Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna Podr?czny informator Ko?cio?y Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character

Ko?cio?y

Parafia pod wezwaniem Matki Boskiej Fatimskiej
ul. Komandosw 18
30-334 Krakw
tel.: 012 266-62-82
fax: 012 266-62-82 wew. 101

Msze ?w. w niedziele:
7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 16:00, 18:30 i 20:00.
W ko?ci?ku ?w. Bart?omieja o 10:00 (z wyj?tkiem wakacji).

Uwaga:
Msza ?w. o godzinie 16:00 jest odprawiana
od pierwszej Niedzieli pa?dziernika do Niedzieli Palmowej w??cznie.
Przerwa od Wielkanocy do ostatniej niedzieli wrze?nia.

W sobot?: o 18:30

Msze ?w. w dni powszednie:
7:00 i 18:30


Nabo?e?stwa sta?e:
Nowenna do Matki Bo?ej Nieustaj?cej Pomocy - ?rody o 18:00
Nabo?e?stwo do Mi?osierdzia Bo?ego - pi?tki o 18:00Pielgrzymka ?ladami papie?a

Email Drukuj

VIII Pielgrzymka ?ladami Karola Wojty?y Robotnika,wyruszy z ko?cio?a p.w. ?w. Stanis?awa Kostki w krakowskich D?bnikach w sobot? 13 pa?dziernika br. o godzinie 9.00. Wystarczy tylko pi?? godzin z odpoczynkiem na Zakrzwku, by w tempie dostosowanym do przeci?tnego piechura spokojnie przej?? t? 10-kilometrow? tras?. A id? i starsi i m?odzie?. Ca?ymi rodzinami. 13 pa?dziernika pjd? jak zawsze przez nasz? dzielnic? ulicami: Pu?askiego, R?an?, Rynkiem D?bnickim, Tynieck?, Szwedzk?, Dworsk?, Twardowskiego do Kamienio?omw, Wy?om, Norymbersk?, Rostworowskiego, Ruczaj, Turonia, Zbrojarzy, pod Centrum Sztuki Solvay, chodnikiem na Zakopia?sk? oraz Siostry Faustyny. Pjd? szlakiem,ktry niegdy? przemierza? Karol Wojty?a id?c do pracy w kamienio?omie. Zatrzymaj? si? przed domem przy ul. R?anej 11, w ktrym mieszka? Jan Tyranowski, przyjaciel i nauczyciel duchowy papie?a, domem przy ul. Tynieckiej 10, w ktrym mieszka? Jan Pawe? II, domem przy ul. Szwedzkiej 12, gdzie odbywa?y si? podczas okupacji spotkania m?odych pisarzy, aktorw
i malarzy i gdzie odby?o si? poprymicyjne spotkanie z przyjaci?mi. To tu biskup Karol Wojty?a przychodzi? co roku w okresie Bo?ego Narodzenia na ?piewanie kol?d. I Kamienio?om na Zakrzwku miejsce pracy m?odego Karola Wojty?y. Organizacja pielgrzymki b?dzie jak poprzednio doskona?a.

Maciej Lewandowski
radny Dzielnicy VIII D?bniki

?rd?o: KROPKA

 

Uroczysto?ci w Opactwie Tynieckim

Email Drukuj

Uroczysta msza ?w. pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks. bpa Grzegorza Rysia stanowi?a liturgiczn? kulminacj? obchodzonego w Ty?cu Roku 2012, po?wi?conego ?w. Grzegorzowi Wielkiemu.
Posta? ?w. Grzegorza Wielkiego, mnicha, papie?a, dyplomaty i pisarza, b?dzie motywem przewodnim tegorocznego programu Benedykty?skiego Instytutu Kultury Chroni? Dobro.

Instytut rozpoczyna pi?ty sezon swojej dzia?alno?ci. Jego misj? jest pomoc ludziom w odnajdywaniu g??bszego wymiaru rzeczywisto?ci, pog??bianie wra?liwo?ci na pi?kno oraz inspirowanie do wewn?trznego rozwoju i realizacji twrczego potencja?u w oparciu o tradycj? benedykty?sk?. Dzia?alno?? Instytutu jest bardzo rozleg?a, ale na szczegln? uwag? zas?uguj? organizowane przez ca?y rok r?norodne tematycznie rekolekcje i warsztaty, ktre poruszaj? tak?e kwestie zwi?zane z prac? zawodow? czy te? sprawami w?asnej osobowo?ci. Pe?ny program znale?? mo?na na stronie internetowej Instytutu www.benedyktyni.eu.

W poniedzia?ek 3 wrze?nia, z racji przypadaj?cego w tym dniu wspomnienia liturgicznego wielkiego papie?a, mnisi w uroczysty sposb celebrowali swego ?wi?tego wsp?brata. Msz? poprzedzi?y zwiedzanie przez go?ci wystawy dedykowanej ?wi?temu, po??czone z krtk? prelekcj? kustosza muzeum, br. dra Micha?a Gronowskiego OSB oraz od?piewane w j?zyku ?aci?skim nieszpory w tynieckiej ?wi?tyni.

Po Mszy ?w. mnisi zaprosili wszystkich przyby?ych na kru?ganek klasztorny, aby wsplnie ?wi?towa? radosne obchody. Uroczysto?? zako?czy?a ?piewana w ko?ciele komplet? modlitwa na zako?czenie dnia.

W tynieckich uroczysto?ciach udzia? wzi?li przedstawiciele Zarz?du i Rady Dzielnicy VIII D?bniki z przewodnicz?cym Arkadiuszem Puszkarzem na czele. Ponadto obecni byli zast?pca przewodnicz?cego Iga Lipiec, cz?onek Zarz?du Krzysztof Gacek oraz radni Mieczys?aw K?osowski i Krzysztof Migda.
(red)

 

Triduum Paschalne w parafii Matki Boskiej Fatimskiej

Email Drukuj

Wielki Czwartek rozpoczyna Triduum Paschalne. W ko?ciele Matki Boskiej Fatimskiej (na os. Podwawelskim) wieczorna Msza ?wi?ta z okoliczno?ciowym kazaniem rozpocznie si? o godz. 18:30. Po Mszy ?wi?tej przeniesienie Pana Jezusa do Ciemnicy i adoracja do godz. 21:30.

Wielki Pi?tek to dzie? m?ki i ?mierci Jezusa Chrystusa. Tego dnia nie sprawuje si? Eucharystii. Wierni gromadz? si? na liturgii Wielkiego Pi?tku, sk?adaj?cej si? z liturgii s?owa, adoracji krzy?a i Komunii ?wi?tej. W Wielki Pi?tek obowi?zuje post ?cis?y, polegaj?cy na powstrzymaniu si? od potraw mi?snych oraz na ograniczeniu jedzenia.

W godzinie konania Pana Jezusa (godzina 15.00) odprawiona zostanie Droga Krzy?ow?. Natomiast o godz. 18:30 uroczyste obchody M?ki i ?mierci naszego Zbawiciela.

Wielka Sobota jest dniem adoracji Naj?wi?tszego Sakramentu w Grobie Pa?skim. ?wi?cenie pokarmw na st? wielkanocny od godz. 9:00 do 14:00 co p? godziny. Ostatnie ?wi?cenie pokarmw b?dzie o godz. 15:00. O godz. 20:00 Obrz?dy Wigilii Paschalnej, nale??cej ju? do Niedzieli Zmartwychwstania, na ktre sk?adaj? si?: po?wi?cenie ognia, pascha?u, wody chrzcielnej, liturgia S?owa i Msza ?wi?ta rezurekcyjna. Po Mszy ?wi?tej Zmartwychwstania Pa?skiego b?dzie procesja rezurekcyjna.

W Niedziel? Zmartwychwstania Pa?skiego i w Poniedzia?ek Wielkanocny Msze ?wi?te jak w Niedziel?. W ko?ci?ku ?wi?tego Bart?omieja nie b?dzie Mszy ?wi?tej w Wielkanoc i w Poniedzia?ek Wielkanocny.

?rd?o:

OG?OSZENIA PARAFIALNE
NIEDZIELA PALMOWA M?KI PA?SKIEJ 01.04.2012 r.

 

27 stycznia - Styczniowy Dzie? Skupienia

Email Drukuj

Gdy chcesz si? modli?, wejd? do swej izdebki, zamknij drzwi i mdl si? do Ojca twego, ktry jest w ukryciu. A Ojciec twj, ktry widzi w ukryciu, odda tobie. (Mt 6,6)
Opactwo Benedyktynw w Ty?cu zaprasza wszystkich, ktrzy chcieliby pog??bi? swoje do?wiadczenie modlitwy i rozmowy z Bogiem.
Spotkania pod has?em Modlitwa jako trudny wysi?ek duchowy poprowadzi o. Jacek Paszko OSB.

Jeden z wielkich ojcw pustyni, abba Agaton, twierdzi?, ?e modlitwa jest najtrudniejszym dzie?em cz?owieka. Pewne dzia?ania mog? sta? si? ?atwiejsze poprzez nieustanne powtarzanie, natomiast modlitw? trzeba ci?gle zaczyna? na nowo i wci?? si? jej uczy?. Wydawa?oby si? c? jest prostszego i bardziej naturalnego dla nas ni? modlitwa lub d??enie serca do Boga. A tymczasem nie zawsze i nie u ka?dego mo?na je spotka?. Nale?y je wzbudza?, a nast?pnie umocni? albo te? co w?a?ciwie znaczy to samo trzeba wychowa? w sobie ducha modlitwy. (?w. Teofaz Rekluz S?owa o modlitwie Wydawnictwo Tyniec 2003)

Kontakt w sprawie zapisu:
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 12 688 5 450

?rd?o: KROPKA

 

OG?OSZENIA PARAFIALNE - 4 NIEDZIELA ADWENTU 18.12.2011 r.

Email Drukuj
Liturgiczny obchd pami?tki Narodzenia Chrystusa rozpoczniemy od Pasterki, czyli Mszy ?wi?tej sprawowanej o p?nocy z soboty, 24 grudnia, na niedziel?, 25 grudnia. Wcze?niej w naszych domach, wsplnotach rodzinnych zadbajmy o tradycyjn?, chrze?cija?sk? opraw? wigilijnej wieczerzy. Niech to b?dzie okazja, mo?e jedyna w roku, do pojednania, zgody, wyci?gni?cia przyjaznej d?oni do kogo? po?rd bliskich, znajomych, w s?siedztwie. Niech wigilijnej wieczerzy towarzyszy wsplna modlitwa, lektura fragmentu Pisma ?wi?tego o narodzeniu Zbawiciela ?wiata (Ewangelia wg ?wi?tego ?ukasza), ?amanie si? op?atkiem, wsplny ?piew kol?d i pastora?ek. Pod ?adnym pozorem nie podawajmy na wigilijny st? alkoholu, a tradycyjnie zachowajmy te? wstrzemi??liwo?? od potraw mi?snych.
Przy wigilijnym stole pami?tajmy o ludziach biednych i samotnych. Zakorzenione w naszej tradycji dodatkowe miejsce wcale nie musi pozosta? puste! Niech czas Bo?ego Narodzenia b?dzie przepe?niony chrze?cija?sk? wzajemn? ?yczliwo?ci? i dobroci?. Pami?ci? obejmijmy rwnie? tych, ktrzy ju? od nas odeszli do Domu Ojca, a ?yli z nami, kochali nas i dla nas si? trudzili.
Ostatnie Roraty w sobot? o godz. 7:00. Zapraszamy tym bardziej, ?e by? to dzie? imienin ?p. Ksi?dza Kanonika Adama Gacka, budowniczego ko?cio?a i pierwszego proboszcza naszej parafii. B?dziemy si? w tym dniu modli? o rado?? Nieba dla Niego. W wigili? Mszy ?wi?tej wieczornej nie b?dzie.
Ale jeszcze wcze?niej w pokorze zajrzyjmy g??boko do swojego serca. Mo?e to w?a?ciwy moment na pojednanie si? z Bogiem i bli?nimi poprzez szczer? spowied?. Ko?ci? przychodzi nam z pomoc? jako szafarz Bo?ego Mi?osierdzia. Pami?tajmy, ?e nasza ?yciowa droga wiedzie ku ostatecznemu spotkaniu z Bogiem Sprawiedliwym S?dzi?. Dlatego w naszym ko?ciele jeszcze okazja do przed?wi?tecznej spowiedzi ?wi?tej w czasie Rorat i wieczornej Mszy ?wi?tej..
Z okazji ?wi?t Bo?ego Narodzenia Ksi??a odwiedz? Chorych w pi?tek, 23 grudnia od godz. 8:00. Ksi??a odwiedz? tylko tych chorych, ktrych adresy zostan? zg?oszone w zakrystii po Mszach ?wi?tych.
Dzieci z Ogniska Misyjnego rozprowadzaj? sianko na st? wigilijny. Ofiary zebrane przy tej okazji b?d? przeznaczone na Adopcj? Eugene z Rwandy na 2012 rok. Bg zap?a? za w??czenie si? w to dzie?o.
W Uroczysto?? Narodzenia Pa?skiego Msze ?wi?te tak jak w niedziele. Sk?adka na tac? z Pasterki przeznaczona jest na Fundusz Obrony ?ycia SOS, a sk?adka z dnia Bo?ego Narodzenia przeznaczona jest na tzw. ?wi?topietrze, czyli na potrzeby Stolicy Apostolskiej. W Bo?e Narodzenie i w ?wi?tego Szczepana nie b?dzie Mszy ?wi?tej w ko?ci?ku ?wi?tego Bart?omieja.

?rd?o: Strona internetowa Parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Fatimskiej

www.podwawelskie.pl


 
Strona 5 z 7
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu