Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna Podr?czny informator Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Strona g?wna Podr?czny informator

Podr?czny informator

Dzielnica VIII D?bniki dzielnica, jednostka pomocnicza gminy miejskiej Krakw. Do 1990 r. wchodzi?a w sk?ad dzielnicy Podgrze. Ze wzgl?du na stosunkowo du?? ilo?? wolnych terenw do zabudowy, dzielnica VIII jest bardzo szybko rozwijaj?cym si? obszarem Krakowa. Szczeglnie dotyczy to obszaru osiedla Ruczaj, po?o?onego pomi?dzy ulic? Kobierzy?sk?, a ulicami Grota-Roweckiego i Bobrzy?skiego, gdzie w ostatnich latach powsta?o wiele nowych osiedli mieszkaniowych. Poza Ruczajem, du?o nowych inwestycji powstaje rwnie? na terenie Starych D?bnik, Pychowic, Zakrzwka i osiedla Podwawelskiego. Na terenie tej dzielnicy znajduje si? m.i. Centrum Kongresowe ICE, III Kampus UJ, Szpital Specjalistyczny im. Babi?skiego w Kobierzynie oraz Zesp? Szk? ??czno?ci.Zdrowo i ekologicznie, czyli wiem co jem

Email Drukuj

M?ody j?czmie? odchudza i poprawia kondycj?

O m?odym j?czmieniu jest coraz g?o?niej z powodu jego cennych dla zdrowa w?a?ciwo?ci. Sprawnie oczyszcza organizm, poprawia dzia?anie uk?adu pokarmowego i wzmacnia odporno??, dzi?ki temu zyskuje coraz wi?ksz? popularno??. Sproszkowany m?ody j?czmie? nie jest ?adn? nowink?. W?a?ciwo?ci zdrowotne tej ro?liny znane s? medycynie ludowej ju? od tysi?cy lat. Pozytywne dzia?anie m?odego j?czmienia zosta?o potwierdzone rwnie? badaniami naukowymi. Dzi?ki temu w?a?nie teraz sok z li?ci m?odego j?czmienia cieszy si? zas?u?on? popularno?ci?.

Więcej…
 

Sko?czy? 85 lat

Email Drukuj

Jubileusz ojca Leona Knabita

26 grudnia 2014 r. w Opactwie Benedyktynw w Ty?cu uroczy?cie obchodzono 85 urodziny o. Leona Nabita
Urodzony w Bielsku Podlaskim, absolwent seminarium duchownego diecezji siedleckiej i kap?an tej?e, pracowa? jako ksi?dz do roku 1958, gdy przyj?to go do nowicjatu opactwa Benedyktynw w Ty?cu. W klasztorze pe?ni? rozliczne funkcje: proboszcza, mistrza nowicjatu, podprzeora, przeora, a tak?e przeora klasztoru w Lubiniu.
Jego dzia?alno?? rekolekcyjno-duszpasterska z czasem obj??a tradycyjne i nowoczesne media. O. Knabit jest autorem wielu ksi??ek o tematyce religijnej, od 2009 r. prowadzi bloga, prowadzi? te? programy telewizyjne, g?osi rekolekcje, udziela wywiadw, publikuje artyku?y w prasie i internecie. Da? si? pozna? jako znakomity kaznodzieja, przyjaciel Karola Wojty?y
i popularyzator jego my?li. Jest kawalerem Orderu Odrodzenia Polski i Orderu Ecce Homo, a w 2007 r. zosta? wyr?niony Laurem Krakowa XXI Wieku.

?rd?o: KROPKA

 

Opactwo Benedyktynw

Email Drukuj

Najm?odszy opat w historii Ty?ca

23 stycznia br. zosta? wybrany nowy opat tyniecki. Zosta? nim o. dr Szymon Hi?ycki, pe?ni?cy dot?d w klasztorze urz?d mistrza nowicjatu. Pos?ug? zako?czy? przeor administrator klasztoru, o. Konrad Ma?ys.
Nowy opat tyniecki urodzi? w 1980 r. Jest najm?odszym wybranym opatem w historii powojennego Ty?ca, jednym z m?odszych w jego blisko tysi?cletniej historii oraz 73. nast?pc? opata Aarona, wybranego prawdopodobnie w 1044 r. Kadencja o. opata Hi?yckiego potrwa osiem lat.
O. Hi?ycki studiowa? teologi? i filologi? klasyczn?, odby? specjalistyczne studia z zakresu staro?ytnego monastycyzmu w kolegium ?w. Anzelma w Rzymie. Jest mi?o?nikiem literatury klasycznej i Ojcw Ko?cio?a.

?rd?o:

 

M?ody Asy?. M?odzie? na rzecz tolerancji i pokoju.

Email Drukuj

Instytut Dialogu Mi?dzykulturowego im. Jana Paw?a II w Krakowie uruchamia wieloletni projekt "M?ody Asy?. M?odzie? na rzecz tolerancji i pokoju". Jest to bezp?atny program edukacyjny dla uczniw szk? gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. G?wnym celem projektu jest stworzenie p?aszczyzny porozumienia na rzecz dialogu mi?dzyreligijnego i mi?dzykulturowego, promowanie dzia?a? i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczaj?cych stereotypy, skierowanych na poznawanie i wsp?istnienie z drugim cz?owiekiem.

M?ody Asy? to kontynuacja procesu dialogu zapocz?tkowanego ju? na Soborze Watyka?skim II, prowadzonego podczas spotka? w Asy?u ju? od 1984 roku oraz twrczo rozwijanego przez ca?y pontyfikat ?w. Jana Paw?a II.

"M?odzi, b?d?cie twrcami pokoju. Wy jeste?cie pe?noprawnymi budowniczymi tego wielkiego wsplnego dzie?a () Id?cie drogami, na ktre Was wiedzie Wasz zmys? bezinteresowno?ci, rado?ci ?ycia, dzielenia si? z innymi" (Jan Pawe? II, Or?dzie na XII ?wiatowy Dzie? Pokoju, Watykan 1978 rok).

Projekt przyczynia si? do pobudzania inicjatyw wychowawczych w szko?ach, promowania w?rd m?odzie?y warto?ci uniwersalnych, a tak?e umo?liwia upowszechnianie dobrych praktyk wypracowanych przez uczestnikw projektu.

Najwa?niejszymi za?o?eniami edukacyjnym projektu jest:
- promocja w?rd ludzi m?odych dzia?a? i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczaj?cych stereotypy, skierowanych na poznawanie i wsp?istnienie w imi? tolerancji i poszanowania ludzkiej godno?ci,
- podkre?lanie wsplnych p?aszczyzn religijnych i kulturowych,
- poznawanie podobie?stw i r?nic w porwnywalnych obszarach kulturowych i religijnych.

Więcej…
 

Zdrowo i ekologicznie, czyli wiem co jem

Email Drukuj

5 krokw w zmianie nawykw ?ywieniowych

?wi?ta i Nowy Rok to czas podsumowa? i wprowadzania zmian. Najwa?niejsze s? te, ktre dotycz? naszego zdrowia i samopoczucia. Podpowiadamy, jak skutecznie rozpocz?? wprowadzanie zmian, ktre z czasem stan? si? nawykami i odmieni? nasz styl ?ycia. Od czego zacz?? zmiany? Co zrobi?, aby zdrowe ?ywienie sta?o si? Twoim nawykiem i nie by?o dla Ciebie trudne?

Je?li pragniesz zmiany, to przygotuj si? mentalnie, ?e chcesz zrobi? co? dobrego dla siebie, dla rodziny. Efekty s? natychmiastowe, ale te? i d?ugofalowe. Twoje decyzje wp?yn? zarwno na zdrowie, jak i jako?? ?ycia. Nie planuj od jutra za tydzie?, nie mw sobie ?e ograniczysz, powoli wprowadzisz. Zdecyduj, ?e nie b?dziesz je??: cukru, bia?ej m?ki, utwardzonych t?uszczw, s?odkich jogurtw owocowych, benzoesanu sodu, aspartamu i konserwantw. Konsekwentnie sprawdzaj sk?ad kupowanych produktw. Najlepsza kuchnia, to kuchnia naturalna z gotowanymi posi?kami. Je?li rzeczywi?cie chcesz co? zmieni? w swoim sposobie od?ywiania ju? dzisiaj wykonaj pierwszy z pi?ciu krokw:

Więcej…
 
Strona 3 z 29
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu