Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteĹ›Aktualnie jesteś: Strona g?ówna Kultura Aktualnie jesteĹ›
1 2 3 4 5
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Drukuj Email
Wpisany przez Pawe?   
piÄ…tek, 20 sierpnia 2010 19:01

Czy na terenie ogrodów dzia?kowych powstanie kolejne osiedle mieszkaniowe? Kiedy wreszcie doczekamy si? uchwalenia planu dla Rodzinnych Ogrodów Dzia?kowych?

 

Prace nad planem dla Zakrzówka trwaj? 8-lat, ale to, co jest wadliwe od samego pocz?tku nie mo?e by? uzdrowione z biegiem czasu - tak? opini? wyra?aj? wszystkie osoby zainteresowane t? spraw?.

We wtorek 17 sierpnia na terenie Rodzinnych Ogrodów Dzia?kowych przy ul. Praskiej odby?o si? spotkanie w/s uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Zakrzówka oraz w??czenia do planu terenów ogrodów dzia?kowych. Spotkanie zorganizowa?a prezes ROD "D?bniki" Ewa B?achut.

Oprócz dzia?kowców, „zielonych” i mieszka?ców Zakrzówka na spotkaniu obecni byli vice-prezydent Krakowa Kazimierz Bujakowski, dyrektor biura planowania Magdalena Ja?kiewicz, radni miejscy (Iga Lipiec, Pawe? Bystrowski) i radny dzielnicy VIII (Krzysztof Gacek).

Prace na planem miejscowym dla Zakrzówka tocz? si? od wrze?nia 2002 roku, kiedy to RMK podj??a uchwa?? o przyst?pieniu do uchwalenia planu. Ko?ca prac nie wida?, w mi?dzyczasie dodatkowo zmieni?a si? sytuacja formalno-prawna.
Zdaniem prezydenta Bujakowskiego najlepszym wyj?ciem z impasu jest zaprzestanie pracy nad obecnym planem i podj?cie uchwa?y o przyst?pieniu do sporz?dzenia zupe?nie nowego, a w zasadzie kilku planów. Teren Zakrzówka mia?by by? bowiem podzielony na kilka mniejszych obszarów (w tym terenu ogrodów dzia?kowych) co przyspieszy?o by ca?? procedur?. Zadaniem w?adz miasta uchwalenie nowych planów powinno trwa? oko?o 1,5 roku i ze wzgl?du na obowi?zuj?ce przepisy prawne procedury nie mo?na przyspieszy?.
Nowy plan nie obejmowa?by rezerwy terenowej pod budow? kana?u ulgi, któr? najlepiej by?o by procedowa? zupe?nie odr?bnym dokumentem. Ostatnia powód? udowodni?a, ?e budowa kana?u krakowskiego jest konieczna. 
Uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, i? jedyn? ochron? terenów Zakrzówka i ogródków dzia?kowych przed zabudow? jest uchwalenie miejscowych planów. Plan musi uregulowa? ochron? terenów zielonych i popraw? uk?adu komunikacyjnego, nale?y wyci?gn?? lekcje ze z?ych do?wiadcze? jak? jest post?puj?ca zabudowa poprzez tzw. „WuZetki” która zaburza ?ad przestrzenny. Bardzo cz?sto uczestnicy spotkania powo?ywali si? na wybudowany niedawno blok przy ul. Kapelanka 6a.

Tereny ogrodów dzia?kowych s? ?akomym k?skiem dla deweloperów, uchwalenie planu dla tego terenu by?o by bardzo ?atwe poniewa? nie spotka?oby si? z protestami mieszka?ców. A? dziwne, ?e do tej pory taki plan nie zosta? uchwalony.

- Za?atwmy razem to, co nale?y teraz za?atwi?, a nie debatujmy stale nad tym co by?o ?le, tylko wyci?gnijmy z tego wnioski - twierdzi pan Henryk, jeden z dzia?kowców ROD "D?bniki" - To co jest wadliwe od samego pocz?tku, nie mo?e by? uzdrowione z biegiem czasu - dodaje.

- Nale?y wyci?gn?? lekcj? ze z?ych do?wiadcze? i przy projektowaniu planu nie zapomnie? o miejscach na us?ugi, place zabaw, szko?y - uzupe?nia wypowied? dzia?kowca profesor Drwi?ga

Zorganizowane przez prezes Ew? B?achut spotkanie trwa?o blisko 3 godziny i by?o trzeci? ju? debat? maj?c? doprowadzi? do konsensusu wszystkich zainteresowanych stron na temat koncepcji planu zagospodarowania Zakrzówka uwzgl?dniaj?cych zachowanie jego naturalnych walorów.

PS.
W 2008 na ?amach Gazety Krakowskiej ukaza? si? artyku? red Katarzyny Janiszewskiej „Deweloperzy ostrz? sobie z?by na ogródki dzia?kowe”. Link do artyku?u (skopiuj i wklej w swojej przegl?darce): http://krakow.naszemiasto.pl/wydarzenia/848445.html


 

 
Reklama

Sonda

Gdzie w "ósemce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu