Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna W?adze dzielnicy Sylwetki radnych Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Strona g?wna W?adze dzielnicy Sylwetki radnych

Sylwetki radnychPrezentacja Radnych Dzielnicy VIII

Email Drukuj

Drodzy Czytelnicy,
Szanowni Wyborcy,

Serdecznie dzi?kuj? za poparcie udzielone w listopadowych wyborach samorz?dowych. Mi?o mi poinformowa?, ?e dzi?ki Pa?stwa g?osom zosta?am wybrana radn? Dzielnicy VIII D?bniki. Bior?c pod uwag? ilo?? oddanych g?osw uzyska?am 9 wynik na 372 radnych dzielnic wybranych w ca?ym Krakowie.
Dzi?kuj? wszystkim, ktrzy oddali na mnie swoje g?osy, cz?onkom wsplnot mieszkaniowych, Sp?dzielni Mieszkaniowej Ruczaj-Zaborze, mieszka?com domw jednorodzinnych po?o?onych na terenie okr?gu wyborczego, z ktrego kandydowa?am.
Dzi?kuj? rwnie? w?a?cicielom firm oraz punktw handlowo-us?ugowych za umo?liwienie umieszczenia materia?w wyborczych w swoich placwkach.
Przed nami 4-letnia kadencja Rady Dzielnicy VIII D?bniki. Swoj? prac? postaram si? odwzajemni? zaufanie, jakim zosta?am obdarzona.
Zdecydowa?am si? kandydowa?, poniewa? mam nadziej?, ?e moje dzia?ania na rzecz lokalnej spo?eczno?ci mog? by? bardziej skuteczne, je?li b?d? mog?a je kontynuowa? jako radna. Licz?, ?e ze wzgl?du na dotychczasow? dzia?alno?? zwi?zan? z ca?? dzielnic?, a nie tylko z okr?giem, z ktrego kandydowa?am oraz bior?c pod uwag? otrzymane poparcie, w Radzie Dzielnicy VIII b?d? mia?a mo?liwo?? realizowania mojego wyborczego przes?ania: Kandyduj?, aby skutecznie zadba? o sprawy Mieszka?cw i nasz? Dzielnic?.
Jednocze?nie chcia?abym ?yczy? Pa?stwu, aby nadchodz?ce ?wi?ta Bo?ego Narodzenia wype?nione by?y mi?o?ci? i rado?ci?, a Nowy Rok przynis? jak najwi?cej optymizmu, szcz??cia i powodzenia.
Renata Pi?tka
redaktor naczelny
KROPKA Gazeta Twojej Dzielnicy
radna Dzielnicy VIII D?bnik

?rd?o: KROPKA

 

Wywiad z radnym Antonim Stawarzem (z osiedla Podwawelskiego), kandydatem do Rady Dzielnicy VIII - D?bniki.

Email Drukuj

To dzi?ki Wam reprezentuj? osiedle Podwawelskie w Radzie Dzielnicy VIII - D?bniki

- Jest Pan do?wiadczonym samorz?dowcem, jak ocenia Pan funkcjonowanie Rad Dzielnic ?

- Przede wszystkim chcia?bym podzi?kowa? mieszka?com za zaufanie, oraz ich zaanga?owanie i pomoc. To dzi?ki Wam reprezentuj? osiedle Podwawelskie w Radzie Dzielnicy VIII - D?bniki. Praca radnego to zaszczyt, ale przede wszystkim obowi?zek, ktry wymaga aktywno?ci i determinacji. Nie zawsze od razu wida? efekty tej pracy i dlatego cz?sto nowi radni trac? zapa?, a bywa te? ?e traktuj? Dzielnic? jako szczebel w karierze politycznej. Brakuje prawdziwych spo?ecznikw, ktrzy nie patrz?c na ograniczone kompetencje i ?rodki, b?d? po?wi?cali swj czas dla mieszka?cw. Dyskusja na temat reform dzielnic ci?gnie si? od lat, ale najwa?niejsze jest to, aby g?os Rad Dzielnic by? brany pod uwag?, a jej rola w samorz?dzie wzmacniana. To my reprezentujemy najmniejsze spo?eczno?ci lokalne i jeste?my najbli?ej mieszka?cw.

Więcej…
 

Wybory do Rady Dzielnicy 16 listopada 2014

Email Drukuj

Rozpoczynamy prezentacj? kandydatw do Rady Dzielnicy VIII - D?bniki. Czekamy (do wtorku 11 listopada do godzimy 11:00) na maile z programem od kandydatw ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ). Nie ponosimy odpowiedzialno?ci za tre?? og?osze? i programy wyborcze kandydatw (nie zamierzamy rwnie? publikowa? tekstw zawieraj?cych tre?ci szkaluj?ce kogokolwiek). Prezentacje s? ca?kowicie bezp?atne i maja na celu przybli?y? mieszka?com sylwetki osb startuj?cych w wyborach.

WYBORY DO RADY DZIELNICY ODB?D? SI? 16 LISTOPADA 2014 r.

 

KROPKA: Wywiad z radnym dzielnicy VIII Krzysztofem Gackiem

Email Drukuj

O mijaj?cej kadencji, zrealizowanych zadaniach, pracy radnego oraz planach na przysz?o?? rozmawiam z Krzysztofem Gackiem, cz?onkiem Zarz?du Rady Dzielnicy VIII D?bniki, radnym z osiedla Podwawelskiego.

Zbli?a si? koniec kadencji w samorz?dzie, czas na podsumowania. Jakie wed?ug Pana by?y dla dzielnicy te ostatnie cztery lata?
Pomimo ograniczonych ?rodkw, jakimi dysponowali?my uda?o si? zrealizowa? znacz?c? cz??? zaplanowanych zada?. W Radzie Dzielnicy wszyscy dzia?ali?my na rzecz poprawy jako?ci ?ycia na wielu p?aszczyznach. Wa?ne s? chodniki, stan drg, ale i bezpiecze?stwo mieszka?cw, czy warunki lokalowe, w jakich przebywaj? i ucz? si? nasze dzieci oraz wiele innych spraw, z ktrymi musimy si? upora?.

Rozpoczynaj?c ko?cz?c? si? w?a?nie kadencj? okre?li? Pan sobie pewne priorytety. W jakim stopniu przyj?te za?o?enia uda?o si? zrealizowa??

Interesuj? mnie konkretne zadania, dlatego du?? uwag? przywi?zywa?em do remontw i budowy drg, chodnikw, o?wietlenia, placw zabaw, modernizacji boisk sportowych, gdy? z moich obserwacji wynika, ?e na tego typu inwestycji istnieje du?e zapotrzebowanie. Uda?o si? wymieni? nawierzchni? asfaltow? w rejonie osiedla Podwawelskiego na ulicach S?omianej, Na Ustroniu, Mieszcza?skiej, a na Starym Ludwinowie na ulicach Swoboda, Tureckiej czy Zatorskiej. Cieszy przebudowane przez prywatnego inwestora skrzy?owanie ulic Twardowskiego i Kapelanka (dwa wyjazdy z osiedla), o ktre zabiegali?my jeszcze w poprzedniej kadencji. Podobnej modernizacji wymaga skrzy?owanie ulicy Kobierzy?skiej, od strony rzeki Wilgi i wybudowanie dodatkowego pasa do prawoskr?tu. Dzi?ki przebudowie uk?adu drogowego w rejonie Centrum Kongresowego zyskali?my m.in. dwa wyjazdy z ulicy Bu?haka, z czego jeden przeznaczony jest dla komunikacji. Powsta? rwnie? nowy terminal autobusowy na osiedlu Podwawelskim.

Od niedawna mo?emy korzysta? z przej?cia podziemnego pod ulicy Konopnickiej.

To wielki sukces. Starania na rzecz ponownego otwarcia przej?cia prowadzi?em praktycznie od 2010 roku i wreszcie si? uda?o. Przej?cie u?atwi ?ycie wielu osobom, szczeglnie starszym. Nie b?dzie trzeba ju? przechodzi? a? do Ronda Grunwaldzkiego, ani te? pod dawny Hotel Forum, aby przej?? na drug? stron? bardzo ruchliwej ulicy.

O?wiata, remonty szk? podstawowych i gimnazjw to zadania powierzone dzielnicy. Co w tej sferze?

Wa?nym krokiem jest przeprowadzona termomodernizacja w Zespole Szk? przy ulicy Lipi?skiego na osiedlu Ruczaj. Dzi?ki staraniom Rady Dzielnicy termomodernizacj? przejd? te? Szko?a Podstawowa nr 25 i Gimnazjum nr 21. Nie s? to tanie remonty, taka operacja to ponad 800 tysi?cy z?otych, ale inwestycja zwraca si? w postaci ni?szych rachunkw za ogrzewanie, nie mwi?c ju? o estetyce. W ramach programu Radosna Szko?a powsta? plac zabaw dla dzieci na terenie SP nr 25 oraz boisko wielofunkcyjne przy ulicy Komandosw.

Więcej…
 

Spotkanie z kandydatami do PO do Rady Miasta Krakowa

Email Drukuj

W dniu 24 X 2014 o godz. 18:00 na terenie Rodzinnych Ogrodw Dzia?kowych przy ul. Praskiej 26 odb?dzie si? spotkanie z kandydatami z listy PO do Rady Miasta Krakowa.

Więcej…
 
Strona 1 z 4
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu