Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna Podr?czny informator Ko?cio?y Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character

Ko?cio?y

Parafia pod wezwaniem Matki Boskiej Fatimskiej
ul. Komandosw 18
30-334 Krakw
tel.: 012 266-62-82
fax: 012 266-62-82 wew. 101

Msze ?w. w niedziele:
7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 16:00, 18:30 i 20:00.
W ko?ci?ku ?w. Bart?omieja o 10:00 (z wyj?tkiem wakacji).

Uwaga:
Msza ?w. o godzinie 16:00 jest odprawiana
od pierwszej Niedzieli pa?dziernika do Niedzieli Palmowej w??cznie.
Przerwa od Wielkanocy do ostatniej niedzieli wrze?nia.

W sobot?: o 18:30

Msze ?w. w dni powszednie:
7:00 i 18:30


Nabo?e?stwa sta?e:
Nowenna do Matki Bo?ej Nieustaj?cej Pomocy - ?rody o 18:00
Nabo?e?stwo do Mi?osierdzia Bo?ego - pi?tki o 18:00IV MA?OPOLSKIE DNI ?W. JANA PAW?A II - "Niech nasza droga b?dzie wsplna"

Email Drukuj

13-15 czerwca 2014 odb?d? si? Ma?opolskie Dni ?w. Jana Paw?a II. Wyniesienie Ojca ?wi?tego na o?tarze czyni tegoroczn? IV edycj? - wyj?tkow?. W wielu miejscowo?ciach naszego wojewdztwa odb?dzie si? cykl imprez upami?tniaj?cych to wydarzenie, jak i ?ycie, nauczanie oraz ca?y pontyfikat Jana Paw?a II. Program trzech czerwcowych dni wype?ni? koncerty, wystawy, festiwale, plenerowe projekcje filmowe i widowiska teatralne.

Idea zorganizowania Ma?opolskich Dni Jana Paw?a powsta?a z okazji beatyfikacji Ojca ?wi?tego w 2010 roku. Poprzez r?norodne wydarzenia kulturalne i artystyczne Instytut Dialogu Mi?dzykulturowego im. Jana Paw?a II w Krakowie pragnie w niekonwencjonalny sposb przybli?y? ?ycie i nauczanie Ojca ?wi?tego.

IV edycja Ma?opolskich Dni ?w. Jana Paw?a zosta?a przygotowana we wsp?pracy z samorz?dami lokalnymi i przedstawicielami ?rodowisk parafialnych. W tym roku pod has?em "Niech nasza droga b?dzie wsplna" wydarzenia odb?d? si? w Czernichowie, Dobczycach, Juszczynie, Kalwarii Zebrzydowskiej, Limanowej, Makowie Podhala?skim, Moszczenicy, Podobinie, Podsarniu, Ropie i ?egocinie.

Organizatorzy zapewnili bogaty program imprez dla ka?dej grupy wiekowej we wszystkich miastach. Program uatrakcyjni? wyst?py artystyczne takich wykonawcw, jak Haliny Fr?ckowiak, Magdy Steczkowskiej, Krystyny Gi?owskiej, Anny Treter, Andrzeja Cierniewskiego i Jacka Wjcickiego. Publiczno?? b?dzie mog?a podziwia? pokazy tancerzy ognia z Teatru GCK Ergo Gorlice czy wyst?py kabaretu Trute?. Artystyczn? opraw? dni zapewni? tak?e wyst?py orkiestr d?tych, chrw, zespo?w dzieci?cych i m?odzie?owych oraz pokazy ta?ca folklorystycznego. Wydarzeniom b?d? towarzyszy?y rajdy piesze Szlakami Jana Paw?a II i wycieczki rodzinne trasami ?w. Jana Paw?a II.

Więcej…
 

Niezwyk?e nauki Ojcw Pustyni propozycja Benedyktynw

Email Drukuj

Jeste? gotowy zmieni? swoje ?ycie?

Wielkopostna akcja z Ojcami Pustyni, okaza?a si? strza?em w dziesi?tk?, postanowili?my wi?c rozbudowa? ten pomys?, a dok?adnie o udost?pni? nauki Ojcw Pustyni w wersji e-mailowej i na specjalnie przygotowanej stronie na Facebooku. B?dzie to kontynuacja wielkopostnych rozwa?a? na temat modlitwy, postu i ja?mu?ny. B?dzie mo?na zdoby? wiedz? na temat praktyki modlitwy serca, jak te? odpowied? na podstawowe pytanie: jak ?y?? mwi o. Joachim Zelek Benedyktyn z klasztoru w Ty?cu.
Ojcowie Pustyni maj? t? wielk? zalet?, ?e pisz? o sprawach zawi?ych, ale prostym i konkretnym j?zykiem, bez zb?dnych upi?ksze?, bezpo?rednio, czasami a? za bardzo. Ich nauka jest jakby lustrem, w ktrym cz?owiek mo?e zobaczy? samego siebie, ze swoimi zaletami i wadami wyja?nia o. Joachim.
Je?li jeste? gotowy zmieni? swoje ?ycie, zacz?? my?le? inaczej, jeste? odwa?ny i wytrwa?y to ?mia?o ruszaj w podr? z Ojcami Pustyni tak zach?caj? tynieccy Benedyktyni do swojej nowej inicjatywy, jak? strona: http://ojcowie-pustyni.ps-po.pl/. Ka?da osoba, ktra wpisze si? tam na list? mailingow? codziennie rano (mi?dzy 5.007.00) otrzyma jeden, krciutki tekst z nauki Ojcw Pustyni. Oprcz wersji e-mailowej, nauki Ojcw Pustyni mo?na rwnie? znale?? na specjalnie przygotowanym fanpageu: https://www.facebook.com/KeepCalmetOraetLabora

?rd?o: KROPKA

 

Kapliczka przy ul. Dworskiej

Email Drukuj

Kapliczka pod wezwaniem Trjcy Przenaj?wi?tszej przy ul. Dworskiej (os. Podwawelskie). To w?a?nie przy niej (w okresie okupacji hitlerowskiej) codzienna modlitw? odmawia? m?ody robotnik Karol Wojty?a, p?niejszy papie? Jan Pawe? II zatrzymuj?c si? w drodze do pracy w fabryce Solvay.

 

Santo subito! cz?owiek w drewniakach

Email Drukuj

Przy ul. Tynieckiej 10, B?ogos?awiony Jan Pawe? II zatrzyma? si? d?u?ej, podczas tej drogi osobistych wspomnie? w 2002 roku. Tu , mieszka? z ojcem od 1938 roku. Chcieli by? razem, podczas studiw polonistycznych Karola. Mieszkanie by?o skromne, w suterynie, dwa pokoje, kuchnia, ?azienka, ciemno i wilgotno. To tu, jak pisa?em poprzednio, zasta?a Go wojna.

Pocz?tkowo w?adze okupacyjne ?udzi?y, ?e otworz? Uniwersytet Jagiello?ski, by?a nadzieja na kontynuowanie studiw ale sko?czy?o si? to jak wszyscy wiemy aresztowaniem i wywiezieniem profesorw do obozu koncentracyjnego. Hitlerowcy wprowadzili natomiast obowi?zek pracy dla m??czyzn. Na tego, kto nie pracowa?, czeka?y surowe kary, wywzka do Niemiec i g?d. Na pocz?tku Karol Wojty?a by? go?cem w sklepie ale to nie dawa?o kartek ?ywno?ciowych na 4 kg chleba, 200 g mi?sa,300g cukru, 4 jajek, 700g m?ki, 100g kaszy, 200 gr makarony czy marmolady na utrzymanie siebie i schorowanego ojca.

Pomocy Karolowi Wojtyle udzieli?a Pani Jadwiga Lewaj, jego nauczycielka j?zyka francuskiego, znajduj?c mu prac? robotnika na Zakrzwku. I tak od jesieni 1940 roku zacz?? si? wa?ny etap w ?yciu B?ogos?awionego Papie?a. Praca w kamienio?omach na Zakrzwku nale??cych do fabryki chemicznej Solvay, by?a ci??ka. Polega?a na rozbijaniu m?otami kamienia wapiennego i jego za?adunku do wagonikw (szkoda, ?e ta kolejka uleg?a likwidacji). W 1941 roku Naszego Papie?a przydzielono do pomocy w instalacji dynamitu, s?u??cego do od?upywania ska?. Tu by? ?wiadkiem ?mierci jednego z robotnikw, ktrego ugodzi? od?amek odstrzelonej ska?y (o tym napisze w swoim poemacie Kamienio?om). W czasie tej pracy Karol Wojty?a nie zapomnia? o modlitwie, a w czasie przerw czyta? religijne i filozoficzne ksi??ki. Widz?c to wsp?pracownicy stwierdzili, ?e powinien i?? na ksi?dza. W lutym 1941 roku na Naszego Papie?a spad? ci??ki cios. Po powrocie do domu przy Tynieckiej 10 z pracy w kamienio?omie na Zakrzwku zasta? w domu martwego ojca. Ojciec zmar? w ??ku a Karol Wojty?a nie mg? sobie darowa?, ?e nie by?o go wtedy przy ojcu. Ca?? noc modli? si? przy zmar?ym.

Potem Karol Wojty?a zosta? przeniesiony do zak?adw Solvay w Broku Fa??ckim, gdzie wo?ono ska?y wapienne z Zakrzwka. Tu d?wiga? wiadra z mlekiem wapiennym i pracowa? przy kot?ach. W ksi??ce Nie l?kajcie si? okres ten B?ogos?awiony Jan Pawe? II wspomina?: okres uczestniczenia w wielkiej spo?eczno?ci robotniczej, sta?y si? dla mnie szczeglnym darem Opatrzno?ci. Nauczy?em si? ceni? ten okres i zwi?zane z nim do?wiadczenie bardzo wysoko. Nie raz mwi?em, ?e warte ono mo?e wi?cej od doktoratu

dr Maciej Lewandowski

(Opr. na podstawie Przez Podgrze na Watykan, red. Marek Cholewka, Nie l?kajcie si? Andre Frossarda, Pielgrzym nadziei. Jestem z wami red.zb., Pasterz Bernard Lecomte)

 

Nie b?dzie mszy w ?wi?ta w ko?ci?ku ?w. Bart?omieja

Email Drukuj

Parafia pod wezwaniem Matki Boskiej Fatimskiej informuje, i? w ko?ci?ku ?wi?tego Bart?omieja nie b?dzie Mszy ?wi?tej w Wielkanoc i w Poniedzia?ek Wielkanocny.
W Niedziel? Zmartwychwstania Pa?skiego i w Poniedzia?ek Wielkanocny Msze ?wi?te odbywa? si? b?d? jak w ka?d? Niedziel?. Sk?adka na tace w Poniedzia?ek Wielkanocny na Uniwersytet Papieski Jana Paw?a II w Krakowie.

Tradycyjnie a? do pa?dziernika, nie b?dzie Mszy ?wi?tej o godz. 17:00!

 
Strona 3 z 7
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu