Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna Podr?czny informator Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Strona g?wna Podr?czny informator

Podr?czny informator

Dzielnica VIII D?bniki dzielnica, jednostka pomocnicza gminy miejskiej Krakw. Do 1990 r. wchodzi?a w sk?ad dzielnicy Podgrze. Ze wzgl?du na stosunkowo du?? ilo?? wolnych terenw do zabudowy, dzielnica VIII jest bardzo szybko rozwijaj?cym si? obszarem Krakowa. Szczeglnie dotyczy to obszaru osiedla Ruczaj, po?o?onego pomi?dzy ulic? Kobierzy?sk?, a ulicami Grota-Roweckiego i Bobrzy?skiego, gdzie w ostatnich latach powsta?o wiele nowych osiedli mieszkaniowych. Poza Ruczajem, du?o nowych inwestycji powstaje rwnie? na terenie Starych D?bnik, Pychowic, Zakrzwka i osiedla Podwawelskiego. Na terenie tej dzielnicy znajduje si? m.i. Centrum Kongresowe ICE, III Kampus UJ, Szpital Specjalistyczny im. Babi?skiego w Kobierzynie oraz Zesp? Szk? ??czno?ci.Najlepsze wino do ?wi?tecznych potraw

Email Drukuj

/informacja prasowa/
Bo?e Narodzenie to czas spotka?. Podobnie dobr wina do wymagaj?cych, zr?nicowanych potraw ?wi?tecznych to spotkanie - na r?nych szczeblach wytrawno?ci i ekspresji. S? podstawowe zasady, lecz warto te? zaufa? instynktowi radzi Aleksandra Bakunowicz, ekspert ze sklepu Kondrat Wina Wybrane w Krakowie.
Wybieraj?c wino najcz??ciej zdajemy si? na intuicj? i zwykle wybr b?dzie trafny, poniewa? warto pi? to, co po prostu nam smakuje. Sprawa si? komplikuje, kiedy chcemy dobra? odpowiedni gatunek do konkretnych da?, szczeglnie tak wyszukanych, jak te spotykane na ?wi?tecznym stole. Warto wwczas si?gn?? po pomoc profesjonalisty. Przedstawiamy kilka dobrych rad, ktre u?atwi? winiarskie wybory.

Pierwsz? zasad? jest dobr ci??kich win do ci??kich da? i na odwrt: im potrawa l?ejsza, tym l?ejsze wino powinno jej towarzyszy?. Kolejn? regu?? podstawow? jest pilnowanie, aby w trakcie biesiadowania butelki by?y otwierane od najm?odszej. Odkorkowanie najstarszej przypadnie wtedy na zwie?czenie wieczoru.

Więcej…
 

Sejmik wojewdztwa podj?? decyzj?

Email Drukuj

Szpital im. Babi?skiego bez neurologii

We wrze?niowym wydaniu naszej gazety pisali?my o planach likwidacji oddzia?u neurologii w Szpitalu Specjalistycznym im. dr Jzefa Babi?skiego. Dyrekcja szpitala przekonywa?a, ?e oddzia? nie jest w stanie zapewni? kompleksowej opieki pacjentom ze schorzeniami neurologicznymi, u ktrych wyst?pi? powik?ania lub stany zagro?enia ?ycia, gdy? nie posiada w swojej strukturze oddzia?w: udarowego, anestezjologii i intensywnej terapii, rehabilitacji neurologicznej oraz bloku operacyjnego. Nie bez znaczenia by? tak?e aspekt finansowy, gdy? oddzia? w pierwszym kwartale br. przynis? ok. 100 tys. z? straty.
Ostatecznie, mimo protestw, radni sejmiku ma?opolskiego zadecydowali o likwidacji oddzia?u neurologii i przekszta?ceniu go w oddzia? psychogeriatryczny Narodowy Fundusz Zdrowia deklaruje, ?e likwidacja licz?cego oko?o 30 ??ek oddzia?u neurologicznego w Szpitalu im. J. Babi?skiego nie spowoduje utrudnie? lub ogranicze? w dost?pie do tego typu us?ug, gdy? ilo?? miejsc dla pacjentw ze schorzeniami neurologicznymi jest wystarczaj?ca.
(red)

 

Spektakl charytatywny na rzecz Stowarzyszenia "Dar Serca Dla Serc Wielu"

Email Drukuj

Samobjca to kolejny spektakl podarowany przez PWST w Krakowie na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia Dar Serca dla Serc Wielu - wychowankw Specjalnego O?rodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 w Krakowie przy ulicy Praskiej 64.
Dzi?ki uprzejmo?ci w?adz PWST oraz studentw V roku Wydzia?u Aktorskiego 9 pa?dziernika mogli?my uczestniczy? w artystycznym wydarzeniu i podziwia? talent m?odych aktorw. By? to wieczr pe?en humoru, zadumy i refleksji.
Po spektaklu w gronie przyjaci? mogli?my dzieli? si? wra?eniami, a tak?e podziwia? prace plastyczne podarowane przez malark? King? Chromy, absolwentw ASP oraz uczniw Liceum Plastycznego w Nowym Wi?niczu. Dope?nieniem wieczoru by? degustacja wykwintnego pocz?stunku przygotowanego przez krakowsk? restauracj? Karmnik.
Zebrane podczas spektaklu fundusze zostan? przeznaczone na zakup specjalistycznego podno?nika do przenoszenia dzieci niepe?nosprawnych ruchowo, a tak?e pomog? sfinansowa? kolejn? cz??? prac zwi?zanych z powstaniem ogrodu sensorycznego.

Więcej…
 

Interaktywny portal o ?yciu, twrczo?ci i duchowym dziedzictwie ?w. Jana Paw?a II.

Email Drukuj

WWW.SANTOJP2.PL

Instytut Dialogu Mi?dzykulturowego im. Jana Paw?a II w Krakowie uruchamia bogat? baz? wiedzy o ?yciu, twrczo?ci i duchowym dziedzictwie Ojca ?wi?tego Jana Paw?a II. B?dzie to jedna z najwi?kszych interaktywnych encyklopedii wiedzy o Wielkim Polaku dost?pnych w sieci. Portal b?dzie udost?pniony w Internecie dok?adnie w 36. rocznic? w rocznic? wyboru kard. Karola Wojty?y na nast?pc? ?w. Piotra.

Tak du?e przedsi?wzi?cie nie mog?o zosta? zrealizowane bez silnego zaanga?owania pracownikw, instytucji wsp?pracuj?cych i kilkumiesi?cznej pracy nad materia?ami, dokumentacj? i koncepcj? strony. Start portalu www.santojp2.pl planowany jest dok?adnie na 16 pa?dziernika 2014 r. na godzin? 17.15.

- Inicjatywa utworzenia portalu powsta?a jeszcze przed kanonizacj? mwi Agata Szuta, Dyrektor Instytutu pomys?odawca i twrca projektu.

- Projekt jest prb? uporz?dkowania i zgromadzenia w jednym miejscu szerokiego zakresu tre?ci po?wi?conych osobie papie?a Polaka. To odpowied? na rosn?ce zapotrzebowanie na wiedz? o ?yciu i twrczo?ci Karola Wojty?y, nie tylko dla osb ?ywo zainteresowanych tematyk?, ale tak?e m?odego pokolenia i turystw odwiedzaj?cych miejsca zwi?zane z osob? Jana Paw?a II.

Więcej…
 

11 pa?dziernika piesza pielgrzymka ?ladami Karola Wojty?y

Email Drukuj

Dziesi?ta, czyli jubileuszowa piesza Pielgrzymka ?ladami Karola Wojty?y Robotnika, przejdzie ulicami Dzielnicy VIII D?bniki w sobot? 11 pa?dziernika.

Trasa pielgrzymki zosta?a tak wytyczona, aby jak najwierniej odda? drog? Karola Wojty?y do pracy w kamienio?omie na Zakrzwku i Zak?adach Chemicznych Solvay w Borku Fa??ckim.
Pocz?tek pielgrzymki godzina 9.00 Ko?ci? p.w. ?w. Stanis?awa Kostki w D?bnikach, Kaplica Matki Bo?ej Wspomo?enia Wiernych. To tu podczas okupacji, codziennie wczesnym rankiem mo?na by?o spotka? m?odzie?ca ubranego w roboczy kombinezon, kl?cz?cego w prawej nawie przed obrazem Matki Bo?ej. Kolejnym punktem jest dom przy ulicy R?anej 11, w ktrym mieszka? Jan Tyranowski od niego m?ody Karol dosta? pierwsze dzie?a karmelita?skich mistykw, z nim prowadzi? g??bokie duchowe rozmowy. Nast?pnie pielgrzymi udaj? si? pod dom przy ulicy Tynieckiej, w ktrym mieszka? ?w. Jan Pawe? II przed wst?pieniem do seminarium. Mieszkanie by?o skromne w suterynie, dwa pokoje, kuchnia, ?azienka, ciemno i wilgotno. Kolejny przystanek to dom przy ulicy Szwedzkiej 12 tu Irena Szkocka troszczy?a si? o zdrowie Karola po potraceniu go przez ci??arwk?. Pielgrzymi przechodz? przez ulic? Monte Cassino i zatrzymuj? si? dopiero przed kapliczk? przy ulicy Twardowskiego na osiedlu Podwawelskim. Nast?pnym miejscem postoju jest kamienio?om na Zakrzwku miejsce pracy m?odego Karola Wojty?y. Praca w kamienio?omach na Zakrzwku by?a ci??ka. Polega?a na rozbijaniu m?otami kamienia wapiennego i jego za?adunku do wagonikw, a tak?e na pomocy w instalacji dynamitu, s?u??cego do od?upywania ska?. Dalej pielgrzymka kieruje si? ulicami Norymbersk?, Grota Roweckiego, Rostworowskiego, Ruczaj, Turonia, Zbrojarzy, Zakopia?sk? obok miejsc zwi?zanych z by?ymi zak?adami sodowymi Solvay (gdzie Karol Wojty?a pracowa? przy kot?ach), by o godzinie 14 dotrze? do Sanktuarium Bo?ego Mi?osierdzia w ?agiewnikach i Centrum Jana Paw?a II Nie l?kajcie si?.
Pomys?odawcami pielgrzymki s? parafianie i ksi??a Salezjanie z D?bnik. Pierwsza Pielgrzymka ?ladami Karola Wojty?y Robotnika, odby?a si? w pa?dzierniku 2005 r. Sta?a si? tradycj? naszej dzielnicy, ktr? od dziesi?ciu lat odwiedzaj? pielgrzymi z ca?ej Polski.

Maciej Lewandowski, radny Dzielnicy VIII D?bniki

?rd?o: KROPKA

 
Strona 4 z 29
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu