krakowie, z udzia?em Jacka Krupy, Marsza?ka Województwa Ma?opolskiego oraz Józefa Gawrona, I Wicewojewody Ma?opolskiego.
- Ma?opolscy Dobrzy Pracodawcy 2015 wspieraj? lokalne rynki pracy, prowadz? otwart? polityk? zatrudnienia, wspó?pracuj? z instytucjami rynku pracy, inwestuj? w swoich pracowników – mówi Anna Karaszewska, dyrektor generalna Ingeus. - Cieszymy si?, ?e zainteresowanie Akcj?: Dobry Pracodawca ro?nie. W zesz?orocznej, pierwszej edycji wyró?nionych zosta?o 30 firm, w tym roku a? 48 – dodaje.
Akcja: Dobry Pracodawca to wydarzenie, które ma na celu wyró?ni? najlepszych ma?opolskich pracodawców, jak równie? promowa? najwy?sze standardy w biznesie. Do Akcji zg?osi?o si? kilkadziesi?t firm z ca?ej Ma?opolski, mikro, MSP jak i du?ych, przedstawicieli ró?nych bran?, w?ród których kapitu?a wybra?a 48 Laureatów. Partnerami wydarzenia jest Wojewódzki Urz?d Pracy w Krakowie oraz cztery ma?opolskie urz?dy pracy – powiatu krakowskiego, boche?skiego, nowotarskiego oraz Krakowa.
- Ciesz? si?, ?e dzi?ki tej akcji mamy szans? podzi?kowa? przedsi?biorcom, którzy swoj? postaw? promuj? pozytywne wzorce w biznesie i potrafi? doceni? to co w Ma?opolsce najwa?niejsze: zdolnych, ambitnych i pracowitych ludzi – mówi marsza?ek Ma?opolski Jacek Krupa.
Wydarzeniu honorowo patronuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo?ecznej, Ministerstwo Skarbu Pa?stwa, Urz?d Marsza?kowski Województwa Ma?opolskiego, Ma?opolski Urz?d Wojewódzki, jak równie? Business Centre Club Lo?a Ma?opolska.

WiÄ™cej…
 

Ma?opolska w czo?ówce regionów z najni?szym bezrobociem

Email Drukuj

Grudniowa stopa bezrobocia na poziomie 8,4 proc. plasuje Ma?opolsk? na podium – trzeci najni?szy wynik w kraju, po Wielkopolsce i ?l?sku. Tylko w ci?gu 2015 roku bezrobocie w województwie spad?o o 14 proc. W grudniu 2015 r. liczba zarejestrowanych w urz?dach pracy Ma?opolan wynios?a 119 601 osób, tylko o 2 proc. wi?cej ni? w listopadzie. Niestety, ponad po?owa z nich to d?ugotrwale bezrobotni, czyli pozostaj?cy bez zatrudnienia powy?ej 12 miesi?cy w ci?gu ostatnich dwóch lat.
Ma?opolska znajduje si? w ?cis?ej czo?ówce województw o najni?szej stopie bezrobocia. W grudniu 2015 r. ogólnopolski wska?nik wyniós? 9,8 proc., w Ma?opolsce by?o to 8,4 proc. W lepszej sytuacji s? tylko dwa województwa: wielkopolskie (6,2 proc.) i ?l?skie (8,2 proc.). Jednak pozytywne informacje dotycz?ce ca?ego województwa nie oznaczaj?, ?e w Ma?opolsce bezrobocie to problem marginalny.  
- Mimo bardzo dobrej ogólnej kondycji ma?opolskiego rynku pracy, powinni?my pami?ta?, ?e sytuacja w poszczególnych powiatach i miastach jest zró?nicowana. Najni?sz? stop? bezrobocia odnotowa? oczywi?cie Kraków - 4,5 proc. a tak?e bliskie powiaty krakowski - 6,8 proc. i boche?ski - 7,1 proc. W najtrudniejszej sytuacji znajduje si? powiat d?browski z 16 proc. wska?nikiem bezrobocia i limanowski - 13,8 proc. – mówi Anna Karaszewska, Dyrektor Generalna Ingeus w Polsce. – Z drugiej strony martwi?ca jest równie? struktura ma?opolskich bezrobotnych. Przede wszystkim fakt, ?e Ľ nie wykonuje ?adnej pracy od ponad dwóch lat, a 28 proc. to m?odzi ludzie od 25 do 34 roku ?ycia – dodaje.
Istotne informacje o stanie bezrobocia w Ma?opolsce ukazuje statystyka bezrobotnych w tzw. szczególnej sytuacji na rynku pracy, do których zalicza si? ponad 87 proc. wszystkich ma?opolskich klientów PUP, czyli prawie 105 tysi?cy osób (w tym ponad 55 tysi?cy kobiet). Najwi?ksz? grup? stanowi? d?ugotrwale bezrobotni, czyli niepracuj?cy powy?ej 12 miesi?cy w ostatnich dwóch latach – 55 proc.
- D?ugotrwa?ym bezrobociem dotkni?tych jest ponad 65 tysi?cy mieszka?ców Ma?opolski, w wi?kszo?ci s? to kobiety. Z do?wiadczenia wiemy, ?e jest to grupa wymagaj?c? specjalistycznego i silnie zindywidualizowanego wsparcia. Aktywizacja zawodowa osób wykluczonych z rynku pracy, a cz?sto równie? z ?ycia spo?ecznego, jest wielowymiarowym i nie?atwym procesem, dzi?ki któremu nast?puje diametralna ?yciowa zmiana. Nie ma jednej recepty, 1000 przypadków to 1000 strategii – mówi Pawe? Banczew, mened?er operacyjny Ingeus w Polsce. – Koszty d?ugotrwa?ego bezrobocia dla Ma?opolski s? znacz?ce i to nie tylko te finansowe. Walka z d?ugotrwa?ym bezrobociem to pomoc w powrocie do spo?eczno?ci lokalnej, zdrowego funkcjonowania i rozwoju osobistego, który przek?ada si? na rozwój regionu – dodaje.

informacja prasowa

 

Czym kierowa? si? przy wyborze okularów?

Email Drukuj

Czym kierowa? si? przy wyborze okularów?

Jakie powinny by? dobre okulary? Na co powinny?my zwraca? uwag? przy ich wyborze? Jakie mo?liwo?ci technologiczne oferuje nowoczesna optyka i czy warto inwestowa? w innowacyjne rozwi?zania, pojawiaj?ce si? na rynku?

Te i inne w?tpliwo?ci powinny sta? si? udzia?em ka?dej osoby, stoj?cej przed konieczno?ci? wyboru okularów. Niestety, brak odpowiedniej edukacji z zakresu dopasowania optymalnych soczewek okularowych sprawia, ?e przeci?tny u?ytkownik okularów kieruje si? w procesie decyzyjnym przede wszystkim kszta?tem i kolorem oprawek, ich zgraniem z owalem twarzy, dopasowaniem do osobistego stylu czy aktualnej mody. Niew?tpliwie to, jak prezentuj? si? okulary, jest niezwykle istotne, wp?ywa bowiem na samopoczucie u?ytkownika i jego zadowolenie ze swojego wygl?du. Nadmierne skupienie si? na aspekcie wizualnym prowadzi jednak?e do marginalizacji podstawowej funkcji, jak? okulary maj? spe?nia?, czyli korekty wady wzroku oraz poprawy widzenia. Na szcz??cie kompromis nie jest konieczny – trzeba tylko spojrze? na ich wybór z szerszej perspektywy.

Nie wybieraj na oko


Pierwszym krokiem przy wyborze okularów jest dok?adne okre?lenie celu, do jakiego s? one potrzebne. Czy korekcja wzroku jest niezb?dna w celu poprawy widzenia w dali czy w bli?y? A mo?e po??dane s? soczewki, umo?liwiaj?ce dobre widzenie na ka?d? odleg?o?? i we wszystkich kierunkach? Czy b?d? u?ywane do jazdy samochodem, do czytania, pracy przed komputerem czy mo?e do uprawiania sportu? Wspó?czesna optyka oferuje szereg konstrukcji i materia?ów, z których wykonywane s? soczewki okularowe - aby jednak dokona? prawid?owego wyboru, nie wystarczy proste komputerowe badanie wzroku u okulisty – to dopiero wst?p do kompleksowej diagnozy. Okulista specjalizuje si? przede wszystkim w diagnostyce i leczeniu chorób oczu. Za pomoc? badania autorefraktometrem okulista okre?li wprawdzie, w przybli?eniu, moc przysz?ych soczewek, nie wykona jednak dodatkowych testów optycznych czy te? innych precyzyjnych pomiarów pozosta?ych  parametrów uk?adu wzrokowego. Pomiary te s? konieczne do okre?lenia wady wzroku oraz niezb?dne do prawid?owego doboru konstrukcji soczewek tak, aby najlepiej zaspokaja?a ona potrzeby wzrokowe pacjenta.

Badanie autorefraktometrem, czyli komputerowe badanie wzroku, okre?la jedynie przybli?on? warto?? korekcji optycznej i powinno by? jedynie wst?pem do dalszych bada?  - t?umaczy Maja Kornacka, marketing manager w firmie Hoya Lens Poland. To zadanie dla optometrysty, który specjalizuje si? w badaniu wad refrakcji, czyli wad wzroku. Optometrysta wykonuje szereg testów, które pozwalaj? na profesjonalny dobór soczewek okularowych z uwzgl?dnieniem ich mocy oraz komfortu widzenia. Kompleksowe pomiary wykonane przez fachowca w swojej dziedzinie to gwarancja dla u?ytkownika, ?e b?dzie dobrze widzia?. Dodatkowo, co równie istotne, optometrysta posiada wiedz?, jakie rozwi?zania s? dost?pne, z jakich materia?ów wykonywane s? soczewki, jakie pow?oki mo?na zastosowa? oraz czemu to wszystko ma s?u?y? – dodaje Maja Kornacka.

Rzut oka na ulepszenia – pow?oka antyrefleksyjna. Zbytek czy standard?

Zdecydowanie standard. Oczekiwana jako?? widzenia uzale?niona jest nie tylko od prawid?owo dobranej korekcji wady wzroku i w?a?ciwie dopasowanej konstrukcji soczewek, lecz tak?e od uszlachetnie?, na które mo?na zdecydowa? si? przy wyborze okularów. Mowa przede wszystkim o ró?nego rodzaju pow?okach „udoskonalaj?cych" jako?? widzenia w ró?nych warunkach atmosferycznych oraz zwi?kszaj?cych walory zdrowotne. np. chroni?cych przed szkodliwym promieniowaniem UV czy ?wiat?em niebieskim. W?ród uszlachetnie? soczewek okularowych, szczególne miejsce zajmuje pow?oka antyrefleksyjna.

Pow?oka antyrefleksyjna to rodzaj wielowarstwowego uszlachetnienia, nak?adanego na soczewk? okularow?, którego zadaniem jest eliminowanie odbicia ?wiat?a od powierzchni soczewek. Dzi?ki temu  soczewki przepuszczaj? wi?cej ?wiat?a, poprawiaj?c tym samym kontrast i komfort widzenia. S? szczególnie polecane kierowcom (o?lepiaj?ce ?wiat?a noc?), osobom pracuj?cym przed komputerem (odbicia ?wiat?a od ekranu) oraz.... ka?demu u?ytkownikowi okularów (dzi?ki takiej pow?oce rozmówca widzi oczy, nie za? refleksy odbijaj?ce si? od powierzchni okularów). Pow?oki antyrefleksyjne, mog? posiada? równie? szereg innych w?a?ciwo?ci, wp?ywaj?cych na komfort u?ytkowania okularów – np. zwi?kszaj? odporno?? soczewek na zarysowania czy zaparowanie, zmniejszaj? podatno?? na zabrudzenia i przyleganie py?ków czy te? zdecydowanie u?atwiaj? usuwanie brudu i t?uszczu z ich powierzchni. Tym samym, pow?oka antyrefleksyjna gwarantuje ostre i komfortowe widzenie w ka?dym ?wietle, zdecydowanie u?atwia codzienn? piel?gnacj? soczewek i zwi?ksza ich ?ywotno??, przez co maksymalnie wzrasta komfort u?ytkowania okularów

WiÄ™cej…
 
Strona 1 z 12
Reklama

Sonda

Gdzie w "ósemce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu