Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna W?adze dzielnicy Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Strona g?wna W?adze dzielnicy

W?adze dzielnicy?wi?teczne i noworoczne ?yczenia...

Email Drukuj

W oczekiwaniu na zbli?aj?ce si? ?wi?ta Bo?ego Narodzenia i Nowy Rok ?egnamy minione miesi?ce i pe?ni nadziei spogl?damy w przysz?o??. Pragniemy prze?y? niepowtarzalne ?wi?teczne chwile w pokoju i wzajemnej blisko?ci. Serdeczne ?yczenia: zdrowia, pogody ducha, spe?nienia wszystkich marze?, zawodowej satysfakcji i wielu sukcesw

sk?ada

Arkadiusz Puszkarz
Przewodnicz?cy Rady i Zarz?du Dzielnicy VIII D?bniki

 

Prezentacja Radnych Dzielnicy VIII

Email Drukuj

Drodzy Czytelnicy,
Szanowni Wyborcy,

Serdecznie dzi?kuj? za poparcie udzielone w listopadowych wyborach samorz?dowych. Mi?o mi poinformowa?, ?e dzi?ki Pa?stwa g?osom zosta?am wybrana radn? Dzielnicy VIII D?bniki. Bior?c pod uwag? ilo?? oddanych g?osw uzyska?am 9 wynik na 372 radnych dzielnic wybranych w ca?ym Krakowie.
Dzi?kuj? wszystkim, ktrzy oddali na mnie swoje g?osy, cz?onkom wsplnot mieszkaniowych, Sp?dzielni Mieszkaniowej Ruczaj-Zaborze, mieszka?com domw jednorodzinnych po?o?onych na terenie okr?gu wyborczego, z ktrego kandydowa?am.
Dzi?kuj? rwnie? w?a?cicielom firm oraz punktw handlowo-us?ugowych za umo?liwienie umieszczenia materia?w wyborczych w swoich placwkach.
Przed nami 4-letnia kadencja Rady Dzielnicy VIII D?bniki. Swoj? prac? postaram si? odwzajemni? zaufanie, jakim zosta?am obdarzona.
Zdecydowa?am si? kandydowa?, poniewa? mam nadziej?, ?e moje dzia?ania na rzecz lokalnej spo?eczno?ci mog? by? bardziej skuteczne, je?li b?d? mog?a je kontynuowa? jako radna. Licz?, ?e ze wzgl?du na dotychczasow? dzia?alno?? zwi?zan? z ca?? dzielnic?, a nie tylko z okr?giem, z ktrego kandydowa?am oraz bior?c pod uwag? otrzymane poparcie, w Radzie Dzielnicy VIII b?d? mia?a mo?liwo?? realizowania mojego wyborczego przes?ania: Kandyduj?, aby skutecznie zadba? o sprawy Mieszka?cw i nasz? Dzielnic?.
Jednocze?nie chcia?abym ?yczy? Pa?stwu, aby nadchodz?ce ?wi?ta Bo?ego Narodzenia wype?nione by?y mi?o?ci? i rado?ci?, a Nowy Rok przynis? jak najwi?cej optymizmu, szcz??cia i powodzenia.
Renata Pi?tka
redaktor naczelny
KROPKA Gazeta Twojej Dzielnicy
radna Dzielnicy VIII D?bnik

?rd?o: KROPKA

 

Nowy, stary przewodniczacy

Email Drukuj

Arkadiusz Puszkarz ponownie wybrany Przewodnicz?cym Rady i Zarz?du Dzielnicy VIII - D?bniki.

Rada Dzielnicy VIII na swoim pierwszym posiedzeniu, ktre odby?o si? 16 grudnia br. dokona?a wyboru przewodnicz?cego.

W g?osowaniu tajnym kandydatur? Puszkarza popar?o 15 radnych, 5 g?osw uzyska? radny ?ukasz Balon (rwnie? cz?onek Platformy Obywatelskiej), jedna osoba si? wstrzyma?a.

B?dzie to ju? trzecia kadencja przewodnicz?cego Arkadiusza Puszkarza. Po raz pierwszy szefem rady dzielnicy zosta? wybrany w roku 2006.

Kolejna sesja Rady Dzielnicy ustalona zosta?a na 30 grudnia br.

 

Rada Dzielnicy VIII D?bniki

Email Drukuj

Mieszka?cy postawili na zmian?

W listopadowych wyborach samorz?dowych mieszka?cy Dzielnicy VIII D?bniki postanowili o wymianie wi?kszo?ci z dotychczasowych radnych. Spo?rd 21-osobowego sk?adu Rady, tylko 8 osb kontynuowa? b?dzie swoj? prac?. Wi?kszo?? z tych, ktrych nie b?dzie w Radzie, wystartowa?a w wyborach, jednak nie uzyskali oni poparcia w?rd wyborcw. Mandatu radnego nie b?d? ju? sprawowa? m.in. Iga Lipiec, zast?pca przewodnicz?cego Zarz?du Dzielnicy VIII poprzedniej kadencji oraz cz?onek Zarz?du Bogdan Ziarko, ktrzy przegrali w swoich okr?gach wyborczych.
Frekwencja wynios?a 34,17%. Wybory nowych w?adz Rady Dzielnicy VIII D?bniki odb?d? si? w grudniu, podczas pierwszej sesji Rady nowej kadencji.

?rd?o:


Pierwsza sesja "nowej" Rady Dzielnicy VIII - D?bniki odb?dzie si? w najbli?szy wtorek tj. 16 grudnia br. o godz. 18:00, podczas, ktrej cz?onkowie rady z?o?? ?lubowanie i dokonaj? wyboru przewodnicz?cego rady i zarz?du dzielnicy

?rd?o: www.dzielnica8.krakow.pl

 

Radny dzi?kuje wyborcom!

Email Drukuj

?rd?o: KROPKA

 
Strona 5 z 36
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu