Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna W?adze dzielnicy Rada dzielnicy Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character

Rada Dzielnicy VIII

Zarz?d i Rada Dzielnicy VIII D?BNIKI mie?ci si? w Krakowie przy ul. Praskiej 52.

Biuro Rady i Zarz?du Dzielnicy VIII czynne jest:
wtorek, ?rod?, czwartek i pi?tek - od 9:00 do 15:00,
poniedzia?ek - dzie? bez przyjmowania stron.

tel./fax 12 267 03 03

Pierwsze pi?tro (jest winda).DZIELNICOWE INTERWENCJE

Email Drukuj

Starania o parking dla Mieszka?cw ul. Kobierzy?skiej, Mi?kowskiego (os. Ruczaj) i Dworskiej (a dok?adnie bloku przy ul. S?omianej 2 - os. Podwawelskie).


W odpowiedzi na wnioski mieszka?cw w/w ulic i pismo Zarz?du Dzielnicy, Zarz?d Infrastruktury Komunalnej i Transportu (ZIKiT) udzieli? odpowiedzi negatywnej. Nie ma mo?liwo?ci wydzier?awienia miejsc parkingowych, dedykowanych mieszka?com wybranych ulic.

Otrzymali?my nast?puj?ce uzasadnienie: W wymienionych lokalizacjach znajduj? si? parkingi oglnodost?pne, ktrych w?a?cicielem jest Gmina Krakw, a w zwi?zku z tym nie ma mo?liwo?ci wydzier?awienia ich na wy??czno?? dla mieszka?cw wymienionych wy?ej ulic.
Wyznaczane s? jedynie miejsca zastrze?one dla osb niepe?nosprawnych (rwnie? oglnodost?pne), pojedyncze miejsca zastrze?one dla podmiotw u?yteczno?ci publicznej niezb?dne do ich obs?ugi, a tak?e miejsca p?atne na wy??czno?? znajduj?ce si? na parkingach wewn?trz stref p?atnego parkowania.

K. Gacek

 

Jak g?osujemy?

Email Drukuj

BUD?ET OBYWATELSKI 2015

Od 20 do 28 czerwca (w??cznie) trwa? b?dzie g?osowanie na pozytywnie zweryfikowane projekty w ramach tegorocznej edycji bud?etu obywatelskiego.

G?osowa? mo?emy przez internet lub w formie papierowej na specjalnie przygotowanych kartach do g?osowania.

Ka?dy mieszkaniec mo?e odda? g?os w dowolnym punkcie g?osowania, poprzez wrzucenie karty do g?osowania, jednak aby g?os by? wa?ny, na projekty dzielnicowe mo?e g?osowa? tylko i wy??cznie mieszkaniec dzielnicy, ktrej projekt dotyczy.

Na osiedlu Podwawelskim g?osowa? w formie tradycyjnej b?dzie mo?na w m.in. Bibliotece przy ul. Komandosw 1 (w budynku SM Podwawelska na pierwszym pi?trze) w godzinach otwarcia placwki!

Aby odda? wa?ny g?os, g?osuj?cy musi odda? g?os na 6 r?nych projektw zada? (w tym: 3 g?osy na zadania o charakterze lokalnym w dzielnicy swojego zamieszkania i 3 g?osy na zadania o charakterze oglnomiejskim), przyznaj?c najwy?ej ocenionemu projektowi 3 punkty, a najni?ej 1 punkt oraz uzupe?ni? wszystkie rubryki na karcie do g?osowania.

UWAGA!!! G?os b?dzie niewa?ny:
1) gdy karta do g?osowania b?dzie wype?niona niew?a?ciwie lub nie b?dzie zawiera?a wymaganych danych;
2) gdy dane na karcie do g?osowania zostan? wpisane niewyra?nie lub zostan? wpisane w niew?a?ciwej rubryce;
3) gdy w wyniku weryfikacji karty zostanie stwierdzony brak podpisu pod wnioskiem lub dane osobowe lub numer PESEL b?d? niepoprawne;
4) gdy w wyniku weryfikacji stwierdzone zostanie, ?e g?os zosta? oddany wi?cej ni? jeden raz.

ZACH?CAMY PA?STWA DO G?OSOWANIA NA PROJEKTY KTRE DOTYCZ? NASZEGO NAJBLI?SZEGO OTOCZENIA!

 

VII sesja Rady Dzielnicy VIII D?bniki

Email Drukuj

VII sesja Rady Dzielnicy VIII D?bniki

odb?dzie si? w dniu 8 kwietnia 2015 r. o godz. 18:00

w siedzibie Rady Dzielnicy VIII przy ul. Praskiej 52 w Krakowie

?rd?o: dzielnica8.krakow.pl

 

Bud?et Dzielnicy na rok 2015

Email Drukuj

Rada podzieli?a ?rodki

Rada Dzielnicy VIII rozdzieli?a ?rodki wydzielone do jej dyspozycji w roku 2015.
Ka?da z osiemnastu dzielnic Krakowa otrzyma?a ?rodki przydzielone na podstawie algorytmu, w ktrym:
40% ?rodkw przydzielono rwno na ka?d? z dzielnic,
40% ?rodkw dzielonych jest proporcjonalnie do liczby sta?ych mieszka?cw ka?dej z dzielnic,
20% ?rodkw dzielonych jest proporcjonalnie do powierzchni terenw b?d?cych w?asno?ci? Gminy Miejskiej Krakw.
Zgodnie z zapisami Statutu ( 65.1) 70% ?rodkw nale?y rozdysponowa? na:
prace remontowe placwek o?wiatowych,
budow? i modernizacje ogrdkw jordanowskich, ziele?cw oraz miejskiej infrastruktury drogowej,
budow? i prace remontowe osiedlowej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.
Z kolei w oparciu o 65.2. co najmniej 5% ?rodkw nale?y przeznaczy? na realizacj? dzielnicowych programw wpierania osb niepe?nosprawnych. Dzielnica przeznaczy? mo?e tak?e maksymalnie po 2% ?rodkw b?d?cych w jej dyspozycji na obs?ug? administracyjno-biurow? Rady i Zarz?du oraz zadania w zakresie komunikacji z mieszka?cami.

?rd?o: KROPKA

 

Nie narzekaj! Dzia?aj!

Email Drukuj

Nie narzekaj! Dzia?aj! Decyduj co zmieni? w swojej dzielnicy zg?o? projekt

10 mln z?otych tyle wyniesie tegoroczny bud?et obywatelski Krakowa. Kwota zostanie przeznaczona na realizacj? zada? oglnomiejskich. W zwi?zku ze zmian? statutw dzielnic w tym roku to radni poszczeglnych dzielnic zdecydowali, czy i ile pieni?dzy ze swojego bud?etu przeznacz? na pomys?y mieszka?cw. Bud?et Dzielnicy VIII D?bniki na 2015 oraz 2016 rok to ??czna kwota 200 tys. z? na zadania realizowane lokalnie.
Kto mo?e zg?osi? projekt?
Projekt mo?e zg?osi? ka?dy mieszkaniec dzielnicy, ktry uko?czy? 16. rok ?ycia. Propozycje do bud?etu obywatelskiego mog? by? realizowane tylko na terenach gminnych.
Jak z?o?y? formularz zg?oszenia projektu?
wype?nij formularz zg?oszenia projektu, ktry dost?pny jest na stronie www.krakow.pl/budzet
zdob?d? poparcie min. 15 osb
z?? formularz do 31 marca
formularz mo?na sk?ada?: osobi?cie w Biurze Rady Dzielnicy VIII D?bniki przy ul. Praskiej 52, mailem na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
lub poczt? na adres Biura Rady Dzielnicy VIII D?bniki, ul. Praska 52, 30-322 Krakw
weryfikacja formalno-prawna z?o?onych projektw trwa do 31 maja
Jak g?osujemy na projekty?
5 czerwca na stronie www.budzet.krakow.pl og?oszony zostanie wykaz punktw g?osowania, b?dzie on rwnie? dost?pny w Biurze Dzielnicy przy ul. Praskiej 52
12 czerwca og?oszenie listy projektw, ktre b?d? poddane g?osowaniu
20-28 czerwca G?OSOWANIE osobi?cie lub elektronicznie
do 31 lipca og?oszenie listy projektw do realizacji

Mieszka?cy mog? uzyska? pomoc w doprecyzowaniu pomys?w na zadania, upewni? si? co do mo?liwo?ci ich realizacji w danym kszta?cie czy lokalizacji, a tak?e oszacowa? koszty proponowanych rozwi?za?. Komisja Bud?etu Obywatelskiego Dzielnicy VIII D?bniki udziela wszelkiej pomocy przy wype?nianiu wnioskw w nast?puj?cych terminach (w siedzibie Rady przy ulicy Praskiej 52):
19 marca w godz. 17:30-18.30 i
26 marca w godz. 17.30-18.30.

?rd?o:

 
Strona 2 z 25
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu