Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna W?adze dzielnicy Zarz?d dzielnicy Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Strona g?wna W?adze dzielnicy Zarz?d dzielnicy

Zarz?d dzielnicyOstatnie po?egnanie

Email Drukuj

Z g??bokim ?alem i smutkiem zawiadamiamy, ?e 21 sierpnia 2013 r. zmar? w wieku 73 lat?p. Stanis?aw Rogoda - Cz?onek Zarz?duDzielnicy VIII D?bniki.

Uroczysto?ci pogrzebowe rozpoczn? si?o godz. 11:40 we wtorek27 sierpnia 2013 r. w kaplicy na cmentarzu Rakowickim.

?rd?o: dzielnica8.krakow.pl

 

W setn? rocznic? po??czenia z Krakowem

Email Drukuj

Porozumienie Dzielnic Podgrskich
Z okazji setnej rocznicy po??czenia Podgrza z Krakowem sze?ciu przewodnicz?cych podgrskich dzielnic (przewodnicz?cy Rad Dzielnic: VIII D?bniki Arkadiusz Puszkarz, IX ?agiewniki-Borek Fa??cki Krzysztof Mucha, X Swoszowice Maciej Nazimek, XI Podgrze Duchackie Krzysztof Su?owski, XII Bie?anw-Prokocim Zbigniew Ko?uch oraz XIII Podgrze Zygmunt W?odarczyk) zdecydowa?o si? na rozpocz?cie wsp?pracy. 5 czerwca, przed uroczyst? sesj? Rady Miasta w Magistracie, w obecno?ci prezydenta Jacka Majchrowskiego i przewodnicz?cego Rady Miasta Krakowa Bogus?awa Ko?midera, podpisali Porozumienie Dzielnic Podgrskich.

Inicjatorem porozumienia by? Bogus?aw Ko?mider mieszkaniec jednej z podgrskich dzielnic. Wzoruj?c si? na podpisanym ju? wcze?niej Porozumieniu Dzielnic Nowohuckich, podgrskie dzielnice zamierzaj? wsplnie dzia?a? na rzecz rozwoju i o?ywienia Podgrza, poprawy standardw ?ycia mieszka?cw, budowania to?samo?ci lokalnej i wspierania aktywno?ci obywatelskiej. Sygnatariusze chc?, aby przewodnicz?cy co kwarta? zmieniali si? rotacyjnie. Planowana jest wsplna organizacja imprez i przedsi?wzi??, takich jak: Podgrska Jesie? Kulturalna, Podgrskie Dyktando czy Spartakiada Sportowa.

Arkadiusz Puszkarz
Przewodnicz?cy Rady i Zarz?du Dzielnicy VIII - D?bniki

?rd?o:

 

Wczoraj i dzi? Dzielnicy VIII - D?bniki

Email Drukuj

Z Arkadiuszem Puszkarzem - przewodnicz?cym Rady i Zarz?du naszej Dzielnicy od 2006 r. do dnia dzisiejszego rozmawia Maciej Wicherek

Maciej Wicherek:
Na pocz?tek mam pytanie o to czemu postanowi? Pan zosta? radnym i dlaczego chcia? zosta? przewodnicz?cym dzielnicy?

Arkadiusz Puszkarz: Tak naprawd? kiedy? nie przypuszcza?em, ?e b?d? pe?ni? jak?kolwiek funkcj? publiczn?. W ko?cu nie pochodzi?em st?d. D?ugo poznawa?em dzielnic?, w ktrej mieszka?em. Ca?y czas my?la?em, aby zrobi? co? pozytywnego, a swoje pomys?y podda? weryfikacji s?siadw. Od 2002 roku zasiadam w Radzie Dzielnicy VIII D?bniki. W pierwszej kadencji by?em cz?onkiem jej Zarz?du. W dwch nast?pnych piastuj? funkcj? przewodnicz?cego Rady i Zarz?du Dzielnicy. Dzia?alno?? samorz?dowa to praca w zespole. Dzia?ania w zespole i poszanowania dla pracy innych nauczy?o mnie harcerstwo, stamt?d wynios?em przekonanie, ?e zgrana dru?yna mo?e z ?atwo?ci? osi?ga? wysoko postawione cele. W czasie studiw dzia?a?em w samorz?dzie studenckim. Rwnie? zawodowo jestem ju? prawie 20 lat zwi?zany z krakowskim samorz?dem. My?l?, ?e to do?wiadczenie zawa?y?o na tym, ?e moje kole?anki i koledzy radni obdarzyli mnie swoim zaufaniem i mog? pe?ni? funkcj? przewodnicz?cego ju? drug? kadencj?. To dla mnie du?e wyr?nienie, ale te? du?a odpowiedzialno??.

MW: Prosz? z perspektywy tych ju? kilkunastu lat wymieni? najwi?ksze osi?gni?cia Pana kadencji.

AP: Kiedy po raz pierwszy obejmowa?em stanowisko przewodnicz?cego Rady i Zarz?du Dzielnicy VIII D?bniki mia?em ?wiadomo?? problemw i wyzwa?, z jakimi b?d? musia? si? zmierzy?. Pierwszym wa?nym i trudnym problemem by?a sprawa obszarw Natura 2000. Starali?my si? spe?ni? oczekiwania mieszka?cw. Przyby?o wiele inwestycji, ktre zapewne wp?yn? na komfort ?ycia. Niew?tpliwie nale?? do nich lokalne drogi, chodniki, ogrdki jordanowskie. Jako przyk?ad mog? poda? remont ulicy Dworskiej, ul. Ruczaj, ul. Grzegorzewskiej, ul. Rosistej, ul. Medalionw czy ul. ?any. Rozbudowali?my i doposa?yli?my ogrdki jordanowskie. Powsta?y te? nowe: przy ul. Sodowej ul. Dziewiarzy oraz ul. Mi?kowskiego. Wiele uwagi po?wi?cili?my szko?om i przedszkolom m. in. przeznaczaj?c ?rodki na modernizacj? kuchni i sto?wek szkolnych, remonty dachw, wymian? stolarki okiennej i drzwiowej, remonty sanitariatw i sal gimnastycznych oraz modernizacj? obiektw sportowych. Mwi?c o swoich osi?gni?ciach pragn? podkre?li?, ?e w pojedynk? niewiele mo?na osi?gn??. Osi?gni?cia kadencji s? wsplnym sukcesem wszystkich 21 radnych. Osi?gn?li?my wiele, ale mamy ?wiadomo??, ?e wiele zada? jeszcze przed nami.

Więcej…
 

Interwencje Rady i Zarz?du Dzielnicy VIII

Email Drukuj

ZIKiT odpowiada:

Linia autobusowa 194 nie zmieni trasy

W zwi?zku z pojawiaj?cymi si? informacjami o dzia?aniach Inicjatywy Grka Narodowa zmierzaj?cymi do skrcenia trasy linii autobusowej nr 194 do Ronda Grunwaldzkiego Rada i Zarz?d Dzielnicy VIII D?bniki zwrci?a si? do Zarz?du Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z pro?b? o udzielenie wyja?nie? w tej sprawie. W odpowiedzi ZIKiT poinformowa?, ?e dla linii autobusowej nr 194 aktualnie nie planuje wprowadzenia zmiany trasy, jak rwnie? jej skrcenia. Przedmiotowa linia funkcjonuj?ca na trasie: Czerwone Maki Krowodrza Grka, m. in. na odcinku ul. Bobrzy?skiego w kierunku Ronda Grunwaldzkiego zapewnia dodatkow? ofert? przewozow?, gdzie podstawowym ?rodkiem transportu pozostaje komunikacja tramwajowa.
Nocna linia tramwajowa do p?tli Czerwone Maki
ZIKiT w nawi?zaniu do wniosku Rady Dzielnicy VIII w sprawie mo?liwo?ci uruchomienia nocnej linii tramwajowej do p?tli Czerwone Maki, informuje, ?e planuje uruchomienie tramwajowej linii nocnej obs?uguj?cej rejon Ruczaju. Obecnie maj? miejsce obserwacje i analizy funkcjonowania dwch linii nocnych obs?ugiwanych taborem tramwajowym (64 i 69). Wyniki obserwacji oraz planowanych bada? nape?nie? na liniach, w tym rwnie? linii nocnych, b?d? stanowi?y podstaw? do opracowania przebiegu linii tramwajowej do/z p?tli Czerwone Maki. Przeprowadzenie przedmiotowych bada? zaplanowano na wiosn? br.
Korekta uk?adu komunikacyjnego dla Miasta Krakowa
W nawi?zaniu do licznych wnioskw mieszka?cw Rada Dzielnicy VIII D?bniki podj??a uchwa?? nr XXXV/504/2013 z dnia 16.01.2013 r. w sprawie korekty wprowadzonego w dniu 17.11.2012 r. uk?adu komunikacyjnego dla Miasta Krakowa. W odpowiedzi na ww. uchwa?? ZIKiT przedstawi? stanowisko odno?nie z?o?onych wnioskw dotycz?cych zmian w funkcjonowaniu systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie t?umacz?c, ?e prowadzone zmiany w organizacji komunikacji publicznej w Krakowie poprzedzone by?y m. in. analiz? tzw. wi??by ruchu pasa?erskiego i w konsekwencji polega?y na lepszym dostosowaniu oferty komunikacji miejskiej do wyst?puj?cej w poszczeglnych rejonach miasta r?nej wielko?ci potrzeb przewozowych, ktre uleg?y zmianie na przestrzeni ostatnich lat. W zwi?zku z powy?szym ZIKiT nie planuje wprowadzenia wnioskowanych w ww. uchwale zmian oferty komunikacyjnej i na bie??co monitoruje funkcjonowanie komunikacji miejskiej nie tylko w obr?bie wprowadzanych zmian, jak rwnie? na ca?ej sieci i je?li b?dzie zachodzi? uzasadniona potrzeba, wprowadzane b?d? dalsze niezb?dne zmiany oraz korekty, z uwzgl?dnieniem ww. ograniczonych ?rodkw finansowych oraz taborowych. Jednocze?nie informuje, ?e otrzymywa? pozytywne opinie wielu mieszka?cw, odno?nie funkcjonowania nowej organizacji komunikacji autobusowej w przedmiotowym rejonie. Szczeg?y uzasadnienia decyzji ZIKIt-u na www.dzielnica8.krakow.pl.
Wytyczenie ?cie?ki rowerowej na Bulwarze Wo?y?skim
W odpowiedzi na pismo Rady i Zarz?du Dzielnicy VIII D?bniki w sprawie wytyczenia ?cie?ki dla rowerw na Bulwarze Wo?y?skim (odcinek od ul. Ludwinowskiej do Centrum Kultury Japo?skiej Manggha ZIKiT informuje, ?e jej wytyczenie wymaga wcze?niejszego opracowania projektu organizacji ruchu. Zlecenie opracowania powy?szej dokumentacji oraz jej realizacja uzale?niona jest od wprowadzenia do bud?etu Miasta Krakowa na 2014 r. zadania pn.: Budowa ?cie?ek rowerowych na terenie Miasta Krakowa i wysoko?ci ?rodkw przyznanych na to zadanie. W sprawie uwag dotycz?cych pr?dko?ci z jak? poruszaj? si? rowerzy?ci po Bulwarze Wo?y?skim, ZIKiT informuje, ?e zgodnie z przepisem art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z p?n. zm.) to kieruj?cy rowerem, korzystaj?c z drogi dla rowerw i pieszych, jest obowi?zany zachowa? szczegln? ostro?no?? i ust?powa? miejsca pieszym. W my?l art. 2 pkt 22 ustawy Prawo o ruchu drogowym szczeglna ostro?no?? polega na zwi?kszeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunkw i sytuacji zmieniaj?cych si? na drodze, w stopniu umo?liwiaj?cym odpowiednio szybkie reagowanie. Zapis art. 19 ust. 1 ww. ustawy stanowi, ?e kieruj?cy (rowerzysta jest rwnie? kieruj?cym) jest obowi?zany jecha? z pr?dko?ci? zapewniaj?c? panowanie nad pojazdem (tzw. pr?dko?ci? bezpieczn?), z uwzgl?dnieniem warunkw w jakich ruch si? odbywa, a w szczeglno?ci: rze?by terenu, stanu i widoczno?ci drogi, stanu i ?adunku pojazdu, warunkw atmosferycznych i nat??enia ruchu.
Ruch pojazdw ci??arowych ul. Wrony i ul. Dzia?owskiego
W odpowiedzi na pismo Rady i Zarz?du Dzielnicy VIII D?bniki dotycz?ce poruszania si? pojazdw ci??arowych ulicami Wrony i Dzia?owskiego ZIKiT informuje, ?e firmy posiadaj?ce zezwolenie na przejazd samochodw ci??arowych po ulicach: Wrony i Dzia?owskiego zosta?y pouczone i zobowi?zane do przestrzegania warunkw wydanych zezwole? tzn. zakazu postoju na ww. ulicach oraz przestrzegania przez kierowcw przepisw ruchu drogowego. Z wyja?nie? otrzymanych od tych firm fakt wycofywania samochodw osobowych mg? zaistnie? wy??cznie z powodu za?nie?enia ww. ulic, poniewa? szeroko?? obu ulic pozwala na wymini?cie si? dwch pojazdw. Powy?sze firmy prowadz? dzia?alno?? gospodarcz? od wielu lat tzn. zanim zosta?o wprowadzone ograniczenie tona?owe i w chwili obecnej nie ma mo?liwo?ci wyeliminowania ruchu ich pojazdw z ww. ulic.
(RDzVIII)

?rd?o:

 

Bud?et partycypacyjny w dzielnicach Krakowa

Email Drukuj

Szansa na dialog mi?dzy mieszka?cami a samorz?dowcami?
Wiosn? 2013 roku, w trzech krakowskich dzielnicach, rozpocznie si? cykl konsultacji spo?ecznych, w ramach ktrych mieszka?cy zdecyduj? na co przeznaczy? cz??? dzielnicowego bud?etu. Remont ulicy, budowa ?cie?ki rowerowej czy naprawa sygnalizacji ?wietlnej? Ka?dy z mieszka?cw b?dzie mg? przedstawi? w?asn? propozycj?, jednak ostateczna decyzja o jej sfinansowaniu zostanie podj?ta w drodze g?osowania.
Celem pilota?owego projektu Dzielnice si? licz?! jest zainicjowanie dialogu pomi?dzy mieszka?cami a samorz?dem w sprawie wydatkowania cz??ci ?rodkw bud?etowych. Jest on niezb?dny do efektywnego gospodarowania ?rodkami publicznymi, a wi?c pieni?dzmi pochodz?cymi z kieszeni nas wszystkich.
Taka forma konsultacji b?dzie nie?? wiele korzy?ci. Radni dzielnic zdob?d? wiedz? na temat faktycznych potrzeb mieszka?cw i b?d? mieli mo?liwo?? bezpo?redniego spotkania z nimi. Mieszka?cy zyskaj? wi?kszy wk?ad w podejmowanie decyzji o ich najbli?szym otoczeniu, a ich udzia? powinien prze?o?y? si? na zainteresowanie sprawami dzielnicy (aktualnie deklaruje je 9,4% mieszka?cw Krakowa) i wiedz? o funkcjonowaniu miejskich jednostek pomocniczych. Dzi? blisko 60% krakowian nie potrafi wymieni? ?adnego zaj?cia, ktre mie?ci si? w zakresie prac i kompetencji Rady Dzielnicy. B?d?c nie tylko adresatami, ale te? wsp?twrcami rozwi?za?, zaanga?owanie lokalnej spo?eczno?ci b?dzie wyra?nie wi?ksze.
Mog? jedynie doda?, ?e jestem gor?cym or?downikiem tego projektu, jak rwnie? wszelkich oddolnych inicjatyw.

Krzysztof Gacek
cz?onek Zarz?du Rady Dzielnicy VIII D?bniki

Więcej…
 
Więcej artykułów…
Strona 3 z 4
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu