Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteĹ›Aktualnie jesteś: Strona g?ówna Edukacja Aktualnie jesteĹ›
1 2 3 4 5
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Strona g?ówna Edukacja

EdukacjaKursy komputerowe dla Seniorów (ZAPISY)

Email Drukuj

Rada Dzielnicy VIII D?bniki zaprasza do udzia?u w kolejnej edycji kursów komputerowych, które b?d? si? odbywa?y w Szkole Podstawowej Nr 25 przy ul. Komandosów 29 oraz w Szkole Podstawowej Nr 40 przy ul. Pszczelnej 13.

Zaj?cia obejmuj? podstawy obs?ugi komputera, korzystanie z Internetu oraz poczty elektronicznej. Do udzia?u w zaj?ciach zapraszamy mieszka?ców Dzielnicy VIII (osoby w wieku 50+) - informuje radny Krzysztof Gacek jeden z pomys?odawców tej inicjatywy. Celem kursów jest przeciwdzia?anie tzw wykluczenia cyfrowego w?ród seniorów - dodaje K. Gacek.

Zapisy pod nr tel. 12 267 03 03 lub w biurze Rady Dzielnicy VIII - D?bniki przy ul. Praskiej 52 (w godzinach urz?dowania).

?ród?o: krzysztofgacek.pl

 

?ladami ?w. Jana Paw?a II

Email Drukuj

Zaproszenie na gr? miejsk? ?ladami ?w. Jana Paw?a II startujemy 21 maj 2016 g. 10.00

Instytut Dialogu Mi?dzykulturowego im. Jana Paw?a II w Krakowie zaprasza osoby indywidualne i grupy do uczestnictwa w Grze Miejskiej - ?ladami ?w. Jana Paw?a II. Celem gry jest zapoznanie Ma?opolan z krakowskim okresem ?ycia Karola Wojty?y - jako studenta, kleryka, ksi?dza, biskupa i kardyna?a.

Gra miejska b?dzie wyzwaniem nie tylko dla osób indywidualnych, zespo?ów, ale i dla ca?ych rodzin. Zadaniem uczestników b?dzie m.in. odwiedzi? wszystkie punkty przystankowe, rozszyfrowa? zagadki i zebra? odpowiedni? ilo?? elementów, z których po z?o?eniu powstanie uk?adanka.

Gra rozpoczyna si? 21 maja 2016 r. Szczegó?y realizacji 1. zadania – i odnalezienie miejsca startowego gry - zostan? podane uczestnikom zabawy przed jej rozpocz?ciem, tj. w dniu 18 maja br. – w rocznic? urodzin Karola Wojty?y na stronie g?ównej Instytutu www.idmjp2.pl i profilu FB- Facebook/IDMJP2. Ka?dy punkt na mapie gry zawiera zagadk?, której rozwi?zanie wska?e dalsz? drog?. Gra miejska ko?czy si? o godz. 14.00 Pod Oknem Papieskim przy ul. Franciszka?skiej 3.

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla zwyci?zcy lub dru?yny oraz drobne upominki dla bior?cych udzia? w grze. Udzia? w grze jest ca?kowicie bezp?atny.

Zg?oszenie osób i dru?yn mo?na dokona? do 20 maja br. do godz. 13.00, na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamujÄ…cymi. W przeglÄ…darce musi być wĹ‚Ä…czona obsĹ‚uga JavaScript, ĹĽeby go zobaczyć. .

Zapraszamy!

/informacja prasowa/

Dzia? Promocji i Komunikacji
Instytut Dialogu Mi?dzykulturowego
im. Jana Paw?a II w Krakowie
ul. Totus Tuus 30
30-610 Kraków

 

WYDARZENIE HISTORYCZNE ROKU 2015 - 9. edycja

Email Drukuj

Tylko do 25 marca mo?na zg?asza? swoje projekty w ramach Plebiscytu „Wydarzenie Historyczne Roku”, organizowanego ju? po raz dziewi?ty przez Muzeum Historii Polski we wspó?pracy z portalem historia.org.pl. Projekty historyczne realizowane w 2015 roku nale?y rejestrowa? na stronie Plebiscytu www.whr.muzhp.pl.

To jedyny tego typu plebiscyt w Polsce, którego celem jest uhonorowanie organizatorów, twórców oraz inicjatorów najciekawszych przedsi?wzi?? historycznych w minionym roku.

Plebiscyt jest dwuetapowy. W I etapie osoby prywatne i instytucje maj? prawo do zg?oszenia po jednym wydarzeniu w ka?dej z 3 kategorii: “Wystawa”, “Wydarzenie” oraz “Edukacja i multimedia”. Projekty mo?na zg?asza? za pomoc? formularza internetowego dost?pnego na stronie www.whr.muzhp.pl. Nast?pnie, równie? na tym etapie, jury z?o?one z przedstawicieli organizatorów oraz ludzi nauki i kultury, spo?ród zg?oszonych kilkuset projektów wybiera po pi?? projektów w ka?dej z 3 kategorii.

W II etapie internauci g?osuj? na jedno spo?ród wyselekcjonowanych przedsi?wzi?? w ka?dej kategorii równie? na stronie projektu.

Plebiscyt anga?uje wiele ?rodowisk lokalnych, które chc? wypromowa? organizowane przez siebie przedsi?wzi?cia. W ubieg?ym roku blisko 5 tys. internautów odda?o swoje g?osy na konkretne wydarzenia. Jak podkre?laj? uczestnicy – „plebiscyt jest dla nich idealn? form? promocji i popularyzacji historii”.

Mo?na do niego zg?asza? wydarzenia zwi?zane z szeroko rozumian? histori?, filmy historyczne, wystawy, portale internetowe, odkrycia archeologiczne, powstanie nowych placówek dzia?aj?cych na rzecz historii, konferencje i sympozja, innowacyjne przedsi?wzi?cia edukacyjne, gry, ksi??ki, audiobooki, konkursy etc.

Z roku na rok wzrasta liczba zg?aszanych projektów, które rywalizuj? o miano tego najwa?niejszego. Od pocz?tku istnienia Plebiscytu zg?oszono ponad 500 przedsi?wzi??. Do konkursu zg?aszaj? si? instytucje ogólnopolskie i bardzo znane, ale tak?e lokalne stowarzyszenia.

Dotychczas zosta?y wyró?nione m.in. projekt edukacyjny zwi?zany z musicalem „Korczak” organizowanym przez Oper? i Filharmoni? Podlask? w Bia?ymstoku czy nowoczesna ekspozycja „?ladem europejskiej to?samo?ci Krakowa” w Podziemiach Rynku G?ównego w Krakowie.

Autorem statuetek dla zwyci?zców jest wybitny rze?biarz Maciej Zychowicz.

 

WiÄ™cej…
 

Dni otwarte w Szkole Podstawowej 30

Email Drukuj

Dni otwarte w Szkole Podstawowej z Oddzia?ami Integracyjnymi nr 30 im. K. Pu?askiego w Krakowie

Dnia 27 lutego br. w naszej szkole odby?o si? pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie z przysz?ymi uczniami i wychowankami oddzia?u zerowego oraz ich rodzicami. Dzieci mog?y zapozna? si? z nauczycielami, którzy proponowali im zaj?cia edukacyjne oraz gry i zabawy – zarówno artystyczne, jak i z dziedziny zdrowego od?ywiania, j?zyka angielskiego, informatyki czy matematyki. Go?cie mogli przejrze? kronik? naszej szacownej placówki, obejrze? stare fotografie (i rozpozna? na nich swoich dziadków, rodziców, rodze?stwo), a tak?e dowiedzie? si?, co to jest z?ota ksi?ga, do której co roku wpisywani s? najlepsi uczniowie.

Kolejny dzie? otwarty odb?dzie si? w Trzydziestce ju? 12 marca w godz. 10.00-12.00!

Je?li chcesz si? dowiedzie?, jak dzia?a i co ma do zaoferowania nasza szko?a, je?li chcesz porozmawia? z nauczycielami – przyjd? koniecznie! W programie znajd? si? m. in.:
•    o godz. 10.00 – spotkanie z p. Dyrektor Mart? Kaczmarsk? (w sali gimnastycznej na II pi?trze);
•    o godz. 10.10 przedstawienie dla przedszkolaków pt.  „Zwierzakowo”;
•    wystawa prac plastycznych „Zwierz?ta znane i lubiane”;
•    ekspozycja ksi??ek bibliotecznych nt. zwierz?t;
•    tor przeszkód i ró?nego typu zabawy (matematyczne, j?zykowe, ruchowe, plastyczne);
•    zwiedzanie szko?y.
Serdecznie zapraszamy w nasze progi!

Mirela Rubin-Lorek
nauczycielka j?zyka polskiego jako obcego

 

Bonarka City Center zaprasza...

Email Drukuj

ODLOTOWA PRZYGODA W BONARCE
16 stycznia, w godzinach 11.00 – 18.00, Bonarka City Center zaprasza najm?odszych na kosmiczn? zabaw? z bohaterami filmu „Odlotowa Przygoda”, który 29 stycznia wchodzi na ekrany kin.
Podczas zabawy z „Odlotow? Przygod?” w Bonarce dzieci poznaj? tajniki wypraw w kosmos. Na potrzeby imprezy zostan? sprowadzone wyj?tkowe kostiumy ma?ych astronautów, którzy wspomagani przez zdalnie sterowane ?aziki znajd? si? na wielkiej imitacji Ksi??yca.
Dzi?ki komputerowej scenografii greenboxa, mali kosmonauci b?d? mogli zrobi? sobie zdj?cia w kosmicznej scenerii. Zdj?cia w kostiumach na tle ksi??ycowej scenerii dzieci otrzymaj? od razu na swój profil na Facebooku lub e-mailem pod wskazany adres.
Nieco mniejsze pociechy pod okiem animatorów b?d? budowa? i kolorowa? tekturowe modele rakiet, a na najm?odszych czekaj? mega puzzle z map? Ksi??yca.
Wszystkie dzieci b?d? mog?y wzi?? udzia? w warsztatach astronomicznych i astrofizycznych, dzi?ki którym poznaj? tajniki kosmosu, obejrz? meteoryty i ciekawe urz?dzenia, dowiedz? si? wszystkiego o Uk?adzie S?onecznym i naszym naturalnym satelicie. Podczas spotkania nie zabraknie konkursów z filmowymi nagrodami. Do wygrania b?d? tak?e wej?ciówki do Centrum Nauki Kopernik.

informacja prasowa:

BONARKA CITY CENTER

 

 
Strona 1 z 57
Reklama

Sonda

Gdzie w "ósemce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu