Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna Podr?czny informator Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Strona g?wna Podr?czny informator

Podr?czny informator

Dzielnica VIII D?bniki dzielnica, jednostka pomocnicza gminy miejskiej Krakw. Do 1990 r. wchodzi?a w sk?ad dzielnicy Podgrze. Ze wzgl?du na stosunkowo du?? ilo?? wolnych terenw do zabudowy, dzielnica VIII jest bardzo szybko rozwijaj?cym si? obszarem Krakowa. Szczeglnie dotyczy to obszaru osiedla Ruczaj, po?o?onego pomi?dzy ulic? Kobierzy?sk?, a ulicami Grota-Roweckiego i Bobrzy?skiego, gdzie w ostatnich latach powsta?o wiele nowych osiedli mieszkaniowych. Poza Ruczajem, du?o nowych inwestycji powstaje rwnie? na terenie Starych D?bnik, Pychowic, Zakrzwka i osiedla Podwawelskiego. Na terenie tej dzielnicy znajduje si? m.i. Centrum Kongresowe ICE, III Kampus UJ, Szpital Specjalistyczny im. Babi?skiego w Kobierzynie oraz Zesp? Szk? ??czno?ci.Zdrowie pod kontrol? - akcja m?odych medykw

Email Drukuj

AKCJA M?ODYCH MEDYKW ZDROWIE POD KONTROL? W BONARCE

W ten weekend w Bonarce mo?na bezp?atnie przebada? si? i zadba? o profilaktyk? chorb ci?nienia w ramach akcji Zdrowie pod kontrol? m?odych medykw z IFMSA Poland - Mi?dzynarodowego Stowarzyszenia Studentw Medycyny.
Problem chorb uk?adu kr??enia jest jedn? z charakterystycznych przypad?o?ci naszej cywilizacji i dotyka coraz wi?kszy procent naszej populacji. Zdaniem specjalistw ci?gle wi?c za ma?o mwi si? o zagro?eniach i mo?liwo?ciach zapobiegania tym chorobom. Dlatego, w zwi?zku z szerszym spo?ecznym zapotrzebowaniem, zrodzi?a si? idea bezp?atnych bada?.
W sobot? i niedziel? 25 i 26 kwietnia w godzinach od 11:00 do 18:00 studenci z IFMSA Poland przeprowadz? akcj?, ktrej celem jest poszerzanie spo?ecznej ?wiadomo?ci odno?nie zagro?e? zwi?zanych z wyst?powaniem tych chorb. Warto wi?c wybra? si? do Bonarki ?eby skorzysta? z szerokiego wachlarza bada?: poziomu glukozy, cholesterolu, BMI, ci?nienia krwi i tkanki t?uszczowej.
Przyjd?cie wi?c i o?mielcie innych. Zw?aszcza, ?e m?odzi sympatyczni medycy ch?tnie porozmawiaj? i po-dziel? si? sw? fachow? wiedz?. Warto zadba? o zdrowie swoje i najbli?szych czy nawet szerzej rozpropagowa? szlachetn? ide? oraz skorzysta? z bezp?atnych bada?.

informacja prasowa: BONARKA CITY CENTER

 

Jak dobrze zje?? w Krakowie i nie zrujnowa? kieszeni

Email Drukuj

Kto z nas nie lubi dobrze zje??? Najwi?ksz? przyjemno?? jedzenie sprawia w gronie przyjaci? czy rodziny. A najlepiej - gdy kto? je nas ugotuje. Cz?sto wizyta w restauracji ko?czy si? nadwyr??eniem domowego bud?etu. Co zatem zrobi?, aby zje?? naprawd? dobrze i nie zrujnowa? kieszeni? Odpowied? na to pytanie udzielamy ju? dzisiaj.
Nie odmawia? sobie niczego
Gdy wybieramy si? do restauracji zawsze warto na jej stronie internetowej sprawdzi?, czy oferuje ona Go?ciom zni?ki. Je?eli tak, to kiedy, w jakiej formie i jakie warunki nale?y spe?ni?, aby z nich skorzysta?. Wbrew pozorom cz?sto restauracje maj? okazyjne propozycje dla swoich Go?ci. Przyk?adem tutaj mo?e by? w?oska restauracja Cosa Nostra, ktra w czwartki swoim Go?ciom proponuje drug? pizz? za 1 z?. Aby wszystko by?o jasne, ta druga pizza jest pizz? w tej samej cenie lub ta?sz?.

Więcej…
 

Bud?et Obywatelski 2015

Email Drukuj

G?osowanie od 20 do 28 czerwca 2015 Wi?cej informacji znajdziecie na www.krakow.pl/budzet

ZACH?CAMY DO G?OSOWANIA PRZEZ INTERNET

WKRTCE OPUBLIKUJEMY LIST? PROPOZYCJI DO BUD?ETU OBYWATELSKIEGO, KTRE B?DZIEMY PA?STWU REKOMENDOWALI...

 

Rada Krakowskich Seniorw

Email Drukuj

Rada Krakowskich Seniorw od marca w nowej lokalizacji!

Od marca Rada Krakowskich Seniorw ma now? siedzib? i korzysta z pomieszcze? Rady Dzielnicy II mieszcz?cych si? przy ulicy Daszy?skiego 22.
Dy?ury cz?onkw Rady Krakowskich Seniorw:
wtorki godz. 11.00-13.00
Ka?dy, kto chce listownie skontaktowa? si? z Rad? mo?e pisa? na adres:
RKS, 31-534 Krakw, ul. Daszy?skiego 22 lub
RKS, 31-004 Krakw, pl. Wszystkich ?wi?tych 3-4.
Ponadto w godz. 8.30 15.30 od poniedzia?ku do pi?tku, w siedzibie Rady Dzielnicy II czynne jest Biuro Rady Dzielnicy telefon 12 431 25 00.
Przypomnijmy, to 25-osobowe zgromadzenie ma za zadanie zg?asza? inicjatywy, doradza? i konsultowa? z prezydentem oraz radnymi wszelkie miejskie dzia?ania dotycz?ce osb starszych.

?rd?o: KROPKA

 

Warsztaty dla chorych i ich rodzin

Email Drukuj

22 marca Dzie? Alergii w Krakowie

2 marca b?dziemy obchodzi? XXIV Dzie? Alergii i Pulmonologii w Krakowie. Z tej okazji II Katedra Chorb Wewn?trznych Collegium Medicum UJ im. Prof. Andrzeja Szczeklika, Polskie Towarzystwo Zwalczania Chorb Alergicznych Oddzia? w Krakowie, Polskie Towarzystwo Alergologiczne Oddzia? Ma?opolski i Szko?a dla Chorych na Astm? w Krakowie przygotowa?y konferencj? naukowo-szkoleniow? dla lekarzy oraz warsztaty edukacyjne dla chorych i ich rodzin.
Tematyka wyk?adw dotyczy? b?dzie post?powania w alergicznych stanach zagro?enia ?ycia, leczenia astmy i przewlek?ej obturacyjnej choroby p?uc, rehabilitacji i piel?gnowania skry. Miejsce warsztatw: Sala wyk?adowa II Katedry Chorb Wewn?trznych CMUJ ul. Skawi?ska 8, Krakw (w godzinach od 9.00 do 11.30).
WST?P WOLNY.
Szczeg?owe informacje mo?na znale?? na stronach: www.medicine.krakow.pl, www.ptzca.pl.

Program warsztatw:
godz. 9.009.20 Rola monitoringu aerobiologicznego dla pacjentw chorych na astm? i inne schorzenia alergiczne. Dr Dorota Myszkowska
godz. 9.209.40 Znaczenie edukacji chorych na astm? w poprawie jako?ci ?ycia i kontroli choroby. Dr Anna Gawor
godz. 9.4010.00 Post?powanie w alergicznych stanach zagro?enia ?ycia. Mgr Marta Kasper
godz. 10.3010.50 Chory z POChP jak hamowa? post?p schorzenia. Dr med. ?ukasz Kasper
godz. 10.5011.10 Rehabiltacja oddechowa w schorzeniach obturacyjnych. Mgr Rafa? Pili?ski
godz. 11.1011.30 Jak piel?gnowa? skr? alergika? Dr med. Andrzej Jaworek

?rd?o:

 
Strona 2 z 29
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu