Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna W?adze dzielnicy Zarz?d dzielnicy Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Strona g?wna W?adze dzielnicy Zarz?d dzielnicy

Zarz?d dzielnicyRUCZAJ: Spotkanie z Prezydentem Krakowa

Email Drukuj

Serdecznie zapraszam mieszka?cw osiedla Ruczaj na spotkanie z Prezydentem Miasta Krakowa prof. Jackiem Majchrowskim.

Arkadiusz Puszkarz

Przewodnicz?cy Rady i Zarz?du Dzielnicy VIII - D?bniki

 

?yczenia od Rady Dzielnicy VIII - D?bniki

Email Drukuj

?wi?ta Zmartwychwstania Pa?skiego to czas rado?ci, mi?o?ci i wiary, zwyci?stwa dobra nad z?em, ?ycia nad ?mierci?.
Z okazji ?wi?t Wielkiej Nocy pragniemy z?o?y? wszystkim mieszka?com naszej Dzielnicy oraz sympatykom portalu Podwawelski.pl ?yczenia pe?ne nadziei, pokoju i dobra, aby w Pa?stwa rodzinach i domach zago?ci?y rado??, spokj i wielka nadzieja odradzaj?cego si? ?ycia. Niech to odrodzenie duchowe da si?? w pokonywaniu trudno?ci i pozwoli z ufno?ci? patrze? w przysz?o??.

W imieniu Rady i Zarz?du Dzielnicy VIII D?bniki
Arkadiusz Puszkarz
Przewodnicz?cy
Rady i Zarz?du Dzielnicy


 

?wi?teczne ?yczenia...

Email Drukuj

Z okazji zbli?aj?cych si? ?wi?t Bo?ego Narodzenia oraz nadchodz?cego 2014 Roku w imieniu Rady i Zarz?du Dzielnicy VIII D?bniki oraz w?asnym pragn? z?o?y? wszystkim mieszka?com naszej ma?ej Ojczyzny oraz sympatykom portalu Podwawelski.pl ?yczenia zdrowych, pogodnych ?wi?t, pe?nych ciep?a oraz ?yczliwo?ci.

Niech ten wyj?tkowy Wigilijny wieczr up?ywa w?rd rado?ci i mi?o?ci bliskich osb, otoczony g?osem staropolskich kol?d i zapachem ?wi?tecznego sto?u, za? nadchodz?cy Nowy Rok niech wype?nia si? pasmem sukcesw, zrealizowanych marze? i udanych przedsi?wzi??.

Niech Nowy 2014 Rok dla ka?dego z Pa?stwa, b?dzie czasem pokonania przeciwno?ci, pomy?lno?ci i pokoju. Niech to b?dzie dobry Nowy Rok.

Arkadiusz Puszkarz
Przewodnicz?cy Rady i Zarz?du Dzielnicy VIII D?bniki

 

SPOTKANIE Z MIESZKA?CAMI OS. RUCZAJ

Email Drukuj

Przewodnicz?cy Rady Miasta Krakowa Bogus?aw Ko?mider oraz Przewodnicz?cy Rady Dzielnicy VIII D?bniki Arkadiusz Puszkarz zapraszaj? na spotkanie dotycz?ce bezpiecze?stwa, infrastruktury oraz bie??cych problemw osiedla Ruczaj. Spotkanie odb?dzie si? 13 listopada o godz. 18:30 w sali widowiskowej CK "Ruczaj".

?rd?o: ckruczaj.pl

 

Stan techniczny budynku przy ul. Tureckiej 16

Email Drukuj

W odpowiedzi na pismo w sprawie stanu technicznego budynku przy ul. Tureckiej 16 w Krakowie oraz zabezpieczenia budynku przez jego w?a?ciciela Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie Powiat Grodzki informuje i wyja?nia:

Przed Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Krakowie Powiat Grodzki prowadzone by?o post?powanie administracyjne wszcz?te z urz?du w sprawie nieprawid?owego stanu technicznego budynku, zlokalizowanego na dz. nr 90 obr. 12 Podgrze przy ul. Tureckiej 16 w Krakowie. Na podstawie zebranego materia?u dowodowego oraz ustale? dokonanych w trakcie prowadzonego post?powania administracyjnego, PINB w Krakowie Powiat Grodzki wyda?, na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, decyzj? Nr 44/12 z dnia 30.04.2012 r., znak: ROiK.II.JRS/AKRU-7356-21/11, ktr? nakaza? w?a?cicielom przedmiotowego budynku, wykonanie pod nadzorem osoby uprawnionej specjalno?ci konstrukcyjno-budowlanej wskazanych w decyzji koniecznych robt usuwaj?cych stan zagro?enia ?ycia lub zdrowia przechodniw oraz innych u?ytkownikw ul. Tureckiej w Krakowie w rejonie przedmiotowego budynku, w zwi?zku z jego nieprawid?owym stanem technicznym zagra?aj?cym ?yciu lub zdrowiu osb postronnych znajduj?cych si? w jego obr?bie. Nale?y podkre?li?, i? ww. decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalno?ci, na podstawie art. 108 Kodeksu post?powania administracyjnego. Po up?ywie terminu zako?czenia ww. robt, wskazanego w ww. decyzji, organ nadzoru budowlanego przeprowadzi? dwukrotnie czynno?ci kontrolne w terenie oraz wystosowa? na podstawie art. 15 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o post?powaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. og?oszony w Dz. U. z 2005 r., Nr 229, poz. 1954 z p?n. zm.) upomnienie. Wobec stwierdzenia nie wykonania obowi?zku na?o?onego ostateczn? decyzj? PINB w Krakowie Powiat Grodzki Nr 44/12 z dnia 30.04.2012 r., znak: ROiK.II.JRS/AKRU-7356-21/11, decyzja za pismem z dnia 25.06.2013 r. zosta?a przekazana do w?a?ciwej komrki prawno egzekucyjnej celem wszcz?cia post?powania egzekucyjnego.

?rd?o: dzielnica8.krakow.pl

 
Strona 2 z 4
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu