Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna Podr?czny informator Ko?cio?y Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character

Ko?cio?y

Parafia pod wezwaniem Matki Boskiej Fatimskiej
ul. Komandosw 18
30-334 Krakw
tel.: 012 266-62-82
fax: 012 266-62-82 wew. 101

Msze ?w. w niedziele:
7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 16:00, 18:30 i 20:00.
W ko?ci?ku ?w. Bart?omieja o 10:00 (z wyj?tkiem wakacji).

Uwaga:
Msza ?w. o godzinie 16:00 jest odprawiana
od pierwszej Niedzieli pa?dziernika do Niedzieli Palmowej w??cznie.
Przerwa od Wielkanocy do ostatniej niedzieli wrze?nia.

W sobot?: o 18:30

Msze ?w. w dni powszednie:
7:00 i 18:30


Nabo?e?stwa sta?e:
Nowenna do Matki Bo?ej Nieustaj?cej Pomocy - ?rody o 18:00
Nabo?e?stwo do Mi?osierdzia Bo?ego - pi?tki o 18:00Opactwo Benedyktynw

Email Drukuj

Najm?odszy opat w historii Ty?ca

23 stycznia br. zosta? wybrany nowy opat tyniecki. Zosta? nim o. dr Szymon Hi?ycki, pe?ni?cy dot?d w klasztorze urz?d mistrza nowicjatu. Pos?ug? zako?czy? przeor administrator klasztoru, o. Konrad Ma?ys.
Nowy opat tyniecki urodzi? w 1980 r. Jest najm?odszym wybranym opatem w historii powojennego Ty?ca, jednym z m?odszych w jego blisko tysi?cletniej historii oraz 73. nast?pc? opata Aarona, wybranego prawdopodobnie w 1044 r. Kadencja o. opata Hi?yckiego potrwa osiem lat.
O. Hi?ycki studiowa? teologi? i filologi? klasyczn?, odby? specjalistyczne studia z zakresu staro?ytnego monastycyzmu w kolegium ?w. Anzelma w Rzymie. Jest mi?o?nikiem literatury klasycznej i Ojcw Ko?cio?a.

?rd?o:

 

M?ody Asy?. M?odzie? na rzecz tolerancji i pokoju.

Email Drukuj

Instytut Dialogu Mi?dzykulturowego im. Jana Paw?a II w Krakowie uruchamia wieloletni projekt "M?ody Asy?. M?odzie? na rzecz tolerancji i pokoju". Jest to bezp?atny program edukacyjny dla uczniw szk? gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. G?wnym celem projektu jest stworzenie p?aszczyzny porozumienia na rzecz dialogu mi?dzyreligijnego i mi?dzykulturowego, promowanie dzia?a? i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczaj?cych stereotypy, skierowanych na poznawanie i wsp?istnienie z drugim cz?owiekiem.

M?ody Asy? to kontynuacja procesu dialogu zapocz?tkowanego ju? na Soborze Watyka?skim II, prowadzonego podczas spotka? w Asy?u ju? od 1984 roku oraz twrczo rozwijanego przez ca?y pontyfikat ?w. Jana Paw?a II.

"M?odzi, b?d?cie twrcami pokoju. Wy jeste?cie pe?noprawnymi budowniczymi tego wielkiego wsplnego dzie?a () Id?cie drogami, na ktre Was wiedzie Wasz zmys? bezinteresowno?ci, rado?ci ?ycia, dzielenia si? z innymi" (Jan Pawe? II, Or?dzie na XII ?wiatowy Dzie? Pokoju, Watykan 1978 rok).

Projekt przyczynia si? do pobudzania inicjatyw wychowawczych w szko?ach, promowania w?rd m?odzie?y warto?ci uniwersalnych, a tak?e umo?liwia upowszechnianie dobrych praktyk wypracowanych przez uczestnikw projektu.

Najwa?niejszymi za?o?eniami edukacyjnym projektu jest:
- promocja w?rd ludzi m?odych dzia?a? i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczaj?cych stereotypy, skierowanych na poznawanie i wsp?istnienie w imi? tolerancji i poszanowania ludzkiej godno?ci,
- podkre?lanie wsplnych p?aszczyzn religijnych i kulturowych,
- poznawanie podobie?stw i r?nic w porwnywalnych obszarach kulturowych i religijnych.

Więcej…
 

Interaktywny portal o ?yciu, twrczo?ci i duchowym dziedzictwie ?w. Jana Paw?a II.

Email Drukuj

WWW.SANTOJP2.PL

Instytut Dialogu Mi?dzykulturowego im. Jana Paw?a II w Krakowie uruchamia bogat? baz? wiedzy o ?yciu, twrczo?ci i duchowym dziedzictwie Ojca ?wi?tego Jana Paw?a II. B?dzie to jedna z najwi?kszych interaktywnych encyklopedii wiedzy o Wielkim Polaku dost?pnych w sieci. Portal b?dzie udost?pniony w Internecie dok?adnie w 36. rocznic? w rocznic? wyboru kard. Karola Wojty?y na nast?pc? ?w. Piotra.

Tak du?e przedsi?wzi?cie nie mog?o zosta? zrealizowane bez silnego zaanga?owania pracownikw, instytucji wsp?pracuj?cych i kilkumiesi?cznej pracy nad materia?ami, dokumentacj? i koncepcj? strony. Start portalu www.santojp2.pl planowany jest dok?adnie na 16 pa?dziernika 2014 r. na godzin? 17.15.

- Inicjatywa utworzenia portalu powsta?a jeszcze przed kanonizacj? mwi Agata Szuta, Dyrektor Instytutu pomys?odawca i twrca projektu.

- Projekt jest prb? uporz?dkowania i zgromadzenia w jednym miejscu szerokiego zakresu tre?ci po?wi?conych osobie papie?a Polaka. To odpowied? na rosn?ce zapotrzebowanie na wiedz? o ?yciu i twrczo?ci Karola Wojty?y, nie tylko dla osb ?ywo zainteresowanych tematyk?, ale tak?e m?odego pokolenia i turystw odwiedzaj?cych miejsca zwi?zane z osob? Jana Paw?a II.

Więcej…
 

11 pa?dziernika piesza pielgrzymka ?ladami Karola Wojty?y

Email Drukuj

Dziesi?ta, czyli jubileuszowa piesza Pielgrzymka ?ladami Karola Wojty?y Robotnika, przejdzie ulicami Dzielnicy VIII D?bniki w sobot? 11 pa?dziernika.

Trasa pielgrzymki zosta?a tak wytyczona, aby jak najwierniej odda? drog? Karola Wojty?y do pracy w kamienio?omie na Zakrzwku i Zak?adach Chemicznych Solvay w Borku Fa??ckim.
Pocz?tek pielgrzymki godzina 9.00 Ko?ci? p.w. ?w. Stanis?awa Kostki w D?bnikach, Kaplica Matki Bo?ej Wspomo?enia Wiernych. To tu podczas okupacji, codziennie wczesnym rankiem mo?na by?o spotka? m?odzie?ca ubranego w roboczy kombinezon, kl?cz?cego w prawej nawie przed obrazem Matki Bo?ej. Kolejnym punktem jest dom przy ulicy R?anej 11, w ktrym mieszka? Jan Tyranowski od niego m?ody Karol dosta? pierwsze dzie?a karmelita?skich mistykw, z nim prowadzi? g??bokie duchowe rozmowy. Nast?pnie pielgrzymi udaj? si? pod dom przy ulicy Tynieckiej, w ktrym mieszka? ?w. Jan Pawe? II przed wst?pieniem do seminarium. Mieszkanie by?o skromne w suterynie, dwa pokoje, kuchnia, ?azienka, ciemno i wilgotno. Kolejny przystanek to dom przy ulicy Szwedzkiej 12 tu Irena Szkocka troszczy?a si? o zdrowie Karola po potraceniu go przez ci??arwk?. Pielgrzymi przechodz? przez ulic? Monte Cassino i zatrzymuj? si? dopiero przed kapliczk? przy ulicy Twardowskiego na osiedlu Podwawelskim. Nast?pnym miejscem postoju jest kamienio?om na Zakrzwku miejsce pracy m?odego Karola Wojty?y. Praca w kamienio?omach na Zakrzwku by?a ci??ka. Polega?a na rozbijaniu m?otami kamienia wapiennego i jego za?adunku do wagonikw, a tak?e na pomocy w instalacji dynamitu, s?u??cego do od?upywania ska?. Dalej pielgrzymka kieruje si? ulicami Norymbersk?, Grota Roweckiego, Rostworowskiego, Ruczaj, Turonia, Zbrojarzy, Zakopia?sk? obok miejsc zwi?zanych z by?ymi zak?adami sodowymi Solvay (gdzie Karol Wojty?a pracowa? przy kot?ach), by o godzinie 14 dotrze? do Sanktuarium Bo?ego Mi?osierdzia w ?agiewnikach i Centrum Jana Paw?a II Nie l?kajcie si?.
Pomys?odawcami pielgrzymki s? parafianie i ksi??a Salezjanie z D?bnik. Pierwsza Pielgrzymka ?ladami Karola Wojty?y Robotnika, odby?a si? w pa?dzierniku 2005 r. Sta?a si? tradycj? naszej dzielnicy, ktr? od dziesi?ciu lat odwiedzaj? pielgrzymi z ca?ej Polski.

Maciej Lewandowski, radny Dzielnicy VIII D?bniki

?rd?o: KROPKA

 

Parafia ?w Stanis?awa Kostki na D?bnikach

Email Drukuj

Nowy proboszcz!

W najbli?sz? niedziel? 27 lipca w ko?ciele pod wezwaniem ?w. Stanis?awa Kostki na Starych D?bnikach odb?dzie si? przyj?cie urz?du przez nowego proboszcza parafii ks. Zygmunta Kostk? SDB.

Dotychczasowy proboszcz ks. Jan Dubas SDB (po 6 latach pos?ugi w d?bnickiej parafii) skierowany zosta? od 22 sierpnia do pracy duszpasterskiej w parafii p.w. Mi?osierdzia Bo?ego w O?wi?cimiu. Natomiast wikariusz parafii ks. Tadeusz Augustyn SDB , od pierwszej niedzieli sierpnia 2014, rozpocznie prac? jako proboszcz i prze?o?ony wsplnoty zakonnej w Pogrzebieniu k. Raciborza.

?rd?o: D?bnicki Dzwon (pismo parafii ?w Stanis?awa Kostki w Krakowie)

 
Strona 2 z 7
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu