Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna Inwestycje Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Strona g?wna Inwestycje

Inwestycje100% dofinansowania do likwidacji piecw w?glowych

Email Drukuj

100% dofinansowania do likwidacji piecw w?glowych w ramach programu PONE dost?pne jeszcze przez nieca?e 4 miesi?ce!

Ponad 60 milionw z?otych zosta?o przeznaczone na realizacj? Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) dla Miasta Krakowa w 2015 roku. Do ko?ca sierpnia wykorzystano tylko 60% przeznaczonych na ten cel wydatkw w bud?ecie miasta. Do ko?ca roku mieszka?cy mog? ubiega? si? jeszcze o dofinansowanie z puli oko?o 25 milionw z?otych.

Ka?dy mieszkaniec Krakowa, ktry z?o?y wniosek jeszcze w tym roku, mo?e liczy? na przyznanie dotacji w wysoko?ci do 100% poniesionych kosztw. Jest to ostatni rok pe?nego dofinansowania, poniewa? od 2016 roku dotacje b?d? male?. Dlatego ka?dy, kto chce zlikwidowa? przestarza?y piec w?glowy i otrzyma? pe?en zwrot kosztw, na z?o?enie wniosku ma jeszcze nieca?e cztery miesi?ce! Ju? dzi? wiemy, ?e dofinansowanie w roku 2016 b?dzie wynosi?o maksymalnie do 80% poniesionych kosztw, w 2017 roku do 60%, a w 2018 roku ju? tylko do 40%.

Więcej…
 

Remonty na os. Podwawelskim.

Email Drukuj

Po wielu latach remontu doczeka? si? chodnik przy ul. Barskiej (od skrzy?owania z ul. Komandosw), prowadz?cy do Centrum Kongresowego i Ronda Grunwaldzkiego.

Star? nierwn? asfaltow? nawierzchni? zast?pi?a nowa kostka brukowa. Inwestycja zosta?a sfinansowana ze ?rodkw Rady Dzielnicy VIII - jak informuje Krzysztof Gacek - radny dzielnicy z os. Podwawelskiego.

Przy wej?ciu do Szko?y Podstawowej nr 25 (ul. Komandosw) dobiegaj? ko?ca prace zwi?zane z instalacj? pochylni dla osb niepe?nosprawnych.

Z kolei wymiana o?wietlenia na tzw. "ledowe" przy ul. Komandosw i Ludwinowskiej (Stary Ludwinw) finansowana jest ?e ?rodkw miejskich - dodaje K. Gacek.

ZOBACZ WI?CEJ ZDJ??

Więcej…
 

BRONOWICE: Realizacja inwestycji Ojcowska Park dobiega ko?ca

Email Drukuj

W kameralnym budynku przy ul. Ojcowskiej, w pobli?u Galerii Bronowice, znajd? si? 4 mieszkania 2-, 4- i 5-pokojowe, o metra?ach od 40 do 80 mkw.

Mieszka?cy dwupoziomowych apartamentw usytuowanych na pi?trze b?d? mieli do dyspozycji przestronne balkony, a w?a?ciciele mieszka? na parterze - ogrdki. Teren inwestycji zostanie ogrodzony i monitorowany. Ka?de z mieszka? b?dzie ogrzewane indywidualnie 2-funkcyjnym piecem gazowym. Jak mwi Maciej Grabka z agencji nieruchomo?ci Neodom, Budynek jest bezczynszowy - wszystkie media indywidualnie opomiarowane.

Inwestycja po?o?ona jest s?siedztwie niskiej, jednorodzinnej zabudowy z dogodnym dojazdem do centrum Krakowa. Wok? znajdziemy tak?e sporo terenw rekreacyjnych, w tym Ojcowski Park Krajobrazowy.

Ceny mieszka? wynosz? od 6100 z?/mkw. do 6800 z?/mkw. Miejsce postojowe oraz komrka lokatorska zosta?y wliczone w cen? mieszkania. Budynek zostanie oddany do u?ytku ju? w sierpniu tego roku.

O korzystne warunki zwi?zane z finansowaniem zakupu nieruchomo?ci zadba krakowska agencja nieruchomo?ci Neodom. Mieszkania sprzedawane s? bez prowizji od kupuj?cego.

?rd?o: dominium.pl

 

Przy??cz si? do likwidacji niskiej emisji w mie?cie!

Email Drukuj

Niska emisja to nie tylko czarny dym wydobywaj?cy si? z kominw kamienic. To nie tylko efekt spalania z?ej jako?ci w?gla w domkach jednorodzinnych. To rwnie? zanieczyszczenia pochodz?ce z ruchu miejskiego, pozosta?o?? po milionach przyje?d?aj?cych ka?dego roku ulicami miast samochodw osobowych i ci??arowych.

Wszystko to warunkuje poziom zanieczyszcze? w mie?cie, ktre wdycha ka?dy z nas. Trzeba temu przeciwdzia?a? i realizowa? programy wspieraj?ce likwidacj? piecw w?glowych oraz rozwi?zania w transporcie: strefy p?atnego parkowania, park&ride, car-pooling, ktre doskonale funkcjonuj? w wielu krajach na ?wiecie.

Programy wspieraj?ce likwidacj? piecw w?glowych

Od wielu lat, w?adze miast walcz? z nasilaj?cym si? problem smogu. Robi? to na wiele sposobw. Jednym z nich jest popularyzacja ciep?a z miejskiej sieci w?rd mieszka?cw, a tym samym ograniczenie liczby dymi?cych kominw. Takie dzia?ania od 90 tych lat ubieg?ego stulecia prowadzi Miejskie Przedsi?biorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie. Poprzez zaanga?owanie w r?nego rodzaju projekty i wsp?prac? z wieloma instytucjami finansowymi oraz indywidualne dzia?ania, przedsi?biorstwo przyczyni?o si? do likwidacji ponad 400 dymi?cych kot?owni i oko?o 3200 piecw w?glowych.
MPEC skutecznie pozyskuje fundusze na rozbudow? i modernizacj? sieci cieplnej. Sp?ka zrealizowa?a projekt p.n. System ciep?owniczy miasta Krakowa", ktry by? pierwszym i jak dotychczas najwi?kszym przedsi?wzi?ciem w Polsce z dziedziny przesy?u ciep?a wsp?finansowanym z Funduszu Spjno?ci. W efekcie zmniejszono: emisj? zanieczyszcze? powietrza, wykorzystanie ciep?a na przesyle i w?z?ach cieplnych, awaryjno?? systemu ciep?owniczego oraz straty wody zdemineralizowanej w sieciach cieplnych. MPEC wsp?pracuje rwnie? z Bankiem ?wiatowym. Dzi?ki tej kooperacji mo?liwe by?o doko?czenie modernizacji systemu ciep?owniczego w mie?cie i realizacja przedsi?wzi?? energooszcz?dno?ciowych w obiektach nale??cych do klientw MPEC.

Rozwi?zania w transporcie

W Krakowie, wzorem miast Europy Zachodniej, wprowadza si? rozwi?zania maj?ce na celu ograniczanie zanieczyszcze? wynikaj?cych z miejskiego ruchu. Przestarza?e autobusy wymieniane s? na nowoczesne, bardziej ekologiczne. Zgodnie z europejskimi normami, ktre co jaki? czas poddawane s? aktualizacji. Najnowsza norma EURO 6, obowi?zuj?ca od 1 wrze?nia 2014 roku przyczyni?a si? (w stosunku do wcze?niejszych obostrze?) do jeszcze wy?szej redukcji emisji tlenkw azotu do atmosfery.

Nak?ania si? te? mieszka?cw do korzystania z komunikacji miejskiej. Jednak to wszystko to nadal zbyt ma?o. Wyzwanie stanowi wyeliminowanie z centrum miasta ruchu tranzytowego, tj. przeniesienie stref magazynowania i prze?adunku towarw na obrze?a. Kolejnym powinno by? wzmocnienie infrastruktury drogowej. Rozbudowa wschodniej obwodnicy Krakowa to doskona?y sposb, aby ci??arwki omija?y miasto.

Strefa p?atnego parkowania

Niektrzy z naszych s?siadw wprowadzili ograniczenia lub zupe?ny zakaz wje?d?ania samochodami emituj?cymi zbyt du?o spalin do centrum. S? to mi?dzy innymi Berlin, Kolonia, Hanower, Pary?, a od przysz?ego roku rwnie? czeska Praga. W Krakowie musimy jeszcze na to poczeka?. W?adze miasta podejmuj? jednak kroki w celu ograniczenia ruchu w centrum. Od 1 czerwca poszerzona zosta?a strefa p?atnego parkowania o teren D?bnik oraz o cz??? dzielnic Krowodrza i Grzegrzki.

Park&Ride

Posiadacz samochodu nie wje?d?a do centrum miasta, ale pozostawia swj pojazd na podmiejskim parkingu, zlokalizowanym nieopodal przystanku komunikacji miejskiej. Do centrum doje?d?a tramwajem b?d? autobusem. Jednak, aby wszystko to sprawnie dzia?a?o, miasto musi zapewni? dobrze rozwini?t? sie? komunikacyjn?. Tak jest w przypadku Warszawy, gdzie park&ride ca?kiem nie?le funkcjonuje. W Krakowie mo?na pozostawi? samochd jedynie na parkingach: Czerwone Maki i Gie?da Balicka. Jeszcze w tym roku powstan? kolejne: pod estakadami p?tli tramwajowych Kurdwanw i Ma?y P?aszw i w Bie?anowie. Wiele mwi si? o drugim podziemnym parkingu w centrum, obok Parku Krakowskiego. Inwestycja budzi jednak kontrowersje, poniewa? wi??e si? z wycink? drzew.

Więcej…
 

Uwaga kierowcy!

Email Drukuj

Od poniedzia?ku, 29 czerwca br rozpoczyna si? remont jednej z nitek tunelu pod Rondem Grunwaldzkim.

Remontowany b?dzie tunel prowadz?cy w kierunku mostu D?bnickiego. W tym czasie ruch b?dzie si? odbywa? drugim z tuneli, od strony Centrum Kongresowego ICE Krakw. Prace remontowe i utrudnienia potrwaj? do ko?ca lipca br.

?rd?o: ZIKIT

 
Strona 6 z 93
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu