Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteĹ›Aktualnie jesteś: Strona g?ówna W?adze dzielnicy Aktualnie jesteĹ›
1 2 3 4 5
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Strona g?ówna W?adze dzielnicy

W?adze dzielnicyPierwszy etap konsultacji "Kierunków Rozwoju i Zarz?dzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2017 - 2030"

Email Drukuj

Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska Urz?du Miasta Krakowa zaprasza wszystkich mieszka?ców Krakowa do udzia?u w konsultacjach spo?ecznych dokumentu pn. Kierunki rozwoju i zarz?dzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017 – 2030.

Kierunki Rozwoju i Zarz?dzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2017 – 2030 b?d? dokumentem perspektywicznym, który okre?li spójn? i planow? polityk? miasta w zakresie ich rozwoju oraz wprowadzi d?ugoterminowy i systematyczny sposób zarz?dzania terenami zieleni w mie?cie.

Nad opracowaniem dokumentu czuwa zespó? ekspercki w sk?adzie: architekt krajobrazu dr hab. in?. arch. prof. PK Agata Zachariasz z Politechniki Krakowskiej, dendrolog dr hab. in?., prof. UR Piotr Muras z Uniwersytetu Rolniczego, ekspert w zakresie ochrony przyrody, ornitolog Micha? Myd?owski oraz in?ynier ?rodowiska dr in?. Tomasz Bergier z AGH. Koordynatorem grupy eksperckiej jest architekt krajobrazu i urbanistka, Agnieszka Kowalewska.

Celem opracowania dokumentu jest regulacja polityki miasta w ramach:

•    zachowania, rozwoju i tworzenia nowych terenów zieleni miejskiej, spe?niaj?cych potrzeby spo?eczne;
•    integracji rozproszonej struktury zieleni;
•    ochrony terenów cennych przyrodniczo, tj. przestrzennego i ekologicznego zrównowa?enia rozwoju miasta oraz racjonalnej gospodarki zasobami przyrodniczymi;
•    usprawnienia zarz?dzania terenami zieleni w Krakowie.

Przekszta?canie przestrzeni miejskiej wymaga przygotowania strategii kompleksowo uwzgl?dniaj?cej m.in. zagadnienia zwi?zane z utrzymaniem oraz rozwojem terenów zieleni, potrzebami mieszka?ców i u?ytkowników miasta oraz jego rozwojem przestrzennym. Dlatego te? Kierunki Rozwoju i Zarz?dzania Terenami Zieleni w Krakowie przygotowane zostan? tzw. metod? partycypacyjno-eksperck?, w ramach której poszczególne komórki organizacyjne UMK, miejskie jednostki organizacyjne oraz zewn?trzni eksperci z poszczególnych dziedzin zwi?zanych z kszta?towaniem i ochron? ?rodowiska (architektury krajobrazu, dendrologii i ogrodnictwa, ochrony przyrody oraz hydrologii) wspólnie opracuj? dokument z w/w zakresu. Podstawow? zasad? tej metody jest pe?ne zaanga?owanie spo?eczno?ci lokalnej w tym organizacji pozarz?dowych w proces planowania, na ka?dym jego etapie. Miastu zale?y na tym, ?eby rozwój terenów zieleni by? odpowiedzi? na potrzeby mieszka?ców. Sporz?dzenie dokumentu poprzedz? wi?c warsztaty z mieszka?cami miasta, pomocne w okre?leniu oczekiwa? i preferencji lokalnej spo?eczno?ci. W oparciu o zebrane informacje Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska UMK przyst?pi do opracowywania dokumentu, którego projekt równie? zostanie poddany konsultacjom spo?ecznym. Mieszka?cy Krakowa b?d? mogli oceni?, w jaki sposób wyniki pierwszego etapu konsultacji znalaz?y odzwierciedlenie w konkretnym planie dzia?a?.

Dzia?ania rozpoczn? si? wieloaspektow? analiz? obejmuj?c? zagadnienia przyrodnicze, funkcjonalne, przestrzenne, spo?eczne, demograficzne, dotycz?ce dziedzictwa kulturowego,
a tak?e formalno-prawne i organizacyjno-ekonomiczne, które zostan? zwie?czone pierwszym etapem konsultacji spo?ecznych. Na podstawie zebranych danych powstanie koncepcja systemu terenów zieleni, która równie? zostanie przedyskutowana z mieszka?cami i u?ytkownikami miasta w drugim etapie konsultacji spo?ecznych. Stworzona wersja dokumentu b?dzie podlega? uzgodnieniom z odpowiednimi instytucjami, urz?dami, organizacjami i w?adzami miasta, a? wreszcie jej ostateczna wersja zostanie przed?o?ona Radzie Miasta Krakowa pod obrady.

Celem konsultacji spo?ecznych pierwszego etapu, który potrwa do 22 lutego 2015 r. b?dzie:

•    zebranie wniosków, uwag, opinii, pomys?ów;
•    nawi?zanie wspó?pracy z mieszka?cami, organizacjami pozarz?dowymi i innymi podmiotami na rzecz utrzymania i rozwoju terenów zieleni;
•    okre?lenie we wspó?pracy z interesariuszami priorytetów w zakresie rozwoju zieleni oraz zarz?dzania nimi.

Celem konsultacji spo?ecznych drugiego etapu b?dzie:

•    poinformowanie o wynikach I etapu konsultacji spo?ecznych oraz o sposobie uwzgl?dnienia zg?oszonych postulatów w dokumencie;
•    zaprezentowanie spo?eczno?ci Krakowa koncepcji Kierunków Rozwoju i Zarz?dzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2017 – 2030;
•    zebranie uwag, opinii, wniosków i postulatów dotycz?cych tre?ci opracowania.

Do najwa?niejszych efektów dla mieszka?ców zaliczy? mo?na:

•    wzrost ilo?ci, jako?ci zagospodarowania i poprawa dost?pno?ci terenów zieleni;
•    integracj? terenów zieleni Krakowa w jeden spójny system;
•    zwi?kszenie mo?liwo?ci codziennej rekreacji i bezpo?redniego kontaktu z przyrod? w mie?cie;
•    popraw? mikroklimatu i stanu czysto?ci powietrza dzi?ki wzrostowi ilo?ci zadrzewie?;
•    zachowanie unikatowych walorów przyrody i krajobrazu Krakowa dla obecnych i przysz?ych pokole?;
•    usprawnienie zarz?dzania terenami zielonymi;
•    zwi?kszenie atrakcyjno?ci Krakowa jako miejsca do ?ycia, popraw? bezpiecze?stwa.

W ramach pierwszego etapu konsultacji zostan? zorganizowane spotkania w formie otwartych warsztatów dla poszczególnych dzielnic. Pierwsze dwa odb?d? si? jeszcze w listopadzie 2015 r., za? spotkania dla kolejnych dzielnic odb?d? si? w styczniu i lutym 2016. Warsztaty prowadzi? b?dzie Fundacja Sendzimira.


Harmonogram otwartych warsztatów:

  • Dzielnica I Stare Miasto – 26 listopada 2015 r. o godz. 17.00 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie przy ul. Rajskiej 1;
  • Dzielnica II Grzegórzki – 24 listopada 2015 r. o godz. 17.00 w Krakowskim Szkolnym O?rodku Sportowym im. "Szarych Szeregów" przy al. Powstania Warszawskiego 6;
  • Dzielnica IV Pr?dnik Bia?y – 5 stycznia 2016 r. o godz. 18.00 w Gimnazjum nr 12 przy ul. Kluczborskiej 3;
  • Dzielnica V Krowodrza i VI Bronowice – 7 stycznia 2016 r. o godz. 17.00 w Zespole Szkó? Ogólnokszta?c?cych Integracyjnych nr 1 przy al. Kijowskiej 3;
  • Dzielnica III Pr?dnik Czerwony i XV Czy?yny – 12 stycznia 2016 r. o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej nr 130 na os. O?wiecenia 30;
  • Dzielnica VII Zwierzyniec – 13 stycznia 2016 r. o godz. 18.00 w Zespole Szkó? Ogólnokszta?c?cych nr 18 przy ul. Senatorskiej 35;
  • Dzielnica VIII D?bniki – 14 stycznia 2016 r. o godz. 18.00 w Zespole Szkó? Ogólnokszta?c?cych Integracyjnych Nr 2 przy ul. Wac?awa Lipi?skiego 2.

Mieszka?cy mog? zg?asza? swoje propozycje i uwagi dotycz?ce pierwszego etapu konsultacji do 22 lutego 2016 r. na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

W Krakowie znajduje si? 4395,12 ha terenów zieleni co stanowi 13,46 proc. powierzchni miasta. Do tego nale?y doda? tzw. obszary wspomagaj?ce tereny zielone, a wi?c lasy, czy przestrzenie, które zgodnie z planami, s? przeznaczone pod ziele? miejsk?. Powierzchnia tych ostatnich wynosi dodatkowo 14835,01 ha co stanowi 45,45 proc. powierzchni Krakowa.

?ród?o: dzielnica8.krakow.pl

 

D?BNIKI PLANUJ?

Email Drukuj

D?BNIKI PLANUJ? – PRZYJD? NA SPOTKANIE KONSULTACYJNE, ZABIERZ G?OS W SPRAWIE PRZYSZ?O?CI D?BNIK
Jak mo?na si? w??czy?? Przyjd? na otwarte spotkanie konsultacyjne dla mieszka?ców D?bnik i podziel si? swoj? opini? na temat opracowanej przez Obywatelski Panel Dzielnicowy listy wyzwa? i kierunków rozwoju dla Dzielnicy VIII D?bniki. Czego na niej brakuje, co mo?na by lepiej uj?? lub skre?li?? Stwórz Plan Rozwoju D?bnik w ramach projektu “Dzielnice Planuj?!” realizowanego przez Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska i Wydzia? Rozwoju Miasta.

TERMINY SPOTKA?:
- 17 listopad (wtorek) w godz. 17:00 – 20:00 (spotkanie ma otwart? formu??, wi?c mo?na przyj?? nawet tylko na chwil?) - Centrum Sportu i Kultury „Sidzina” (ul. St.Dzia?owskiego 1, dojazd autobusami miejskimi linii 166 z ?agiewnik i 175 z Borku Fa??ckiego do p?tli ko?cowej w Sidzinie).
- 25 listopad (?roda) w godz. 17:00 – 20:00 - Klub Osiedlowy Kostrze, Oddzia? Domu Kultury Podgórze, ul. D?browa 3.
- 27 listopad (pi?tek) w godz. 17:00 – 20:00 - CK Ruczaj, ul. Rostworowskiego 13.

?ród?o: KROPKA

 

DZIELNICOWE INTERWENCJE

Email Drukuj

Starania o parking dla Mieszka?ców ul. Kobierzy?skiej, Mi?kowskiego (os. Ruczaj) i Dworskiej (a dok?adnie bloku przy ul. S?omianej 2 - os. Podwawelskie).


W odpowiedzi na wnioski mieszka?ców w/w ulic i pismo Zarz?du Dzielnicy, Zarz?d Infrastruktury Komunalnej i Transportu (ZIKiT) udzieli? odpowiedzi negatywnej. Nie ma mo?liwo?ci wydzier?awienia miejsc parkingowych, dedykowanych mieszka?com wybranych ulic.

Otrzymali?my nast?puj?ce uzasadnienie: „W wymienionych lokalizacjach znajduj? si? parkingi ogólnodost?pne, których w?a?cicielem jest Gmina Kraków, a w zwi?zku z tym nie ma mo?liwo?ci wydzier?awienia ich na wy??czno?? dla mieszka?ców wymienionych wy?ej ulic”.
„Wyznaczane s? jedynie miejsca zastrze?one dla osób niepe?nosprawnych (równie? ogólnodost?pne), pojedyncze miejsca zastrze?one dla podmiotów u?yteczno?ci publicznej – niezb?dne do ich obs?ugi, a tak?e miejsca p?atne na wy??czno?? znajduj?ce si? na parkingach wewn?trz stref p?atnego parkowania”.

K. Gacek

 

Jak g?osujemy?

Email Drukuj

BUD?ET OBYWATELSKI 2015

Od 20 do 28 czerwca (w??cznie) trwa? b?dzie g?osowanie na pozytywnie zweryfikowane projekty w ramach tegorocznej edycji bud?etu obywatelskiego.

G?osowa? mo?emy przez internet lub w formie papierowej na specjalnie przygotowanych kartach do g?osowania.

Ka?dy mieszkaniec mo?e odda? g?os w dowolnym punkcie g?osowania, poprzez wrzucenie karty do g?osowania, jednak aby g?os by? wa?ny, na projekty dzielnicowe mo?e g?osowa? tylko i wy??cznie mieszkaniec dzielnicy, której projekt dotyczy.

Na osiedlu Podwawelskim g?osowa? w formie tradycyjnej b?dzie mo?na w m.in. Bibliotece przy ul. Komandosów 1 (w budynku SM Podwawelska na pierwszym pi?trze) w godzinach otwarcia placówki!

Aby odda? wa?ny g?os, g?osuj?cy musi odda? g?os na 6 ró?nych projektów zada? (w tym: 3 g?osy na zadania o charakterze lokalnym w dzielnicy swojego zamieszkania i 3 g?osy na zadania o charakterze ogólnomiejskim), przyznaj?c najwy?ej ocenionemu projektowi 3 punkty, a najni?ej 1 punkt oraz uzupe?ni? wszystkie rubryki na karcie do g?osowania.

UWAGA!!! G?os b?dzie niewa?ny:
1) gdy karta do g?osowania b?dzie wype?niona niew?a?ciwie lub nie b?dzie zawiera?a wymaganych danych;
2) gdy dane na karcie do g?osowania zostan? wpisane niewyra?nie lub zostan? wpisane w niew?a?ciwej rubryce;
3) gdy w wyniku weryfikacji karty zostanie stwierdzony brak podpisu pod wnioskiem lub dane osobowe lub numer PESEL b?d? niepoprawne;
4) gdy w wyniku weryfikacji stwierdzone zostanie, ?e g?os zosta? oddany wi?cej ni? jeden raz.

ZACH?CAMY PA?STWA DO G?OSOWANIA NA PROJEKTY KTÓRE DOTYCZ? NASZEGO NAJBLI?SZEGO OTOCZENIA!

 

VII sesja Rady Dzielnicy VIII D?bniki

Email Drukuj

VII sesja Rady Dzielnicy VIII D?bniki

odb?dzie si? w dniu 8 kwietnia 2015 r. o godz. 18:00

w siedzibie Rady Dzielnicy VIII przy ul. Praskiej 52 w Krakowie

?ród?o: dzielnica8.krakow.pl

 
Strona 2 z 36
Reklama

Sonda

Gdzie w "ósemce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu