Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna Edukacja Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Strona g?wna Edukacja

EdukacjaLondyn stolica Polski wystawa Muzeum Historii Polski

Email Drukuj

Londyn stolica Polski. Emigracja polska 1940-1990 to tytu? wystawy czasowej przygotowanej przez Muzeum Historii Polski. Mo?na j? ogl?da? od 26 wrze?nia do 30 listopada 2014 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Ekspozycja jest pierwsz? wystaw?, ktra w kompleksowy sposb przybli?a histori? emigracji londy?skiej tego okresu oraz Rz?du RP w Londynie. Ekspozycja obj?ta zosta?a honorowym patronatem Prezydenta RP Bronis?awa Komorowskiego.

Wystawa Londyn stolica Polski nie posiada tradycyjnej narracji ci?g?ej. Z?o?ona jest z przestrzeni-miejsc, w ktrych t?tni ?ycie codzienne, zawodowe i kulturalne Polakw na obczy?nie. Zwiedzaj?c j? mo?na odnie?? wra?enie, ?e spaceruje si? po polskim mie?cie.

Zwiedzaj?cy zobacz? gabinet Prezydenta RP na uchod?stwie, gdzie pos?uchaj? anegdotycznych wspomnie? Nohdana Wendorffa szefa Kancelarii Prezydenta wsp?pracuj?cego ze wszystkimi sze?cioma prezydentami RP na uchod?stwie. Na wystawie pieczo?owicie zrekonstruowano rwnie? wn?trze s?ynnej redakcji Wiadomo?ci prowadzonych przez Mieczys?awa Grydzewskiego. Go?ci wystawy zachwyci z pewno?ci? pracownia plastyczna i galeria malarza Marka ?u?awskiego. Natomiast zagl?daj?c do emigracyjnej drukarni, mog? nauczy? si? sztuki artystycznego drukarstwa korzystaj?c z oryginalnej XIX-wiecznej prasy tyglowej Stanis?awa Gliwy. Spaceruj?c po Londynie zwiedzaj?cy maj? mo?liwo?? odpocz?? w mini kinie i obejrze? uj?cia z ulic wojennego i powojennego Londynu lub pj?? do teatru, ?eby podejrze? fragment prby teatralnej. Na wystawie mo?na rwnie? do??czy? do antysowieckiej manifestacji politycznej z 1956 roku. Jest to instalacja po??czona z video-projekcj? pozwalaj?ca zrekonstruowa? demonstracj? polityczn? emigracji z genera?ami W?adys?awem Andersem i Borem-Komorowskim na czele. Zwiedzaj?cy zobacz? gen. Andersa graj?cego w karty, poznaj? Miss Polonia 1955 roku oraz obejrz? wyst?p posiadaczki najd?u?szych ng polskiego Londynu, Lody Halamy.

Jednym z tematw wystawy jest tak?e opowie?? o trudach towarzysz?cych emigrantom w pocz?tkach ich tu?aczki, w latach '40 i '50. A w przestrzeni "Okno na PRL" mo?na wys?ucha? opowie?ci emigrantw o tym, jak oceniali rzeczywisto?? w Polsce w latach '60 i '70, a tak?e po stanie wojennym.

Ekspozycja b?dzie czynna codziennie w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie (ul. Dobra 56/66, sala wystawowa na parterze) w dniach 26 wrze?nia 30 listopada 2014 w godzinach od 10 do 18. Bilety: normalny 10 z?, ulgowy 5 z?, rodzinny 15 z?, lekcje muzealne 80 z?. W ka?d? ?rod? wst?p wolny.

Więcej…
 

Najstarsze w Polsce prywatne przedszkole nr 16

Email Drukuj

DOMOWE PRZEDSZKOLE
Rok za?o?enia 1980
czynne od 6:30 do 20:00

TRESOWANIE + TESTOWANIE = WYCHOWANIE?!
?adnie zjedz, ?adnie narysuj, ?adnie zbuduj i ?adnie id? si? bawi?! B?d? grzeczny! Co ten zwrot znaczy?! Teraz ci przeczytam, opowiem bajk?, teraz zbudujemy domek, gara? inne budowle itp. Teraz sprawdzimy co wiesz na temat jedzenia, grzeczno?ci, budowli i inne.
-Pierwszy test przy zapisie do szko?y A gdzie jest dziecko? Co my?li na temat bajki, gara?u, rysunku, budowli? Co czuje, dlaczego ma takie, a nie inne postrzeganie ?wiata, ktre si? kszta?tuje pod wp?ywem r?nych okoliczno?ci wk?adaj?c w to udane, mniej udane lub wcale nie udane po?ycie rodzicw.

Kiedy w 1980 roku za?o?y?am oficjalnie Mini-przedszkole bardzo mi zale?a?o na zdrowych i m?drych, a nie tylko grzecznych dzieciach. Przez 34 lata wychowywa?am i wychowuj? dzieci, ktre w szko?ach, na studiach a potem w ?yciu s? liderami.

Na czym to polega? Poprzez odpowiedni sposb prowadzenia (pobudzaj?c do pracy obie p?kule mzgowe) pozwalamy dzieciom my?le?, mie? swoje zdanie i w?tpliwo?ci ktre staramy si? wyja?nia?. Dysleksja, dysgrafia aby ich nie by?o lub zmniejszy? te wady nad tym trzeba ju? pracowa? w przedszkolu (lateralizacja) o czym wszyscy wiedz?, ale czy to robi??

Je?li dziecko jest zdrowe odpowiednio prowadzone i wy?ywione nie ma powodu do agresji. Je?li ona wyst?puje to mo?na dziecko nauczy? jak j? roz?adowa? nie czyni?c drugiemu przykro?ci (praca z emocjami) uczenie dziecka kultury w przedszkolu owocuje dobrze wychowanym dzieckiem, ktre nie musi udowadnia? swoich racji na si?? i teraz wie, ?e wystarczy wyja?ni? o co chodzi aby nie by?o konfliktu, W przedszkolu te? tworzy si? pierwsza skala spo?eczno-moralna dziecka: to mo?esz bo..., tego nie powiniene? bo..., a nie tylko zakaz i nakaz.

Wszyscy wiemy te? o tym, ?e wieku 2,5 - 3 lata dziecko wchodzi w tzw. dziur? immunologiczn? i trzeba wiedzy na temat w?a?ciwego wy?ywienia aby podnie?? dziecku t? barier?. Nauczy? nas tego najlepszy z najlepszych prof. Julian Aleksandrowicz, ktry potrafi? wy?ywieniem sterowa? nawet nieuleczalnymi chorobami, Proces zdobywania przez dziecko odporno?ci trwa od 2,5 do 5-6 roku ?ycia.

Dlatego te? je?li odchudzamy dziecko w wieku 2,5 - 4 lata a pomo?e nam w tym mama nie podaj?c z byle powodu antybiotykw, ktre obni?aj? ju? i tak ma?? odporno??, to w wieku 5 - 6 lat mamy zdrowe, mocne i m?dre dziecko bo korzysta?o z ciekawego i dobrze opracowanego materia?u tj. Ma?y naukowiec- ucz?cego my?le?, Z matematyk? i fizyk? na ty i wielu innych autorskich programw o czym s? informowani rodzice na bie??co.
Mog?abym jeszcze wiele powiedzie? na temat dzieci tak jak i nasz personel bo jeste?my pasjonatami tego co robimy a nasi wychowankowie to zdrowe, radosne, twrcze i kulturalne dzieci ?wietnie radz?ce sobie w ?yciu po uko?czeniu edukacji w naszym przedszkolu.
Dyrektor w?a?ciciel
Maria Marta Korbut

www. domowe-przedszkole.com.pl

?rd?o:

 

Lepiej oddycha? w Ustce

Email Drukuj

Mimo, ?e od powrotu z zielonej szko?y min??y ju? trzy miesi?ce, nadal z ogromn? sympati? j? wspominam.
W maju moja klasa 5c ze SP Nr 25 w Krakowie wraz z klasami 5b i 4c wyjecha?a na zielon? szko?? do Ustki. My uczniowie, jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, chcieli?my odpocz?? od szko?y. Nasi nauczyciele chcieli jednak, by ten wyjazd, zgodnie z za?o?eniem, mia? charakter edukacyjny. Dlatego przygotowali dla nas projekt, a my przeprowadzili?my badania ekologiczne w Krakowie i w Ustce.
Przed wyjazdem, jeszcze w Krakowie, zostali?my podzieleni na trzy grupy. Pierwsza zaj??a si? wyszukiwaniem porostw oraz okre?laniem ich rodzajw. Na lekcji przyrody dowiedzieli?my si?, ?e porosty wyst?puj? we wszystkich niemal ?rodowiskach. S? one bardzo wra?liwe na zanieczyszczenia powietrza tlenkami siarki i dlatego wykorzystuje si? je do oceny stopnia zanieczyszczenia powietrza w miastach.
Zadaniem drugiej grupy by?o porwnanie Krakowa i Ustki. Uczniowie zbierali materia?y dotycz?ce po?o?enia geograficznego, ukszta?towania terenu, zanieczyszczenia powietrza oraz liczby mieszka?cw obu miast.
Trzecia z grup umie?ci?a bia?e kartki w r?nych miejscach Krakowa, aby okre?li? stopie? zanieczyszczenia powietrza py?ami.
Po przyje?dzie do Ustki przyst?pili?my do uzupe?nienia naszej wiedzy, czyli przeprowadzania kolejnych bada?.

Więcej…
 

?yczenia z okazji rozpoczynaj?cego si? roku szkolnego 2014/2015

Email Drukuj

".. I nowa bije ju? godzina,
Nowy rok szkolny si? zaczyna
Ju? czeka szko?a i koledzy,
I w ksi??kach zasb nowej wiedzy

Jan Brzechwa

Z okazji rozpoczynaj?cego si? nowego roku szkolnego ?yczymy wszystkim Uczniom, aby zdobyta wiedza umo?liwia?a osi?ganie sukcesw w kolejnych etapach edukacji, rok szkolny by? czasem rozwijania w?asnych uzdolnie? i zainteresowa?, a szko?a miejscem wielu rado?ci i przyja?ni.

Dyrektorom, Nauczycielom i Pracownikom O?wiaty sk?adamy najserdeczniejsze ?yczenia spokojnej i satysfakcjonuj?cej pracy oraz wytrwa?o?ci w realizacji zamierzonych celw, a tak?e cierpliwo?ci w wychowywaniu dzieci i m?odzie?y.

W imieniu Rady i Zarz?du Dzielnicy VIII D?bniki
Przewodnicz?cy Rady i Zarz?du - Arkadiusz Puszkarz
Przewodnicz?ca Komisji Edukacji - Urszula Twardzik

 

BONARKA UJAWNIA DRUG? PORCJ? PODGRSKICH SEKRETW!

Email Drukuj

Tematy paranormalne miesza? si? b?d? z kwestiami metafizycznymi, przedstawienia na deskach teatru przeplata? si? b?d? ze spektaklami na zielonej murawie, a spacery po parkowych alejkach urozmaicone b?d? rejsami po Wi?le. Tak zapowiada si? druga ods?ona podgrskiej inicjatywy Bonarki.
Ju? na pocz?tku wrze?nia w Podgrzu nast?pi premiera pi?ciu nowych ilustracji, dotycz?cych najniezwyklejszych historii tej krakowskiej dzielnicy. Kolorowe plakaty zawisn? w specjalnie wybranych lokalizacjach (s?upach reklamowych i przystankach MPK), powi?zanych z tre?ciami prezentowanymi na plakatach. Pomo?e to uzmys?owi? krakowianom oraz turystom, jak wiele fascynuj?cych ciekawostek otacza ich na co dzie? a o ktrych mog? nawet nie zdawa? sobie sprawy. Jest to kontynuacja dzia?a? podj?tych wiosn?, kiedy to w przestrzeni miejskiej prezentowani byli inni podgrscy ambasadorzy, m.in. mistrz Twardowski czy autorka najd?u?szego na ?wiecie pami?tnika, Janina Turek.
Tym razem bohaterami podgrskiej inicjatywy b?d? nast?puj?ce postacie:
a) Wojciech Bendnarski wielki spo?ecznik i twrca najpi?kniejszego krakowskiego parku, Parku Bednarskiego;
b) Tadeusz Kantor artystyczny wizjoner, ktry na zawsze odcisn?? swe pi?tno na polskim teatrze;
c) Ludwig Wittgenstein uczony filozof, ktry w Podgrzu podczas s?u?by wojskowej stworzy? wy-bitne dzie?o naukowe o logice j?zyka;
d) Dru?yna RKS Garbarni Krakw ktra wbrew przeciwno?ciom losu i zakulisowym uk?adom w pi?knym stylu wywalczy?a Mistrzostwo Polski w pi?ce no?nej, a p?niej w jej sk?adzie wyst?powa? sam Robert Gadocha;
e) Ksi??niczka ze Zbja nieszcz??liwa m?oda dama, ktra za swe przywi?zanie do bogactwa zap?aci?a wysok? cen?.
Ka?dy z plakatw opatrzony jest tekstem wyja?niaj?cym zwi?zek wybranej osobisto?ci z Podgrzem. W ten innowacyjny i zupe?nie autorski sposb Bonarka udowadnia, jak wiele do zaoferowania ma prawo-brze?na cz??? Krakowa. Jest to pierwsza taka inicjatywa, dzi?ki ktrej ca?y urok tej krakowskiej dzielnicy wydobywany jest na ?wiat?o dzienne.
Ale lokalne dzia?ania Bonarki nie ograniczaj? si? wy??cznie do powy?szej aktywno?ci. Rwnolegle z kam-pani? plakatow? startuje konkurs poetycki na najciekawszy wiersz o Podgrzu. Fina? odb?dzie si? pod-czas Nocy Poezji, organizowanej w Bonarce czwartego pa?dziernika. Trzynastego wrze?nia rozpoczyna si? rwnie? druga edycja bezp?atnych, cyklicznych i odbywaj?cych si? w ka?d? sobot? podgrskich warsztatw dedykowanych najskrytszym historiom tej?e dzielnicy. Co wa?ne, wszystkie te przedsi?wzi?cia od-bywaj? si? w ?cis?ej wsp?pracy z lokalnymi partnerami, co czyni je jeszcze ciekawszymi i atrakcyjniejszymi.
Powy?sze dzia?ania wzajemnie uzupe?niaj? si?, tworz?c spjn? i przekonywuj?c? ca?o??. Tak zaplanowanej ca?orocznej kampanii przy?wieca jeden cel: przypomnie? krakowianom o Podgrzu, miejskim skarbie ukrytym na prawym brzegu Wis?y.

BONARKA CITY CENTER
/informacja prasowa/

 
Strona 10 z 57
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu