Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna Aktualno?ci Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Strona g?wna Aktualno?ci

News

Zmiana granic w Dzielnicach VIII, IX, X

Email Drukuj

Czy ulica Lipi?skiego zostanie od??czona od naszej dzielnicy? Nasi radni s? przeciw, ich zdaniem granice powinny przebiega? tak jak obecnie (czyli naturalnie) na rzece Wildze!

KROPKA (artyku? - wydanie wrzesie? 2017r.)
Otwarte spotkanie dla mieszka?cw Dzielnicy VIII D?bniki odb?d? si? 28 wrze?nia br. o godz. 17.00 w siedzibie Rady Dzielnicy VIII D?bniki przy ul. Praskiej 52.
Urz?d Miasta Krakowa zaprasza mieszka?cw dzielnic: VIII D?bniki, IX ?agiewniki-Borek Fa??cki oraz X Swoszowice do udzia?u w otwartych spotkaniach w celu wyra?enia opinii dotycz?cych zasadno?ci i prawid?owo?ci przebiegu granic dzielnicy.

Podj?cie przez Rady Dzielnic VIII D?bniki, IX ?agiewniki-Borek Fa??cki oraz X Swoszowice uchwa? w sprawie zmian granic okre?lonych w za??cznikach do statutw ww. dzielnic oraz wnioski poparte podpisami mieszka?cw w tych kwestiach wymagaj? podj?cia prac nad opracowaniem ekspertyzy naukowej dotycz?cej oceny przebiegu ustalonych granic jednostek pomocniczych miasta Krakowa. Jednym z istotnych elementw opracowania b?d? wnioski ze spotka? przeprowadzonych z mieszka?cami. Wnioski ze spotka? wraz z wynikami innych bada? oraz analiz pozwol? ekspertom zewn?trznym na dokonanie ca?o?ciowej oceny przebiegu ustalonych granic jednostek pomocniczych.

Przypomnijmy, ?e kwestia granic dzielnic powrci?a w ubieg?ym roku (informowali?my o tym w listopadowym i grudniowym numerze naszej gazety). Rada najmniejszej krakowskiej Dzielnicy IX ?agiewniki-Borek Fa??cki podj??a uchwa?y, w ktrych wnioskowa?a do prezydenta Miasta Krakowa, o rozpocz?cie procedury korekty granic dzielnic, ktre zak?ada?yby przy??czenie do Dzielnicy IX terenw dzielnic s?siednich.

Najbardziej zapalnym tematem by?a propozycja przej?cia cz??ci obszaru Dzielnicy X, w tym osiedla Kliny, a sprawa przybra?a rozmiar otwartego konfliktu. W jego cieniu pozosta?a kwestia istotna dla mieszka?cw Dzielnicy VIII D?bniki. 16 sierpnia br. Rada Dzielnicy IX ?agiewniki-Borek Fa??cki przyj??a uchwa??, w ktrej jednym z punktw by?o przesuni?cie granicy Dzielnic VIII i IX z naturalnej, na rzece Wildze, na nieistniej?c? ulic? 8 Pu?ku U?anw, co w praktyce oznacza?oby m.in. ponowny podzia? ulicy Lipi?skiego.

Rada Dzielnicy VIII D?bniki dezaprobat? wobec korekty granic wyrazi?a podczas sesji 16 listopada 2016 r. podejmuj?c uchwa??, w ktrej wnioskowa?a do prezydenta Miasta Krakowa o pozostawienie granic pomi?dzy Dzielnic? VIII, a Dzielnic? IX ?agiewniki-Borek Fa??cki w obecnie obowi?zuj?cym kszta?cie.
- Korygowanie granic w tym samym rejonie po dwch latach od poprzednich zmian nie by?oby zasadne, a mieszka?cy mogliby odczu? brak stabilizacji. Obecna, naturalna granica na rzece Wildze jest czytelna dla wszystkich. Pozostali radni, obecni na listopadowej sesji, byli w tej kwestii zgodni, gdy? uchwa?a przyj?ta zosta?a w zasadzie jednog?o?nie, bez g?osw sprzeciwu, jedynie przy dwch wstrzymuj?cych si? mwi?a po listopadowej sesji Renata Pi?tka, radna Dzielnicy VIII z okr?gu obejmuj?cego m.in. ulic? Lipi?skiego i Str?kow?.

?rd?o:

Zapisz

 

Walne Zgromadzenie SM Podwawelska

Email Drukuj

W dniu 11 czerwca 2016 r. w dawnej sali kinowej Klubu Podwawelskiego przy ul. Komandosw 21 o godz. 9:00 odb?dzie si? Walne Zgromadzenie Cz?onkw Sp?dzielni Mieszkaniowej "Podwawelska" w programie obrad m.in.: wybr cz?onkw do nowej Rady Nadzorczej oraz podj?cie uchwa? w/s budowy nowych miejsc parkingowych na terenie osiedla.

?rd?o: smpodwawelska.pl

 

Zmiany w organizacji ruchu na os. Podwawelskim?

Email Drukuj

Ulice: Dworska, Twardowskiego, Wierzbowa... (?rd?o: KROPKA - bezp?atna gazeta twojej dzielnicy)

Więcej…
 

Punkt Obs?ugi Mieszka?cw UMK

Email Drukuj

Od pa?dziernika w Bonarka City Center

Nowy Punkt Obs?ugi Mieszka?cw UMK

Od 5 pa?dziernika w galerii Bonarka City Center dzia?a kolejny Punkt Obs?ugi Mieszka?ca Urz?du Miasta Krakowa. Podobnie jak w POM w Galerii Bronowice, w punkcie zlokalizowanym w Bonarce krakowianie b?d? mogli za?atwi? sprawy zwi?zane z meldunkiem i dowodem osobistym, a tak?e te dotycz?ce prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego oraz rejestracji i prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej.
Punkt Obs?ugi Mieszka?cw b?dzie czynny od poniedzia?ku do soboty, w godzinach od 10 do 18.

?rd?o:


 

Sezon grzewczy w krakowskim MPEC rozpocz?ty!

Email Drukuj

Mimo, ?e jesie? wci?? trwa, to kilka zimowych dni w tym roku mamy ju? za sob?. Ostatnie zimy przyzwyczai?y nas do umiarkowanych temperatur, jednak w tym roku synoptycy przewiduj?, ?e do Polski mog? zawita? siarczyste mrozy znacznie wcze?niej i pozosta? z nami d?u?ej ni? zwykle. Ju? 30 wrze?nia krakowski MPEC og?osi? rozpocz?cie dostaw ciep?a do wszystkich odbiorcw. Jednak do niektrych mieszka? ciep?o z miejskiej sieci pop?yn??o du?o wcze?niej. I to na wyra?n? pro?b? zarz?dcw i w?a?cicieli nieruchomo?ci. Ciep?o z miejskiej sieci jest dost?pne przez ca?y rok i do jego odbiorcw nale?y wybr, kiedy chc? rozpocz?? sezon grzewczy.

Jak by?o z ciep?em z miejskiej sieci kiedy??

Jeszcze nie tak dawno temu, aby rozpocz?? si? sezon grzewczy, mieszka?cy musieli czeka?, a? temperatura panuj?ca na zewn?trz spadnie do bardzo niskiego poziomu i utrzyma si? na nim przez kilka dni. Krakowianie niecierpliwili si?, ?e mimo ch?odu za oknem grzejniki w ich mieszkaniach nadal s? zimne. Musieli zatem dogrzewa? lokale na w?asn? r?k?. Takie gospodarowanie ciep?em by?o niew?tpliwie nieekonomiczne. Efekt by? taki, ?e p?acili znacznie wy?sze rachunki za energi?.

Ciep?o sieciowe dost?pne przez ca?y rok

Dzisiaj, mieszka?cy Krakowa korzystaj?cy z ciep?a z miejskiej sieci maj? mo?liwo?? decydowania kiedy chc? rozpocz?? sezon grzewczy. Ciep?o sieciowe jest dost?pne przez ca?y rok, dlatego w chwili, gdy w mieszkaniach zaczyna robi? si? zimno, zarz?dca lub w?a?ciciel nieruchomo?ci sk?ada wniosek do MPEC z informacj?, ?e chce rozpocz?? sezon grzewczy. Dzi?ki temu ju? w ci?gu jednego dnia od zg?oszenia grzejniki robi? si? ciep?e. Jak wskazuj? szacunki krakowskiego MPEC ciep?o dostarczane poza sezonem cieszy si? bardzo du?ym zainteresowaniem.

W tej chwili mo?na powiedzie?, ?e sezon grzewczy nie istnieje. Prawo energetyczne definiuje sezon grzewczy jako okres, w ktrym panuj? takie warunki atmosferyczne, ?e potrzebna jest sta?a dostawa energii cieplnej. Tak naprawd? je?eli zrobi si? bardzo zimno ju? w sierpniu, to nie ma ?adnych przeszkd, aby zarz?dcy nieruchomo?ci kierowali do nas pisma i informowali o tym, ?e chc? rozpocz?? sezon grzewczy. I tak si? dzia?o. Kiedy we wrze?niu pogoda si? za?ama?a, wp?yn??o do nas bardzo du?o pism z pro?b? o rozpocz?cie sezonu grzewczego. Dlatego z dniem 30 wrze?nia zacz?li?my dostarcza? ciep?o wszystkim odbiorcom na terenie Krakowa, zostawiaj?c furtk? tym, ktrzy uwa?aj?, ?e nie trzeba jeszcze ogrzewa? ich mieszka?" - podkre?la Renata Kr??el, rzecznik prasowy krakowskiego MPEC.

Procedura uruchomienia w?z?a cieplnego

W??czenie/wy??czenie ogrzewania budynkw odbywa si? zgodnie z umowami zawartymi mi?dzy odbiorc? a dostawc? ciep?a. W dokumentach tych okre?lano zasady uruchomienia systemu ogrzewania budynkw wsplnot lub sp?dzielni mieszkaniowych. Zarz?dca budynku (zgodnie z procedur? zawart? w umowach) wyst?puje do przedsi?biorstwa energetycznego o uruchomienie dostaw ciep?a. Dostawca uruchamia w?z?y w kolejno?ci nap?ywaj?cych zg?osze?.

Więcej…
 
Strona 1 z 64
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu