Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteĹ›Aktualnie jesteś: Strona g?ówna Aktualno?ci Aktualnie jesteĹ›
1 2 3 4 5
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 19 stycznia 2015 08:46

os. Podwawelskie: Trzy podstawowe kwestie wp?ywaj?ce na nasz? jako?? ?ycia, czyli bezpiecze?stwo, komfort i dost?pno??.(LIST MIESZKA?CA)

Jestem mieszka?cem ulicy Twardowskiego i chcia?em zwróci? uwag? wszystkich mieszka?ców naszego obszaru mieszkalnego na trzy podstawowe kwestie wp?ywaj?ce na nasz? jako?? ?ycia, czyli bezpiecze?stwo, komfort i dost?pno??.

Przypad?o?? Dworskiej

Na krótkim, jednokierunkowym odcinku ulicy Dworskiej zauwa?y?em, ?e pomimo znaków ograniczenia pr?dko?ci i zastosowania plastikowych progów zwalniaj?cych, kierowcy nagminnie je?d?? za szybko. Z uwagi na fakt, ?e mój syn codziennie chodzi t? ulic? do szko?y podstawowej nr 25 na ulicy Komandosów, zacz??em powa?nie obawia? si? o jego bezpiecze?stwo. Z?o?y?em w zwi?zku z tym wniosek w ZIKiT, aby wymieni? plastikowe, nieskuteczne progi na sinusoidalne, wprowadzi? wyniesione przej?cia dla pieszych i oznaczy? miejsca parkingowe, aby wizualnie zaw?zi? ulice i ograniczy? zastawianie bram wjazdowych. Ten odcinek ma najni?sz? klas? drogi lokalnej dojazdowej, wiec jej przeznaczenie to dojazd dla mieszka?ców do swoich domów. Niestety obecnie 90 % ruchu to tranzyt, a auta przeje?d?aj?ce z nadmierna pr?dko?ci? przez plastikowe progi generuj? dodatkowo bardzo uci??liwy stukot dochodz?cy do mieszka?. Ten przyk?ad pokazuje jedno ze z?ych rozwi?za?, które nie s?u?? mieszka?com, a których jest do?? sporo wokó? nas. Zobaczymy, czy po ostatnich wyborach samorz?dowych miasto skupi si? na tych zagadnieniach, poniewa? pomimo tego, ?e nie s? one spektakularne to musimy z nimi ?y? ka?dego dnia przez ca?y rok.

Strefa ograniczonej pr?dko?ci do 30 km/h

Nasze problemy nale?y rozwi?za? systemowo, do czego s?u?y strefa ograniczonej pr?dko?ci do 30 km/h. Tego typu rozwi?zanie zosta?o nawet zapowiedziane przez ZIKiT w trakcie podnoszenia limitów pr?dko?ci na okolicznych arteriach. Niestety wprowadzenie owej strefy ograniczy?o si? jedynie do zawieszenia dodatkowych znaków pionowych. Jak si? mo?na spodziewa? nie przynios?o to ?adnych rezultatów, poniewa? nie da si? uzyska? uspokojenia ruchu bez zmiany geometrii ulic, wprowadzenia wyniesionych skrzy?owa?, szykan, zw??e?, sinusoidalnych progów, ma?ych rond, fizycznego oznaczenia miejsc parkingowych, czy namalowania poziomych znaków strefy ograniczenia pr?dko?ci do 30km/h na ka?dym wje?dzie do strefy. Ludwinów, rozumiany jako obszar zamkni?ty ulicami Kapelanka, Monte Cassino, Konopnickiej i dolin? Wilgi, jako cz??? ?ródmie?cia, wymaga wprowadzenia najwy?szej jako?ci rozwi?za?. Projekt takiej strefy nale?y oprze? o konsultacje spo?eczne, poniewa? to mieszka?cy najlepiej wiedz? gdzie i jakie wyst?puj? problemy, a eksperci maj? zaproponowa? skuteczne ich rozwi?zanie. Strefa ograniczonej pr?dko?ci musi bra? równie? pod uwag? strefy aktywno?ci lokalnej, takie jak szko?a, ko?ció?, czy sklepy. Lokalni przedsi?biorcy na pewno skorzystaj? na tego typu zmianach, poniewa? klienci ?atwiej b?d? mogli do nich dotrze? i z ch?ci? sp?dz? wi?cej czasu w przyjaznym otoczeniu.

Komfort codziennego ?ycia

Wprowadzenie strefy p?atnego parkowania na D?bnikach w po?owie tego roku zwi?kszy presj? na ulice Ludwinowa. Ulice Twardowskiego, Komandosów, czy S?omiana nie mog? by? tranzytowymi arteriami dla ruchu mi?dzydzielnicowego. To s? ulice lokalne s?u??ce mieszka?com i które musz? zapewnia? bezpieczne poruszanie si? pieszych w tym szczególnie dzieci i osób starszych. Wymaga to przebudowy skrzy?owa?, wprowadzenia sinusoidalnej geometrii i zw??enia jezdni, ?eby zapewni? równie? obs?ug? parkingow?. Te postulaty s? zgodne z rekomendacjami Krajowej Rady Bezpiecze?stwa Ruchu Drogowego oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, tak jak i ze Studium Zagospodarowania Miasta Krakowa i planem zagospodarowania przestrzennego Konopnickiej – Monte Cassino. Te postulaty maj? dodatkowe poparcie w fakcie, ?e ten obszar miasta jest doskonale skomunikowany poprzez okoliczne arterie, linie autobusowe i tramwajowe, a osiedle Podwawelskie jest wymienione na 6 miejscu pod wzgl?dem potrzeby rehabilitacji. Centrum Kongresowe i planowana k?adka przez Wis?? musz? by? elementami rewitalizacji, a nie dodatkowej degradacji spowodowanej wzmo?onym ruchem. Szczególnie, ?e ten obszar to wizytówka miasta, poniewa? ??czy tak atrakcyjne tereny jak Zakrzówek, Bulwary Wi?lane, Park D?bnicki, Rynek D?bnicki, Centrum Kongresowe, Pla?e Kraków, czy w przysz?o?ci park rzeczny Wilga. Jestem przekonany, ?e im wi?cej mieszka?ców b?dzie chcia?o pozytywnych zmian to tym szybciej uda si? je wprowadzi? dla wspólnego komfortu codziennego ?ycia.

Sebastian Ociepka

 
Reklama

Sonda

Gdzie w "ósemce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu