Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna W?adze dzielnicy Sylwetki radnych Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Strona g?wna W?adze dzielnicy Sylwetki radnych

Sylwetki radnychNowy radny Dzielnicy VIII

Email Drukuj

Piotr Turcza zosta? nowym radnym Dzielnicy VIII. Nowy radny ma 35 lat, z wykszta?cenia jest ekonomist?. Zaprzysi??ony zosta? na ostatniej sesji Rady Dzielnicy (12. marca 2014 r.). Jest mieszka?cem ul. S?omianej i radnym z rejonu os. Podwawelskiego. Nie jest w Radzie nowicjuszem, gdy? w kadencji 20062010 by? przewodnicz?cym Komisji Edukacji Rady Dzielnicy VIII D?bniki. Jest te? nowym przewodnicz?cym Ko?a Dzielnicy VIII Platformy Obywatelskiej oraz by?ym cz?onkiem Rady Nadzorczej SM "Podwawelska".

?rd?o: KROPKA

Więcej…
 

Jak pracowali nasi radni?

Email Drukuj

KROPKA: Pocz?tek roku to cz?sto czas podsumowa? minionych dwunastu miesi?cy. Poni?ej prezentujemy sprawozdania ze swojej rocznej dzia?alno?ci, ktre przekaza?o nam ju? troje z 21. radnych Dzielnicy VIII D?bniki. Mamy nadziej?, ?e w kolejnych wydaniach sukcesywnie b?dziemy mogli przedstawi? podsumowania pozosta?ych radnych, jak rwnie? zbiorcze ca?ej Rady i Zarz?du Dzielnicy VIII D?bniki:

Urszula Twardzik radna z rejonu OS. RUCZAJ
- praca Komisjach: Edukacji, Kultury, Polityki Spo?ecznej oraz Praworz?dno?ci; Przewodnicz?ca Komisji Edukacji,
- wspieranie inicjatyw szk? zmierzaj?cych do podniesienia jako?ci nauczania i wychowania, promowanie konkursw tematycznych, imprez kulturalnych i sportowych, obecno?? podczas wydarze? szkolnych, odbiorw remontw, dba?o?? o w?a?ciwy rozdzia? ?rodkw finansowych na prace remontowe oraz zadania priorytetowe, w tym konkursy tematyczne i przedmiotowe,
- inicjatorka wsp?pracy Rady Dzielnicy VIII z Pe?nomocnikiem Prezydenta ds. Rodziny i Centrum Profilaktyki Uzale?nie? w ramach akcji Postaw na Rodzin? i koordynator tej akcji,
- w ramach pracy w Komisji Praworz?dno?ci pomys?odawca organizacji Konkursu Graffiti, jako sposobu na walk? z pseudografficiarstwem i niszczeniem elewacji nieruchomo?ci miejskich,
- organizatorka plastyczno-fotograficznego konkursu EKO i MY, skierowanego uczniw szk? podstawowych i gimnazjw,
- wsp?organizatorka Do?ynek Miejskich, z ramienia Rady Dzielnicy VIII, oraz uroczysto?ci zwi?zanych z XX-leciem Dzielnic Krakowa,
- wsp?praca i wspieranie dzia?alno?ci Centrum Kultury Ruczaj,
- starania o rozpocz?cie przebudowy ulicy ?any (inwestycja znalaz?a si? w bud?ecie Miasta na 2012 rok),
- rozpocz?te starania o poszerzenie i doposa?enie placu zabaw na osiedlu przy ul. Przyzby
- przy wsp?pracy z ZBK zadbanie o ?ad i porz?dek na osiedlu przy ul. Przyzby.

Krzysztof Gacek radny z rejonu OS. PODWAWELSKIEGO, cz?onek Zarz?du Dzielnicy VIII

- cz?onek Komisji: Praworz?dno?ci, Informacji, Promocji i Dialogu Spo?ecznego, Edukacji, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, Rozwoju i Innowacji oraz Sportu i Terenw Zielonych,
- pomoc w uzyskaniu ?rodkw na: ogrodzenie (niestety cz??ciowe) obydwu placwek o?wiatowych na os. Podwawelskim, zakup koszy do koszykwki i bramek do unihokeja na boisku szkolnym, wymian? parkietu w sali gimnastycznej SP nr 25, poprawa infrastruktury szko?y i gimnazjum priorytetem,
- dzia?ania na rzecz przeprowadzenia remontw w trzech przedszkolach i ??obku, znajduj?cych si? na terenie osiedla Podwawelskiego,
- organizator (wsplnie z Arkadiuszem Puszkarzem, Przewodnicz?cym Rady i Zarz?du Dzielnicy VIII D?bniki) bezp?atnego Kursu Samoobrony dla Kobiet,
- zako?czone sukcesem dzia?ania na rzecz ustanowienia ruchu jednokierunkowego na ulicy Dworskiej,
- remont chodnika na ul. Mieszcza?skiej oraz niewielkiego fragmentu na ul. Bocznej,
- dzia?ania na rzecz zagospodarowania i otwarcia dla ruchu pieszych przej?cia podziemnego pod ul. Konopnickiej przy hotelu Forum niestety, jak na razie zako?czone niepowodzeniem.

Maciej Lewandowski radny z rejonu D?BNIK
- cz?onek Komisji: Informacji, Promocji i Dialogu Spo?ecznego, Edukacji, Infrastruktury oraz Polityki Spo?ecznej,
- przygotowanie projektw uchwa?: zamiany znajduj?cej si? na terenie Parku D?bnickiego dzia?ki b?d?cej w?asno?ci? Echo Investment oraz utworzenia na Zakrzwku zespo?u przyrodniczo-krajobrazowego,
- przygotowanie projektu uchwa?y w sprawie nie dokonywania podwy?ek op?at za: korzystanie z cmentarzy i urz?dze? cmentarnych, us?ugi przewozowe w komunikacji miejskiej (MPK), przedszkola, zaopatrzenie w wod? i odprowadzanie ?ciekw, u?ytkowanie wieczyste, wywz ?mieci oraz nie dokonywanie podwy?ek w zakresie wysoko?ci czynszw za mieszkania komunalne i wysoko?ci podatku od nieruchomo?ci,
- wsparcie w pozyskaniu ?rodkw na po?o?enie odcinka chodnika na ul. Pu?askiego przy bloku SM D?bniki,
- dzia?ania (niestety nieskuteczne) na rzecz stworzenia Szlaku Papieskiego w D?bnikach. (folder, nowe tablice itp.)
- zako?czone niepowodzeniem prby przywrcenia us?ug okulistycznych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w Przychodni przy ul. Szwedzkiej 27.

?rd?o: KROPKA

 

Wybory dwch Przewodnicz?cych

Email Drukuj

Tylko dwie Komisje w Radzie Dzielnicy VIII nie maj? jeszcze przewodnicz?cych. S? to (jak ju? informowa? Portal Podwawelski.pl): Komisja Edukacji oraz Komisja Informacji, Promocji i Dialogu Spo?ecznego.

O funkcje Przewodnicz?cego w Komisji Edukacji ubiega si? Pani Urszula Twardzik nauczyciel chemii i wychowawca w jednej z krakowskich burs dla uczniw szk? ponadpodstawowych, popierana przez radnych PO oraz Pan Andrzej Moskal dyrektor Szko?y Podstawowej nr 40 (os Ruczaj), z 18-to letnim do?wiadczeniem dyrektorskim, popierany przez radnych niezale?nych. Jak na razie w g?osowaniu by? remis. Teraz zapewne radni z Komisji Edukacji przekonuj? si? wzajemnie, ktry z kandydatw jest lepszy merytorycznie do funkcji Przewodnicz?cego tej Komisji.

Podobna sytuacja jest te? w Komisji Informacji, Promocji i Dialogu Spo?ecznego.Tu pod uwag? brana jest moja osoba, ktr? popieraj? radni niezale?ni i Pan Maciej Wicherek, prawnik, pracownik Urz?du Marsza?kowskiego, popierany przez radnych PO.

dr Maciej Lewandowski
Radny Dzielnicy VIII "D?bniki"

 

Ostatni news zwi?zany z niedzielnymi wyborami!

Email Drukuj

Okr?g wyborczy nr 8 obejmuje oprcz Zakrzwka rwnie? cz??? osiedla Podwawelskiego. Kandydatami ubiegaj?cymi si? o mandat radnego w tym okr?gu s?:

  1. KOWALSKI PIOTR lat 39, URZ?DNIK, PLATFORMA OBYWATELSKA RP (radny kadencji 2006-2010)
  2. MAJCHROWICZ RENATA lat 40, ABSOLWENT HISTORII - REFERENT, kandydat niezale?ny
  3. STARTEK WALDEMAR ZENON lat, 58 EMERYT, kandydat niezale?ny

Ciekawy pomys? na kampanie wyborcz? prezentuje ostatni kandydat na li?cie, mieszkaj?cy na Zakrzwku emerytowany wojskowy. "G?osuj na s?siada" - to jego has?o wyborcze.

Kandydatka popierana przez Stowarzyszenie Obrony Praw Lokatorw Barbara Miku?a startuj?ca w okr?gu nr 6 , nie jest rodzin? by?ej wieloletniej radnej miasta Krakowa Pani Barbary Mirek-Miku?y. Zbie?no?? nazwisk jest zupe?nie przypadkowa - jak poinformowa? nas K. Gacek, ktry rozwia? nasze w?tpliwo?ci w tej sprawie.

Pozostali kandydaci w okr?gu nr 6 to:

  1. BEDNARZ KAZIMIERZ lat 53, ARTYSTA KONSERWATOR DZIE? SZTUKI, ARTYSTA MALARZ, PRAWO I SPRAWIEDLIWO??
  2. MIKU?A BARBARA lat 58, TECHNIK HOTELARZ, STOWARZYSZENIE OBRONY PRAW LOKATORW
  3. ROGODA STANIS?AW lat 70 MGR IN?. MECHANIK (radny w kadencji 2002-2006)
  4. TURCZA PIOTR lat 32, EKONOMISTA, popierany przez PO (radny w kadencji 2006-2010)

Jest to ostatni news zwi?zany z niedzielnymi wyborami!

Og?aszamy na naszym portalu CISZ? WYBORCZ?!

 

Maciej Lewandowski - autoprezentacja kandydata do Rady Dzielnicy VIII

Email Drukuj

KANDYDAT do Rady Dzielnicy VIII w okr?gu wyborczym nr 2 (obejmuj?cym m.in. Stare D?bniki)
dr Maciej Lewandowski
ZA WA?NE DLA MIESZKA?CW D?BNIK UWA?AM:
wyd?u?enie czasu palenia si? zielonego ?wiat?a na przej?ciu dla pieszych przez ul. Monte Cassino na wysoko?ci Przychodni, tak by mo?na by?o spokojnie ii bezpiecznie przej?? przez ca?e przej?cie. Ul. Monte Cassino nie mo?e stawa? si? dla nas zagro?eniem i barier?.
Dla seniorw:
aktywizacja i integracja ?rodowiska Seniorw,
dofinansowanie profilaktycznych szczepie?.
Dla dzieci:
Powstanie Ogrdka Jordanowskiego.

Więcej…
 
Strona 2 z 4
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu