Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna W?adze dzielnicy Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Strona g?wna W?adze dzielnicy

W?adze dzielnicyBud?et Dzielnicy na rok 2015

Email Drukuj

Rada podzieli?a ?rodki

Rada Dzielnicy VIII rozdzieli?a ?rodki wydzielone do jej dyspozycji w roku 2015.
Ka?da z osiemnastu dzielnic Krakowa otrzyma?a ?rodki przydzielone na podstawie algorytmu, w ktrym:
40% ?rodkw przydzielono rwno na ka?d? z dzielnic,
40% ?rodkw dzielonych jest proporcjonalnie do liczby sta?ych mieszka?cw ka?dej z dzielnic,
20% ?rodkw dzielonych jest proporcjonalnie do powierzchni terenw b?d?cych w?asno?ci? Gminy Miejskiej Krakw.
Zgodnie z zapisami Statutu ( 65.1) 70% ?rodkw nale?y rozdysponowa? na:
prace remontowe placwek o?wiatowych,
budow? i modernizacje ogrdkw jordanowskich, ziele?cw oraz miejskiej infrastruktury drogowej,
budow? i prace remontowe osiedlowej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.
Z kolei w oparciu o 65.2. co najmniej 5% ?rodkw nale?y przeznaczy? na realizacj? dzielnicowych programw wpierania osb niepe?nosprawnych. Dzielnica przeznaczy? mo?e tak?e maksymalnie po 2% ?rodkw b?d?cych w jej dyspozycji na obs?ug? administracyjno-biurow? Rady i Zarz?du oraz zadania w zakresie komunikacji z mieszka?cami.

?rd?o: KROPKA

 

Nie narzekaj! Dzia?aj!

Email Drukuj

Nie narzekaj! Dzia?aj! Decyduj co zmieni? w swojej dzielnicy zg?o? projekt

10 mln z?otych tyle wyniesie tegoroczny bud?et obywatelski Krakowa. Kwota zostanie przeznaczona na realizacj? zada? oglnomiejskich. W zwi?zku ze zmian? statutw dzielnic w tym roku to radni poszczeglnych dzielnic zdecydowali, czy i ile pieni?dzy ze swojego bud?etu przeznacz? na pomys?y mieszka?cw. Bud?et Dzielnicy VIII D?bniki na 2015 oraz 2016 rok to ??czna kwota 200 tys. z? na zadania realizowane lokalnie.
Kto mo?e zg?osi? projekt?
Projekt mo?e zg?osi? ka?dy mieszkaniec dzielnicy, ktry uko?czy? 16. rok ?ycia. Propozycje do bud?etu obywatelskiego mog? by? realizowane tylko na terenach gminnych.
Jak z?o?y? formularz zg?oszenia projektu?
wype?nij formularz zg?oszenia projektu, ktry dost?pny jest na stronie www.krakow.pl/budzet
zdob?d? poparcie min. 15 osb
z?? formularz do 31 marca
formularz mo?na sk?ada?: osobi?cie w Biurze Rady Dzielnicy VIII D?bniki przy ul. Praskiej 52, mailem na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
lub poczt? na adres Biura Rady Dzielnicy VIII D?bniki, ul. Praska 52, 30-322 Krakw
weryfikacja formalno-prawna z?o?onych projektw trwa do 31 maja
Jak g?osujemy na projekty?
5 czerwca na stronie www.budzet.krakow.pl og?oszony zostanie wykaz punktw g?osowania, b?dzie on rwnie? dost?pny w Biurze Dzielnicy przy ul. Praskiej 52
12 czerwca og?oszenie listy projektw, ktre b?d? poddane g?osowaniu
20-28 czerwca G?OSOWANIE osobi?cie lub elektronicznie
do 31 lipca og?oszenie listy projektw do realizacji

Mieszka?cy mog? uzyska? pomoc w doprecyzowaniu pomys?w na zadania, upewni? si? co do mo?liwo?ci ich realizacji w danym kszta?cie czy lokalizacji, a tak?e oszacowa? koszty proponowanych rozwi?za?. Komisja Bud?etu Obywatelskiego Dzielnicy VIII D?bniki udziela wszelkiej pomocy przy wype?nianiu wnioskw w nast?puj?cych terminach (w siedzibie Rady przy ulicy Praskiej 52):
19 marca w godz. 17:30-18.30 i
26 marca w godz. 17.30-18.30.

?rd?o:

 

Zarz?d i Rada Dzielnicy VIII - D?bniki (7 kadencji)

Email Drukuj

Zarz?d Dzielnicy VIII D?bniki (7 kadencja, 2014-2018)

1. Arkadiusz Puszkarz - Przewodnicz?cy Zarz?du

2. Krzysztof Gacek - Zast?pca Przewodnicz?cego Zarz?du

3. Pawe? Bystrowski - Cz?onek Zarz?du

4. S?awomir Siekacz - Cz?onek Zarz?du

5. Urszula Twardzik - Cz?onek Zarz?du

Rada Dzielnicy VIII D?bniki (7 kadencja, 2014-2018)

1. ?ukasz Balon

2. Wioletta Bereziewicz

3. Pawe? Bystrowski

4. Marek Dziarmagowski

5. Krzysztof Gacek

6. Halina Krawczak

7. Krzysztof Laskowski

8. Aneta Pa?ka

9. Bartosz Paszkowski

10. Renata Pi?tka

11. Arkadiusz Puszkarz

12. Piotr Rusocki

13. S?awomir Siekacz

14. Pawe? Skrzypiec

15. Marek Sobieraj

16. Antoni Stawarz

17. Piotr Szewczyk

18. Rafa? Torba

19. Piotr Turcza

20. Urszula Twardzik

21. Wies?aw Wyrwa

?rd?o: bip.krakow.pl

 

Strona internetowa dzielnicy VIII

Email Drukuj

Dlaczego nie dzia?a?

Od prawie trzech miesi?cy nie dzia?a strona internetowa Rady Dzielnicy VIII D?bniki www.dzielnica8.krakow.pl.
- Strona internetowa naszej dzielnicy zosta?a zablokowana przez administratora serwera 14 grudnia z przyczyn technicznych rozsy?a?a zainfekowany spam mwi Arkadiusz Puszkarz, przewodnicz?cy Rady i Zarz?du Dzielnicy VIII D?bniki.
Za poprawne dzia?anie strony odpowiada? administrator. I tutaj pojawi? si? szereg nieprzewidzianych zdarze?. Strona zosta?a zablokowana, a umowa z administratorem wygas?a. Nie chcia?em w tej sprawie robi? niczego nieofi cjalnie, wi?c nale?a?o poczeka? na przyj?cie bud?etu dzielnicy, aby podpisa? now? umow?. Nowo wybrana Rada dopiero si? konstytuowa?a. Do czasu przyj?cia bud?etu nie by?o pewno?ci, jaka kwota b?dzie zarezerwowana na ten cel wyja?nia. Funkcjonowanie strony internetowej to jedno z zada? Komisji Promocji i ??czno?ci z Mieszka?cami. Na nast?pnej sesji Rady Dzielnicy przedstawiona zostanie propozycja kto b?dzie obs?ugiwa? stron? mwi Krzysztof Laskowski, przewodnicz?cy Komisji Promocji i ??czno?ci z Mieszka?cami.
Jak informuje Arkadiusz Puszkarz problem ze stron? zg?oszony zosta? do Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa. - Od razu podj?te zosta?y kroki w celu przywrcenia utraconej strony. Informatycy UMK prbowali temu zaradzi?. Niestety w trakcie okaza?o si?, ?e jest to wi?kszy problem. W zwi?zku z tym w najbli?szym czasie zostanie postawiona strona robocza, ktra zacznie dzia?a? 9 marca (ju? po zamkni?ciu tego wydania gazety przyp. red.) zapewnia Arkadiusz Puszkarz.
Pozostaje mie? nadziej?, ?e strona internetowa Dzielnicy VIII znowu zacznie dzia?a? i nast?pi to jak najszybciej.
(rp)

 

Rada Dzielnicy VIII - D?bniki

Email Drukuj

Powsta?o 13 komisji merytorycznych

Wa?nym elementem funkcjonowania Rady Dzielnicy s? komisje merytoryczne. Przyjrzyjmy si? zatem w jakich komisjach pracowa? b?d? radni bie??cej kadencji oraz kim s? ich przewodnicz?cy.

Więcej…
 
Strona 3 z 36
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu