Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna W?adze dzielnicy Rada dzielnicy Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character

Rada Dzielnicy VIII

Zarz?d i Rada Dzielnicy VIII D?BNIKI mie?ci si? w Krakowie przy ul. Praskiej 52.

Biuro Rady i Zarz?du Dzielnicy VIII czynne jest:
wtorek, ?rod?, czwartek i pi?tek - od 9:00 do 15:00,
poniedzia?ek - dzie? bez przyjmowania stron.

tel./fax 12 267 03 03

Pierwsze pi?tro (jest winda).Spotkanie z Prezydentem Majchrowskim

Email Drukuj

Zaproszenie na spotkanie z Prezydentem Miasta Krakowa Prof. Jackiem Majchrowskim, ktre odb?dzie si? w dniu 03.11.2014. o godz. 19-tej na terenie Rodzinnych Ogrodw Dzia?kowych D?bniki wej?cie od ul. gen. Zieli?skiego.

Organizatorzy planuj? m.in. zg?osi? postulaty dotycz?ce rozwi?za? komunikacyjnych i parku na Ska?ach Twardowskiego.

Spotkanie organizuje Zarz?d Rodzinnych Ogrodw Dzia?kowych D?bniki i Wsplnoty Wojskowe przy ul. Ceglarskiej (Zakrzwek).

Podobne spotkanie z kandydatami PO do Rady Miasta Krakowa odby?o si? w pi?tek 24 pa?dziernika br.

 

Centrum Handlowe Tesco Kapelanka 54

Email Drukuj

Punkt Obs?ugi Mieszka?cw UMK


Nowy Punkt Obs?ugi Mieszka?cw powstanie w Centrum Handlowym Tesco przy ulicy Kapelanka 54. Tesco udost?pni miastu powierzchni? po?o?on? w pasa?u handlowym, trwaj? rozmowy w sprawie szczeg?w wsp?pracy, wiadomo jednak, ?e punkt ma rozpocz?? dzia?alno?? w I kwartale 2015 roku.
- Olbrzymie zainteresowanie mieszka?cw punktem dzia?aj?cym w Galerii Bronowice sprawi?o, ?e zdecydowali?my si? utworzy? kolejne takie miejsce. Chcemy by? jak najbli?ej krakowian i skrci? do niezb?dnego minimum formalno?ci, ktre za?atwiaj? w urz?dzie. Mam nadziej?, ?e nowe miejsce oka?e si? rwnie pomocne, jak to dzia?aj?ce od ubieg?ego roku w Bronowiczach mwi prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Więcej…
 

Wybory Samorz?dowe 16 listopad 2014

Email Drukuj

Zobacz jak wygl?da "nasz" okr?g wyborczy do Rady Miasta Krakowa. G?osujmy na kandydatw mieszkaj?cych na terenie Dzielnicy VIII - D?bniki i znaj?cych nasze problemy.

Okr?g wyborczy obejmuje 3 dzielnice:

Dzielnica VIII - D?bniki

Dzielnica X - Swoszowice

Dzielnica XI - Podgrze Duchackie

G?osowa? b?dziemy mogli tylko na jednego kandydata! Stawiaj?c znak "X" w kwadracie przy nazwisku wybranej przez siebie osoby.

 

16 listopada wybory samorz?dowe

Email Drukuj

Twj g?os Twj wybr

Drodzy Czytelnicy,
Przed kilkoma miesi?cami w naszym kraju rozpocz?? si? prawdziwy serial wyborczy. W maju wybierali?my bowiem kandydatw do Parlamentu Europejskiego. W przysz?ym roku nadejdzie czas wyborw parlamentarnych i prezydenckich. W mi?dzyczasie, bo ju? za nieco ponad miesi?c odb?d? si? wybory samorz?dowe. Czy to nie zbyt du?a dawka wyborcza, jak na tak krtki okres? Czy Polacy zechc? uda? si? do urn wyborczych, aby odda? swj g?os na tych, ktrzy bardzo cz?sto wiele obiecuj?, a niewiele z tych obietnic realizuj??
16 listopada w wyborach samorz?dowych w Krakowie mieszka?cy odda? b?d? mogli cztery g?osy. Wybior? prezydenta, cz?onkw Rady Miasta, sejmiku ma?opolskiego oraz w osobnej komisji radnych dzielnic. Zaskakuj?co wysoka frekwencja, jak? odnotowano w referendum, w ktrym krakowianie wypowiadali si? w m.in. sprawie organizacji przez nasze miasto zimowej olimpiady czy du?e zainteresowanie projektem Bud?etu Obywatelskiego pokaza?y, ?e znaczna cz??? obywateli chce mie? realny wp?yw na decyzje podejmowane przez w?adze. Wybory samorz?dowe s? do tego idealnym narz?dziem.
Na ?amach KROPKI Gazety Twojej Dzielnicy najwi?cej uwagi po?wi?camy tematyce zwi?zanej ze sprawami lokalnymi. Dlatego te? na wybory do rad dzielnic chcemy zwrci? szczegln? uwag?. S? to jedne z najwa?niejszych wyborw, poniewa? to od nich zale?y, jak b?dzie wygl?da? nasze najbli?sze otoczenie, m.in.: miejsca parkingowe, nowe chodniki, ulice, szko?y, przedszkola czy ??obki. Poprzez udzia? w wyborze radnego dzielnicy mo?emy mie? wi?kszy wp?yw na podejmowane w Radzie decyzje. Kandydat na radnego, to cz?sto nasz bli?szy lub dalszy s?siad. Mieszka w tym samym rejonie, korzysta z tych samych placwek o?wiatowych, handlowych czy medycznych. Przez to styka si? z podobnymi co my problemami.
Istotnym elementem jest te? system wyborw do raz dzielnic. W wyborach do Rady Miasta czy sejmiku ma?opolskiego, podobnie jak i w wyborach do sejmu obowi?zuje system proporcjonalny. To sprawia, ?e preferowani s? kandydaci znajduj?cy si? na listach du?ych ugrupowa?.
Natomiast w wyborach do rad dzielnic mamy system jednomandatowy. W praktyce oznacza to, ?e z ka?dego okr?gu wyborczego (obejmuj?cego przyk?adowo kilka ulic lub cz??? osiedla) wybierany jest jeden radny ten, ktry otrzyma najwi?ksz? ilo?? g?osw. Dlatego spora ich cz??? to ludzie bezpartyjni, startuj?cy w wyborach, jako kandydaci niezale?ni.
Cz?sto s? to ludzie, ktrzy dzia?aj? ju? na gruncie spo?eczno?ci lokalnej, we wsplnotach mieszkaniowych, sp?dzielniach, stowarzyszeniach czy klubach sportowych, co sprawia, ?e mamy szans? oceni? ich skuteczno??.
Listopadowe wybory samorz?dowe dadz? nam mo?liwo?? wyboru przedstawicieli, ktrzy decyduj? o tym, jak wygl?da nasze wojewdztwo, miasto, ale tak?e osiedle czy ulica, przy ktrej mieszkamy, szko?a, w ktrej ucz? si? nasze dzieci czy park, gdzie odpoczywamy. Dlatego warto wzi?? w nich udzia?, aby mie? ?wiadomo??, ?e nie omin??a nas mo?liwo?? wsp?decydowania o tym, co dzieje si? w naszym bezpo?rednim otoczeniu.
Renata Pi?tka
redaktor naczelny
Kropka Gazeta Twojej Dzielnicy

 

?wi?to Dzielnicy VIII za nami

Email Drukuj

Tym razem w klimacie country

Rancho Teksas i Klub Jazdy Konnej przy ulicy Kobierzy?skiej, ktre by?y gospodarzem tegorocznego ?wi?ta semki odwiedzi?y t?umy mieszka?cw. Cho? gospodarze byli przygotowani na zmienn? aur?, to w sobot? 13 wrze?nia pogoda dopisa?a, przygotowane atrakcje okaza?y si? strza?em w dziesi?tk?, a pokaz sztucznych ogni, ktry zwie?czy? imprez? by? imponuj?cy.
Tegoroczna impreza b?d?ca corocznym ?wi?tem mieszka?cw dzielnicy, by?a te? symbolicznym zako?czeniem 4-letniej kadencji Rady Dzielnicy VIII D?bniki. Wybory nowej Rady odb?d? si? ju? 16 listopada.
Organizatorzy imprezy, czyli Rada i Zarz?d Dzielnicy VIII wraz z Centrum M?odzie?y im. dr. H. Jordana przygotowali wiele atrakcji dla dzieci, m?odzie?y i ca?ych rodzin. Mo?na by?o wzi?? udzia? w warsztatach india?skich, Zwierzaki-cudaki z rancza oraz Wierzbowy Dziki Zachd, stworzy? w?asny film animowany, zrobi? sobie artystyczny makija? i zdj?cie w plenerowym foto-atelier, sprbowa? swoich si? w rywalizacji sportowej oraz obejrze? pokazy konne. Na scenie wyst?pi?y liczne grupy i zespo?y muzyczne oraz taneczne. Przed publiczno?ci? zaprezentowa?y si? Zesp? Pie?ni i Ta?ca Ma?e S?owianki, studia piosenki Voice, Studia Ruchu i Piosenki Nutki, dzieci z Zespo?u Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w przedstawieniu Nie-gro?ny taniec kotw, solistki z ZSOI nr 2, m?odzi tancerze z Centrum Kultury Ruczaj, Centrum M?odzie?yim. dr. H. Jordana, cheerleaderki z ZSOI 2, gimnazjum nr 23 i SP nr 151, zawodnicy ta?cz?cy rock&rolla akrobatycznego z KS Podwawelski. Na zako?czenie o godzinie 20.00 w klimat muzyki country wprowadzi? przyby?ych zesp? The Silver Owls, a po atrakcyjnym pokazie ogni sztucznych wytrwali mogli obejrze? mecz polskich siatkarzy, dzi? ju? wiemy mistrzw ?wiata, ktrzy zagrali z Iranem.
Bardzo si? cieszymy, ?e po raz kolejny mieli?my okazj? wsplnie z Rad? i Zarz?dem Dzielnicy VIII organizowa? ?wi?to Dzielnicy VIII D?bniki tym razem w Rancho Texas i w klimacie country. Pogoda dopisa?a nam wyj?tkowo, a ?wietna zabawa, wyst?py i koncerty trwa?y a? do wieczora. Wielk? popularno?ci? cieszy?y si? te? konkursy i warsztaty przygotowane specjalnie dla dzieci i rodzicw. Wszystkim partnerom bardzo dzi?kujemy za zaanga?owanie w imprez?, a uczestnikom za udzia? i wspania?? zabaw?. Mam nadziej?, ?e za rok znowu si? spotkamy podsumowa? tegoroczne ?wi?to Bart?omiej Kocurek, dyrektor Centrum M?odzie?y im. H. Jordana w Krakowie

?rd?o:

 
Strona 5 z 25
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu