Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteĹ›Aktualnie jesteś: Strona g?ówna Podr?czny informator O?rodki zdrowia Aktualnie jesteĹ›
1 2 3 4 5
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character

Zdrowie i uroda

Przychodnia D?bniki ul. Szwedzka 27

POZ
Poradnia ogólna
Poradnia dla dzieci
Piel?gniarki ?rodowiskowe
Po?o?ne ?rodowiskowe
RTG
Pracownia rentgenowska
DIAG
Mikrobiologia
Poradnia gru?licy i chorób p?uc
Poradnia dla kobietZdrowo i ekologicznie czyli wiem co jem:

Email Drukuj

Melasa i amarantus cenne ?ród?a ?elaza

?elazo to jeden z pierwiastków, dzi?ki któremu ?yjemy i prawid?owo funkcjonujemy. Na ?wiecie bardzo du?o osób cierpi z jego niedoboru, czego skutkiem jest niedokrwisto?? (anemia). Problem ten, w zdecydowanej wi?kszo?ci dotyczy kobiet. Jednak nara?one s? równie? na to ryzyko dzieci i osoby starsze oraz ludzie choruj?cy przewlekle.

MELASA z trzciny cukrowej

Ekstrakt trzcinowy, popularnie nazywany melas? z trzciny cukrowej jest cennym produktem powstaj?cym przy rafinacji cukru z trzciny. Melasa jest smaczna i pachn?ca. Jamajski i kuba?ski rum jej w?a?nie zawdzi?cza swój niezwyk?y smak i aromat.

Melasa z trzciny cukrowej jest naturalnym ?ród?em:

- wapnia , ?elaza, potas, miedzi, fosforu, chromu, magnezu, cynku, niklu

- Cukru: fruktozy, glukozy, sacharozy

- Witamin z grupy B: B1, B2, B5 - kwas pantotenowy, B6, B9, B12

- aminokwasów, kwasu fosforowego, vitagenu, inozytolu, beta-glukanu

Znajduj?cy si? w niej zestaw substancji i pierwiastków ?ladowych doskonale dobra?a w optymalnych ilo?ciach sama przyroda, dlatego tak pozytywnie wp?ywa na system nerwowy, serce, regeneracj? czerwonych cia?ek krwi, naczy? krwiono?nych, polepszenie dzia?ania czynno?ci gruczo?ów wydzielania wewn?trznego, regulacj? zaburze? uk?adu trawienia i dostarcza wa?nych substancji organicznych. Dzi?ki zawarto?ci beta glukanu wzmaga odporno?? ca?ego organizmu.

Sportowcom zapewnia ochron? ekstremalnie obci??onych kr?gów, polepszenie funkcji mi??ni i zwi?ksza wydolno?? organizmu. Kobietom w ci??y, dzieciom i m?odzie?y dostarcza wa?nych substancji dla p?odu i matki, zapewnia zdrowy rozwój, wspomaga wzrost i ochron? przed niekorzystnym wp?ywem ?rodowiska. Seniorom polepsza ogólny stan zdrowia, pomaga przy chorobach stawów, bólach kr?gos?upa.

AMARANTUS czyli energia india?skiego zbo?a

Amarantus (pol. szar?at) nale?y do najstarszych ro?lin uprawnych ?wiata. Jego niezwyk?e walory od?ywcze doceniali ju? Inkowie i Majowie. Dzisiaj uprawiany jest nie tylko w krajach Ameryki Po?udniowej. Wzbudzi? tak?e zainteresowanie europejskich specjalistów od ?ywienia, nazywaj?cych amarantus zbo?em XXI wieku. Uprawia si? go równie? w Polsce, gdy? nasze warunki klimatyczne sprzyjaj? wegetacji tej ro?liny. Istnieje ju? kilka polskich odmian, dopuszczonych do obrotu.

Niezast?pione pierwiastki - jest ?ród?em wielu sk?adników mineralnych, zw?aszcza ?elaza, wapnia, fosforu, potasu i magnezu. Pod wzgl?dem ilo?ci ?elaza (15 mg/100 g nasion) bije na g?ow? niemal wszystkie ro?liny, z os?awionym szpinakiem w??cznie. Jest wi?c bezcenny w stanach anemii, a tak?e w diecie kobiet ci??arnych potrzebuj?cych w tym okresie szczególnie du?o tego pierwiastka. W??czenie do jednego posi?ku dziennie dania przygotowanego z nasion amarantusa ca?kowicie pokrywa zapotrzebowanie na ?elazo, a spo?ycie 100 g pokrywa 1/3 dziennego zapotrzebowania na wap?. Witamin wyst?puje w nim tyle samo, co w innych zbo?ach.

Warto?ciowe bia?ko – ma go wi?cej ni? jest w mleku i jest to bia?ko posiadaj?ce wszystkie aminokwasy egzogenne (zw?aszcza du?o lizyny). Jest to bia?ko o niezwykle wysokim stopniu przyswajalno?ci, którego ilo?? podczas odpowiednich procesów technologicznych nie obni?a si?. Najwy?sz? warto?? bia?ka osi?gaj? ziarna i przetwory z amarantusa zmieszane z tradycyjnymi zbo?ami, np. z p?atkami owsianymi.

Cenne kwasy t?uszczowe – posiada du?o jedno- i wielonienasyconych kwasów t?uszczowych ze sporym udzia?em bardzo cenionych ze wzgl?dów zdrowotnych kwasów GLA (tak licznie zgromadzonych np. w wiesio?ku). Ich obecno?? przyczynia si? znacznie do poprawy zdrowia, zw?aszcza do obni?enia poziomu cholesterolu.

Ziarno lekkostrawne i bogate w b?onnik - jest produktem nie tylko wyj?tkowo od?ywczym, ale tak?e lekkostrawnym. Zawdzi?cza to m.in. niezwykle drobnej frakcji skrobi. Jest ona pi?? razy ?atwiej strawna od – uznawanej dot?d za lekkostrawn? - skrobi zawartej w kukurydzy, dlatego amarant mo?na spo?ywa? nawet na krótko przed wysi?kiem fizycznym lub umys?owym, np. przed egzaminem, treningiem czy zawodami. Wysoka warto?? od?ywcza i energetyczna sprawia, ?e dania lub chrupki z amarantusa znalaz?y si? w diecie osób uprawiaj?cych du?y wysi?ek fizyczny (sportowcy, komandosi).

Zawiera du?o b?onnika, który nie tylko wp?ywa na kszta?towanie odpowiedniego poziomu cholesterolu, lecz poprawia perystaltyk? jelit i oczyszcza przewód pokarmowy (ma go wi?cej ni? otr?by owsiane).

Znacz?ca obecno?? w?ókna stawia t? ro?lin? w rz?dzie produktów przeciwdzia?aj?cych chorobom uk?adu kr??enia. Skwaleny w nim zawarte, opó?niaj? procesy starzenia organizmu i antyoksydanty przeciwdzia?aj?ce chorobom nowotworowym. Z powodzeniem mo?na stosowa? go w ?ywieniu osób z hiperlipidemi?, anemi?, mia?d?yc?, cukrzyc?, chorobami uk?adu nerwowego, kr??enia i kostnego, a tak?e u dzieci chorych na celiaki?, gdy? nie zawiera glutenu.

Na polskim rynku jest ju? sporo produktów z amarantusa. W wielu sklepach ze zdrow? ?ywno?ci? mo?na kupi? kilka rodzajów chrupi?cych ciastek z pe?nych, ekspandowanych ziaren zmieszanych z lekk? melas? spo?ywcz?, co zwi?ksza dodatkowo ich warto?? ?ywieniow?. Dost?pne s? równie? ziarna, m?ka, p?atki ?niadaniowe i musli oraz ekspandowane ziarna w postaci poppingu gotowego do spo?ycia z mlekiem, jogurtem, owocami.

Barbara Korgól

Biovert

?ród?o: KROPKA

 

?niadanie - najwa?niejszy posi?ek dziecka …i doros?ego

Email Drukuj

Zdrowo i ekologicznie czyli wiem co jem

Od?ywianie jest najwa?niejsz? rzecz? maj?c? wp?yw na organizm cz?owieka. To co, jak

i kiedy jemy ma najwi?ksze znaczenie dla naszego zdrowia. Szczególnie w przypadku dzieci, których organizm rozwija si? i potrzebuje ró?nego rodzaju sk?adników. Tych sk?adników mo?emy mu dostarczy? tylko w po?ywieniu, które powinno by? odpowiednio skomponowane i przygotowane. Je?li chcemy, by dzieci ros?y zdrowo musimy pami?ta?, ?e prawid?owe od?ywianie to potrawy przygotowane ze ?wie?ych warzyw, zbó?, owoców czy mi?sa lub nabia?u. Nie b?dziemy mieli zdrowych dzieci karmi?c je gotowymi daniami ze s?oiczków, z lodówki czy mikrofali. Dobre jedzenie powstaje na ogniu w kuchni, pachn?ce, ciep?e, a przede wszystkim smaczne. Dzieci powinny je?? regularnie 5 posi?ków dziennie, w tym szczególnie produkty zbo?owe takie jak: chleb (g?ównie razowy), makarony, kasze, warzywa: pomidory, buraki, broku?y, a tak?e ?wie?e owoce. W diecie nie powinno zabrakn?? produktów bogatych w wap? i to nie tylko nabia?u, ale równie? warzyw i nasion. Niedocenia-

nym ?ród?em wapnia s? warzywa kapustne: kapusta, brukselka, broku?y, jarmu? oraz ro?liny str?czkowe. Dobrym ?ród?em wapnia s? tak?e ryby morskie, oraz ser sojowy tofu. Du?e ilo?ci wapnia zawieraj? te? orzechy, migda?y, nasiona sezamu, maku i s?onecznika. Koniecznym uzupe?nieniem diety s? t?uszcze, g?ównie pochodzenia ro?linnego: oliwy i oleje.

?niadanie to podstawa

Pami?tamy o tym, aby dziecku zrobi? ?niadanie, ale o sobie ju? zapominam i pope?niamy du?y b??d rezygnuj?c ze ?niadania. Z fa?szywego poczucia braku czasu, lub z wygody (nazywanej przez babcie lenistwem) nasze ?niadanie sk?ada si? po prostu z kawy lub batonika, czyli – krótkotrwa?ego energetycznnego i s?odkiego dopalacza. Dla dzieci nie jest to najlepszym wzorem, szczególnie, je?li serwujemy im ?niadanie rodem z ameryka?skich filmów, czyli p?atki kukurydziane zalane zimnym mlekiem z lodówki. Po nocy zapasy energetyczne organizmu s? uszczuplone, przemiana materii jest nieco spowolniona i je?li nie przy?pieszymy jej rano, ca?y dzie? b?dziemy dzia?a? na pó? gwizdka. To szczególnie u dzieci zwi?ksza ryzyko przezi?bienia i infekcji, zw?aszcza w ch?odne dni, kiedy potrzebuj? wi?cej energii na ogrzanie cia?a. ?niadanie dodaje energii, poprawia nastrój, a dobry humor pozwoli skuteczniej zmaga? si? z codziennymi zadaniami. Dzieci regularnie jadaj?ce gotowane dobrze zbilansowane ?niadania s? bardziej odporne na stres, rzadziej choruj? (ich uk?ad immunologiczny dzia?a efektywniej), s? bardziej optymistycznie nastawione do ?ycia. Dobrze skomponowane ?niadanie pomaga te? w utrzymaniu w?a?ciwej wagi. Pierwszy posi?ek powinien dostarcza? du?ej dawki w?glowodanów z?o?onych (które podnosz? poziom cukru i dostarczaj? energii na d?ugo). Podstaw? po?ywienia cz?owieka w ka?dym wieku zgodnie z najnowsz? piramid? ?ywienia powinny by? produkty zbo?owe. Zaczynamy wi?c od tej podstawy. Na ?niadanie godna polecenia jest kasza ma?o znana, a bardzo warto?ciowa, której powinni?my przywróci? nale?yte miejsce na stole, a szczególnie na talerzach dzieci.

 

Kasza jaglana - kiedy? jeden z podstawowych produktów w domach naszych przodków,

wspó?cze?nie sta?a si? potraw? niemal egzotyczn?. A szkoda, bo to najzdrowsza z kasz, znana od tysi?cy lat. Kasz? jaglan? uzyskuje si? z ob?uszczonych ziaren prosa. Mo?na j? kupi? w sklepach ze „zdrow? ?ywno?ci?”, na bazarowych stoiskach, a nawet w marketach. Posiada mnóstwo zalet, jest lekkostrawna i od?ywcza (100g - 346kcal). To bardzo dobre ?ród?o witamin z grupy B (tiaminy, ryboflawiny, pirydoksyny. Kwasu pantotenowego). Obfituje w lecytyn? oraz substancje mineralne: magnez, wap?, fosfor, potas, ?elazo. Zawiera witamin?

E, - je?li b?dzie dostatecznie cz?sto go?ci? na naszym stole, mo?e by? do?? dobrym ?ród?em równie? i tej witaminy. Co wa?ne kasza jaglana nie zawiera glutenu, a zatem nie uczula, jest najlepsz? kasz? dla dzieci, zalecana jako pierwsza z kasz. Mo?emy przyrz?dza? z niej potrawy dla ca?ej rodziny. Wed?ug medycyny chi?skiej kasza jaglana ma natur? neutraln?, ocieplaj?c?; polecana jest przy chorobach ?o??dka, przewodu pokarmowego, w?troby, trzustki, jelit i nerek. Kasza jaglana wzmacnia os?abiony, wych?odzony organizm. Zawiera

te? rzadko wyst?puj?c? w produktach spo?ywczych krzemionk?, maj?c? zbawienny wp?yw na stawy. Jest wi?c dostatecznie du?o powodów, by wprowadzi? kasz? jaglan? na nasz stó?, szczególnie z samego rana. A oto kilka sposobów, jak to zrobi?. Mo?emy j? przygotowywa?, jako samodzielne danie lub dorzuca? do krupniku, czy miesza? z innymi kaszami. Najprostsza zupa z kasz? jaglan? to: ugotowan? na sypko kasz? doda? do ciep?ego mleka, lekko dos?odzi?, lub posoli? do smaku.

Jak gotowa? kasz? jaglan?

Zawsze zaczynamy od umycia ziaren, mo?na to zrobi? pod bie??c? wod? na drobnym sicie, albo p?uka? par? razy w naczyniu, a nast?pnie ods?czy? wod?. Tak przygotowan? kasz? wrzuca si? na wrz?tek, którego powinno by? ponad dwa razy wi?cej ni? kaszy, czyli na szklank? kaszy u?ywamy 2,5 szklanki wody (mo?na te? zmiesza? pó? na pó? mleko i wod? - zyskuje wtedy delikatniejszy smak), wrz?tek lekko solimy i dodajemy t?uszcz, np. na tak? ilo?? 1 czubat? ?y?k? mas?a. Gotujemy na malutkim ogniu pod przykryciem 20 minut. Po tym czasie sprawdzamy co si? dzieje - normalnie kasza wch?onie ca?y p?yn i b?dzie ju? gotowa, je?li jeszcze jest twardawa, to dalej mo?emy j? wstawi? do piekarnika (mo?e by? w tym samym garnku i dobrze przykryta) na nast?pne 20 minut, ?eby dosz?a, mo?na tak?e taki garnek z gor?c? kasz? owin?? dobrze w koc i odstawi? na godzin? w ciep?ym miejscu, powinna zmi?kn??. Je?li mamy kuchni? elektryczn? z p?yt? ceramiczn? wówczas nie ma problemu, po wy??czeniu kasza „dojdzie” na ciep?ej p?ycie. A oto najwa?niejszy przepis na zup? ?niadaniow?, któr? mog? je?? wszyscy od lat 2 do 102, równie? osoby nie toleruj?ce mleka, bo t? zup? gotujemy na wodzie. Przepis zaczerpni?ty z ksi??ki Anny Ciesielskiej :

„Filozofia zdrowia” wypróbowany przez autork?, rodzin? i przyjació?. Dla u?atwienia: gotujemy zawsze t? zup? wieczorem, aby rano tylko j? podgrza?, doda? troch? wody przegotowanej, je?li zbyt zg?stnieje przez noc i koniecznie miesza?, aby w po?piechu nie przypali? na zbyt du?ym ogniu.

 

Energetyzuj?ca zupa ?niadaniowa

Na ok. 1,5 l wrz?cej wody, wrzu? po kolei: szczypt? kurkumy, 3 ?y?ki kaszy jaglanej i 3 ?y?ki p?atków owsianych, szczypt? imbiru, sól do smaku. Gotujemy oko?o 30 minut, a potem dodajemy: ?y?eczk? soku z cytryny lub utarte jab?ko, wrz?c? wod? (je?eli trzeba), 5 orzechów w?oskich pokrojonych, ?y?eczk? rodzynek lub kilka daktyli czy fig. Gotujemy 10 minut, potem dodajemy: mas?o i miód do smaku. Mo?emy urozmaici? ta zup? sezonowymi owocami: truskawkami, malinami, borówkami. Za ka?dym razem b?dzie mie? inny smak, ale dzieci j? polubi? i z pewno?ci? wp?ynie korzystnie na ich zdrowie i samopoczucie.

Wi?cej przepisów na zdrowe ?niadania dla dzieci mo?na znale?? na stronie www.zdrowyprzedszkolak.org

Barbara Korgól

Biovert

?ród?o: KROPKA

 

Ksylitol - naturalny s?odzik

Email Drukuj

 

Jest naturalnym s?odzikiem o barwie, konsystencji i smaku cukru, ale dzia?aj?cym na organizm z zupe?nie odwrotnym skutkiem. Jest tzw. alkoholem cukrowym, uzyskiwanym najcz??ciej z drzewa brzozy. W jego cz?steczce jest 5 atomów w?gla. W przeciwie?stwie do cukrów sze?cio- i dwunastow?glowych takich jak: glukoza, fruktoza, sacharoza i laktoza nie fermentuje w przewodzie pokarmowym.

Ksylitol jest powoli przetwarzany w organizmie z minimalnym udzia?em insuliny, wskutek czego posiada ponad czternastokrotnie ni?szy indeks glikemiczny od glukozy i dziewi?ciokrotnie ni?szy od cukru rafinowanego (sacharozy). Dzi?ki temu jest bardzo bezpieczny dla diabetyków. Utrzymuj?c niski poziom insuliny, przeciwdzia?a procesom przedwczesnego starzenia. Ponadto zawiera prawie dwa razy mniej kalorii ni? cukier. Zalecany jest dla osób zagro?onych i dotkni?tych osteoporoz?, gdy? zwi?ksza przyswajanie wapnia, przywracaj?c w ten sposób w?a?ciw? konsystencj? ko?ci. Dzi?ki antybakteryjnemu dzia?aniu podnosi odporno?? organizmu.

Potrafi likwidowa? drobne ubytki próchnicze oraz zapalenie dzi?se? i oz?bnej poprzez przywracanie w?a?ciwego pH ?liny (dlatego przed prze?kni?ciem zalecane jest przep?ukiwanie rozpuszczonym w ?linie ksylitolem jamy ustnej - nawet ju? po umyciu z?bów). Stosowanie ksylitolowego aerozolu do nosa ma zdolno?? zatrzymywania rozwoju bakterii powoduj?cych zapalenie ucha ?rodkowego oraz zmniejsza wyst?powanie alergii, astmy i infekcji zatok. Ksylitol jest zalecanym ?rodkiem przeciwko szkodliwym bakteriom jelit - np. Helicobacter pylori, której przypisuje si? m. in. owrzodzenie ?o??dka. Ogranicza rozwój ple?ni i dro?d?aków - np. Candida albicans - w przewodzie pokarmowym. Zmniejsza te? ?aknienie cukru.

Zaleca si? spo?ywanie do 15 g ksylitolu dziennie (ok. 3 ?y?eczek). Wskazane jest dochodzi? do tej ilo?ci stopniowo. Zbyt du?e spo?ycie bez przygotowania mo?e skutkowa? lekkim rozwolnieniem, które mija w krótkim czasie, jaki potrzebny jest na zwi?kszenie wydzielania enzymów trawi?cych takie dawki s?odzika. Dlatego te? nie nale?y podawa? ksylitolu ma?ym dzieciom ze wzgl?du na niedojrza?o?? enzymatyczn? ich systemów trawiennych. Fi?scy naukowcy utrzymuj?, ?e docelowo wskazane jest spo?ywanie do 40 g ksylitolu dziennie.

Barbara Korgól

Biovert

 

?ród?o:

 

Medyczny piknik przy Mi?kowskiego

Email Drukuj

Akcja Zdrowy Ruczaj

W sobot? 14 maja na parkingu obok biurowca Colosseum przy ul. Mi?kowskiego 3 odby?a si? akcja pod has?em Zdrowy Ruczaj. Pomys?odawczyni? ca?ego przedsi?wzi?cia by?a Renata Drapa?a, w?a?cicielka Specjalistycznego Centrum Medycznego Nowomed, specjalizuj?cego si? w dermatologii klinicznej i estetycznej, posiadaj?cego równie? lekarzy innych specjalizacji. Do wspó?pracy uda?o jej si? namówi? s?siaduj?ce firmy: Centrum Zdrowia Ruczaj, Studio Urody „Verite” oraz Aptek? Centrum. Ka?da z nich przygotowa?a interesuj?ce propozycje, z których mieszka?cy Ruczaju i nie tylko ch?tnie skorzystali.

Celem akcji by?o umo?liwienie wykonania wielu bezp?atnych bada? m.in. skóry, oczu, w?osów. Szczególn? wag? przywi?zywano do profilaktycznego, dermatoskopowego badania skóry oraz u?wiadomienia potrzeby obserwowania i kontrolowania niepokoj?cych znamion. To najwa?niejsze elementy walki w czerniakiem skóry, gdy? regularne sprawdzanie znamion daje szans? na wczesne wykrycie zmian nowotworowych skóry, co umo?liwia ich skuteczne leczenie

W czasie akcji mo?na by?o tak?e wykona? m.in. badanie spirometryczne, pomiar ci?nienia t?tniczego, tkanki t?uszczowej, zapozna? si? z prezentowanymi na stoiskach kosmetykami.

Sama akcja cieszy?a si? du?ym zainteresowaniem. Cho? jej pocz?tek zaplanowano na godzin? 10, znacznie wcze?niej przed Specjalistycznym Centrum Medycznym Nowomed ustawi?a si? kilkudziesi?cioosobowa kolejka zainteresowanych skorzystaniem z bada?. Pó?niej równie? nie brakowa?o ch?tnych. Przyczyni?a si? do tego tak?e s?oneczna pogoda, która sprawi?a, ?e ta medyczna impreza przybra?a piknikowy charakter.

Jak powiedzia?a nam organizatorka przedsi?wzi?cia - Renata Drapa?a z „Nowomedu”, badanie znamion czy spirometria, cieszy?y si? ogromnym zainteresowaniem. Ogólnie uznaje akcj? za bardzo udan?. Podobnego zdania s? przedstawiciele pozosta?ych firm bior?cych w niej udzia?, wyra?aj?c wol? i ch?? do ponownej jej organizacji.

Tak?e mieszka?cy, którzy skorzystali z bezp?atnych bada? lub w innej formie uczestniczyli w akcji Zdrowy Ruczaj wypowiadaj? si? o niej pozytywnie, licz?c, ?e stanie si? ona cykliczn? oraz ?e stanowi? b?dzie wzór do na?ladowania dla innych tego typu inicjatyw.

 

Uwaga na brudne piaskownice

Email Drukuj

Owsica, glistnica, toksokaroza, b?blowica, lamblie itp.

Uwaga na brudne piaskownice

Zabawa w piasku jest jednym z ulubionych zaj?? dzieci. Mimo, ?e place zabaw s? coraz czy?ciejsze, nadal mo?na w nich znale?? liczne chorobotwórcze bakterie, grzyby, pierwotniaki i paso?yty, b?d?ce ?ród?em gro?nych chorób zaka?nych i paso?ytniczych, grzybic skóry i paznokci itp. Nie mo?na wi?c bagatelizowa? problemu, jakim s? brudne piaskownice. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia naszych dzieci s? ukryte w nich odchody zwierz?ce.

Lek. med. Iwona Ratajczak – pediatra, specjalista chorób p?uc, kierownik Przychodni Ruczaj Zachodnia NZOZ Kraków-Po?udnie przestrzega:
- Zabawa w brudnym piasku jest cz?sto przyczyn? wielu schorze? uk?adu pokarmowego u dzieci. Nie sposób wyliczy? wszystkich, jakie mog? wynikn?? z kontaktu ze ska?onym ?rodowiskiem. Ich rozpi?to?? jest bardzo du?a od biegunki do utraty wzroku, uszkodzenia w?troby, nerek. Je?li widzimy, ?e dziecko wierci si?, nie mo?e spa?, drapie si? po pupie, miewa lu?ne stolce, md?o?ci, straci?o apetyt, uskar?a si? na bóle brzucha, jest rozdra?nione i os?abione, mo?na podejrzewa?, ?e ma owsiki. Gdy jaja owsików trafi? do jelit, wyl?gaj? si? z nich larwy, a z larw doros?e paso?yty (przypominaj? bia?e niteczki o d?ugo?ci 0,5–1 cm). Leczenie trwa od 2 tygodni do miesi?ca i polega na za?ywaniu ?rodków przeciwpaso?ytniczych. Poniewa? owsic? ?atwo si? zarazi?, kuracja najcz??ciej potrzebna jest ca?ej rodzinie.

Równie cz?st?, jak owsiki, ale gro?niejsz? w skutkach jest glistnica. U cz??ci osób zara?onych glist? ludzk? wyst?puj? objawy alergiczne, napady duszno?ci, bóle brzucha, kolki, omdlenia, drgawki, wzd?cia, zaparcia lub lu?ne stolce, obni?enie zdolno?ci do pracy i nauki. W czasie w?drówki larw przez p?uca pojawia si? ponadto zapalenie oskrzeli, odoskrzelowe zapalenie p?uc lub naciek p?uca. Niekiedy ju? tylko jedna glista wywo?uje przykre objawy chorobowe, ale mo?e si? zdarzy?, ?e inwazja licznych nicieni przebiega bezobjawowo. Wszystko zale?ne jest od indywidualnej odporno?ci cz?owieka. ?miertelno?? przy niektórych powik?aniach glistnicy (zapalenie otrzewnej, ropie? w?troby) jest znaczna.Leczenie polega najcz??ciej na jednorazowym podaniu leku, które czasem nale?y powtórzy? po 3-6 miesi?cach.

Bardzo gro?ny przebieg ma tak?e toksokaroza. Larwy toksokary (glisty psiej i kociej) przenikaj? z dwunastnicy do organów wewn?trznych – w?troby, p?uc, mózgu, mi??nia sercowego, mi??ni szkieletowych i ga?ki ocznej. Nasilenie objawów chorobowych jest niejednakowe u ró?nych osób i zale?y od intensywno?ci zaka?enia i odporno?ci organizmu ?ywiciela. Osoby dotkni?te t? chorob? uskar?aj? si? na objawy podobne do grypy - ogólne os?abianie, kaszel, bóle brzucha, mi??ni i stawów, powi?kszenie w?z?ów ch?onnych. Czasami pojawia si? tak?e ?wi?d i zaró?owienie skóry. Najgro?niejsze przypadki choroby mog? zako?czy? si? utrat? wzroku (odmiana oczna której towarzyszy pogorszenie widzenia, zez, za?ma, ?lepota i bóle g?owy), a nawet ?mierci? spowodowan? dolegliwo?ciami sercowo – naczyniowymi (zawa?y serca i udary mózgu), je?li choroba nie jest na czas rozpoznana i leczona. Wi?kszo?? osób dotkni?tych toksokaroz? nawet nie zdaje sobie sprawy z faktu, ?e t? chorob? przechodzi?o, z uwagi na niewielkie nasilenie objawów. Nie pozostaje ona jednak bez wp?ywu na organizm – jej skutkiem mo?e by? rozregulowanie uk?adu odporno?ciowego oraz wzrost podatno?ci na ró?nego typu alergie. Cz?sto dopiero po kilku latkach mo?na te? zdiagnozowa? zaka?enie tasiemcem b?blowcowym. Z jaj tasiemca wyl?gaj? si? larwy. W?druj? one do ró?nych organów (najcz??ciej w?troby). Osiedlaj? si? w nich i tworz? wokó? siebie torbiele. Rosn? ok. 1 cm rocznie i doj?? do 20 cm ?rednicy. We wczesnej fazie b?blowica nie powoduje dolegliwo?ci. Z regu?y wykrywa si? j? przez przypadek (torbiele wida? np. na USG czy rtg). Wyra?ne objawy wyst?puj? dopiero po kilku latach od zara?enia. Zale?? g?ównie od tego, który narz?d zosta? zaatakowany. Je?li to np. w?troba – mog? pojawi? si? bóle brzucha, utrata apetytu i ?ó?taczka. Leczenie polega na operacyjnym usuni?ciu paso?yta i stosowaniu leków. Pe?na kuracja mo?e trwa? nawet 2 lata. Potem przez ok. 10 lat trzeba jeszcze robi? kontrolne badania.

Innym z paso?ytów s? lamblie. Te male?kie pierwotniaki zasiedlaj? przewód pokarmowy. Cz?sto jednak powoduj? niestrawno??, utrat? apetytu, bóle brzucha, t?uste stolce lub biegunki. Je?li pow?druj? do dróg ?ó?ciowych, mog? wywo?a? stan zapalny. Leczenie polega na podaniu antybiotyków, ?rodków przeciwpaso?ytniczych i witaminy C (lamblie nie lubi? kwa?nego ?rodowiska). Po ok. 3 tygodniach kuracj? trzeba powtórzy?.

Pa?stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, w zwi?zku z wytycznymi G?ównego Inspektora Sanitarnego, maj?cymi na celu zapewnienia bezpiecze?stwa dzieciom, przypomina wi?c o konieczno?ci wzmo?enia nadzoru nad piaskownicami na placach zabaw i terenach rekreacyjnych z uwagi na zagro?enie epidemiologiczne jakie mog? stanowi? brudne piaskownice. Aby zminimalizowa? zagro?enie nale?y wymienia? piasek w piaskownicach bezwzgl?dnie w okresie wiosennym i przynajmniej dwa razy w sezonie letnim. Zaleca si? równie? ochron? piaskownic w postaci odpowiedniego ogrodzenia oraz os?on ochraniaj?cych przed zwierz?tami. Na terenie, w którym zlokalizowana jest piaskownica powinna by? widoczna informacja o zakazie wprowadzania do piaskownicy zwierz?t.
(rp)

 
Strona 9 z 10
Reklama

Sonda

Gdzie w "ósemce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu