Zmiana granic w Dzielnicach VIII, IX, X Drukuj
Wpisany przez Pawe?   
piątek, 15 września 2017 07:04

Czy ulica Lipi?skiego zostanie od??czona od naszej dzielnicy? Nasi radni s? przeciw, ich zdaniem granice powinny przebiega? tak jak obecnie (czyli naturalnie) na rzece Wildze!

KROPKA (artyku? - wydanie wrzesie? 2017r.)
Otwarte spotkanie dla mieszka?cw Dzielnicy VIII D?bniki odb?d? si? 28 wrze?nia br. o godz. 17.00 w siedzibie Rady Dzielnicy VIII D?bniki przy ul. Praskiej 52.
Urz?d Miasta Krakowa zaprasza mieszka?cw dzielnic: VIII D?bniki, IX ?agiewniki-Borek Fa??cki oraz X Swoszowice do udzia?u w otwartych spotkaniach w celu wyra?enia opinii dotycz?cych zasadno?ci i prawid?owo?ci przebiegu granic dzielnicy.

Podj?cie przez Rady Dzielnic VIII D?bniki, IX ?agiewniki-Borek Fa??cki oraz X Swoszowice uchwa? w sprawie zmian granic okre?lonych w za??cznikach do statutw ww. dzielnic oraz wnioski poparte podpisami mieszka?cw w tych kwestiach wymagaj? podj?cia prac nad opracowaniem ekspertyzy naukowej dotycz?cej oceny przebiegu ustalonych granic jednostek pomocniczych miasta Krakowa. Jednym z istotnych elementw opracowania b?d? wnioski ze spotka? przeprowadzonych z mieszka?cami. Wnioski ze spotka? wraz z wynikami innych bada? oraz analiz pozwol? ekspertom zewn?trznym na dokonanie ca?o?ciowej oceny przebiegu ustalonych granic jednostek pomocniczych.

Przypomnijmy, ?e kwestia granic dzielnic powrci?a w ubieg?ym roku (informowali?my o tym w listopadowym i grudniowym numerze naszej gazety). Rada najmniejszej krakowskiej Dzielnicy IX ?agiewniki-Borek Fa??cki podj??a uchwa?y, w ktrych wnioskowa?a do prezydenta Miasta Krakowa, o rozpocz?cie procedury korekty granic dzielnic, ktre zak?ada?yby przy??czenie do Dzielnicy IX terenw dzielnic s?siednich.

Najbardziej zapalnym tematem by?a propozycja przej?cia cz??ci obszaru Dzielnicy X, w tym osiedla Kliny, a sprawa przybra?a rozmiar otwartego konfliktu. W jego cieniu pozosta?a kwestia istotna dla mieszka?cw Dzielnicy VIII D?bniki. 16 sierpnia br. Rada Dzielnicy IX ?agiewniki-Borek Fa??cki przyj??a uchwa??, w ktrej jednym z punktw by?o przesuni?cie granicy Dzielnic VIII i IX z naturalnej, na rzece Wildze, na nieistniej?c? ulic? 8 Pu?ku U?anw, co w praktyce oznacza?oby m.in. ponowny podzia? ulicy Lipi?skiego.

Rada Dzielnicy VIII D?bniki dezaprobat? wobec korekty granic wyrazi?a podczas sesji 16 listopada 2016 r. podejmuj?c uchwa??, w ktrej wnioskowa?a do prezydenta Miasta Krakowa o pozostawienie granic pomi?dzy Dzielnic? VIII, a Dzielnic? IX ?agiewniki-Borek Fa??cki w obecnie obowi?zuj?cym kszta?cie.
- Korygowanie granic w tym samym rejonie po dwch latach od poprzednich zmian nie by?oby zasadne, a mieszka?cy mogliby odczu? brak stabilizacji. Obecna, naturalna granica na rzece Wildze jest czytelna dla wszystkich. Pozostali radni, obecni na listopadowej sesji, byli w tej kwestii zgodni, gdy? uchwa?a przyj?ta zosta?a w zasadzie jednog?o?nie, bez g?osw sprzeciwu, jedynie przy dwch wstrzymuj?cych si? mwi?a po listopadowej sesji Renata Pi?tka, radna Dzielnicy VIII z okr?gu obejmuj?cego m.in. ulic? Lipi?skiego i Str?kow?.

?rd?o:

Zapisz