Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteĹ›Aktualnie jesteś: Strona g?ówna Edukacja Aktualnie jesteĹ›
1 2 3 4 5
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 17 grudnia 2015 23:34

W KRAKOWIE POWSTAJE PIERWSZA W POLSCE GESTALTOWSKA SZKO?A PODSTAWOWA

Od wrze?nia ma ruszy?  pierwsza w Polsce szko?a podstawowa prowadzona wed?ug zasad pedagogiki gestalt, która b?dzie prowadzona przez fundacj? Domowa Szko?a. Fundacja b?dzie prowadzi?a zaj?cia szkolne dla dzieci  w wieku zerówkowym i wczesnoszkolnym (klasy 1-3). W okresie burzliwych zmian dotycz?cych pój?cia 6-latkówdo szko?y, jest to doskona?a alternatywa dla niezdecydowanych rodziców.

Zaj?cia w szkole b?d? prowadzone w bardzo zindywidualizowany sposób, a nauczyciele b?d? dostosowywa? podstaw? programow? do mo?liwo?ci ka?dego ucznia. Dzi?ki temu dzieci na prze?omie przedszkola i szko?y mog? p?ynnie wej?? w nowy system funkcjonowania, godz?c nauk? z zabaw?. W kontek?cie zdobywania wiedzy dzieci b?d? uczy? si? systematycznej pracy i odpowiedzialno?ci za w?asny proces nauczania. Jednocze?nie w Domowej Szkole znajdzie si? przestrze? i czas na swobodn? zabaw? dzieci, która, jak pokazuj? badania, ma bardzo du?y wp?yw na prawid?owy i harmonijny rozwój dzieci.

Kolejn? sfer?,  o któr? zadba gestaltowska szko?a jest rozwój spo?eczny i emocjonalny dzieci. Zaj?cia b?dzie prowadzi? wykwalifikowana w tym celu kadra, a za  ca?? szko?? odpowiadaj? dwie certyfikowane psychoterapeutki – Joanna Je?ak i Agata Szenkowska.

Nadzór merytoryczny nad tym nowatorskim przedsi?wzi?ciem b?dzie sprawowa? prof. Wiktor ??obicki z Uniwersytetu Wroc?awskiego, specjalista z zakresu pedagogiki gestalt.

Aktualnie rozpoczyna si? nabór do klas 0-3.

www.domowaszkola.edu.pl

Baza wiedzy:

Szko?y alternatywne
Rodzice coraz bardziej ?wiadomie kszta?tuj? ?cie?k? edukacyjn? swoich dzieci. Ju? nie wystarcza im to, ?e szko?a jest blisko, oferuje du?? liczb? godzin angielskiego i zaj?cia pozalekcyjne. Chc? zapewni? swoim dzieciom jak najbardziej wszechstronny rozwój. A dla ka?dego ta „wszechstronno??" mo?e oznacza? co? innego. Tradycyjnej szkole coraz trudniej zaspokoi? te potrzeby.

W ci?gu ostatnich kilku lat mo?emy zaobserwowa? w Polsce rozkwit szkó? alternatywnych. Na ?wiecie ich rozwój trwa ju? od dobrych 100 lat. W naszym kraju pierwszy alternatywny nurt w wychowaniu zapocz?tkowa? Janusz Korczak. Zwraca? on uwag? na wolno??, odpowiedzialno??, relacje spo?eczne i uwa?no?? na dziecko. Po wojnie, z oczywistych powodów, rozwój szkó? alternatywnych móg? nast?pi? dopiero po 1989 roku. Pierwsze takie placówki rozwija?y si? przede wszystkim we Wroc?awiu. By?a to Wroc?awska Szko?a Przysz?o?ci (powsta?a jeszcze w latach osiemdziesi?tych), czy ASSA – Autorska Szko?a Samorozwoju. Obie szko?y dzia?aj? do dzisiaj.

Obecnie powstaj? nie tylko nowe szko?y waldorfskie i Montessori, ale tak?e coraz wi?ksze zainteresowanie wzbudzaj? szko?y demokratyczne, dzia?aj?ce na zasadzie unschoolingu, szko?y le?ne, w najbli?szym czasie powstanie pierwsza w Polsce szko?a gestaltowska. Cz??? rodziców decyduje si? uczy? dzieci samodzielnie, zast?puj?c tradycyjn? szko?? edukacj? domow?.

Programy szkó? systemowych oraz prywatnych, a nawet alternatywnych, w deklaracjach s? do siebie coraz bardziej podobne. W ka?dej szkole zwraca si? uwag? na „wszechstronny rozwój uczniów" i „indywidualizacj? procesu nauczania". Jak w tym g?szczu ró?nych informacji wybra? szko?? odpowiedni? dla naszego dziecka?

Oto krótka charakterystyka poszczególnych szkó? alternatywnych rozwijaj?cych si? w Polsce:

Szko?y Montessori

Pierwsze placówki Marii Montessori powsta?y na pocz?tku XX wieku we W?oszech. Has?em przewodnim jej pedagogiki by?o zdanie: „Pomó? mi to zrobi? samodzielnie". Podstawowym za?o?eniem by?o przekonanie, ?e dzieci w naturalny sposób d??? do rozwoju. To, co sprzyja rozwojowi, to aran?acja przestrzeni, odpowiednie pomoce dydaktyczne oraz umo?liwienie dzieciom swobodnego korzystania z tej aktywno?ci, na któr? maj? w danym momencie ochot?. Maria Montessori zrezygnowa?a z klasycznego podzia?u na lekcje, dzieci nie musia?y siedzie? w ?awkach. Skupia?y si? na w?asnych zainteresowaniach, a nauczyciel pe?ni? funkcj? wspieraj?c?, ewentualnie proponowa? formy aktywno?ci dostosowane do rozwoju poszczególnych uczniów. Pedagogika Montessori stawia na samodzielny rozwój intelektualny ka?dego z dzieci.

Szko?y waldorfskie

Szko?y waldorfskie, inaczej steinerowskie (koncepcj? szko?y stworzy? Rudolf Steiner) powsta?y na pocz?tku XX wieku w Niemczech. Najwa?niejsze za?o?enie, to wychowanie do wolno?ci w zgodzie z natur?. Dla pedagogów waldorfskich rozwój intelektualny jest równie istotny jak rozwój emocjonalny i artystyczny. Przez pierwsze sze?? lat w szkole waldorfskiej dzieci s? w du?ej mierze pod opiek? jednego nauczyciela – wychowawcy, który znaj?c dzieci i b?d?c z nimi przez wi?kszo?? lekcji ma mo?liwo?? widzenia ca?o?ci procesu rozwoju dziecka.

Nauczanie w szkole waldorfskiej opiera si? na sta?ym rytmie. Dzieci rano maj? lekcj? g?ówn?, na której poruszany jest temat przewodni danego dnia. Uczniowie nie maj? podzia?u na poszczególne przedmioty, pracuj? raczej na zagadnieniach tematycznych. Po lekcji g?ównej maj? czas na blok artystyczny i praktyczny.

Nauczanie domowe

Dziecko pozostaj?ce w nauczaniu domowym formalnie jest zapisane do szko?y, nie musi jednak realizowa? obowi?zku szkolnego w placówce. Rodzice zobowi?zuj? si? do zapewnienia mu warunków do zdobycia wiedzy z zakresu podstawy programowej z danego etapu edukacji. Aby otrzyma? promocj? do kolejnej klasy, dziecko musi zda? egzamin w szkole, do której formalnie jest przypisane.  Rodzice, którzy wybieraj? dla swojego dziecka edukacj? domow?, najcz??ciej nie zgadzaj? si? z tradycyjnym sposobem przekazywania wiedzy i albo rzeczywi?cie decyduj? si? wspiera? rozwój swojego dziecka osobi?cie, albo szukaj? innych form edukacji, która nie mie?ci si? w ?adnej szkolnej placówce edukacyjnej.

Szko?y demokratyczne

Pierwsza szko?a demokratyczna na ?wiecie - Summerhill - zosta?a za?o?ona w 1921 roku w Anglii przez Alexandra Sutherlanda Neilla. W Polsce uczniowie szkó? demokratycznych musz? by? formalnie obj?ci nauczaniem domowym.  Pierwsze szko?y demokratyczne, dzia?aj?ce na zasadzie unschollingu, zacz??y powstawa? 3-4 lata temu w Poznaniu (Trampolina) i Warszawie (przy Fundacji Bullerbyn) oraz w ?odzi, Wroc?awiu i Krakowie. Neill wychodzi? z za?o?enia, ?e dziecko, które ma mo?liwo?? swobodnego rozwoju, b?dzie ch?tnie pog??bia?o to, co je naprawd? interesuje. A wi?c poza wolno?ci? szko?a demokratyczna przywi?zuje du?? wag? do samo?wiadomo?ci i poczucia odpowiedzialno?ci za w?asne wybory i w ogóle za siebie.

W szko?ach demokratycznych, jak sama nazwa wskazuje, panuje demokracja. Ka?dy, bez wzgl?du na wiek, posiada jeden g?os. Dzieci maj? prawo decydowa? o swojej aktywno?ci. Bez wzgl?du na to, czy b?dzie ona zwi?zana z edukacj?, czy nie. Cz?sto nauczyciele w szkole demokratycznej mówi?, ?e dziecko, które ucz?szcza?o do szko?y systemowej musi przej?? swoisty „detoks", by wróci?a mu naturalna potrzeba zdobywania wiedzy, czyli przez par? miesi?cy dziecko mo?e mie? du?? niech?? do jakiejkolwiek aktywno?ci typowo edukacyjnej.

W szkole demokratycznej za efekt nauczania odpowiedzialni s? wy??cznie uczniowie. To oni decyduj?, czego, jak i kiedy b?d? si? uczyli, a nawet, czy w ogóle w danym momencie chc? si? uczy?.

Szko?y le?ne

Le?ne przedszkola zacz??y powstawa? w latach pi??dziesi?tych i sze??dziesi?tych w Skandynawii, pó?niej w naturalny sposób zacz??y powstawa? pierwsze szko?y. Obecnie mamy w Polsce kilka le?nych przedszkoli (np. Le?na Osada w Krakowie) i dwie szko?y podstawowe. Ide? nurtu edukacji le?nej jest kontakt z natur?. Dzieci wi?kszo?? czasu (nawet 80%) sp?dzaj? na zewn?trz – w lesie lub na specjalnie dla nich przygotowanym terenie w mie?cie. 

Szko?y gestaltowskie

W najbli?szym czasie powstanie pierwsza w Polsce, a dok?adnie w Krakowie, gestaltowska szko?a podstawowa. Opiera si? ona na za?o?eniach psychologii i pedagogiki gestalt. Gestalt zak?ada, ?e istnieje pi?? obszarów rozwoju cz?owieka: emocjonalny, spo?eczny, fizyczny, intelektualny i duchowy. Wa?ne w edukacji jest to, aby dba? o nie wszystkie. Istotnym aspektem jest rozwój ?wiadomo?ci i odpowiedzialno?ci dziecka. Dzieci w szkole przebywaj? g?ównie z jednym nauczycielem prowadz?cym, który zna dobrze uczniów przez ca?y okres trwania szko?y podstawowej. W klasach I-III zawsze w czasie zaj?? przebywa te? druga osoba doros?a. W pedagogice gestalt bardzo istotne jest budowanie relacji z drugim cz?owiekiem. W szkole zak?ada si?, ?e to, jak b?dziemy umieli nawi?za? i podtrzyma? relacj? z kole?ank?, koleg?, nauczycielem przek?ada si? na umiej?tno?? budowania satysfakcjonuj?cych zwi?zków w przysz?o?ci.

Dzie? w szkole gestaltowskiej sk?ada si? z trzech cz??ci: pracy indywidualnej, czasu na temat g?ówny dnia oraz pracy grupowej (projektowej) nad danym tematem. Dzieci nie maj? podzia?u na 45-minutowe lekcje, przedmioty ??czone s? w bloki tematyczne, nie ma te? typowych ?awek. Przy stolikach dzieci siedz? najcz??ciej podczas bloku zaj?? indywidualnych, pó?niej raczej korzystaj? z przestrzeni sprzyjaj?cej pracy zespo?owej. Dodatkowo dzieci uczestnicz? w zaj?ciach artystycznych i sportowych, wed?ug w?asnych upodoba? i potrzeb.

Na pocz?tku roku (m?odsze dzieci w cyklu semestralnym lub co miesi?c) dziecko z pomoc? nauczyciela wyznacza sobie zadania, nad którymi chce pracowa? w danym czasie. Robi to w czasie pracy indywidualnej (np. ?wiczenie motoryki ma?ej, nauka czytania i pisania itp.).

Szko?y dalto?skie

Szko?y dalto?skie za?o?y?a H. Parkhurst w Stanach Zjednoczonych. Bardzo istotny w koncepcji szko?y jest plan dalto?ski, czyli ?wiadomie zaplanowany czas, zilustrowany za pomoc? specjalnych tablic, który pomaga dzieciom w rozplanowaniu tygodniowej pracy (dzieci na pocz?tku ka?dego tygodnia dostaj? informacj?, co w danym tygodniu maj? do zrealizowania). Trzy g?ówne filary planu dalto?skiego to samodzielno??, odpowiedzialno?? i wspó?praca w zespole. Przyk?adem szko?y dalto?skiej jest School4child – Szko?a Podstawowa ABiS w ?odzi.

PODSUMOWANIE:

Czym si? ró?ni? szko?y systemowe od alternatywnych?

W szko?ach systemowych dzieci przez wi?kszo?? lekcji pozostaj? w klasie, w szkolnych ?awkach. Nauczyciel wyst?puje w roli wyk?adowcy, wszystkie dzieci zajmuj? si? t? sam? aktywno?ci?. Motywacja do nauki jest zewn?trzna – dziecko uczy si? dla ocen, rodziców, nauczyciela albo by unikn?? kary (z?ej oceny, uwagi, niezadowolenia doros?ych). Szko?a systemowa stawia przede wszystkim na rozwój intelektualny dzieci, w?a?ciwie pomijaj?c rozwój emocjonalno-spo?eczny. Wa?nym aspektem szko?y systemowej s? testy, sprawdziany, przygotowywanie si? pod egzaminy.

W szko?ach alternatywnych najcz??ciej w klasie jest mniejsza liczba uczniów, dzieci maj? program dostosowywany do ich indywidualnych potrzeb. Sprzyja temu brak podzia?u na poszczególne lekcje i mo?liwo?? wspierania przez nauczycieli dzieci, które w danym momencie tego potrzebuj?. Nauczyciel jest mniej dyrektywny, nauka opiera si? na motywacji wewn?trznej dziecka. Dzieciom pozwala si? na wi?ksz? wolno?? w doborze aktywno?ci. Sprzyja to wi?kszej samo?wiadomo?ci i odpowiedzialno?ci m?odego cz?owieka. 

Na przestrzeni ostatnich lat zmieni? si? model rodzicielstwa. Dziecko traktowane jest coraz cz??ciej jako ma?y cz?owiek, który ma swoje potrzeby i prawa równie wa?ne, co prawa doros?ych. Pokolenie wspó?czesnych rodziców wychowa?o si? i wykszta?ci?o w tradycyjnym modelu edukacji. Pewnie prawie ka?dy rodzic cho? cz??? tego okresu wspomina z mieszanymi uczuciami. To wszystko sprawia, ?e rodzice coraz cz??ciej szukaj? placówek edukacyjnych, w których ich dziecko b?dzie traktowane zgodnie z nowym modelem rodzicielstwa - w sposób podmiotowy i indywidualny.

/informacja prasowa/

 
Reklama

Sonda

Gdzie w "ósemce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu