Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna Podr?czny informator O?rodki zdrowia Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character

Zdrowie i uroda

Przychodnia D?bniki ul. Szwedzka 27

POZ
Poradnia oglna
Poradnia dla dzieci
Piel?gniarki ?rodowiskowe
Po?o?ne ?rodowiskowe
RTG
Pracownia rentgenowska
DIAG
Mikrobiologia
Poradnia gru?licy i chorb p?uc
Poradnia dla kobietZdrowo i ekologicznie, czyli wiem co jem

Email Drukuj

Herbaty bez tajemnic
O herbacie napisano ju? wiele. Nic dziwnego - napj na bazie listkw herbacianych towarzyszy cz?owiekowi od ponad 5 tysi?cy lat. Dzi? plasuje si? na drugim miejscu najcz??ciej spo?ywanych p?ynw, ust?puj?c jedynie wodzie. W ostatnim czasie na popularno?ci szczeglnie zyska?a zielona herbata. Kt? z nas nie s?ysza? o przeciwutleniaczach w niej zawartych, ktre pomagaj? pozbywa? si? wolnych rodnikw, hamuj? procesy starzenia i przyspieszaj? utrat? wagi? Niewiele osb wie jednak, czym r?ni? si? poszczeglne gatunki zielonych herbat.

Więcej…
 

Komunikat Ma?opolskiego Wojewdzkiego Lekarza Weterynarii

Email Drukuj

Ma?opolski Wojewdzki Lekarz Weterynarii w Krakowie zawiadamia, ?e na terenie Wojewdztwa Ma?opolskiego w dniach od 8 maja do 19 maja 2013 r. zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisw wolno ?yj?cych przeciwko w?ciekli?nie.

Szczepienie lisw b?dzie wykonane za pomoc? przyn?t zawieraj?cych szczepionk?, zrzucanych w wy?ej wymienionym okresie z samolotw.

W okresie wykonywania szczepie? i 14 dni po zrzuceniu szczepionki zaleca si?:

1) nie wchodzi? na teren lasu,

2) zachowa? ostro?no?? w czasie pobytu na polach i terenach przyle?nych oraz w w?wozach i jarach,

3) nie dotyka?, nie podnosi?, a tym bardziej nie roz?amywa? przyn?ty, gdy? znajduj?ca si? wewn?trz szczepionka jest w stanie p?ynnym i mo?e dosta? si? do organizmu poprzez skaleczenia na r?kach, spojwk? oka lub b?on? ?luzow? jamy ustnej i nosa. W razie kontaktu ze szczepionk? natychmiast zg?osi? si? do najbli?szego lekarza lub do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,

4) kontakt zwierz?t domowych ze szczepionk? nale?y zg?osi? do najbli?szego lekarza weterynarii, w celu poddania zwierz?cia obserwacji,

5) nie wypuszcza? bez opieki psw i kotw, a w czasie spacerw psy prowadzi? na smyczy i w kaga?cu.

SZCZEG?OWYCH INFORMACJI DOTYCZ?CYCH AKCJI SZCZEPIENIA LISW UDZIELAJ?:

  • WOJEWDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W KRAKOWIE tel. 12 418 77 11 lub
  • POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W KRAKOWIE tel./fax: 12 411 25 69

?rd?o: dzielnica8.krakow.pl

 

Czy senior musi p?aci? du?o za leki?

Email Drukuj

O tym, ?e lekarstwa mog? znacznie uszczupli? nasz bud?et, wie ka?dy, kto przynajmniej raz chorowa?. O tym, ?e najcz??ciej leki kupuj? seniorzy i wydaj? na nie sporo pieni?dzy, te? nie trzeba nikogo przekonywa?. Nie wszyscy jednak wiedz?, ?e w aptekach mo?na wydawa? znacznie mniej. W jaki sposb? Na to pytanie odpowiada Program 60+.

Czy kupowanie drogich lekw to rzeczywisto??, z ktr? musz? si? pogodzi? osoby starsze? Wed?ug bada? TNS seniorzy to grupa spo?eczna, ktra najcz??ciej korzysta z pomocy medycznej, a na leczenie przeznacza najwi?cej pieni?dzy. ?rednio osoby z grupy 60+ wydaj? na ten cel 148 z? miesi?cznie to dwa razy wi?cej ni? ?rednia w?rd doros?ych Polakw.

Co wi?cej, seniorzy lecz? si? znacznie dro?ej ni? by mogli, poniewa? jak pokazuj? badania, a? 70% z nich przep?aca za leki (na podstawie badania TNS dla Programu 60+.). Co to znaczy przep?aca? Do ka?dej refundowanej grupy lekarstw Narodowy Fundusz Zdrowia wyznacza optymalny poziom kosztw. Je?li pacjent p?aci za lek o 15% wi?cej ni? zak?adany przez NFZ poziom, mo?emy mwi? o przep?acaniu. Tymczasem a? co czwarty senior p?aci o 50% wi?cej ni? mg?by zap?aci? za lek o takich samych w?a?ciwo?ciach.

W wojewdztwie ma?opolskim
W wojewdztwie ma?opolskim za leki przep?aca 77% seniorw, a a? 26% z nich p?aci dwa razy wi?cej. Jeszcze bardziej niepokoi fakt, ?e du?ej grupie seniorw (32%) zdarzy?o si? przynajmniej raz nie wykupi? lekw z recepty lub za?ywa? mniejsz? od przepisanej dawk? (30%) zazwyczaj z powodw finansowych. Jak uzdrowi? t? sytuacj?? Czy da si? p?aci? mniej w aptekach? Czy mo?na leczy? si? skutecznie, dbaj?c o domowy bud?et?

Więcej…
 

Warto pami?ta?

Email Drukuj

SELERY
Cenione ju? w staro?ytno?ci w kuracjach od?wie?aj?cych, uzdrawiaj?cych i odchudzaj?cych. Zawieraj? sk?adniki pobudzaj?ce przemian? materii.

SZCZYPIOREK
W 100 g szczypiorku znajduje si? a? 79 g witaminy C (3 razy tyle, co w 100 g grejpfruta i 2,5 raza tyle, co w 100 g cytryny!). Jest w nim tak?e du?o witaminy dobrego nastroju, czyli B1.

SZPINAK
Dzi?ki mro?eniu dost?pny przez ca?y rok. Znakomite ?rd?o antystresowej witaminy E, ale te? witamin A, B1, B2 i C, ?atwo przyswajalnego ?elaza oraz magnezu, manganu, wapnia, fosforu, miedzi, a nawet jodu. Jego zalet? jest spora zawarto?? chlorofilu, ktry jest odpowiednikiem naszej hemoglobiny. Dlatego nale?y kupowa? szpinak j?drny, o intensywnie zielonej barwie. B??dem jest gotowanie go w du?ej ilo?ci wody, z ktr? potem odlewamy najcenniejsze sk?adniki.

PAPRYKA
W stanie surowym zawiera pi?? razy wi?cej witaminy C ni? cytryna oraz prawie ca?? niezb?dn? cz?owiekowi aptek?: witaminy A, B, E, i PP, a z soli mineralnych: potas, wap?, fosfor, ?elazo, a tak?e cenny jod i bor. Bez wzgl?du czy spo?ywamy j? na surowo, sma?on?, pieczon? i gotowan?, marynowan?, suszon? i utart? na proszek jest rwnie zdrowa. Papryka nale?y bowiem do tych niezmiernie rzadkich ?rde? witaminy C, ktre nie pozwalaj? na rozk?ad wra?liwej witaminy nawet podczas podgrzewania.

NATKA PIETRUSZKI
W 100 g natki jest wi?cej witaminy C i A ni? przewiduj? dzienne normy spo?ycia. Ponadto zawiera witaminy E i K, bardzo du?e ilo?ci ?elaza, sporo wapnia, potasu, fosforu, manganu. ?wie?ych listkw nie nale?y gotowa?, ?eby nie straci?y warto?ci. ?wie?? mo?na przechowywa? w lodwce lub mrozi?. Suszona jednak wi?kszo?? warto?ci witaminowych i mineralnych, cho? zachowuje smak i aromat.

?rd?o:

 

Zdrowo i ekologicznie, czyli wiem co jem

Email Drukuj

Jajo esencja ?ycia
Co prawda Wielkanoc ju? za nami, ale jajka jako sk?adnik diety towarzysz? nam przecie? nie tylko od ?wi?ta. Znajduj? swoje miejsce w niemal ka?dym domu. W ostatnich latach sta?y si? obiektem powszechnego zainteresowania: pojawi?y si? informacje o ich rzekomej szkodliwo?ci i zgubnym wp?ywie na ludzkie zdrowie, co spotka?o si? z ?arliwym sprzeciwem wielu dietetykw, a przede wszystkim ludzi karmionych i karmi?cych jajkami. Z jednej strony, w mediach co i rusz pojawiaj? si? informacje o gro?nym t?uszczu, ktry zatyka ?y?y, t?tnice i w rezultacie prowadzi do mia?d?ycy i chorb uk?adu kr??enia. A, jak wiadomo, jajko tylko w ponad 10% sk?ada si? z t?uszczu. Z drugiej strony, dietetycy podkre?laj?, ?e do poprawnego funkcjonowania organizmu t?uszcze s? niezb?dne. W takim razie - jak to jest z tymi jajami?
Pomagaj? czy szkodz??
Najnowsze badania wykazuj?, ?e jajka, owszem, s? no?nikiem t?uszczu i cholesterolu, jednak tego dobrego (HDL). O ile z?y cholesterol (LDL) w?druje z w?troby do naczy? i je zatyka, o tyle dobry robi rzecz odwrotn? - zapewnia odes?anie z?ego z t?tnic, z powrotem do w?troby, gdzie zostaje on przetworzony na kwasy ??ciowe. W?a?nie z tego powodu u osb z normalnym metabolizmem spo?ywanie jajek nie powoduje zmian zwyrodnieniowych ?y? i t?tnic, prowadz?cych do wspomnianych chorb. Przeciwnie, w przyrodzie nie wyst?puje doskonalszy ?rodek spo?ywczy, ni? jajko. Zastanwmy si? - przecie? fakt, ?e z jajka wykluwa si? ?ywy organizm (piskl?) ?wiadczy o tym, ?e zawarte s? w nim sk?adniki wystarczaj?ce do budowy ca?ego cia?a! Stanowi ono najlepsze ?rd?o aminokwasw, w tym szczeglnie egzogennych (Mi?dzynarodowa Organizacja Zdrowia WHO uzna?a bia?ko kurzego jaja za wzorcowe przy mierzeniu proporcji aminokwasw w produktach), kwasw t?uszczowych, witamin, zwi?zkw mineralnych. Warto przy tym podkre?li? niezwykle wysok? wch?anialno?? tych substancji - bia?ko jajka przyswajamy w 94%, t?uszcz w 95%, w?glowodany w 98%, zwi?zki mineralne w 76%. Dla porwnania - przyswajalno?? bia?ek mleka oscyluje w okolicy 80%, a w przypadku mi?sa wynosi jedynie ok. 60%!

Więcej…
 
Strona 6 z 10
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu