Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna W?adze dzielnicy Rada dzielnicy Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character

Rada Dzielnicy VIII

Zarz?d i Rada Dzielnicy VIII D?BNIKI mie?ci si? w Krakowie przy ul. Praskiej 52.

Biuro Rady i Zarz?du Dzielnicy VIII czynne jest:
wtorek, ?rod?, czwartek i pi?tek - od 9:00 do 15:00,
poniedzia?ek - dzie? bez przyjmowania stron.

tel./fax 12 267 03 03

Pierwsze pi?tro (jest winda).LIII sesja Rady Dzielnicy VIII D?bniki

Email Drukuj

W najbli?szy poniedzia?ek /28 kwietnia 2014 r./ odb?dzie si? LIII sesja Rady Dzielnicy VIII D?bniki. Obrady radni rozpoczn? o godzinie 19:00 w siedzibie Rady Dzielnicy VIII przy ul. Praskiej 52 w Krakowie.

Projekty uchwa? wniesionych pod obrady s? dost?pne na stronie internetowej dzielnicy VIII: www.dzielnica8.krakow.pl

 

Og?oszenie Miejskiej Komisji ds. Referendum

Email Drukuj

Miejska Komisja ds. Referendum og?asza nabr kandydatw na cz?onkw obwodowych komisji w Referendum lokalnym wyznaczonym na 25 maja 2014 roku w Krakowie. Zg?oszenia przyjmowane b?d? do 30 kwietnia 2014 r.

Nabr kandydatw do obwodowych komisji ds. referendum dotyczy wy??cznie osb zamieszka?ych na terenie miasta Krakowa i wpisanych do sta?ego rejestru wyborcw Gminy Miejskiej Krakw (osoby pe?noletnie).

Osoby zainteresowane prac? w obwodowych komisjach ds. referendum prosimy o w?asnor?czne wype?nienie druku Zg?oszenie do pracy w komisji" i z?o?enie opatrzonego dat? i podpisem kandydata zg?oszenia:

w Urz?dzie Miasta Krakowa, plac Wszystkich ?wi?tych 3-4, pok. 202 (sekretariat Kancelarii Rady Miasta Krakowa i Dzielnic Krakowa) w godz. 7:40-15:30 lub przes?ania faksem na numer tel. 12.61.61.702 lub 12.61.61.723 (do Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa) b?d? przes?ania e-mailem skanu wype?nionego w?asnor?cznie zg?oszenia (w formacie pliku pdf) na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (w tytule maila prosz? poda? swoje imi? i nazwisko" oraz dopisek zg?oszenie do pracy w komisji").
W przypadku pyta? lub w?tpliwo?ci nale?y kontaktowa? si? z sekretariatem Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa, tel. 12.616.14.03.

Osobom wchodz?cym w sk?ad Obwodowych Komisji ds. Referendum przys?uguj? zrycza?towane diety w nast?puj?cych wysoko?ciach:
- Przewodnicz?cy komisji 200 z?otych,
- Zast?pca przewodnicz?cego komisji 180 z?otych,
- Cz?onek komisji 160 z?otych.

Więcej…
 

Sygnalizacja ?wietlna na skrzy?owaniu ulic Kapelanka S?omiana

Email Drukuj

W odpowiedzi na pismo Rady Dzielnicy VIII - D?bniki dotycz?ce funkcjonowania sygnalizacji ?wietlnej na skrzy?owaniu ulic Kapelanka S?omiana Zarz?d Infrastruktury Komunalnej i Transportu informuje, ?e nie stwierdzono nieprawid?owo?ci w dzia?aniu sygnalizacji ?wietlnej Kapelanka S?omiana. S

ygna?y ?wietlne dla przej?cia przez ulic? Kapelanka oraz przej?cia przez torowisko tramwajowe s? wy?wietlane w sposb niezale?ny. Sygna? zielony dla przej?cia przez torowisko jest wy?wietlany bez przerwy kiedy nie nadje?d?aj? z ?adnej strony tramwaje, aby nie wstrzymywa? sztucznie ruchu pieszego. Z kolei sygna? zielony przez jezdnie jest przydzielany po wzbudzeniu sygnalizacji za pomoc? przycisku. ZIKiT informuje, ?e po uruchomieniu sygna?u zielonego dla pieszych, d?ugo?? jego trwania jest wystarczaj?ca ?eby pieszy pokona? ca?? szeroko?? jezdni id?c z zak?adana dla pieszego pr?dko?ci?. Dodatkowo nale?y zauwa?y?, ?e ?wiat?o zielone pulsuj?ce jest rwnie? traktowane jako sygna? zielony, a ponadto po zako?czeniu tego sygna?u w dzia?aniu sygnalizacji uwzgl?dniony jest jeszcze czas ewakuacji umo?liwiaj?cy pieszym znajduj?cym si? w tym czasie na przej?ciu bezpieczne opuszczenie jezdni.

?rd?o: dzielnica8.krakow.pl

 

Kostrze i Bodzw

Email Drukuj

Przewodnicz?cy Rady Miasta, a lokalne problemy

foto: KROPKA

Spotkanie z przewodnicz?cym Rady Miasta Krakowa wzbudzi?o bardzo du?e zainteresowanie w?rd mieszka?cw Kostrza i Bodzowa.

20 marca w siedzibie Klubu Kultury Kostrze z mieszka?cami osiedli Kostrze i Bodzw spotka? si? Bogus?aw Ko?mider, przewodnicz?cy Rady Miasta Krakowa. Spotkanie by?o kolejnym z kilkunastu, w ramach kontaktw przewodnicz?cego Rady Miasta z mieszka?cami (miesi?c wcze?niej podobne mia?o miejsce na os. Podwawelskim). Wsp?organizatorem by? radny z rejonu Kostrza ?ukasz Balon, a wzi?li rwnie? udzia? przedstawiciele Miejskiego Przedsi?biorstwa Wodoci?gw i Kanalizacji, Stra?y Miejskiej, Zarz?du Infrastruktury Komunalnej i Transportu oraz Wydzia?u Kszta?towania ?rodowiska UMK i Miejskiego O?rodka Pomocy Spo?ecznej.

Licznie zgromadzeni mieszka?cy Kostrza i Bodzowa (ponad 100 osb) starali si? uzyska? odpowiedzi na nurtuj?ce ich problemy dotycz?ce w g?wnej mierze infrastruktury, ale mogli rwnie? dowiedzie? si?, jak uzyska? dofinansowanie do wymiany ogrzewania z w?glowego na elektryczne, gazowe, olejowe, b?d? bazuj?ce na odnawialnych ?rd?ach energii, aby poprawi? jako?? powietrza w Krakowie i wp?yn?? tym samym na ochron? zdrowia mieszka?cw.

Spo?rd przedstawionych przez mieszka?cw spraw, na pierwszy plan wybijaj? si? kwestie remontu ul. Wid?akowej oraz zmodernizowanie osiedlowego odwodnienia. Zasypane rowy odwadniaj?ce i zalegaj?ca w lesie woda z oczyszczalni ?ciekw stanowi? istotn? uci??liwo?? dla okolicznych mieszka?cw mwi? po spotkaniu Bogus?aw Ko?mider. Trzeba pami?ta?, ?e ma?e z punktu widzenia ca?ego miasta, lokalne problemy s? najwa?niejsze dla spo?eczno?ci, ktra si? z nimi na co dzie? boryka. Krakw to nie tylko centrum to tak?e osiedla peryferyjne, maj?ce swoj? specyfik?. Jak zawsze po ka?dym osiedlowym spotkaniu, b?d? pilnowa? post?pw w rozwi?zywaniu lokalnych bol?czek zapewni? przewodnicz?cy Ko?mider.

Spotkanie w takim gremium by?o okazj? do przybli?enia lokalnych problemw, ktre nie s? oboj?tne z punktu widzenia rozwoju miasta mwi ?ukasz Balon, radny Dzielnicy VIII z rejonu Kostrza i Bodzowa. Omwienie ?mierdz?cego problemu potoku kostrzeckiego wraz z jego rozwi?zaniem i budow? przepompowni, przygotowania do budowy kanalizacji sanitarnej w Bodzowie, przebudowa ul. Wid?akowej wraz z uruchomieniem komunikacji autobusowej, problemy innych mniejszych drg, odtworzenie roww melioracyjnych, to sprawy ktre nurtuj? mieszka?cw od lat. Do tych spraw do??czy? temat wymiany piecw opalanych na paliwa sta?e. Ciesz? si?, ?e rwnie? te kwestie mogli?my szczeg?owo omwi?, a o tym, ?e jest to problem bardzo istotny ?wiadczy?a du?a frekwencja. Takie spotkania s? wa?ne, ale musimy tak?e pami?ta?, ?e zawsze mo?emy zg?osi? spraw? do swojego radnego lub do Rady Dzielnicy, ktra jest po?rednikiem i wsparciem dla wszelkich inicjatyw lokalnych kontynuuje ?ukasz Balon

?rd?o: KROPKA

 

Oczyszczanie ulic - informacja MPO

Email Drukuj

Miejskie Przedsi?biorstwo Oczyszczania zwraca si? z uprzejm? pro?b? do wszystkich w?a?cicieli samochodw o pomoc w przeprowadzeniu oczyszczania ulic poprzez dostosowanie si? do informacji umieszczonej za wycieraczkami samochodw.

wzr zawiadomienia

?rd?o: dzielnica8.krakow.pl

 
Strona 10 z 25
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu