Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna Podr?czny informator Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Strona g?wna Podr?czny informator

Podr?czny informator

Dzielnica VIII D?bniki dzielnica, jednostka pomocnicza gminy miejskiej Krakw. Do 1990 r. wchodzi?a w sk?ad dzielnicy Podgrze. Ze wzgl?du na stosunkowo du?? ilo?? wolnych terenw do zabudowy, dzielnica VIII jest bardzo szybko rozwijaj?cym si? obszarem Krakowa. Szczeglnie dotyczy to obszaru osiedla Ruczaj, po?o?onego pomi?dzy ulic? Kobierzy?sk?, a ulicami Grota-Roweckiego i Bobrzy?skiego, gdzie w ostatnich latach powsta?o wiele nowych osiedli mieszkaniowych. Poza Ruczajem, du?o nowych inwestycji powstaje rwnie? na terenie Starych D?bnik, Pychowic, Zakrzwka i osiedla Podwawelskiego. Na terenie tej dzielnicy znajduje si? m.i. Centrum Kongresowe ICE, III Kampus UJ, Szpital Specjalistyczny im. Babi?skiego w Kobierzynie oraz Zesp? Szk? ??czno?ci.Uroczyste po?wi?cenie pomnika Ojca ?wi?tego

Email Drukuj

12 czerwca 2016 roku na placu g?wnym przed Sanktuarium ?w. Jana Paw?a II odb?dzie si? uroczyste po?wi?cenie pomnika Ojca ?wi?tego. Wydarzenie poprzedzi uroczysta msza ?wi?ta dla rodzin celebrowana przez Metropolit? Krakowskiego Ksi?dza Stanis?awa Kardyna?a Dziwisza. Tego dnia na b?oniach przed ?wi?tyni? rozpocznie si? tak?e impreza plenerowa Akademii Rodzinnej. Atrakcj? tego dnia b?dzie koncert Majki Je?owskiej.

5 lat temu 11 czerwca 2011 roku Metropolita Krakowski ks. Stanis?aw kard. Dziwisz uroczy?cie erygowa? Sanktuarium b?ogos?awionego ju? wwczas Jana Paw?a II. Tego dnia relikwie Ojca ?wi?tego wprowadzono procesyjnie do Ko?cio?a Relikwii oficjalnie inauguruj?c w tym miejscu kult Jana Paw?a II.

W rocznic? tego wydarzenia w Ko?ciele Grnym o godzinie 11.00 rozpocznie si? msza ?wi?ta. Wydarzeniu b?dzie towarzyszy? Akademia Rodzinna, ktra przez ca?y rok szkolny organizowa?a niedzielne spotkania i warsztaty dla dzieci oraz rodzicw. Nie zabraknie tak?e LOLKA i TOLI pilnych uczniw Akademii. Na dzieci czekaj? tak?e liczne atrakcje, m.in. nauka chodzenia na szczud?ach czy gigantyczne ba?ki mydlane.

PROGRAM:
11.00 uroczysta msza ?wi?ta dla rodzin i po?wi?cenie pomnika Ojca ?wi?tego
12.30 piknik rodzinny zako?czenie roku w Akademii Rodzinnej
13.15 koncert Majki Je?owskiej

Organizatorami wydarzenia s?: Sanktuarium ?w. Jana Paw?a II w Krakowie i Instytut Dialogu Mi?dzykulturowego im. Jana Paw?a II w Krakowie.
Patronat medialny nad wydarzeniem obj?li: czasdzieci.pl, franciszkanska3.pl i Radio Plus Krakw.


informacja prasowa:
Instytut Dialogu Mi?dzykulturowego
im. Jana Paw?a II w Krakowie

 

Jak m?drze chroni? wzrok przed s?o?cem?

Email Drukuj

Z niecierpliwo?ci? wyczekujemy wiosny i lata, a przede wszystkim zwi?zanych z nimi wy?szych temperatur oraz wi?kszej dawki promieni s?onecznych, ktre pobudzaj? do ?ycia i dodaj? energii. Trzeba jednak pami?ta?, ?e poza licznymi zaletami, promieniowanie niesie tak?e spore zagro?enia, przede wszystkim dla naszych oczu. Jak m?drze chroni? wzrok przed s?o?cem, a jednocze?nie zachowa? komfort widzenia?

Tutaj z pomoc? przychodz? nam oczywi?cie okulary przeciws?oneczne, ktre niestety cz??ciej traktowane s? jako modny dodatek do ubioru, ni? wa?ny element ochrony wzroku. Nierzadko zdarza si?, ?e gdy s?o?ce zaczyna razi?, bez zastanowienia kupujemy okulary przeciws?oneczne na mijanych po drodze straganach i stoiskach. Tymczasem g?wnym zadaniem okularw przeciws?onecznych jest ochrona - nie tyle przed o?lepiaj?cym ?wiat?em, ile - przede wszystkim przed promieniami UVA i UVB. Osoby, ktre nie chroni? wzroku u?ywaj?c dobrych okularw przeciws?onecznych nara?aj? swoje oczy na szkodliwe dzia?anie tych promieni.

Dlaczego powinni?my nosi? okulary przeciws?oneczne?

Przedostaj?ce si? do oka promienie UVA i UVB mog? sta? si? ?rd?em wielu chorb, takich jak za?ma, skrzydlik czy nawet czerniak. Mog? te? prowadzi? do degeneracji plamki ??tej (centralnej cz??ci siatkwki odpowiedzialnej za ostro?? widzenia i rozpoznawanie szczeg?w) oraz do?? cz?stego latem zapalenia spojwek, zaczerwienienia, ?zawienia czy pieczenia oczu. Latem bez okularw przeciws?onecznych w zasadzie nie powinni?my wychodzi? z domu.

Więcej…
 

?wi?teczne ?yczenia...

Email Drukuj

Dzi?kujemy za ?yczenia!

Podwawelski.pl

 

Nowy proboszcz na osiedlu Podwawelskim

Email Drukuj

Od 1 wrze?nia br proboszczem parafii na osiedlu Podwawelskim b?dzie Ksi?dz Kanonik Marian Wanat. Liturgicznie obejmie probostwo w niedziel? 6 wrze?nia na Mszy ?wi?tej o godz. 10:30.

Z dniem 31 sierpnia 2015 roku Ksi?dz Kardyna? (Stanis?aw Dziwisz) przyj?? rezygnacj? Ksi?dza Pra?ata Mariana Rapacza z urz?du proboszcza parafii Matki Boskiej Fatimskiej (os. Podwawelskie) z uwagi na stan zdrowia i zamianowa? penitencjarzem w parafii MB Fatimskiej.

?rd?o: OG?OSZENIA PARAFIALNE (22 NIEDZIELA ZWYK?A 30. 08. 2015 r.)

Na fotografii Ko?ci? ?w. Bart?omieja

 

V Ma?opolskie Dni Jana Paw?a II

Email Drukuj

To ju? pi?ta edycja Dni ?w. Jana Paw?a II w Ma?opolsce. Mottem przewodnim tegorocznych wydarze? jest has?o ?wiatowych Dni M?odzie?y 2016: B?ogos?awieni mi?osierni, albowiem oni mi?osierdzia dost?pi?.

Rok ?w. Jana Paw?a II obfituje w liczne wydarzenia zwi?zane z Ojcem ?wi?tym. Tegoroczne uroczysto?ci rozpocz??y si? ju? w kwietniu.

Bukowina Tatrza?ska zainaugurowa?a Ma?opolskie Dni spektaklem muzycznym SANTO SUBITO w wykonaniu Teatru Prowincja z Miko?owa. Bukowia?skie Centrum Kultury "Dom Ludowy" przygotowa?o tak?e wernisa? wystawy obrazw z wizerunkiem Ojca ?wi?tego malowanych na szkle i p?tnie autorstwa ks. W?adys?awa Podhala?skiego. Realizacj? wydarze? Instytut Dialogu Mi?dzykulturowego im. Jana Paw?a II w Krakowie we wsp?pracy z samorz?dami lokalnymi przygotowa? liczne atrakcje dla ca?ych rodzin. W tym roku koncerty, wystawy, pikniki rodzinne i konkursy b?d? organizowane tak?e w: Dobczycach, Chrzanowie, Makowie Podhala?skim, Podobinie, Limanowej i Skawicy oraz Rzezawie. Wyst?pi?: Magda Steczkowska, Krystyna Gi?owska oraz zesp? Abba Tribute.

Ma?opolskie Dni ?w. Jana Paw?a II zosta?y zainicjowane z okazji beatyfikacji Jana Paw?a II. Celem projektu jest przybli?enie osoby ?w.Jana Paw?a II poprzez r?norodne wydarzenia kulturalne i artystyczne. W programie Dni przewidziane s? koncerty plenerowe, wystawy, projekcje, animacje dla dzieci i m?odzie?y, festyny rodzinne oraz zwiedzanie klasztorw i ko?cio?w z przewodnikami.

Tegoroczne obchody zako?cz? si? 21 czerwca br. Zapraszamy do zapoznania si? z informacj? na stronie www.idmjp2.pl w zak?adce: projekty.

informacja prasowa:
Instytut Dialogu Mi?dzykulturowego
im. Jana Paw?a II w Krakowie
ul. Totus Tuus 30
30-610 Krakw

 
Strona 1 z 29
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu