Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteĹ›Aktualnie jesteś: Strona g?ówna Biznes Firmy Aktualnie jesteĹ›
1 2 3 4 5
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Drukuj Email
Wpisany przez Pawe?   
czwartek, 22 paĹşdziernika 2015 09:23

W 2009 roku dzi?ki prywatnemu inwestorowi oraz funduszom unijnym zosta?a zbudowana w naszej dzielnicy pierwsza w Polsce pla?a miejska.

Kompleks wielofunkcyjny nazwany Pla?? Kraków (jeden z najwi?kszych w Europie) zlokalizowany on jest na Bulwarach Wi?lanych obok dawnego hotelu Forum. Razem z pla?? i le?akami inwestor stworzy? pierwszy i jak dotychczas jedyny na Bulwarach Wi?lanych plac zabaw dla dzieci oraz 3 pe?nowymiarowe boiska do sportów pla?owych. Jako zaplecze kompleksu zosta? wzniesiony budynek wraz z tarasem widokowym, który umo?liwi? krakowianom i turystom kontemplowanie si? widokiem najwa?niejszych zabytków Krakowa. Obok ca?ego kompleksu dzia?a równie? pierwszy w Polsce basen p?ywaj?cy na barce.

Ivan Smanio prezes spó?ki inwestora wyja?nia ze pomys? na pla?? miejsk? zrodzi? si? podczas licznych podró?y do innych europejskich miast takich jak Berlin, Wiede? czy Pary?.  Oto jego wspomnienie jak zrodzi? si? pomys? na pla?? w Krakowie „zaobserwowa?em, ?e w Krakowie nie ma zbyt wielu zbiorników wodnych, gdzie ludzie mogliby i odpocz?? i zrelaksowa? si? po codziennej pracy bez konieczno?ci wyjazdu za miasto. Dodatkowo bulwary wi?lane a przede wszystkim ich prawa strona by?y zupe?nie niewykorzystane i stanowi?y martw? stref? rzadko odwiedzan? przez mieszka?ców i turystów, pomimo tego, ?e widok z tej strony na Ska?k? i Wawel jest fascynuj?cy. Chcia?em wykorzysta? potencja? tego miejsca i da? mieszka?com Krakowa mo?liwo?? korzystania z tej strefy, która bez infrastruktury by?aby skazana na opustoszenie, stwarzaj?c jednocze?nie atrakcj? turystyczn? dla odwiedzaj?cych jedno z najpi?kniejszych miast w Polsce”

Po kilku latach za?atwiania wszelkich formalno?ci administracyjnych inwestorowi uda?o si? otworzy? pierwszy sezon w maju 2010 r. Konstrukcja budynku na palach i lokalizacja Pla?y sprawi?a ?e pomimo powa?nej powodzi w 2010 r Pla?a Kraków nie odnotowa?a ?adnych powa?nych strat. 

W mi?dzy czasie tereny wokó? Pla?y zacz??y by? coraz bardziej atrakcyjne. Na stron? Pla?y zosta? przeniesiony balon widokowy, powsta?y przystanki tramwaju wodnego i pale cumownicze, gdzie zacz??y stacjonowa? pierwsze jednostki p?ywaj?ce. W bezpo?rednim s?siedztwie zosta?o zbudowane centrum kongresowe i po wielu latach zosta? otwarty podziemny pasa? ??cz?cy osiedle podwawelskie z Bulwarami Wi?lanymi. Nawet na parterze dawnego Hotelu Forum zosta?a otwarta popularna klubokawiarnia.Miasto rozwa?a mo?liwo?ci zbudowania k?adki Ludwinów ??cz?cej ul. Ludwinowsk? z Kazimierzem.

Jednak pomimo wielkiego sukcesu, jakim okaza?o si? przedsi?wzi?cie Pla?a i narastaj?cej z roku na rok ilo?ci odwiedzaj?cych plan zagospodarowania przestrzennego Bulwary Wi?lane uchwalony w 2013r. móg? dokona? tego, czego nie zrobi?a powód? 2010 roku, a mianowicie zniszczy? Pla?? i pozbawi? nasz? dzielnic? i miasto Kraków jedynej jak dotychczas takiego typu inwestycji, która w mi?dzyczasie sta?a si? bardzo popularn? form? sp?dzenia wolnego czasu w wielu polskich miastach.

Radni naszej dzielnicy próbowali uratowa? Pla?? i jednomy?lnie uchwalili uwagi do tego planu, aby Pla?a jednak zosta?a. Jak niestety cz?sto bywa uwagi rady dzielnicy nie zosta?y wzi?te pod uwag? przez w?adze miasta. Prezes spó?ki inwestora wielokrotnie wyja?nia?, ?e wkopanie budynku w wa?y przeciwpowodziowe tylko po to, aby da? kierowcom jad?cym ulic? Marii Konopnickiej mo?liwo?? patrzenia na doln? stron? Ska?ki, jest bezsensowne i bardzo niebezpieczne ze wzgl?dów przeciwpowodziowych.

Dopiero w tym roku uda?o si? przekona? w?adze miasta Krakowa, aby zmieni?y taki stan faktyczny i  w dniu 26 sierpnia 2015 roku rada miasta Krakowa  jednog?o?nie podj??a uchwa?? pozwalaj?c? na wprowadzenie korekt do planu zagospodarowania przestrzennego. Ivan Smanio prezes spó?ki inwestora tak komentuje ten fakt: „dzi?kuj? wszystkim radnym Krakowa, którzy poparli kontynuacj? funkcjonowania obecnego budynku Pla?y, a w szczególno?ci Zarz?dowi rady dzielnicy VIII i Prezydentowi Miasta Krakowa bez aprobaty, którego trudno by?oby walczy? o przetrwanie takiego kompleksu wielofunkcyjnego, jakim jest Pla?a”

Tak wi?c wszystko wskazuj? na to ?e mieszka?cy i tury?ci b?d? nadal mogli korzysta? z uroków Pla?y w Krakowie. Trzymamy kciuki i ?yczymy powodzenia w kolejnym sezonie.

(foto: archiwum)

 
Reklama

Sonda

Gdzie w "ósemce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu