Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna W?adze dzielnicy Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Strona g?wna W?adze dzielnicy

W?adze dzielnicyForum Dyskusyjne w Skotnikach

Email Drukuj

Forum Dyskusyjne w Skotnikach zaprasza wszystkich mieszka?cw na pierwsze spotkanie, ktre odb?dzie si? 22 lipca 2014 roku o godzinie 18:00 w Szkole Podstawowej nr 66.
G?wnym punktem spotkania b?d? konsultacje spo?eczne pod przewodnictwem Radnych Dzielnicy VIII w sprawie progw zwalniaj?cych na ulicy Skotnickiej, Batalionw Ch?opskich i Winnickiej.
Je?li jeste? osob?, ktra ma pomys?y na nowe inwestycje, remonty lub inicjatywy na terenie naszego osiedla, to to spotkanie jest w?a?nie dla Ciebie. Przyjd? i przedstaw swj projekt. Nie b?d? oboj?tny na to, co si? dzieje wok? Ciebie.
Je?li nie g?osujesz, to nie masz prawa narzeka?!

/informacja prasowa/

 

Poprawa bezpiecze?stwa oraz organizacji ruchu w rejonie ulic Sko?nej i Szwai

Email Drukuj

I N F O R M A C J A

Rada i Zarz?d Dzielnicy VIII D?bniki zaprasza Mieszka?cw do udzia?u w konsultacjach spo?ecznych dotycz?cych poprawy bezpiecze?stwa oraz organizacji ruchu w rejonie ulic Sko?nej i Szwai.
Spotkanie konsultacyjne odb?dzie si? w dniu 10 lipca 2014 r. w godzinach od 17.00 do 18.00 w Szkole Podstawowej Nr 53 przy ul. Sko?nej 8 w Krakowie.

?rd?o:

 

Cykl spotka? z prezydentem Jackiem Majchrowskim

Email Drukuj

Mieszka?cy pytali prezydent odpowiada?

Zako?czy? si? cykl spotka? prezydenta Jacka Majchrowskiego z mieszka?cami Dzielnicy VIII, zorganizowany przez Rad? i Zarz?d Dzielnicy VIII D?bniki. Temat przewodni plan zagospodarowania, infrastruktura drogowa i bezpiecze?stwo by? tylko baz? do szerszej dyskusji na temat problemw, z jakimi chcieli zwrci? si? do prezydenta mieszka?cy. W spotkaniach, ktre odby?y si? na Ruczaju, w Pychowicach, Sidzinie i Starych D?bnikach frekwencja by?a bardzo wysoka. ?wiadczy to o du?ym zainteresowaniu mieszka?cw lokalnymi sprawami i potrzebie bezpo?redniego przekazania swoich uwag w?adzom miasta, w tym przypadku prezydentowi Majchrowskiemu oraz przedstawicielom poszczeglnych komrek organizacyjnych Urz?du Miasta Krakowa oraz jednostek miejskich.
Na pierwsze spotkanie, ktre odby?o si? 27 maja w ZSOI nr 2 przy ulicy Lipi?skiego przyby?o bardzo wielu mieszka?cw. Zadawano du?o pyta?, m.in. w sprawie zamkni?cia ulicy Lipi?skiego, budowy ulicy 8 Pu?ku U?anw, braku chodnikw na ulicy Pszczelnej, fatalnej sytuacji komunikacyjnej na ulicy Lubostro?. Mieszka?cy wnioskowali o uporz?dkowanie terenw przy ulicy Kobierzy?skiej 62 (wysypisko ?mieci odwieczny problem). Pojawi?y si? te? pytania dotycz?ce budowy domu kultury.
Na spotkaniach w Pychowicach, Sidzinie i Starych D?bnikach tak?e dominowa?a tematyka zwi?zana z danym rejonem.
- Podczas ostatniego z cyklu spotka?, ktre odby?o si? 17 czerwca w Gimnazjum nr 22 przy ul. Skwerowej w Starych D?bnikach, mieszka?cy uzyskali od prezydenta Majchrowskiego zapewnienie z?o?enia po wakacjach do Rady Miasta Krakowa wniosku o podj?cie uchwa?y w sprawie poszerzenia strefy p?atnego parkowania o Stare D?bniki informuje Maciej Lewandowski, radny Dzielnicy VIII z tego rejonu.
Z pozosta?ych tematw poruszanych na spotkaniu nale?a?oby wymieni? budow? ogrodu zabaw dla dzieci w Parku D?bnickim, remonty ulic, otwarcie nowego przedszkola w budynku Gimnazjum nr 22, wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ulicy Zagrody, czy budow? ekranw akustycznych wzd?u? ulicy Monte Cassino (tu pad?a propozycja nasadze? wysokich drzew) dodaje Maciej Lewandowski.
- Ze spotka? oglnie jestem zadowolony. Chcia?bym, aby w przysz?o?ci tego typu debaty odbywa?y si? cyklicznie w r?nych cz??ciach Dzielnicy. Uwa?am, ?e otwarte spotkania z mieszka?cami s? doskona?? okazj? do bezpo?redniego przedstawienia problematyki poszczeglnych rejonw oraz opinii dotycz?cych funkcjonowania urz?dw podsumowuje Arkadiusz Puszkarz, przewodnicz?cy Zarz?du Dzielnicy VIII D?bniki

?rd?o: KROPKA

 

Spotkanie w D?bnikach

Email Drukuj

Chc? strefy!

27 maja go?ciem spotkania z mieszka?cami D?bnik, ktre odby?o si? w Gimnazjum nr 22 przy ul. Skwerowej, by? Bogus?aw Ko?mider, przewodnicz?cy Rady Miasta Krakowa.
Tematami rozmowy by?o odwodnienie, bezpiecze?stwo i strefa p?atnego parkowania. Ten ostatni temat wzbudzi? najwi?ksze zainteresowanie uczestnikw. Wi?kszo?? mieszka?cw wyra?a?a akceptacj? dla powstania strefy p?atnego postoju, ktra powinna rozwi?za? problemy z parkowaniem w tym rejonie. Warto doda?, ?e zgodnie z wol? mieszka?cw strefa p?atnego parkowania na terenie D?bniki nie zosta?a wprowadzona. Jest to obecnie jedyna dzielnica Krakowa, gdzie takiej strefy nie wprowadzono.

Zdaniem przedsi?biorcw z Rynku D?bnickiego, brak mo?liwo?ci zaparkowania powoduje znacz?cy spadek przychodw dla firm zlokalizowanych w D?bnikach. Z kolei mieszka?cy podkre?lali brak mo?liwo?ci parkowania w?asnych samochodw.

Więcej…
 

Oce? radnych miasta i dzielnicy!

Email Drukuj

ANKIETA - OCENA SAMORZ?DOWCW PRZEZ MIESZKA?CW DZIELNICY VIII - D?BNIKI

Ranking Krakowskich Samorz?dowcw to projekt prowadzony przez fundacj? Instytut Aurea Libertas, w ramach ktrego oceniamy aktywno??, jako?? pracy i zaanga?owanie radnych miejskich, radnych dzielnicowych oraz prezydenta miasta Krakowa.

Ankieta dost?pne jest na strona internetowej: www.rankingsamorzadowcow.pl

Projekt jest wsp?finansowany przez Szwajcari? w ramach szwajcarskiego programu wsp?pracy z nowymi krajami cz?onkowskimi Unii Europejskiej.

?rd?o: rankingsamorzadowcow.pl

 
Strona 10 z 36
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu