Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna Podr?czny informator Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Strona g?wna Podr?czny informator

Podr?czny informator

Dzielnica VIII D?bniki dzielnica, jednostka pomocnicza gminy miejskiej Krakw. Do 1990 r. wchodzi?a w sk?ad dzielnicy Podgrze. Ze wzgl?du na stosunkowo du?? ilo?? wolnych terenw do zabudowy, dzielnica VIII jest bardzo szybko rozwijaj?cym si? obszarem Krakowa. Szczeglnie dotyczy to obszaru osiedla Ruczaj, po?o?onego pomi?dzy ulic? Kobierzy?sk?, a ulicami Grota-Roweckiego i Bobrzy?skiego, gdzie w ostatnich latach powsta?o wiele nowych osiedli mieszkaniowych. Poza Ruczajem, du?o nowych inwestycji powstaje rwnie? na terenie Starych D?bnik, Pychowic, Zakrzwka i osiedla Podwawelskiego. Na terenie tej dzielnicy znajduje si? m.i. Centrum Kongresowe ICE, III Kampus UJ, Szpital Specjalistyczny im. Babi?skiego w Kobierzynie oraz Zesp? Szk? ??czno?ci.Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babi?skiego

Email Drukuj

Oddzia? Neurologiczny do likwidacji?

O Szpitalu Specjalistycznym im. dr J. Babi?skiego znw mwi si? i pisze w krakowskich mediach. Tym razem chodzi o plan likwidacji Oddzia?u Neurologicznego. Podczas sierpniowej sesji sejmiku ma?opolskiego radni nie podj?li ostatecznej decyzji w tej sprawie, ale ma ona powrci? na sesji wrze?niowej.
Od 2012 roku w Szpitalu Specjalistycznym im. dr Jzefa Babi?skiego trwa proces restrukturyzacji. Jego celem jest stworzenie jednoprofilowej placwki opieki medycznej wyspecjalizowanej w obszarze psychiatrii, ktra odpowiada?aby na zapotrzebowanie na tego rodzaju ?wiadczenia na obszarze wojewdztwa Ma?opolskiego (rozwj specjalistycznych ?wiadcze? psychiatrycznych, w tym szczeglnie psychiatrii s?dowej, psychogeriatrii, uzale?nie? oraz leczenia ?rodowiskowego). Jednocze?nie celem restrukturyzacji jest zbilansowanie przychodw pochodz?cych z zawartych z NFZ kontraktw na ?wiadczenie us?ug medycznych z wydatkami zwi?zanymi z ich realizacj?. Kolejnym etapem tych przekszta?ce? jest zaprzestanie udzielania ?wiadcze? w zakresie neurologii (w zakresie hospitalizacji) i przekszta?cenie Oddzia?u Neurologicznego w Pododdzia? Psychogeriatryczny dla pacjentw ze schorzeniami dementywnymi.

Więcej…
 

Rodzinne ?niadanie w Krakowie

Email Drukuj

Gdzie w sobot? lub niedziel? mo?na wybra? si? wraz z rodzin? na ?niadanie? Restauracja Ziemia?ska, zlokalizowana przy ul. Izaaka 7 na krakowskim Kazimierzu proponuje ten najwa?niejszy posi?ek dnia w kilku ods?onach.

Jak podkre?la Bart?omiej G?owiak Manager Ziemia?skiej, nowa propozycja ?niada? w Ziemia?skiej zosta?a skomponowana w ten sposb, aby ka?dy cz?onek rodziny znalaz? co? dla siebie. Mamom proponujemy delikatny jogurt naturalny ze ?wie?ymi owocami i musli, g?odny tato nasyci si? typowym angielskim ?niadaniem, czyli jajkami sadzonymi, fasolk? na ciep?o oraz grillowanymi pieczarkami, pomidorem oraz bia?? kie?bas?, a dla dzieciakw mamy tosty po francusku. Co si? kryje pod t? nazw?? Pyszne, ciep?e tosty podawane na s?odko z d?emem i sosem czekoladowym. Do ?niadania dodajemy gratis kaw?, herbat? lub kakao.

Więcej…
 

Ogrdek na Kazimierzu

Email Drukuj

Przyjazne miejsce dla dzieci w Ziemia?skiej na krakowskim Kazimierzu

W letnim ogrdku restauracji Ziemia?ska, zielonym zak?tku w sercu krakowskiego Kazimierza stworzono przyjazn? przestrze? dla najm?odszych, w ktrej ca?e rodziny maj? sposobno?? nacieszy? si? wakacjami.

Kolorowy k?cik zabaw w Ziemia?skiej daje szkrabom sporo kreatywnych mo?liwo?ci. Najm?odsi mog? tu ukry? si? w namiocie zamku czy pobawi? pluszowymi zabawkami, bezpo?rednio nawi?zuj?cymi do tematyki zdrowego od?ywiania. Beztroski charakter ogrdka podkre?la te? stolik dzieci?cy z dopasowanymi krzese?kami, gdzie maluchy mog? zaj?? swj czas dost?pnymi kolorowankami, a tak?e pisa?, rysowa? czy liczy? na mini- tablicy.

Restauracja Ziemia?ska oferuje najm?odszym zdrowe i kolorowe dania, skrojone na miar? apetytw ma?ych ?asuchw. Tak wi?c w czasie, gdy rodzice odpoczywaj?, dzieci maj? okazj? rozwin?? w pe?ni swoj? kreatywno??. A to wszystko w 150-metrowym urokliwym ogrdku, gdzie mo?na delektowa? si? szerokim wyborem da? grillowych przyrz?dzanych na oczach go?ci.

W ogrdku Ziemia?skiej propagujemy prawdziwie rodzinny styl sp?dzania wolnego czasu. Oprcz pysznych da? proponowanych przez naszego Szefa Kuchni, kreatywnego miejsca zabaw dla dzieci, tak?e troszczymy si? o czworonogi. Wszystkim pupilom naszych go?ci oferujemy misk? z wod?, ktra jest tak niezb?dna w letnie upa?y zaznacza Agnieszka Kopecka, PR Manager restauracji Ziemia?ska.

Więcej…
 

Parafia ?w Stanis?awa Kostki na D?bnikach

Email Drukuj

Nowy proboszcz!

W najbli?sz? niedziel? 27 lipca w ko?ciele pod wezwaniem ?w. Stanis?awa Kostki na Starych D?bnikach odb?dzie si? przyj?cie urz?du przez nowego proboszcza parafii ks. Zygmunta Kostk? SDB.

Dotychczasowy proboszcz ks. Jan Dubas SDB (po 6 latach pos?ugi w d?bnickiej parafii) skierowany zosta? od 22 sierpnia do pracy duszpasterskiej w parafii p.w. Mi?osierdzia Bo?ego w O?wi?cimiu. Natomiast wikariusz parafii ks. Tadeusz Augustyn SDB , od pierwszej niedzieli sierpnia 2014, rozpocznie prac? jako proboszcz i prze?o?ony wsplnoty zakonnej w Pogrzebieniu k. Raciborza.

?rd?o: D?bnicki Dzwon (pismo parafii ?w Stanis?awa Kostki w Krakowie)

 

Program profilaktyki zaka?e? pneumokokowych i meningokokowych

Email Drukuj

Bezp?atne szczepienia dla najm?odszych

Miasto kontynuuje Program profilaktyki zaka?e? pneumokokowych i meningokokowych, ze szczeglnym uwzgl?dnieniem dzieci ucz?szczaj?cych do ??obkw i przedszkoli w Krakowie.
Programem szczepie? przeciw pneumokokom mog? by? obj?te dzieci do 3 lat, ktre ucz?szczaj? w Krakowie do ??obkw i przedszkoli. Z kolei program zaka?e? meningokokowych jest adresowany do dzieci w wieku od 12 do 24 miesi?cy. Dzieci powinny mie? miejsce zamieszkania na terenie Krakowa (za
meldowanie na pobyt sta?y lub czasowy, trwaj?cy przez okres co najmniej trzech miesi?cy w dniu szczepienia).
Program jest realizowany przez:
1) Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Paw?a II, ul. Pr?dnicka 80 tel. (12) 614-22-37
2) Wojewdzki Specjalistyczny Szpital Dzieci?cy im. ?w. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2 tel. (12) 430-34-72
3) Falck Medycyna Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 4-6 tel. tel. (12) 630 49 28.
4) Scanmed Multimedis S.A., ul. Armii Krajowej 18 tel. (12) 629 88 00.
Ostatecznej kwalifikacji do szczepienia dziecka dokonuje lekarz. Rodzice lub opiekunowie dzieci powinni ustali? telefonicznie termin szczepienia, zg?aszaj?c si? do szczepienia z ksi??eczkami zdrowia i szczepie? dziecka. Niezb?dny b?dzie dokument potwierdzaj?cy to?samo?? dziecka (o?wiadczenie rodzica) wraz z Nr PESEL (dat? urodzenia), wskazaniem miejsca zamieszkania oraz zawarta umowa o korzystanie z us?ug ??obka lub przedszkola (do wgl?du).
Uwaga! Decyduje kolejno?? zg?osze? dzieci, do wyczerpania ilo?ci szczepionek nie p?niej ni? do 28 listopada br. Prowadzona b?dzie lista dzieci oczekuj?cych na udzia? w Programie (lista rezerwowa do szczepie? z przyczyn losowych, np. choroba dziecka).
W razie jakichkolwiek w?tpliwo?ci mo?na kontaktowa? si? z Referatem Zdrowia Biura ds. Ochrony Zdrowia Urz?du Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10, IV pi?tro, pokj Nr 404/411, tel.(12) 616-94-92. Wi?cej informacji na www.bip.krakow.pl

?rd?: UMK i KROPKA

Więcej…
 
Strona 5 z 29
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu