Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna W?adze dzielnicy Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Strona g?wna W?adze dzielnicy

W?adze dzielnicyPOROZMAWIAJMY O BEZPIECZE?STWIE

Email Drukuj

Rada Dzielnicy VIII D?bniki i KOMISARIAT POLICJI V zapraszaj? mieszka?cw osiedla Podwawelskiego na debat? spo?eczn?

POROZMAWIAJMY O BEZPIECZE?STWIE


tematem spotkania b?dzie poprawa bezpiecze?stwa na terenie osiedla Podwawelskiego i okolicy
czwartek / 26 pa?dziernika 2017 / godz. 17:30
miejsce debaty: SZKO?A PODSTAWOWA nr 25
ul. Komandosw 29 (?wietlica szkolna)

 

MPZP Osiedle Podwawelskie

Email Drukuj

OG?OSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 31 marca 2017 r.

o przyst?pieniu do sporz?dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Podwawelskie"
.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z p?n. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w zwi?zku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 pa?dziernika 2008 r. o udost?pnianiu informacji o ?rodowisku i jego ochronie, udziale spo?ecze?stwa w ochronie ?rodowiska oraz o ocenach oddzia?ywania na ?rodowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z p?n. zm.)

zawiadamiam

o podj?ciu przez Rad? Miasta Krakowa Uchwa?y Nr LXVI/1643/17 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie przyst?pienia do sporz?dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Podwawelskie".
Granice obszaru obj?tego planem szczeg?owo okre?la za??cznik graficzny


Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udost?pnianiu informacji o ?rodowisku i jego ochronie, udziale spo?ecze?stwa w ochronie ?rodowiska oraz o ocenach oddzia?ywania na ?rodowisko, ka?dy ma prawo z?o?enia wniosku do projektu planu miejscowego.

Wnioski nale?y sk?ada? w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 maja 2017 r. - w?asnor?cznie podpisane, z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomo?ci, ktrej wniosek dotyczy.

Wnioski mo?na wnosi?:
- na pi?mie w Urz?dzie Miasta Krakowa w Punktach Obs?ugi Mieszka?cw (stanowiska informacyjno-podawcze),
- drog? pocztow? na adres: Urz?d Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Jzefa Sarego 4, 31-047 Krakw,
- drog? elektroniczn?: za po?rednictwem elektronicznej platformy us?ug administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru Osiedle Podwawelskie (jak mo?emy przeczyta? na stronach Biura Planowania Przestrzennego UMK) b?dzie planem o charakterze porz?dkuj?cym. Pozwoli na ochron? istniej?cego uk?adu urbanistycznego osiedla poprzez zabezpieczenie go przed niepo??danym w tym rejonie dog?szczeniem zabudowy oraz umo?liwi w?a?ciwe kszta?towanie przestrzeni publicznych, w tym zieleni urz?dzonej. Obj?cie przedmiotowego terenu planem miejscowym pozwoli na zrwnowa?ony rozwj obszaru, zapobiegnie niekorzystnym przekszta?ceniom, jakie potencjalnie mog? nast?pi? w wyniku indywidualnych decyzji administracyjnych.

?rd?a:
bip.krakow.pl
krzysztofgacek.pl

 

Konsultacje spo?eczne w/s zmiany organizacji ruchu w rejonie os. Podwawelskiego

Email Drukuj
Rada i Zarz?d Dzielnicy VIII - D?bniki zaprasza do udzia?u w konsultacjach spo?ecznych dotycz?cych propozycji mieszka?cw wprowadzania zmian w organizacji ruchu w rejonie ulic Twardowskiego / Dworska / Szwedzka, ktre odb?d? si? w najbli?szy czwartek 22 wrze?nia w godzinach od 18:00 do 20:00 w Szkole Podstawowej nr 25 przy ul. Komandosw 29 (?wietlica szkolna).
Podczas spotkania zaprezentowane zostan? 4 warianty rozwi?za? ruchu w tym rejonie maj?ce na celu ograniczenie mi?dzydzielnicowego tranzytu samochodowego przez os. Podwawelskie oraz popraw? bezpiecze?stwa pieszych.

 

Trasa ?agiewnicka i Pychowicka...

Email Drukuj

Rada i Zarz?d Dzielnicy VIII - D?bniki zaprasza Mieszka?cw do udzia?u w spotkaniu z p. Stanis?awem Albrichtem g?wnym projektantem Trasy ?agiewnickiej w sprawie projektu Trasy ?agiewnickiej oraz problemw technicznych jakie wyst?puj? przy projektowaniu Trasy Pychowickiej.

Spotkanie odb?dzie si? w dniu 23 wrze?nia 2016 r.o godzinie 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy VIIIprzy ul. Praskiej 52 w Krakowie.

Spotkanie poprowadzi prof. Marek Dziarmagowski - radny dzielnicy VIII z osiedla Zakrzwek oraz Przewodnicz?cy dzielnicowej Komisji Strategii i Planowania.

?rd?o: www.dzielnica8.krakow.pl

 

III edycji Bud?etu Obywatelskiego tylko przez internet

Email Drukuj

Rada i Zarz?d Dzielnicy VIII D?bniki zapraszaj? wszystkich mieszka?cw Dzielnicy na spotkania w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej III edycji Bud?etu Obywatelskiego.

Harmonogram spotka? informacyjno-edukacyjnych na terenie Dzielnicy VIII D?bniki:

  • 7 marca 2016 r. godzina 18:00 siedziba Rady Dzielnicy VIII D?bniki, ul. Praska 52
  • 8 marca 2016 r. godzina 18:00 Szko?a Podstawowa Nr 40, ul. Pszczelna 13
  • 9 marca 2016 r. godzina 18:00 Klub Kultury Tyniec, ul. Dziewiarzy 7
  • 10 marca 2016 r. godzina 18:00 Szko?a Podstawowa Nr 53, ul. Sko?na 8

Limity finansowe:

Rada Dzielnicy VIII D?bniki przeznaczy?a kwot? 200 000 z? na realizacj? projektw zg?oszonych przez Mieszka?cw. Zgodnie z regulaminem Bud?etu Obywatelskiego 8 ust. 4 W przypadku przeznaczenia przez Dzielnic? na realizacj? zada? lokalnych kwoty wi?kszej ni? sto tysi?cy z?otych, koszt realizacji pojedynczej propozycji zadania nie mo?e by? wy?szy ni? 60 % ca?o?ci ?rodkw oraz ni?szy ni? dwa tysi?ce pi??set z?otych. W przypadku Dzielnicy VIII D?bniki kwota maksymalna to 120 tys. z?, a minimalna to 2,5 tys. z?. (?rd?o: dzielnica8.krakow.pl)

W tegorocznej edycji bud?etu obywatelskiego zarwno zg?aszanie projektw, jak i g?osowanie b?dzie odbywa?o si? tylko przez internet. Jedynie list? poparcia nale?y dostarczy? w formie tradycyjnej - informuje radny Krzysztof Gacek.

 
Strona 1 z 36
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu