Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna Podr?czny informator O?rodki zdrowia Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character

Zdrowie i uroda

Przychodnia D?bniki ul. Szwedzka 27

POZ
Poradnia oglna
Poradnia dla dzieci
Piel?gniarki ?rodowiskowe
Po?o?ne ?rodowiskowe
RTG
Pracownia rentgenowska
DIAG
Mikrobiologia
Poradnia gru?licy i chorb p?uc
Poradnia dla kobietSejmik wojewdztwa podj?? decyzj?

Email Drukuj

Szpital im. Babi?skiego bez neurologii

We wrze?niowym wydaniu naszej gazety pisali?my o planach likwidacji oddzia?u neurologii w Szpitalu Specjalistycznym im. dr Jzefa Babi?skiego. Dyrekcja szpitala przekonywa?a, ?e oddzia? nie jest w stanie zapewni? kompleksowej opieki pacjentom ze schorzeniami neurologicznymi, u ktrych wyst?pi? powik?ania lub stany zagro?enia ?ycia, gdy? nie posiada w swojej strukturze oddzia?w: udarowego, anestezjologii i intensywnej terapii, rehabilitacji neurologicznej oraz bloku operacyjnego. Nie bez znaczenia by? tak?e aspekt finansowy, gdy? oddzia? w pierwszym kwartale br. przynis? ok. 100 tys. z? straty.
Ostatecznie, mimo protestw, radni sejmiku ma?opolskiego zadecydowali o likwidacji oddzia?u neurologii i przekszta?ceniu go w oddzia? psychogeriatryczny Narodowy Fundusz Zdrowia deklaruje, ?e likwidacja licz?cego oko?o 30 ??ek oddzia?u neurologicznego w Szpitalu im. J. Babi?skiego nie spowoduje utrudnie? lub ogranicze? w dost?pie do tego typu us?ug, gdy? ilo?? miejsc dla pacjentw ze schorzeniami neurologicznymi jest wystarczaj?ca.
(red)

 

Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babi?skiego

Email Drukuj

Oddzia? Neurologiczny do likwidacji?

O Szpitalu Specjalistycznym im. dr J. Babi?skiego znw mwi si? i pisze w krakowskich mediach. Tym razem chodzi o plan likwidacji Oddzia?u Neurologicznego. Podczas sierpniowej sesji sejmiku ma?opolskiego radni nie podj?li ostatecznej decyzji w tej sprawie, ale ma ona powrci? na sesji wrze?niowej.
Od 2012 roku w Szpitalu Specjalistycznym im. dr Jzefa Babi?skiego trwa proces restrukturyzacji. Jego celem jest stworzenie jednoprofilowej placwki opieki medycznej wyspecjalizowanej w obszarze psychiatrii, ktra odpowiada?aby na zapotrzebowanie na tego rodzaju ?wiadczenia na obszarze wojewdztwa Ma?opolskiego (rozwj specjalistycznych ?wiadcze? psychiatrycznych, w tym szczeglnie psychiatrii s?dowej, psychogeriatrii, uzale?nie? oraz leczenia ?rodowiskowego). Jednocze?nie celem restrukturyzacji jest zbilansowanie przychodw pochodz?cych z zawartych z NFZ kontraktw na ?wiadczenie us?ug medycznych z wydatkami zwi?zanymi z ich realizacj?. Kolejnym etapem tych przekszta?ce? jest zaprzestanie udzielania ?wiadcze? w zakresie neurologii (w zakresie hospitalizacji) i przekszta?cenie Oddzia?u Neurologicznego w Pododdzia? Psychogeriatryczny dla pacjentw ze schorzeniami dementywnymi.

Więcej…
 

Program profilaktyki zaka?e? pneumokokowych i meningokokowych

Email Drukuj

Bezp?atne szczepienia dla najm?odszych

Miasto kontynuuje Program profilaktyki zaka?e? pneumokokowych i meningokokowych, ze szczeglnym uwzgl?dnieniem dzieci ucz?szczaj?cych do ??obkw i przedszkoli w Krakowie.
Programem szczepie? przeciw pneumokokom mog? by? obj?te dzieci do 3 lat, ktre ucz?szczaj? w Krakowie do ??obkw i przedszkoli. Z kolei program zaka?e? meningokokowych jest adresowany do dzieci w wieku od 12 do 24 miesi?cy. Dzieci powinny mie? miejsce zamieszkania na terenie Krakowa (za
meldowanie na pobyt sta?y lub czasowy, trwaj?cy przez okres co najmniej trzech miesi?cy w dniu szczepienia).
Program jest realizowany przez:
1) Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Paw?a II, ul. Pr?dnicka 80 tel. (12) 614-22-37
2) Wojewdzki Specjalistyczny Szpital Dzieci?cy im. ?w. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2 tel. (12) 430-34-72
3) Falck Medycyna Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 4-6 tel. tel. (12) 630 49 28.
4) Scanmed Multimedis S.A., ul. Armii Krajowej 18 tel. (12) 629 88 00.
Ostatecznej kwalifikacji do szczepienia dziecka dokonuje lekarz. Rodzice lub opiekunowie dzieci powinni ustali? telefonicznie termin szczepienia, zg?aszaj?c si? do szczepienia z ksi??eczkami zdrowia i szczepie? dziecka. Niezb?dny b?dzie dokument potwierdzaj?cy to?samo?? dziecka (o?wiadczenie rodzica) wraz z Nr PESEL (dat? urodzenia), wskazaniem miejsca zamieszkania oraz zawarta umowa o korzystanie z us?ug ??obka lub przedszkola (do wgl?du).
Uwaga! Decyduje kolejno?? zg?osze? dzieci, do wyczerpania ilo?ci szczepionek nie p?niej ni? do 28 listopada br. Prowadzona b?dzie lista dzieci oczekuj?cych na udzia? w Programie (lista rezerwowa do szczepie? z przyczyn losowych, np. choroba dziecka).
W razie jakichkolwiek w?tpliwo?ci mo?na kontaktowa? si? z Referatem Zdrowia Biura ds. Ochrony Zdrowia Urz?du Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10, IV pi?tro, pokj Nr 404/411, tel.(12) 616-94-92. Wi?cej informacji na www.bip.krakow.pl

?rd?: UMK i KROPKA

Więcej…
 

BIOVERT.PL: Zdrowo i ekologicznie, czyli wiem co jem

Email Drukuj

Ocet jab?kowy dla zdrowia i urody

Legenda g?osi, ?e podczas pewnej uczty Kleopatra przed wypiciem kielichu octu rozpu?ci?a w nim per??, wygrywaj?c tym samym zak?ad przeciwko Markowi Antoniuszowi odno?nie kwoty, jak? potrafi?a wyda? na pojedynczy posi?ek. Nigdy nie dowiemy si?, czy zdarzenie to naprawd? mia?o miejsce, jednak mo?e ono po?wiadczy? co najmniej dwie rzeczy si?? dzia?ania naturalnego octu oraz wiekow? tradycj? jego u?ytkowania. Na d?ugo przed drogocennym drinkiem krlowej Nilu, w?a?ciwo?ci medyczne octu doceni? Hipokrates. Stosowali go rwnie? Babilo?czycy ju? 5 tysi?cy lat przed Chrystusem. Od tego czasu ocet pozyskiwa?o si? przez poddanie fermentacji wielu r?nych produktw: melasy, daktyli, jagd, melonw, miodu, burakw czy pszenicy. Jednak ze wszystkich rodzajw najlepsz? s?aw? cieszy si? naturalny ocet jab?kowy. Z powodzeniem stosowany w medycynie ludowej, z dum? powraca na salony, jako remedium na wiele dolegliwo?ci od brodawek po cukrzyc?.

Naturalny ocet jab?kowy jest produktem fermentacji jab?ek. Mo?na przygotowa? go samemu lub znale?? w sklepach ze zdrow? ?ywno?ci?. Jest to niedrogi i skuteczny sposb na pozbycie si? wielu dolegliwo?ci. Wieczorem nale?y rozpu?ci? w ma?ej ilo?ci ciep?ej wody 2 ?y?eczki octu jab?kowego i 2 ?y?eczki miodu wszystko wymiesza? i odstawi?. Rano zala? ciep?? wod? (lub wod? mineraln? niegazowan?) do obj?to?ci szklanki. Pi? na czczo na ok. 20 min przed ?niadaniem i przed posi?kami.

Więcej…
 

ZDROWIE: Alergicy z szans? na leczenie

Email Drukuj

Alergicy z szans? na leczenie

Ponad 300 osb z ca?ej Polski chorych na ci??k? astm? alergiczn? zosta?o obj?tych programem lekowym finansowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Program zosta? uruchomiony przez Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na potrzeby rosn?cej liczby pacjentw z ci??k? alergiczn? postaci? astmy. Nowoczesne leczenie pozwala chorym zmniejszy? liczb? cz?stych, niekontrolowanych objaww alergicznych, a tym samym umo?liwia codzienne funkcjonowanie. Do programu pacjenta zg?asza lekarz alergolog lub pulmonolog, natomiast o przyj?ciu do programu decyduje Zesp? Koordynacyjny do Spraw Leczenia Biologicznego w Ci??kiej Astmie Alergicznej powo?any przez Prezesa NFZ na podstawie okre?lonych kryteriw medycznych.

Program lekowy jest realizowany we wszystkich wojewdztwach, obecnie uruchomiony jest w 39 o?rodkach w Polsce. Terapia jest ca?kowicie refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Lek podawany jest przez specjalistw w ramach hospitalizacji w oddzia?ach alergologicznych, a tak?e pulmonologicznych. W programie mog? uczestniczy? pacjenci spe?niaj?cy ?ci?le okre?lone kryteria. S? to osoby powy?ej 12. roku ?ycia z ci??k?, niekontrolowan? alergiczn? astm? oskrzelow?, z alergi? na alergeny ca?oroczne potwierdzon? punktowymi testami skrnymi lub testami swoistego IgE.

Więcej…
 
Strona 2 z 10
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu