Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna Podr?czny informator O?rodki zdrowia Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character

Zdrowie i uroda

Przychodnia D?bniki ul. Szwedzka 27

POZ
Poradnia oglna
Poradnia dla dzieci
Piel?gniarki ?rodowiskowe
Po?o?ne ?rodowiskowe
RTG
Pracownia rentgenowska
DIAG
Mikrobiologia
Poradnia gru?licy i chorb p?uc
Poradnia dla kobietBezp?atne badania piersi dla kobiet w wieku 50-69 lat

Email Drukuj

Mammografia mo?e uratowa? ?ycie. Rozmowa z Ma?gorzat? Mazur-technikiem elektroradiologii w Specjalistycznym Centrum Diagnostyczno-Zabiegowym MEDICINA przy ul. Barskiej 12

Jakie objawy, je?eli chodzi o piersi, powinny niepokoi? kobiety?
Z widocznych objaww, nie wolno bagatelizowa?: wyciekw z brodawki, fa?dek, zaci?gni?? czy dyskretnych owrzodze? brodawki. Te sygna?y powinny zaalarmowa? ka?d? kobiet? i powinna ona jak najszybciej zg?osi? si? do lekarza. Ale najcz??ciej przy samobadaniu kobiety wykrywaj? u siebie guzki. Nie oznacza to wcale, ?e jest to nowotwr. Guzek mo?e by? rakiem, ale najcz??ciej jest to zmiana ?agodna, zw?aszcza u m?odych kobiet. Trzeba jednak pami?ta?, ?e ryzyko choroby nowotworowej ro?nie wraz z wiekiem, a rak piersi d?ugo nie daje o sobie zna?. Dlatego tak wa?na jest profilaktyka, szczeglnie w p?niejszym okresie ?ycia.

A w jakim przedziale wiekowym zagro?enie jest najwi?ksze?
W wieku 50-69 lat u kobiet, ktre w p?nym wieku przechodzi?y menopauz?. Dla nich zosta? nawet przygotowany Program Profilaktyki Raka Piersi, dzi?ki ktremu co 24 miesi?ce mog? wykona? bezp?atnie badania, bez skierowania. Pozosta?e kobiety mog? skorzysta? z bezp?atnych bada? pod warunkiem, ?e posiadaj? skierowanie od lekarza specjalisty, a najm?odsze wykonywa? samobadanie mi?dzy 7 a 10 dniem cyklu czy te? badania USG piersi (zw?aszcza m?ode, ci??arne). Trzeba pami?ta?, ?e ryzyko choroby zwi?zane jest te? z nadu?ywaniem alkoholu, oty?o?ci?, diet? wysokot?uszczowa i brakiem aktywno?ci fizycznej. Koniecznie przebada? powinny si? te? kobiety, u ktrych w?rd cz?onkw rodziny stwierdzono nowotwr piersi czy mutacje w genach, ale rwnie? te, ktre dosta?y miesi?czk? przed 12 rokiem ?ycia, urodzi?y dziecko po 35 roku ?ycia lub s? bezdzietne.

Co to jest mammografia i czy to bolesne badanie?
Mammografia to radiologiczna metoda badania piersi. To nic innego, jak seria 4 zdj?? rentgenowskich. Badania wykonuje si? specjalnym aparatem rentgenowskim. Badana pier? jest delikatnie uci?ni?ta mi?dzy podstawk? z kaset? rentgenowsk?, a plastikow? p?yt? kompresyjn?. Wa?na wzajemna wsp?praca pacjentki, jej pozytywne podej?cie i technika przez ca?e badanie, ktry powinien cierpliwie i fachowo wyt?umaczy? procedury. To jest gwarantem sprawnego przebiegu badania i uzyskania wysokiej jako?ci zdj??. Uzyskane zdj?cia tzw. mammogramy, pozwalaj? uwidoczni? prawid?owe struktury piersi i ewentualne zmiany w ich obr?bie. Mammografia jest jednym z najlepszych sposobw wykrywania raka piersi - czu?o?? tej metody oceniana jest na 80-95%. Jest to jedyna, uznana metoda bada? przesiewowych.

Czy wykrycie nowotworu jest jednoznaczne z mastektomi??
Ale? sk?d, tylko 10 proc. z wykrytych guzkw ma charakter z?o?liwy, ale nawet ten fakt nie jest jednoznaczny z zabiegiem odj?cia piersi. Mammografia pozwala na wykrywanie guzkw o ?rednicy oko?o 0,3 cm (czyli mniejszej ni? ziarenko groszku) i tzw. zmian bezobjawowych. Im szybsze wykrycie choroby tym wi?ksza szansa na szybki i skuteczne wyleczenie. W Polsce wi?kszo?? mastektomii wykonywana jest z powodu zbyt p?nego wykrycia guza. Niedawno mia?am pacjentk?, ktra dzi?ki wykryciu guza we wczesnym stadium unikn??a mastektomii. Wyci?to jej nowotwr i teraz cieszy si? dobrym zdrowiem. St?d mj apel do Pa?, aby po?wi?ci?y chwil? na badanie mammograficzne, bo z do?wiadczenia wiem, ?e mo?e ono uchroni? kobiet? nie tylko przed mastektomi?, ale przede wszystkim uratowa? ?ycie.

Dzi?kuj? za rozmow?.

Rozmawia?a: Renata Pi?tka

 

Wypo?yczalnia sprz?tu medycznego na os. Podwawelskim

Email Drukuj

W ?rod? 22 czerwca 2011 r. o godzinie 12 w budynku przy ul. Komandosw 18 odby?o si? po?wi?cenie wypo?yczalni sprz?tu medycznego.
Wypo?yczalnia zosta?a otwarta na osiedlu Podwawelskim w Stacji Opieki Caritas przy parafii Matki Bo?ej Fatimskiej. Docelowo b?dzie dysponowa?a 53 ??kami, 13 koncentratorami tlenu i 15 ssakami. Cz??? tego sprz?tu jest ju? dost?pna, reszta dotrze wkrtce od producentw.

Więcej…
 

Bezp?atne badania profilaktyczne dla kobiet

Email Drukuj

Rada Dzielnicy VIII D?bniki ju? od lat, przeznacza cz??? ?rodkw finansowych na program bezp?atnych bada? profilaktycznych skierowanych do mieszka?cw. W tym roku komisja Polityki Spo?ecznej (ktrej mam zaszczyt przewodniczy?) przeznaczy?a kwot? 15.000z? na program bada? w kierunku wykrywania raka piersi, dla mieszkanek Dzielnicy VIII (w zakresie nie refundowanym przez NFZ). Program zak?ada wykonanie bada? mammograficznych (oraz ewentualn? kontrol? USG) piersi u kobiet w wieku od 40 do 50 roku ?ycia i powy?ej 69 roku ?ycia, ktre s? zameldowane (na sta?e lub tymczasowo) w Dzielnicy VIII. Planuje si? rwnie? kontrol? wynikw badania przez lekarza onkologa, podczas ktrej pacjentka b?dzie pouczona, co do dalszego post?powania i przeszkolona w zakresie samokontroli piersi. Realizatorem tego cyklu bada? jest Diagammmed, ktry zaproponowa? korzystn? cen? i mo?liwo?? uczestnictwa rwnie? w soboty.

W badaniach mo?na wzi?? udzia? do 20 pa?dziernika 2011r. przy ul. Wi?lnej 9/2.

Rejestracja telefoniczna od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 8:00 19:00 (w soboty w godzinach 10:00 13:00) pod numerami: (12) 421-89-51, (12) 422-85-54.
Gor?co zach?cam mieszkanki z naszej dzielnicy do skorzystania z darmowej oferty, a wszystkich mieszka?cw do wskazywania potrzeb w zakresie bezp?atnych bada? profilaktycznych.

Antoni Stawarz

 

14 maja akcja ZDROWY RUCZAJ

Email Drukuj

14 maja akcja ZDROWY RUCZAJ

Wiosna to czas, kiedy wszystko budzi si? do ?ycia i pora roku, w ktrej zaczynamy szczeglniej zwraca? uwag? na swoje zdrowie i wygl?d. Ale wiosna to rwnie? okres bardzo uci??liwy dla alergikw.

Z my?l? o mieszka?cach Ruczaju firmy zwi?zane z bran?? medyczn? i kosmetyczn? postanowi?y po??czy? si?y i zorganizowa? 14 maja w godz. od 10.00 do 14.00 akcj? spo?eczn? pod has?em ZDROWY RUCZAJ. B?dzie mo?na bezp?atnie wykona? badania takie, jak spirometria czyli czynno?ciowe badanie p?uc, dermatoskopowe badanie znamion skrnych, pomiar tkanki t?uszczowej, komputerowe badanie wzroku, dokona? pomiaru ci?nienia t?tniczego i skorzysta? z konsultacji specjalistw r?nych dziedzin, a tak?e przetestowa? kosmetyki.

Pomys?odawczyni? ca?ego przedsi?wzi?cia jest Renata Drapa?a, w?a?cicielka Specjalistycznego Centrum Medycznego Nowomed mieszcz?cego si? przy ul. Mi?kowskiego 3, specjalizuj?cego si? w dermatologii klinicznej i estetycznej, posiadaj?cego rwnie? lekarzy innych specjalizacji.

- Celem akcji jest umo?liwienie mieszka?com Ruczaju wykonania wielu bezp?atnych bada? m.in. skry, oczu, w?osw. Bardzo si? ciesz? , ?e do wsp?pracy uda?o mi si? namwi? s?siaduj?ce firmy, jak Centrum Zdrowia Ruczaj, Studio Urody Verite oraz Aptek? Centrum. Ka?da przygotowa?a interesuj?ce propozycje dla mieszka?cw, z ktrych warto skorzysta? mwi Renata Drapa?a z Nowomedu. Je?eli pogoda na to pozwoli zorganizujemy festyn na terenie parkingu Colosseum, na ktrym to mo?na b?dzie skorzysta? z porad z zakresu zio?olecznictwa, zdrowego od?ywiania, piel?gnacji skry, ale poszczeglne badania b?d? wykonywane w wyznaczonych gabinetach. Na wszystkich przyby?ych zarwno doros?ych, jak i dzieci czekaj? liczne konkursy z nagrodami. Mamy nadziej?, ?e ta pierwsza tego typu akcja na Ruczaju na sta?e wpisze si? w kalendarz imprez, zw?aszcza, oferowane przez nas, a przeprowadzane przez do?wiadczonych dermatologw badania dermatoskopowe, ktre maj? na celu zach?ci? nas do obserwowania i badania niepokoj?cych znamion, a tak?e pog??bi? wiedz? na ten temat. Profilaktyczne badanie skry jest jednym z najwa?niejszych filarw walki z rakiem czerniakiem, ktra jest celem naszej akcji, dlatego bardzo zach?camy Pa?stwa do wzi?cia w niej udzia?u. Zach?camy Pa?stwa do systematycznej kontroli swoich znamion. Zalecamy jak najcz?stsze badanie skry samodzielnie, oraz przynajmniej raz na p? roku u dermatologa. Regularne sprawdzanie znamion daje szans? na wczesne wykrycie zmian nowotworowych skry, co umo?liwia ich skuteczne leczenie.

Renata Pi?tka

 
Strona 10 z 10
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu