Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna Inwestycje Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Strona g?wna Inwestycje

InwestycjeKomisja Infrastruktury rozpocz??a prac?

Email Drukuj

Do wydania ponad 1,8 mln z?otych

W lutym, po przerwie zwi?zanej z wyborami samorz?dowymi, rozpocz??a prac? Komisja Infrastruktury Rady Dzielnicy VIII. W obecnym roku na wydatki zwi?zane z infrastruktur? na terenie Dzielnicy VIII, Komisja dysponuje kwot? ponad 1,8 mln z?. W zakres bud?etu wchodz? bie??ce remonty drg, rozbudowa o?wietlenia ulicznego czy cho?by poprawa funkcjonowania systemu melioracji na terenie Dzielnicy.
Jedn? z wi?kszych inwestycji realizowanych w bie??cym roku ze ?rodkw Dzielnicy b?dzie budowa ul. Chmieleniec (w rejonie budynku nr 31 do ko?ca budynku nr 13). Projekt zosta? ju? pozytywnie zaopiniowany przez Komisj? i tym samym ZIKiT mo?e przyst?pi? do realizacji inwestycji. Wa?n? inwestycj?, ktra b?dzie realizowana w tym roku jest przebudowa ulicy Lubostro?. Obecnie ZIKiT przygotowuje dokumentacj? przetargow? i na wiosn? planuje rozpocz?cie prac.
Kolejnym projektem, ktrym zaj??a si? Komisja by?a instalacja progw zwalniaj?cych na ul. Skotnickiej. Zdecydowano o instalacji 3 progw zgodnie z pro?bami mieszka?cw tamtych okolic. Oprcz powy?szych dzia?a? zaj?to si? rwnie? szeregiem spraw, wydawa?oby si? drobnych, a maj?cych wp?yw na ?ycie mieszka?cw naszej Dzielnicy. S? to mi?dzy innymi:
wniosek o bezwzgl?dne ograniczenie tona?u pojazdw korzystaj?cych z ulicy Czerwone Maki (od p?tli do ulicy Lubostro?),
poprawa odwodnienia przy skrzy?owaniu ul. Bobrzy?skiego i Czerwone Maki (s?ynna ka?u?a, ktra ju? niejednego mieszka?ca zmusi?a do powrotu do domu i zmiany odzienia na suche),
budowa chodnika przy ulicy Benedykty?skiej oraz Bogucianka,
budowa ronda na skrzy?owaniu ulic Bogucianka, Benedykty?ska i Boles?awa ?mia?ego,
wykonanie zadaszonej wiaty przystankowej (przystanek Tyniec w kierunku Tyniec Kamienio?om, Tretwka, Warcha?owskiego oraz Na?kowskiej),
o?wietlenie ulicy Obozowej,
zabezpieczenie przejazdu koleinowego przy ulicy Chlebicznej,
wyznaczenie linii przystankowych na osiedlu Sidzina,
wyznaczenie przej?cia dla pieszych oraz monta? progw zwalniaj?cych na ulicy Petra?yckiego,
zmiana rodzaju progw zwalniaj?cych przy O?rodku Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Sidzinie,
monta? luster drogowych na ulicach Sapalskiego, Zientary, Warcha?owskiego, Wapowskiego,
uporz?dkowanie oznakowania drg w Sidzinie,
remont ulicy Skwerowej (??cznik),
reorganizacja skrzy?owania ulic Wrony, Zagumnie i Dzia?owskiego,
utwardzenie pobocza pomi?dzy ko?cio?em a szko?? w Sidzinie.
Dodatkowo, radni rozpocz?li prac? nad propozycjami zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej na terenie Dzielnicy. Na planowanym spotkaniu z przedstawicielem ZIKiT b?d? rozpatrywane mo?liwo?ci weryfikacji funkcjonowania linii autobusowych (szczeglnie na peryferiach Dzielnicy) oraz ewentualne mo?liwo?ci korekt w rozk?adach jazdy.

Swoje propozycje dotycz?ce zmian w infrastrukturze na terenie Dzielnicy VIII mo?na przesy?a? na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Piotr Rusocki
przewodnicz?cy Komisji Infrastruktury
Rady Dzielnicy VIII D?bniki

?rd?o:

 

Comperia: Czy Rodzina na Swoim to kolejna tykaj?ca bomba kredytowa?

Email Drukuj

W programie Rodzina na Swoim udzielono ??cznie blisko 200 tys. kredytw. Dla pierwszych beneficjentw programu ko?czy si? ulgowy czas, w ktrym pa?stwo dok?ada?o do raty. Czy takie osoby poradz? sobie ze skokowym wzrostem raty o kilkaset z?otych i to przy rekordowo niskich stopach procentowych?
Od 2007 do 2012 r. w Polsce dzia?a? program wsparcia kredytobiorcw Rodzina na Swoim (ostatnie kredyty uruchomiono ju? na pocz?tku 2013 roku). Osobom, ktre zaci?gn??y kredyty hipoteczne w programie (spe?niaj?c szereg warunkw, dotycz?cych m.in. waluty kredytu tylko PLN, odpowiedniej ceny i metra?u nieruchomo?ci, wieku kredytobiorcy, a d?ugi czas tak?e jego stanu cywilnego), Skarb Pa?stwa za po?rednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego wyp?aca dop?aty do rat. Ich wysoko?? zale?y od warto?ci stopy WIBOR 3M i jest uaktualniana co kwarta? - niemniej wynosi oko?o po?ow? cz??ci odsetkowej raty.
W programie Rodzina na Swoim udzielono ??cznie 192 360 kredytw. Z pocz?tku zainteresowanie by?o znikome w latach 2007-2008 po preferencyjne finansowanie si?gni?to raptem 10 646 razy. Tym kredytobiorcom ju? sko?czy? si? czas dofinansowa?, b?d? up?ynie w 2015 r. Prawdziwy test rozpocznie si? w 2017 r., kiedy kredytowa taryfa ulgowa b?dzie ko?czy?a si? kredytobiorcom z 2009 r. Od tego momentu do pocz?tku 2021 r. od rz?dowej kroplwki od??czonych zostanie ponad 180 tys. kredytobiorcw.
To b?dzie problem, bo

Więcej…
 

Linia tramwajowa n 52

Email Drukuj

Wi?cej taboru niskopod?ogowego

By? mo?e ju? wkrtce linia 52 w wi?kszym stopniu ni? dotychczas obs?ugiwana b?dzie przez tabor niskopod?ogowy.
Sprawa niskopod?ogowego taboru na linii 52 wci?? powraca. Trasa tej linii jest d?uga, st?d te? jej popularno?? jest spora. Z pytaniem, jakie s? szanse na wymian? na tabor niskopod?ogowy, zwrcili?my si? do Miejskiego Przedsi?biorstwa Komunikacji w Krakowie.
- Zdajemy sobie spraw? z oczekiwa? pasa?erw podr?uj?cych lini? nr 52. Warto pami?ta?, ?e jeszcze w tym roku do Krakowa zostan? dostarczone nowe tramwaje, ktre MPK SA zamwi?o w bydgoskiej fabryce PESA SA. Ze wzgl?du na swoj? pojemno?? i d?ugo?? (ok. 43 m d?ugo?ci) b?d? one skierowane do obs?ugi m.in. linii nr 4 (Wzgrza Krzes?awickie Salwator) oraz na lini? nr 50 (Kurdwanw-Krowodrza Grka) informuje Marek Gancarczyk, rzecznik prasowy MPK SA w Krakowie.
Dostawa nowych wagonw spowoduje, ?e tramwaje niskopod?ogowe, ktre obecnie kursuj? na linii nr 50, b?d? mog?y zosta? wykorzystane w?a?nie na linii nr 52. Dzi?ki temu cz??? kursw na tej linii w trosce o komfort podr?y osb starszych, niepe?nosprawnych i rodzicw podr?uj?cych z dzieci?cymi wzkami, b?dzie obs?ugiwana ka?dego dnia wagonami niskopod?ogowymi. Niska pod?oga b?dzie mog?a si? pojawi? tylko na cz??ci kursw, poniewa? do obs?ugi linii nr 52 w dzie? powszedni jest potrzebnych a? 28 tramwajw. W weekendy, gdzie tych pojazdw potrzebnych jest zdecydowanie mniej (14 wagonw), by? mo?e niskopod?ogowe tramwaje uda si? wys?a? do obs?ugi wszystkich kursw. Jednocze?nie podkre?lam, ?e MPK SA w Krakowie planuje zakupy kolejnych kilkudziesi?ciu tramwajw niskopod?ogowych w obecnej perspektywie finansowania z Unii Europejskiej w latach 2014-2020, ktre zast?pi? wagony z wysok? pod?og? na kolejnych liniach, w tym tak?e na linii nr 52 wyja?nia Marek Gancarczyk.

Renata P?tka

 

VIII Mobilny Punkt Obs?ugi Klienta MPEC na Rynku Podgrskim

Email Drukuj

Od 23 marca 2015 roku startuje kolejny Mobilny Punkt Obs?ugi Klienta MPEC. Tym razem znany ju? krakowianom namiot stanie na Rynku Podgrskim. Wszyscy zainteresowani zlikwidowaniem palenisk w?glowych b?d? mogli dowiedzie? si? w nim jak uzyska? na ten cel dofinansowanie oraz jak pod??czy? budynek do miejskiej sieci cieplnej.

Mobilny Punkt Obs?ugi Klienta na Podgrzu to kontynuacja dzia?a? zapocz?tkowanych przez przedsi?biorstwo w ubieg?ym roku. MPOK stanie w?a?nie tam, gdzie wci?? czynne s? piece w?glowe oraz w pobli?u przebiegaj?cej sieci ciep?owniczej. Zgodnie z tymi zasadami usytuowane zosta?y wszystkie wcze?niejsze punkty. Pierwszy stan?? pod Poczt? G?wn?, drugi zlokalizowany by? na rogu ulic Bosackiej i Topolowej, trzeci przy Nowym Kleparzu, czwarty przy ulicy Retoryka, pi?ty u zbiegu ulic Tar?owskiej i Zwierzynieckiej, szsty w okolicy skrzy?owania ulic: ?obzowskiej i Siemiradzkiego, sidmy na Grzegrzkach. Ka?dorazowo, MPOK cieszy? si? du?ym zainteresowaniem mieszka?cw Krakowa.

Mobilne Punkty Obs?ugi Klienta to jeszcze bardziej dost?pna forma dzia?aj?cego na co dzie? w siedzibie MPEC Biura Obs?ugi Klienta. MPOK to rodzaj aktywnego Biura, ktre wychodz?c poza mury swojej siedziby jest miejscem spotka? z krakowianami w pobli?u ich mieszka? i w dogodnych dla nich popo?udniowych porach.

MPEC zaprasza na Rynek Podgrski wszystkich mieszka?cw zainteresowanych pod??czeniem swoich budynkw do miejskiej sieci cieplnej. Od poniedzia?ku do pi?tku (23 27 marca) w godzinach od 15.00 18.00.

informacja prasowa

 

Park D?bnicki: Mieszka?cy i radni przeciwni dzier?awie parkingu

Email Drukuj

W zwi?zku z licznymi pismami mieszka?cw i interwencjami u?ytkownikw parku oraz faktem, i? w ramach projektowania Parku D?bnickiego wydzielono dla u?ytkownikw parku teren pod parking, 4 marca br. na sesji Rada Dzielnicy VIII D?bniki podj??a uchwa?? o przywrceniu parkingu usytuowanego na terenie Parku D?bnickiego na potrzeby u?ytkownikw parku, wnioskuj?c do Zarz?du Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o rozwi?zanie umowy dzier?awy z obecnym u?ytkownikiem parkingu usytuowanego na terenie Parku D?bnickiego.
- Parking w ca?o?ci zajmowany jest przez pojazdy pracownikw prywatnej firmy. Parking to cz??? wybrukowana kostk?, ale je?eli auta nie mieszcz? si? na nim, pracownicy parkuj? je na trawniku lub na alejkach spacerowych, to skandal. Kto pozwoli? na to, ?eby wydzier?awi? cz??? parku miejskiego, ktrego przeznaczeniem s? cele publiczne i akceptuje tak? dewastacj? terenw zielonych nie kry? wzburzenia obecny na sesji Roman Bujnowicz, mieszkaniec D?bnik.
O informacj? odno?nie dzier?awy poprosili?my Zarz?d Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.
Umowa dzier?awy zosta?a podpisana na czas nieokre?lony z firm? Rafis, ktra masiedzib? w dworku. Zapisy pozwalaj? parkowa? samochodom tej firmy w godzinach pracy, czyli mi?dzy 7.00, a 16.00. W czasie, kiedy w parku jest najwi?cej osb w celach rekreacyjnych, parking jest oglnie dost?pny. Zreszt? pewna cz??? parkingu jest ca?y czas dost?pna. W ostatnich dniach zlecili?my kontrol? czy parking jest wykorzystywany zgodnie z umow? zapewnia Micha? Pyclik z Zarz?du Infrastruktury Komunalnej w Krakowie.
Nie pozostaje nic innego, jak czeka?, co wyka?e kontrola ZIKiT-u. -Jest rzecz? niedopuszczaln?, aby park nie spe?nia? swojej podstawowej funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej.W zwi?zku z powy?szym b?d? d??y? do bezwzgl?dnego wyja?nienia kwestii zwi?zanej z dzier?aw? parkingu znajduj?cego si? na terenie Parku D?bnickiego przez firm? Rafis podkre?la Aneta Pa?ka, przewodnicz?ca Komisji Terenw Zielonych i Ochrony ?rodowiska Dzielnicy VIII D?bniki.

?rd?o:

 
Strona 10 z 93
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu