Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna W?adze dzielnicy Rada dzielnicy Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character

Rada Dzielnicy VIII

Zarz?d i Rada Dzielnicy VIII D?BNIKI mie?ci si? w Krakowie przy ul. Praskiej 52.

Biuro Rady i Zarz?du Dzielnicy VIII czynne jest:
wtorek, ?rod?, czwartek i pi?tek - od 9:00 do 15:00,
poniedzia?ek - dzie? bez przyjmowania stron.

tel./fax 12 267 03 03

Pierwsze pi?tro (jest winda).Strona internetowa dzielnicy VIII

Email Drukuj

Dlaczego nie dzia?a?

Od prawie trzech miesi?cy nie dzia?a strona internetowa Rady Dzielnicy VIII D?bniki www.dzielnica8.krakow.pl.
- Strona internetowa naszej dzielnicy zosta?a zablokowana przez administratora serwera 14 grudnia z przyczyn technicznych rozsy?a?a zainfekowany spam mwi Arkadiusz Puszkarz, przewodnicz?cy Rady i Zarz?du Dzielnicy VIII D?bniki.
Za poprawne dzia?anie strony odpowiada? administrator. I tutaj pojawi? si? szereg nieprzewidzianych zdarze?. Strona zosta?a zablokowana, a umowa z administratorem wygas?a. Nie chcia?em w tej sprawie robi? niczego nieofi cjalnie, wi?c nale?a?o poczeka? na przyj?cie bud?etu dzielnicy, aby podpisa? now? umow?. Nowo wybrana Rada dopiero si? konstytuowa?a. Do czasu przyj?cia bud?etu nie by?o pewno?ci, jaka kwota b?dzie zarezerwowana na ten cel wyja?nia. Funkcjonowanie strony internetowej to jedno z zada? Komisji Promocji i ??czno?ci z Mieszka?cami. Na nast?pnej sesji Rady Dzielnicy przedstawiona zostanie propozycja kto b?dzie obs?ugiwa? stron? mwi Krzysztof Laskowski, przewodnicz?cy Komisji Promocji i ??czno?ci z Mieszka?cami.
Jak informuje Arkadiusz Puszkarz problem ze stron? zg?oszony zosta? do Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa. - Od razu podj?te zosta?y kroki w celu przywrcenia utraconej strony. Informatycy UMK prbowali temu zaradzi?. Niestety w trakcie okaza?o si?, ?e jest to wi?kszy problem. W zwi?zku z tym w najbli?szym czasie zostanie postawiona strona robocza, ktra zacznie dzia?a? 9 marca (ju? po zamkni?ciu tego wydania gazety przyp. red.) zapewnia Arkadiusz Puszkarz.
Pozostaje mie? nadziej?, ?e strona internetowa Dzielnicy VIII znowu zacznie dzia?a? i nast?pi to jak najszybciej.
(rp)

 

Rada Dzielnicy VIII - D?bniki

Email Drukuj

Powsta?o 13 komisji merytorycznych

Wa?nym elementem funkcjonowania Rady Dzielnicy s? komisje merytoryczne. Przyjrzyjmy si? zatem w jakich komisjach pracowa? b?d? radni bie??cej kadencji oraz kim s? ich przewodnicz?cy.

Więcej…
 

Bud?et Obywatelski 2015

Email Drukuj

?rd?o: facebook.com/dzielnica8

 

Nowy, stary przewodniczacy

Email Drukuj

Arkadiusz Puszkarz ponownie wybrany Przewodnicz?cym Rady i Zarz?du Dzielnicy VIII - D?bniki.

Rada Dzielnicy VIII na swoim pierwszym posiedzeniu, ktre odby?o si? 16 grudnia br. dokona?a wyboru przewodnicz?cego.

W g?osowaniu tajnym kandydatur? Puszkarza popar?o 15 radnych, 5 g?osw uzyska? radny ?ukasz Balon (rwnie? cz?onek Platformy Obywatelskiej), jedna osoba si? wstrzyma?a.

B?dzie to ju? trzecia kadencja przewodnicz?cego Arkadiusza Puszkarza. Po raz pierwszy szefem rady dzielnicy zosta? wybrany w roku 2006.

Kolejna sesja Rady Dzielnicy ustalona zosta?a na 30 grudnia br.

 

Rada Dzielnicy VIII D?bniki

Email Drukuj

Mieszka?cy postawili na zmian?

W listopadowych wyborach samorz?dowych mieszka?cy Dzielnicy VIII D?bniki postanowili o wymianie wi?kszo?ci z dotychczasowych radnych. Spo?rd 21-osobowego sk?adu Rady, tylko 8 osb kontynuowa? b?dzie swoj? prac?. Wi?kszo?? z tych, ktrych nie b?dzie w Radzie, wystartowa?a w wyborach, jednak nie uzyskali oni poparcia w?rd wyborcw. Mandatu radnego nie b?d? ju? sprawowa? m.in. Iga Lipiec, zast?pca przewodnicz?cego Zarz?du Dzielnicy VIII poprzedniej kadencji oraz cz?onek Zarz?du Bogdan Ziarko, ktrzy przegrali w swoich okr?gach wyborczych.
Frekwencja wynios?a 34,17%. Wybory nowych w?adz Rady Dzielnicy VIII D?bniki odb?d? si? w grudniu, podczas pierwszej sesji Rady nowej kadencji.

?rd?o:


Pierwsza sesja "nowej" Rady Dzielnicy VIII - D?bniki odb?dzie si? w najbli?szy wtorek tj. 16 grudnia br. o godz. 18:00, podczas, ktrej cz?onkowie rady z?o?? ?lubowanie i dokonaj? wyboru przewodnicz?cego rady i zarz?du dzielnicy

?rd?o: www.dzielnica8.krakow.pl

 
Strona 3 z 25
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu