Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna Podr?czny informator Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Strona g?wna Podr?czny informator

Podr?czny informator

Dzielnica VIII D?bniki dzielnica, jednostka pomocnicza gminy miejskiej Krakw. Do 1990 r. wchodzi?a w sk?ad dzielnicy Podgrze. Ze wzgl?du na stosunkowo du?? ilo?? wolnych terenw do zabudowy, dzielnica VIII jest bardzo szybko rozwijaj?cym si? obszarem Krakowa. Szczeglnie dotyczy to obszaru osiedla Ruczaj, po?o?onego pomi?dzy ulic? Kobierzy?sk?, a ulicami Grota-Roweckiego i Bobrzy?skiego, gdzie w ostatnich latach powsta?o wiele nowych osiedli mieszkaniowych. Poza Ruczajem, du?o nowych inwestycji powstaje rwnie? na terenie Starych D?bnik, Pychowic, Zakrzwka i osiedla Podwawelskiego. Na terenie tej dzielnicy znajduje si? m.i. Centrum Kongresowe ICE, III Kampus UJ, Szpital Specjalistyczny im. Babi?skiego w Kobierzynie oraz Zesp? Szk? ??czno?ci.IV MA?OPOLSKIE DNI ?W. JANA PAW?A II - "Niech nasza droga b?dzie wsplna"

Email Drukuj

13-15 czerwca 2014 odb?d? si? Ma?opolskie Dni ?w. Jana Paw?a II. Wyniesienie Ojca ?wi?tego na o?tarze czyni tegoroczn? IV edycj? - wyj?tkow?. W wielu miejscowo?ciach naszego wojewdztwa odb?dzie si? cykl imprez upami?tniaj?cych to wydarzenie, jak i ?ycie, nauczanie oraz ca?y pontyfikat Jana Paw?a II. Program trzech czerwcowych dni wype?ni? koncerty, wystawy, festiwale, plenerowe projekcje filmowe i widowiska teatralne.

Idea zorganizowania Ma?opolskich Dni Jana Paw?a powsta?a z okazji beatyfikacji Ojca ?wi?tego w 2010 roku. Poprzez r?norodne wydarzenia kulturalne i artystyczne Instytut Dialogu Mi?dzykulturowego im. Jana Paw?a II w Krakowie pragnie w niekonwencjonalny sposb przybli?y? ?ycie i nauczanie Ojca ?wi?tego.

IV edycja Ma?opolskich Dni ?w. Jana Paw?a zosta?a przygotowana we wsp?pracy z samorz?dami lokalnymi i przedstawicielami ?rodowisk parafialnych. W tym roku pod has?em "Niech nasza droga b?dzie wsplna" wydarzenia odb?d? si? w Czernichowie, Dobczycach, Juszczynie, Kalwarii Zebrzydowskiej, Limanowej, Makowie Podhala?skim, Moszczenicy, Podobinie, Podsarniu, Ropie i ?egocinie.

Organizatorzy zapewnili bogaty program imprez dla ka?dej grupy wiekowej we wszystkich miastach. Program uatrakcyjni? wyst?py artystyczne takich wykonawcw, jak Haliny Fr?ckowiak, Magdy Steczkowskiej, Krystyny Gi?owskiej, Anny Treter, Andrzeja Cierniewskiego i Jacka Wjcickiego. Publiczno?? b?dzie mog?a podziwia? pokazy tancerzy ognia z Teatru GCK Ergo Gorlice czy wyst?py kabaretu Trute?. Artystyczn? opraw? dni zapewni? tak?e wyst?py orkiestr d?tych, chrw, zespo?w dzieci?cych i m?odzie?owych oraz pokazy ta?ca folklorystycznego. Wydarzeniom b?d? towarzyszy?y rajdy piesze Szlakami Jana Paw?a II i wycieczki rodzinne trasami ?w. Jana Paw?a II.

Więcej…
 

Turniej wiedzy o bezpiecze?stwie w przedszkolu na os. Podwawelskim

Email Drukuj

Turniej wiedzy o bezpiecze?stwie: Jestem bezpieczny w Samorz?dowym Przedszkolu nr 127 im. Kosza?ka Opa?ka.

Bezpiecze?stwo wa?na sprawa,
przy okazji te? zabawa,
dla ka?dego s? pytania
do szybkiego zgadywania.

Wiek przedszkolny to czas, kiedy nale?y zacz?? wdra?a? dziecko do dba?o?ci o bezpiecze?stwo w?asne i innych poprzez u?wiadamianie mu skutkw wielu niebezpiecznych i ryzykownych zachowa? w domu, przedszkolu, na ulicy, w kontaktach z lud?mi i zwierz?tami. Zagadnienia dotycz?ce wiedzy, umiej?tno?ci i kszta?towania postaw odpowiedzialno?ci za bezpiecze?stwo swoje i innych, zosta?y uj?te w rocznym planie wychowawczo- dydaktycznym naszego przedszkola i by?y realizowane w Akademii Kosza?ka Opa?ka przez ca?y rok. Nauczyciele dbaj? o to, aby dzieci ko?cz?c przedszkole, wyposa?one by?y w wiedz? na temat bezpiecze?stwa i zdrowia, ktra pozwoli im przewidywa? skutki zachowania i unika? zagro?e?. W?a?ciwe ich wdra?anie powinno w przysz?o?ci umo?liwi? wytworzenie si? konkretnych kompetencji z zakresu szeroko poj?tego bezpiecze?stwa, u?atwiaj?cych dzieciom funkcjonowanie w dalszym ?yciu.

W naszym przedszkolu, sprawdzeniem umiej?tno?ci i wiedzy przedszkolakw sta? si? konkurs Jestem bezpieczny z udzia?em funkcjonariuszy ze Stra?y Miejskiej, ktrzy obok przedstawicieli przedszkola, zasiedli w jury. Konkurs przedszkolny odby? si? dnia 2 czerwca 2014. Wtedy to przedszkolaki ?piewa?y piosenk? o ruchu drogowym, wymy?la?y i prezentowa?y has?a na temat bezpiecze?stwa, odpowiada?y na pytania konkursowe wykazuj?c si? wiedz? i umiej?tno?ciami z tej dziedziny. Og?oszenie wynikw i wr?czanie dyplomw dla przedszkolakw to moment, kiedy wszyscy u?wiadamiamy sobie, jak wa?na jest problematyka, ktr? si? zajmujemy. Jury gratulowa?o dzieciom wiedzy a nauczycielom szlachetnej idei.

Tekst i zdj?cia: Ewa S?owik, Ma?gorzata Miernik

 

Festyn Zdrowia - ?wi?to szko?y w Pychowicach

Email Drukuj

"W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

7 czerwca (sobota) godz. 9.00 13.00
Szko?a Podstawowa nr 62, ul. ?wik?owa 1 (Pychowice)

W programie m.in.: kiermasz zdrowych, niskokalorycznych ciast domowych, przek?sek, produktw z kuchni ?wiata, stoisko z prezentacj? i degustacj? ?ywno?ci ekologicznej, ?wiczenia i konsultacje z instruktorem fitness, pomiary i analiza sk?adu cia?a prowadzone przez dietetykw, spotkania z lud?mi sportu,
LOTERIA ka?dy los wygrywa!!!
oraz gry i zabawy, rozgrywki sportowe, projekcja filmw edukacyjnych o tematyce zdrowotne

?rd?o: KROPKA

 

Uroczysto?ci 40 - lecia SP 25 na os. Podwawelskim

Email Drukuj

?rd?o: strona internetowa Szko?y Podstawowej nr 25 im. Tadeusza Ko?ciuszki

 

Szko?a Podstawowa 25 w Krakowie

Email Drukuj

Zebranie rodzicw dzieci zapisanych do klasy I na rok szkolny 2014 / 2015

Dyrektor Szko?y Podstawowej Nr 25 (przy ul. Komandosw) zawiadamia, ?e zebranie rodzicw dzieci zapisanych do klasy I na rok szkolny 2014 / 2015 odb?dzie si? 5 czerwca 2014 r. (czwartek) o godz. 17.00 w ?wietlicy szkolnej.

 
Strona 7 z 29
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu