Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna Podr?czny informator Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Strona g?wna Podr?czny informator

Podr?czny informator

Dzielnica VIII D?bniki dzielnica, jednostka pomocnicza gminy miejskiej Krakw. Do 1990 r. wchodzi?a w sk?ad dzielnicy Podgrze. Ze wzgl?du na stosunkowo du?? ilo?? wolnych terenw do zabudowy, dzielnica VIII jest bardzo szybko rozwijaj?cym si? obszarem Krakowa. Szczeglnie dotyczy to obszaru osiedla Ruczaj, po?o?onego pomi?dzy ulic? Kobierzy?sk?, a ulicami Grota-Roweckiego i Bobrzy?skiego, gdzie w ostatnich latach powsta?o wiele nowych osiedli mieszkaniowych. Poza Ruczajem, du?o nowych inwestycji powstaje rwnie? na terenie Starych D?bnik, Pychowic, Zakrzwka i osiedla Podwawelskiego. Na terenie tej dzielnicy znajduje si? m.i. Centrum Kongresowe ICE, III Kampus UJ, Szpital Specjalistyczny im. Babi?skiego w Kobierzynie oraz Zesp? Szk? ??czno?ci.ZDROWIE: Alergicy z szans? na leczenie

Email Drukuj

Alergicy z szans? na leczenie

Ponad 300 osb z ca?ej Polski chorych na ci??k? astm? alergiczn? zosta?o obj?tych programem lekowym finansowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Program zosta? uruchomiony przez Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na potrzeby rosn?cej liczby pacjentw z ci??k? alergiczn? postaci? astmy. Nowoczesne leczenie pozwala chorym zmniejszy? liczb? cz?stych, niekontrolowanych objaww alergicznych, a tym samym umo?liwia codzienne funkcjonowanie. Do programu pacjenta zg?asza lekarz alergolog lub pulmonolog, natomiast o przyj?ciu do programu decyduje Zesp? Koordynacyjny do Spraw Leczenia Biologicznego w Ci??kiej Astmie Alergicznej powo?any przez Prezesa NFZ na podstawie okre?lonych kryteriw medycznych.

Program lekowy jest realizowany we wszystkich wojewdztwach, obecnie uruchomiony jest w 39 o?rodkach w Polsce. Terapia jest ca?kowicie refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Lek podawany jest przez specjalistw w ramach hospitalizacji w oddzia?ach alergologicznych, a tak?e pulmonologicznych. W programie mog? uczestniczy? pacjenci spe?niaj?cy ?ci?le okre?lone kryteria. S? to osoby powy?ej 12. roku ?ycia z ci??k?, niekontrolowan? alergiczn? astm? oskrzelow?, z alergi? na alergeny ca?oroczne potwierdzon? punktowymi testami skrnymi lub testami swoistego IgE.

Więcej…
 

Niezwyk?e nauki Ojcw Pustyni propozycja Benedyktynw

Email Drukuj

Jeste? gotowy zmieni? swoje ?ycie?

Wielkopostna akcja z Ojcami Pustyni, okaza?a si? strza?em w dziesi?tk?, postanowili?my wi?c rozbudowa? ten pomys?, a dok?adnie o udost?pni? nauki Ojcw Pustyni w wersji e-mailowej i na specjalnie przygotowanej stronie na Facebooku. B?dzie to kontynuacja wielkopostnych rozwa?a? na temat modlitwy, postu i ja?mu?ny. B?dzie mo?na zdoby? wiedz? na temat praktyki modlitwy serca, jak te? odpowied? na podstawowe pytanie: jak ?y?? mwi o. Joachim Zelek Benedyktyn z klasztoru w Ty?cu.
Ojcowie Pustyni maj? t? wielk? zalet?, ?e pisz? o sprawach zawi?ych, ale prostym i konkretnym j?zykiem, bez zb?dnych upi?ksze?, bezpo?rednio, czasami a? za bardzo. Ich nauka jest jakby lustrem, w ktrym cz?owiek mo?e zobaczy? samego siebie, ze swoimi zaletami i wadami wyja?nia o. Joachim.
Je?li jeste? gotowy zmieni? swoje ?ycie, zacz?? my?le? inaczej, jeste? odwa?ny i wytrwa?y to ?mia?o ruszaj w podr? z Ojcami Pustyni tak zach?caj? tynieccy Benedyktyni do swojej nowej inicjatywy, jak? strona: http://ojcowie-pustyni.ps-po.pl/. Ka?da osoba, ktra wpisze si? tam na list? mailingow? codziennie rano (mi?dzy 5.007.00) otrzyma jeden, krciutki tekst z nauki Ojcw Pustyni. Oprcz wersji e-mailowej, nauki Ojcw Pustyni mo?na rwnie? znale?? na specjalnie przygotowanym fanpageu: https://www.facebook.com/KeepCalmetOraetLabora

?rd?o: KROPKA

 

Kapliczka przy ul. Dworskiej

Email Drukuj

Kapliczka pod wezwaniem Trjcy Przenaj?wi?tszej przy ul. Dworskiej (os. Podwawelskie). To w?a?nie przy niej (w okresie okupacji hitlerowskiej) codzienna modlitw? odmawia? m?ody robotnik Karol Wojty?a, p?niejszy papie? Jan Pawe? II zatrzymuj?c si? w drodze do pracy w fabryce Solvay.

 

Zdrowo i ekologicznie, czyli wiem co jem

Email Drukuj

Magiczne polifenole

W ostatnim czasie na popularno?ci zyskuj? produkty, ktre mog? przyczyni? si? do poprawy naszego zdrowia. Wiele produktw z grupy tzw. superfoods, czyli pokarmw wyr?niaj?cych si? wysokimi warto?ciami od?ywczymi i zdrowotnymi, zawdzi?cza swoj? popularno?? wysokiej zawarto?ci antyoksydantw. I s?usznie, poniewa? ich dzia?anie na organizm, szczeglnie w dziedzinie profilaktyki przeciwnowotworowej, zosta?o dowiedzione. Jednym z ciekawszych rodzajw antyoksydantw s? polifenole.

Więcej…
 

VI majwka rodzinna w Przedszkolu nr 127

Email Drukuj

 
Strona 8 z 29
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu