Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna Podr?czny informator Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Strona g?wna Podr?czny informator

Podr?czny informator

Dzielnica VIII D?bniki dzielnica, jednostka pomocnicza gminy miejskiej Krakw. Do 1990 r. wchodzi?a w sk?ad dzielnicy Podgrze. Ze wzgl?du na stosunkowo du?? ilo?? wolnych terenw do zabudowy, dzielnica VIII jest bardzo szybko rozwijaj?cym si? obszarem Krakowa. Szczeglnie dotyczy to obszaru osiedla Ruczaj, po?o?onego pomi?dzy ulic? Kobierzy?sk?, a ulicami Grota-Roweckiego i Bobrzy?skiego, gdzie w ostatnich latach powsta?o wiele nowych osiedli mieszkaniowych. Poza Ruczajem, du?o nowych inwestycji powstaje rwnie? na terenie Starych D?bnik, Pychowic, Zakrzwka i osiedla Podwawelskiego. Na terenie tej dzielnicy znajduje si? m.i. Centrum Kongresowe ICE, III Kampus UJ, Szpital Specjalistyczny im. Babi?skiego w Kobierzynie oraz Zesp? Szk? ??czno?ci.AKCJA KRWIODAWSTWA

Email Drukuj

AKCJA KRWIODAWSTWA

Samorz?d Studencki WSE zaprasza 20 maja, w godzinach 10.00 - 14.00 na Akcj? Krwiodawstwa organizowan? w Wy?szej Szkole Europejskiej (ul. Westerplatte 11).
Wszyscy krwiodawcy dostan? czekolady od RCKiK oraz kupony zni?kowe (Elikart M, Forteca, Paintball Center, Pink Bowling&Club, Renisport).

Wi?cej informacji dla zainteresowanych na stronie www.rckik.krakow.pl oraz pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Sportowe emocje i grill.

Email Drukuj

Ogrdek Ziemia?skiej na krakowskim Kazimierzu ju? otwarty.

Restauracja Ziemia?ska na krakowskim Kazimierzu uruchomi?a ju? letni ogrdek. 150-metrowa przestrze? jednorazowo pomie?ci 150 osb. Obok restauracyjnego menu z tradycyjn? polsk? kuchni?, Szef Kuchni zaproponowa? weekendowy grill z szerokim wyborem da? przyrz?dzanych na oczach go?ci. Ten pi?kny ogrdek umo?liwi? po??czenie dozna? smakowych i sportowych emocji, przy jednoczesnej mo?liwo?ci sp?dzenia czasu na ?wie?ym powietrzu.

Dodatkow? atrakcj? Ziemia?skiej jest mo?liwo?? ogl?dania meczw pi?ki no?nej w ramach najwa?niejszych wydarze? sezonu - Ligi Mistrzw, Ligi Europy oraz Mistrzostw ?wiata 2014, emitowanych tutaj na ?ywo. Jak podkre?la Rafa? Kmiecik Manager Ziemia?skiej - nasz ogrdek to miejsce, gdzie wyj?tkowa kuchnia spotyka si? z emocjonuj?cymi sportowymi wydarzeniami.

Więcej…
 

Komunikat Ma?opolskiego Wojewdzkiego Lekarza Weterynarii

Email Drukuj

Ma?opolski Wojewdzki Lekarz Weterynarii w Krakowie zawiadamia, ?e na terenie Wojewdztwa Ma?opolskiego w dniach od 25 kwietnia do do 9 maja 2014 r. zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisw wolno ?yj?cych przeciwko w?ciekli?nie.
Szczepienie lisw b?dzie wykonane za pomoc? przyn?t zawieraj?cych szczepionk?, zrzucanych w wy?ej wymienionym okresie z samolotw.
W okresie wykonywania szczepie? i 14 dni po zrzuceniu szczepionki zaleca si?:
1) nie wchodzi? na teren lasu,
2) zachowa? ostro?no?? w czasie pobytu na polach i terenach przyle?nych oraz w w?wozach i jarach,
3) nie dotyka?, nie podnosi?, a tym bardziej nie roz?amywa? przyn?ty, gdy? znajduj?ca si? wewn?trz szczepionka jest w stanie p?ynnym i mo?e dosta? si? do organizmu poprzez skaleczenia na r?kach, spojwk? oka lub b?on? ?luzow? jamy ustnej i nosa. W razie kontaktu ze szczepionk? natychmiast zg?osi? si? do najbli?szego lekarza lub do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
4) kontakt zwierz?t domowych ze szczepionk? nale?y zg?osi? do najbli?szego lekarza weterynarii, w celu poddania zwierz?cia obserwacji,
5) nie wypuszcza? bez opieki psw i kotw, a w czasie spacerw psy prowadzi? na smyczy i w kaga?cu.

Więcej…
 

Santo subito! cz?owiek w drewniakach

Email Drukuj

Przy ul. Tynieckiej 10, B?ogos?awiony Jan Pawe? II zatrzyma? si? d?u?ej, podczas tej drogi osobistych wspomnie? w 2002 roku. Tu , mieszka? z ojcem od 1938 roku. Chcieli by? razem, podczas studiw polonistycznych Karola. Mieszkanie by?o skromne, w suterynie, dwa pokoje, kuchnia, ?azienka, ciemno i wilgotno. To tu, jak pisa?em poprzednio, zasta?a Go wojna.

Pocz?tkowo w?adze okupacyjne ?udzi?y, ?e otworz? Uniwersytet Jagiello?ski, by?a nadzieja na kontynuowanie studiw ale sko?czy?o si? to jak wszyscy wiemy aresztowaniem i wywiezieniem profesorw do obozu koncentracyjnego. Hitlerowcy wprowadzili natomiast obowi?zek pracy dla m??czyzn. Na tego, kto nie pracowa?, czeka?y surowe kary, wywzka do Niemiec i g?d. Na pocz?tku Karol Wojty?a by? go?cem w sklepie ale to nie dawa?o kartek ?ywno?ciowych na 4 kg chleba, 200 g mi?sa,300g cukru, 4 jajek, 700g m?ki, 100g kaszy, 200 gr makarony czy marmolady na utrzymanie siebie i schorowanego ojca.

Pomocy Karolowi Wojtyle udzieli?a Pani Jadwiga Lewaj, jego nauczycielka j?zyka francuskiego, znajduj?c mu prac? robotnika na Zakrzwku. I tak od jesieni 1940 roku zacz?? si? wa?ny etap w ?yciu B?ogos?awionego Papie?a. Praca w kamienio?omach na Zakrzwku nale??cych do fabryki chemicznej Solvay, by?a ci??ka. Polega?a na rozbijaniu m?otami kamienia wapiennego i jego za?adunku do wagonikw (szkoda, ?e ta kolejka uleg?a likwidacji). W 1941 roku Naszego Papie?a przydzielono do pomocy w instalacji dynamitu, s?u??cego do od?upywania ska?. Tu by? ?wiadkiem ?mierci jednego z robotnikw, ktrego ugodzi? od?amek odstrzelonej ska?y (o tym napisze w swoim poemacie Kamienio?om). W czasie tej pracy Karol Wojty?a nie zapomnia? o modlitwie, a w czasie przerw czyta? religijne i filozoficzne ksi??ki. Widz?c to wsp?pracownicy stwierdzili, ?e powinien i?? na ksi?dza. W lutym 1941 roku na Naszego Papie?a spad? ci??ki cios. Po powrocie do domu przy Tynieckiej 10 z pracy w kamienio?omie na Zakrzwku zasta? w domu martwego ojca. Ojciec zmar? w ??ku a Karol Wojty?a nie mg? sobie darowa?, ?e nie by?o go wtedy przy ojcu. Ca?? noc modli? si? przy zmar?ym.

Potem Karol Wojty?a zosta? przeniesiony do zak?adw Solvay w Broku Fa??ckim, gdzie wo?ono ska?y wapienne z Zakrzwka. Tu d?wiga? wiadra z mlekiem wapiennym i pracowa? przy kot?ach. W ksi??ce Nie l?kajcie si? okres ten B?ogos?awiony Jan Pawe? II wspomina?: okres uczestniczenia w wielkiej spo?eczno?ci robotniczej, sta?y si? dla mnie szczeglnym darem Opatrzno?ci. Nauczy?em si? ceni? ten okres i zwi?zane z nim do?wiadczenie bardzo wysoko. Nie raz mwi?em, ?e warte ono mo?e wi?cej od doktoratu

dr Maciej Lewandowski

(Opr. na podstawie Przez Podgrze na Watykan, red. Marek Cholewka, Nie l?kajcie si? Andre Frossarda, Pielgrzym nadziei. Jestem z wami red.zb., Pasterz Bernard Lecomte)

 

Zdrowo i ekologicznie, czyli wiem co jem

Email Drukuj

Warzywa str?czkowe 6 powodw, ?eby wprowadzi? je do diety

Warzywa str?czkowe od wiekw s? cenionym ?rd?em bia?ka. S? tanie i ?atwo dost?pne, a ich w?a?ciwo?ci niejednego mog?yby wprowadzi? w zdumienie. Niestety, od kilku lat w krajach wysokouprzemys?owionych, w tym tak?e u nas, obserwuje si? tendencj? spadkow? ich popularno?ci. Zosta?y zepchni?te na drugi plan przez prostsze w przygotowaniu (a na pewno mniej czasoch?onne) ?rd?a bia?ka pochodzenia zwierz?cego: nabia?, drb, ryby. Warto jednak uzmys?owi? sobie, ile dobrego warzywa str?czkowe mog? zdzia?a? dla naszego organizmu: dla serca, uk?adu trawiennego, krwi, a tak?e kubeczkw smakowych.

1. Pomagaj? utrzyma? lini?
Ostatnie badania przeprowadzone przez American College of Nutrition udowodni?y, ?e u ludzi, ktrzy jedz? warzywa str?czkowe, ryzyko oty?o?ci jest o 22% mniejsze ni? u tych, ktrzy od nich stroni?. Warzywa str?czkowe zawieraj? du?o b?onnika, ktry p?czniej?c w ?o??dku daje uczucie syto?ci na d?u?ej. Dla przyk?adu szklanka czarnej fasoli zaspokaja 60% dziennego zapotrzebowania na b?onnik doros?ej osoby. Cechuj? si? rwnie? niskim indeksem glikemicznym nie powoduj? gwa?townych skokw poziomu cukru we krwi, przez co ryzyko napadu wilczego g?odu (i si?gni?cia po ciasteczko lub czekolad?) jest zdecydowanie mniejsze.

2. Dostarczaj? ?elaza
Soczewica jest doskona?ym ?rd?em ?elaza, jedna szklanka dostarcza go wi?cej ni? krwisty stek, nie obci??aj?c przy tym naczy? krwiono?nych nasyconym t?uszczem, jaki znajdujemy w mi?sie. Dodatkowo, po??czenie fasoli lub soczewicy z produktami o wysokiej zawarto?ci witaminy C podnosi zdolno?? organizmu do przyswajania ?elaza, niezb?dnego do utrzymania dobrej krzepliwo?ci krwi i prawid?owej pracy serca.

Więcej…
 
Strona 9 z 29
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu