Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona główna Inwestycje Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Strona główna Inwestycje

InwestycjeNIE dla akademika przy Drukarskiej !!!

Email Drukuj

Negatywna opinia radnych dla budowy akademika przy ulicy Drukarskiej w Krakowie!

Podczas majowej Sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki radni negatywnie zaopiniowali planowaną inwestycję budowy budynku usługowego dwu¬segmentowego – zamieszkania zbiorowego (domu studenckiego) z garażem podziemnym przy ulicy Drukarskiej na Ruczaju.

Według radnych nie jest to inwestycja typowo mieszkaniowa i ingeruje w zasady współżycia społecznego. W uzasadnieniu swojej negatywnej opinii radni sugerują przeprowadzenie konsultacji społecznych wśród osób, będących stroną w sprawie. Istnieje też zagrożenie, że typ inwestycji oraz jej użytkownicy mogą wykorzystywać sąsiadujący z nią park linearny niezgodnie z jego przeznaczaniem, stąd radni wykazują konieczność pozyskania opinii na temat inwestycji od Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, do którego należy utrzymanie parku linearnego oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie.

Radni podkreślają również fakt, że planowany budynek usytuowany jest w zbyt małej odległości od zabudowań sąsiednich, co spowoduje zacienienie oraz degradację otoczenia. W uzasadnieniu zwracają też uwagę na brak drogi dojazdowej poza służebnością przejazdu przez wspólnotę drogą wewnątrzosiedlową oraz brak miejsca na zaplecze budowy.
(źródło: KROPKA)

 

Rada wnioskuje do Prezydenta Krakowa

Email Drukuj

Projektu MPZP obszaru Osiedle Podwawelskie


Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Osiedle Podwawelskie” wzbudził wiele emocji wśród mieszkańców, tego położonego niemal u podnóża Wawelu osiedla. Nie zgadzają się oni na stworzenie możliwości jego dalszej zabudowy, która i tak na przestrzeni ostatnich lat miała miejsce. Chcą uchronić istniejącą zieleń i nie dopuścić do paraliżu komunikacyjnego osiedla. Uwagi można było składać do 15 czerwca br.

Wypracowane i przygotowane przez Komisję Planowania i Terenów Zielonych uwagi do planu, będące podsumowaniem wniosków mieszkańców, uchwałą zarządu Dzielnicy VIII zostały przesłane do Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa. Uchwała zawiera 13 kluczowych dla lokalnej społeczności uwag i bardzo szerokie uzasadnienie.

Warto przypomnieć, że pierwotny układ urbanistyczny osiedla, projektu znanego architekta, prof. Witolda Cęckiewicza, uwzględniał aspekty takie, jak np. prawidłowe przewietrzanie, zgodne z kierunkami wiatru oraz czytelny układ komunikacyjny. Miał też stanowić zieloną enklawę z zespołem parkowo-spacerowym. Niestety ostatnie lata pokazują, że te założenia architektoniczne sprzed pół wieku zostały zaburzone. Przy tak intensywnej zabudowie pojawiają się też problemy z kanalizacją opadową, bo projekt prof. Cęckiewicza zakładał jedynie ogólnospławną, ale była ona wystarczająca do zaplanowanej zabudowy.

Z pełną treścią uchwały podjętej 14 czerwca br. można zapoznać się na stronie internetowej Rady Dzielnicy VIII Dębniki: www.dzielnica8.krakow.pl

źródło: KROPKA

 

Mieszkańcy mówią głośne NIE

Email Drukuj

Plan zagospodarowania obszaru „Osiedle Podwawelskie”

Mieszkańcy mówią głośne NIE
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Osiedle Podwawelskie” obejmuje rejon, którego granica przebiega wzdłuż ulicy Barskiej, dalej ulicami Wierzbową, Dworską, Twardowskiego do Kapelanki oraz działkami położonymi po północnej stronie rzeki Wilgi. Uwagi do projektu planu można składać do 4 stycznia 2019 roku. 27 listopada odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w planie, która jest jednym z elementów procedowania planów zagospodarowania. Tym razem zainteresowanie sprawą przerosło najśmielsze oczekiwania. Do Magistratu przybyło około 200 mieszkańców. Dyskusja trwała ponad cztery godziny i miała bardzo burzliwy przebieg. Mieszkańcy protestowali przeciwko rozwiązaniom przyjętym w planie, który zakłada m.in. możliwość zabudowy południowej części osiedla, w tym tzw. „ogrodnika”, gdzie znajduje się szkółka roślin ozdobnych oraz budowę drogi łączącej ulice Marii Konopnickiej i Kapelanka.

Plany miejscowe muszą być zgodne ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a w nim rejon osiedla Podwawelskiego przewidziany jest pod zabudowę wielorodzinną i z tym zapisem nie zgadzają się mieszkańcy. Można zmienić zapisy w studium, ale to wymaga czasu. Większość przybyłych opowiadała się zdecydowanie przeciwko kolejnym inwestycjom mieszkaniowym na terenie i tak już mocno dogęszczonego osiedla. Wyrażono też obawy, że planowana droga będzie miała charakter tranzytowy dla pojazdów przemieszczających się w kierunku Ruczaju i dodatkowo pogorszy już i tak trudną sytuację komunikacyjną na tym obszarze. Mieszkańcy oprócz ochrony terenów przed zabudową oczekują również od Miasta wykupu terenu „ogrodnika” i utworzenia tam parku Podwawelskiego.

– Projekt urbanistyczny osiedla Podwawelskiego został nagrodzony za skalę i sposób kształtowania zabudowy w intensywnej zieleni parkowej wysokiej i niskiej, w relacji do Wzgórza Wawelskiego. Osiedle jest spójne, z dostosowaną do liczby mieszkańców liczbą placówek edukacyjnych (żłobek, przedszkola, szkoła podstawowa),a jego infrastruktura, chodniki, ławki, place zabaw, boiska, zieleńce, tereny rekreacyjne – dostępne dla wszystkich mieszkańców Krakowa – są utrzymywane wyłącznie z pieniędzy członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Podwawelska”. Nic dziwnego, że mieszkańcy nie zgadzają się na dogęszczanie swojego osiedla dalszą zabudową wielorodzinną od strony południowej, na terenach tzw. „ogrodnika”. Proponowane w planie blokowisko nie wnosi wartości dodanej dla mieszkańców osiedla, jest zaprzeczeniem definicji zrównoważonego rozwoju, nie posiada żadnej infrastruktury społecznej, która integrowałaby nową część Podwawelskiego ze starym osiedlem, a proponowane drogi tranzytowe łączące nowe inwestycje z ulicami Kapelanka, Monte Cassino, Konopnickiej zwiększą ruch na i tak już zakorkowanych drogach osiedlowych i pogłębią problemy z brakiem miejsc do parkowania – mówi Judyta Pyzik, nowo wybrana radna Dzielnicy VIII Dębniki z rejonu osiedla Podwawelskiego. –

Kolejną kontrowersyjną sprawą związaną z proponowanym MPZP jest to, że projekt planu zmienia częściowo zapisy obowiązującego planu „Ujście Wilgi”, który graniczy właśnie od południa z osiedlem Podwawelskim. Tereny leżące tuż przy kościele św. Bartłomieja w planie „Ujście Wilgi” to tereny zielone lub usługi z zielenią towarzyszącą, natomiast w projekcie planu dla „Osiedla Podwawelskiego” zostały zmienione na obszar przeznaczony pod zabudowę wielorodzinną – kontynuuje Judyta Pyzik.

W odpowiedzi na protesty mieszkańców grupa radnych Miasta Krakowa złożyła projekt uchwały, w której domaga się odstąpienia od procedowania miejscowego planu dla osiedla Podwawelskiego do czasu uchwalenia nowego studium zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Krakowa.
– Kontrowersji wokół planu jest tak dużo, że wydaje się nam, iż rozsądniej będzie na tym etapie odstąpić od jego procedowania, poczekać na uchwalenie nowego studium i plan uchwalić dopiero z uwzględnieniem wprowadzonych do studium zapisów – informuje Aleksander Miszalski, radny Miasta Krakowa nowej kadencji, wybrany z okręgu, w skład którego wchodzi m. in. Dzielnica VIII Dębniki. – Żeby skutecznie odstąpić od planu potrzebna jest jeszcze opinia Komisji Planowania. Musi się jednak ona dopiero ukonstytuować, dlatego cały proces decyzyjny może jeszcze potrwać. Ostatnim końcowym etapem będzie decyzja Rady Miasta – wyjaśnia Aleksander Miszalski.

Trudno powiedzieć, czy odstąpienie od procedowania planu uchroni osiedle Podwawelskie przed dalszą zabudową. Istnieje obawa, że w sytuacji braku miejscowego planu inwestorzy wykorzystają możliwość budowy na podstawie tzw. WZ-tek. Tak działo się w wielu rejonach Krakowa. Osiedle Podwawelskie to atrakcyjny, położony blisko centrum obszar, a rozproszenie własnościowe znajdujących się tam działek nie pomaga w rozwiązywaniu pojawiających się tam problemów.

Skala protestu, jaki miał miejsce podczas spotkania 27 listopada pokazuje, że jest to sprawa bardzo istotna dla lokalnej społeczności. Dobrze, że mieszkańcy zabierają głos już na tym etapie procedowania, gdyż zwiększa to szansę na uwzględnienie ich oczekiwań. Tym bardziej odpowiedzialne zadanie stoi przed urzędnikami miejskimi. Miasto musi rozwijać się, ale w sytuacji, kiedy trwa walka ze smogiem, który jest jedną z największych bolączek Krakowa, ochrona terenów zielonych wydaje się kwestią priorytetową. Pozostaje mieć nadzieję, że uda się znaleźć rozwiązania, które pogodzą oczekiwania wszystkich stron.

Renata Piętka

Więcej…
 

MPZP Osiedle Podwawelskie - wyłożenie do publicznego wglądu

Email Drukuj

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Podwawelskie" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. (źródło: bip.krakow.pl)

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OSIEDLE PODWAWELSKIE"
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 21 listopada do 19 grudnia 2018 r.

Prace nad sporządzeniem projektu planu prowadzone są przez wykonawcę zewnętrznego
- KRAJOWY INSTYTUT POLITYKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKALNICTWA w Krakowie

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Osiedle Podwawelskie" zostanie przeprowadzona w dniu 27 listopada 2018 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Portretowa, początek o godz. 16:30.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 stycznia 2019 r. - własnoręcznie podpisane z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Więcej…
 

Rozmowa z Kazimierzem Barczykiem – wiceprzewodniczącym Sejmiku Małopolskiego

Email Drukuj

Trzy powody do dumy

Rozmowa z Kazimierzem Barczykiem – wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Małopolskiego

Dobiega końca kolejna Pana kadencja w Sejmiku Województwa Małopolskiego. Cztery lata temu, przed wyborami samorządowymi 2014 na pytanie o to, co trzeba zrobić, by polepszyć jakość transportu w Małopolsce odpowiedział Pan: „Niewątpliwie najważniejszą kwestią jest budowa Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. To część przygotowywanego przez Samorząd Województwa planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego Małopolski. Musimy patrzeć całościowo na ogromną infrastrukturę kolejową i tramwajową w Krakowie i wokół niego, bowiem ułatwi ona mieszkańcom, przyjezdnym i turystom łatwiejsze skomunikowanie z Krakowem.”. Na jakim etapie znajduje się to tak istotne przedsięwzięcie?
– Szybka Kolej Aglomeracyjna, to mój priorytetowy projekt, z którego jestem szczególnie dumny. Zmierza on do usprawnienia ruchu w całej Małopolsce, z głównym węzłem w Krakowie. W jego ramach modernizujemy dotychczas istniejące linie i przystanki, a także budujemy nowe. Niedawno udało się uruchomić połączenie SKA do Skawiny. W przyszłości będzie ono dalej rozwijane – do Suchej Beskidzkiej i Zakopanego oraz do Oświęcimia. Dzięki nowo wybudowanej łącznicy kolejowej, do ścisłego centrum można się dostać z południowego Krakowa w kilkanaście minut. W pół godziny do Nowej Huty, albo na lotnisko Balice. Nie da się szybciej dojechać samochodem z Dębnik, czy z Ruczaju, zwłaszcza w godzinach szczytu. Powstały nowe przystanki m.in. Sanktuarium – tuż przy CH Zakopianka. Można tam bezpłatnie zaparkować, a dalej pojechać SKA. Pociągi nie stoją na światłach, są szybkie, wygodne i nowoczesne, dlatego nadzieją wszystkich Małopolan na usprawnienie komunikacji międzydzielnicowej w Krakowie i z Krakowem jest Szybka Kolej Aglomeracyjna.

Drugi Pana priorytet to temat, który dotyczy każdego, to oczywiście zdrowie. Dla mieszkańców prawobrzeżnego Krakowa niezmiernie ważnym udogodnieniem będzie nowy Szpital Uniwersytecki w Prokocimiu.
– Od momentu, kiedy pojawiła się ta kwestia, czyli od 2012 roku, zabiegałem o uzyskanie realnego wsparcia finansowego dla tej inwestycji. Będzie to największy spośród budowanych obecnie w Polsce i w Europie szpitali. Koszt inwestycji to ponad 1,2 mld zł, dlatego tak ważne było jej lobbowanie i pozyskania odpowiednich środków na realizację. Obok Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego będzie to jedyny publiczny szpital dla tej części Krakowa, w której mieszka przecież pół miliona osób. To właśnie do Prokocimia przeniosą się kliniki z ulicy Kopernika funkcjonujące obecnie w starych, ponad stuletnich budynkach, często w złym stanie technicznym, bez zaplecza technicznego, gospodarczego i bez dobrego dojazdu oraz miejsc postojowych. Szpital Uniwersytecki w Prokocimiu to pod każdym względem nowa jakość i gwarancja dla pacjentów leczenia w doskonałych warunkach.

Kiedy zatem otwarcie nowego Szpitala Uniwersyteckiego?
– Nowy szpital będzie gotowy do odbiorów w pierwszym kwartale 2019 r. i do końca przyszłego roku będzie doposażany. Na mój wniosek za 250 mln złotych przekazanych przez Samorząd Województwa Małopolskiego instalowana jest obecnie pierwsza część sprzętu. Zacytuję przekazy medialne: „szpital będzie wyposażony, jak stacja kosmiczna”. To wiele mówi o nowym szpitalu.

Ostatnio mówi się sporo o Parku Białe Morza. To nowa zielona inwestycja w tej części miasta.
– Wracam do projektu, którego założenia przekazałem prezydentowi Krakowa jeszcze w 2014 roku. Chodzi o około 135 hektarów położonych między dwoma wielkimi dzielnicami miasta – Podgórzem i Borkiem Fałęckim. Białe Morza to teren trzy razy większy od Błoń. Obszar poprzemysłowy, zdegradowany i wymagający rekultywacji. To jednak miejsce o ogromnym potencjale rekreacyjnym i wypoczynkowym. Projekty spotkały się z dużą przychylnością mediów. Wydzierżawienie 30 hektarów na pole golfowe, nie powinno wstrzymywać realizacji projektu.

Czy jest szansa by teraz sprawy ruszyły z miejsca?
– Wszystko przemawia za tym, by teren ten stał się zieloną perłą prawobrzeżnego Krakowa. Pole golfowe, będące jego częścią, może być dodatkowym atutem tego parku. Odpowiednio wykorzystana przestrzeń między sanktuariami, dzięki budowie ścieżek spacerowych, rowerowych i innych inwestycji służących rekreacji, przyczyni się do powstania parku idealnego zarówno dla mieszkańców Krakowa  jak i dla wielomilionowej rzeszy turystów, których wizyta w naszym mieście ma charakter religijny. Będę dumny, gdy plan ten zostanie zrealizowany. Jest to całkiem realne, bo na rekultywację poprzemysłowego terenu można pozyskać dotację z funduszy Unii Europejskiej w wysokości nawet do 85 procent wartości inwestycji. Realizacja projektu może stać się wzorcowym przykładem rewitalizacji obszarów poprzemysłowych.

To przyszłość. Teraźniejszość to doprowadzenie do szczęśliwego zakończenia budowy Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Czuje Pan dumę z tego dokonania?

– Uniwersytet Jagielloński, najstarsza polska uczelnia wyższa, to dobro całego Narodu. Duma Europy, bo międzynarodowy prestiż tej uczelni uznawany był od wieków. Kampus robi wielkie wrażenie. Jest piękny i nowoczesny. Miło mi, że jest w tym i moja cegiełka. To efekt wielu lat starań. Byłem autorem ustawy o dofinansowaniu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzięki temu powstało dwa razy więcej przestronnych sal wykładowych, laboratoriów oraz pracowni. W znakomitych warunkach, na wysokim poziomie kształci się w nich prawie 20 tysięcy studentów. Dzięki inwestycjom Kampus UJ łączy w sobie tradycję z nowoczesnością. Teraz śmiało można mówić, że Kampus UJ jest polską i europejską dumą. Moją także, zwłaszcza że za wieloletnie zabiegi w tej materii otrzymałem, obok premiera Jerzego Buzka i prezydenta Jacka Majchrowskiego, złoty medal „Scientiae et Tempori Futuro” – „Dla nauki, dla przyszłości”.
Dziękuję za rozmowę Renata Piętka

Nowy Szpital Uniwersytecki w liczbach:
– 925 łóżek, w tym 24 w szpitalnym oddziale ratunkowym
– 24 sale operacyjne (w tym dwie sale hybrydowe oraz dwie dostosowane do instalacji telemanipulatorów chirurgicznych)
– 27 poradni specjalistycznych
– 1265 miejsc parkingowych

Park Białe Morza - zaznaczono planowany obszar o powierzchni około 13 5 hektarów.

źródło: www.kropka-gazeta.pl

 
Strona 1 z 95
Reklama

Sonda

Gdzie w "ósemce" chciałbyś zamieszkać?