Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteĹ›Aktualnie jesteś: Strona g?ówna Podr?czny informator O?rodki zdrowia Aktualnie jesteĹ›
1 2 3 4 5
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character

Zdrowie i uroda

Przychodnia D?bniki ul. Szwedzka 27

POZ
Poradnia ogólna
Poradnia dla dzieci
Piel?gniarki ?rodowiskowe
Po?o?ne ?rodowiskowe
RTG
Pracownia rentgenowska
DIAG
Mikrobiologia
Poradnia gru?licy i chorób p?uc
Poradnia dla kobietZdrowo i ekologicznie, czyli wiem co jem

Email Drukuj

Magiczne polifenole

W ostatnim czasie na popularno?ci zyskuj? produkty, które mog? przyczyni? si? do poprawy naszego zdrowia. Wiele produktów z grupy tzw. superfoods, czyli pokarmów wyró?niaj?cych si? wysokimi warto?ciami od?ywczymi i zdrowotnymi, zawdzi?cza swoj? popularno?? wysokiej zawarto?ci antyoksydantów. I s?usznie, poniewa? ich dzia?anie na organizm, szczególnie w dziedzinie profilaktyki przeciwnowotworowej, zosta?o dowiedzione. Jednym z ciekawszych rodzajów antyoksydantów s? polifenole.

WiÄ™cej…
 

Komunikat Ma?opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Email Drukuj

Ma?opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Krakowie zawiadamia, ?e na terenie Województwa Ma?opolskiego w dniach od 25 kwietnia do do 9 maja 2014 r. zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno ?yj?cych przeciwko w?ciekli?nie.
Szczepienie lisów b?dzie wykonane za pomoc? przyn?t zawieraj?cych szczepionk?,  zrzucanych w wy?ej wymienionym okresie z samolotów.
W okresie wykonywania szczepie? i 14 dni po zrzuceniu szczepionki zaleca si?:
1) nie wchodzi? na teren lasu,
2) zachowa? ostro?no?? w czasie pobytu na polach i terenach przyle?nych oraz w w?wozach i jarach,
3) nie dotyka?, nie podnosi?, a tym bardziej nie roz?amywa? przyn?ty, gdy? znajduj?ca si? wewn?trz szczepionka jest w stanie p?ynnym i mo?e dosta? si? do organizmu poprzez skaleczenia na r?kach, spojówk? oka lub b?on? ?luzow? jamy ustnej i nosa. W razie kontaktu ze szczepionk? natychmiast zg?osi? si? do najbli?szego lekarza lub do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
4) kontakt zwierz?t domowych ze szczepionk? nale?y zg?osi? do najbli?szego lekarza weterynarii, w celu poddania zwierz?cia obserwacji,
5) nie wypuszcza? bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzi? na smyczy i w  kaga?cu.

WiÄ™cej…
 

Zdrowo i ekologicznie, czyli wiem co jem

Email Drukuj

Warzywa str?czkowe – 6 powodów, ?eby wprowadzi? je do diety

Warzywa str?czkowe od wieków s? cenionym ?ród?em bia?ka. S? tanie i ?atwo dost?pne, a ich w?a?ciwo?ci niejednego mog?yby wprowadzi? w zdumienie. Niestety, od kilku lat w krajach wysokouprzemys?owionych, w tym tak?e u nas, obserwuje si? tendencj? spadkow? ich popularno?ci. Zosta?y zepchni?te na drugi plan przez prostsze w przygotowaniu (a na pewno –mniej czasoch?onne) ?ród?a bia?ka pochodzenia zwierz?cego: nabia?, drób, ryby. Warto jednak uzmys?owi? sobie, ile dobrego warzywa str?czkowe mog? zdzia?a? dla naszego organizmu: dla serca, uk?adu trawiennego, krwi, a tak?e kubeczków smakowych.

1. Pomagaj? utrzyma? lini?
Ostatnie badania przeprowadzone przez American College of Nutrition udowodni?y, ?e u ludzi, którzy jedz? warzywa str?czkowe, ryzyko oty?o?ci jest o 22% mniejsze ni? u tych, którzy od nich stroni?. Warzywa str?czkowe zawieraj? du?o b?onnika, który p?czniej?c w ?o??dku daje uczucie syto?ci na d?u?ej. Dla przyk?adu – szklanka czarnej fasoli zaspokaja 60% dziennego zapotrzebowania na b?onnik doros?ej osoby. Cechuj? si? równie? niskim indeksem glikemicznym – nie powoduj? gwa?townych skoków poziomu cukru we krwi, przez co ryzyko napadu wilczego g?odu (i si?gni?cia po ciasteczko lub czekolad?) jest zdecydowanie mniejsze.

2. Dostarczaj? ?elaza
Soczewica jest doskona?ym ?ród?em ?elaza, jedna szklanka dostarcza go wi?cej ni? krwisty stek, nie obci??aj?c przy tym naczy? krwiono?nych nasyconym t?uszczem, jaki znajdujemy w mi?sie. Dodatkowo, po??czenie fasoli lub soczewicy z produktami o wysokiej zawarto?ci witaminy C podnosi zdolno?? organizmu do przyswajania ?elaza, niezb?dnego do utrzymania dobrej krzepliwo?ci krwi i prawid?owej pracy serca.

WiÄ™cej…
 

KROPKA: Zdrowo i ekologicznie, czyli wiem co jem!

Email Drukuj

B?onnik – niezb?dny sk?adnik naszej diety

O dobroczynnym dzia?aniu b?onnika na uk?ad pokarmowy mówi si? du?o ju? od lat. Wraz z jego popularyzacj?, zwi?kszy?a si? nasza ?wiadomo?? odno?nie spo?ywania potraw z jego wysok? zawarto?ci?: owoców i warzyw, pe?noziarnistego pieczywa czy nawet specjalnych suplementów diety. A? trudno uwierzy?, ?e jeszcze nie tak dawno b?onnik uwa?ano za substancj? balastow?, która niepotrzebnie obci??a jelita, nie maj?c przy tym ?adnych warto?ci od?ywczych! A jest przecie? wr?cz na odwrót. B?onnik rzeczywi?cie nie zawiera witamin ani minera?ów, ale pe?ni tak samo istotn? rol? – rol? “miote?ki” w przewodzie pokarmowym. Bezwzgl?dnie oczyszcza jelita z zalegaj?cych w nich resztek i z?ogów. Poprawiaj?c perystaltyk?, prowadzi do detoyksykacji organizmu i poprawia jego funkcjonowanie.

Babka p?esznik
Niestety, dla niektórych nawet dieta bogata w owoce i warzywa oraz pe?noziarniste produkty to za ma?o. Osobom cierpi?cym na chroniczne zaparcia i borykaj?cym si? z nadwag? w sukurs przychodzi ma?e ziarenko rodem z Bliskiego Wschodu, które trafi?o do nas dzi?ki rycerzom wracaj?cym z wypraw krzy?owych. Nasiona babki p?esznik charakteryzuje nieprawdopodobna wr?cz zawarto?? b?onnika. Badania wykazuj?, ?e mo?e si?ga? 70%. Dla porównania, broku?y zawieraj? jedynie 2,5 g b?onnika na 100 g, awokado 3,3 g, a jab?ko nieca?e 5 g. Natomiast dzienne zapotrzebowanie na b?onnik dla osoby doros?ej (w zale?no?ci od ?ród?a danych) waha si? od 20 do 40 g. Chocia? jest to stosunkowo niewiele, ?rednia dla Europy nie wynosi nawet 15 g. ?eby zaspokoi? dzienne zapotrzebowanie na b?onnik, potrzeba zaledwie kilku ?y?ek nasion babki p?esznik, ale prawie 2 kg ananasa! W?a?nie z tego powodu ?atwo wprowadzi? je do swojej diety.

Babka jajowata
Pochodzi g?ównie z po?udniowo-zachodniej Azji i z pó?nocnej Afryki. W Indiach stosowana jest od ponad dwóch tysi?cy lat. ?upina babki jajowatej jest bogatym ?ród?em rozpuszczalnego, ?luzowatego b?onnika pokarmowego, dzi?ki czemu skutecznie wspomaga metabolizm i prac? jelit. W przypadku zapar? zmi?kcza konsystencj? tre?ci jelitowej, zwi?ksza jej obj?to??, o poprawia perystaltyk? jelit i u?atwia oraz przyspiesza wypró?nianie.

Babki os?on? dla przewodu pokarmowego

Ziarna babki p?esznik i babki jajowatej to nie tylko dobroczynny b?onnik. Obie ro?liny zawieraj? równie? substancje ?luzowe. S? one nie mniej wa?ne, poniewa? dzia?aj? os?onowo na przewód pokarmowy. Ich zbawienne dzia?anie doceni? osoby borykaj?ce si? z hemoroidami oraz dra?liwo?ci? jelit. Dzi?ki temu daj? nam równie? pole do popisu w kuchni – s? ?wietn? substancj? wi???c?.

W trosce o serce
Wa?n? zalet? nasion babki p?esznik jest ich zdolno?? do wi?zania jonów sodu. Nadmiar sodu powoduje nadci?nienie t?tnicze. Obni?aj?c jego poziom, u?atwiamy prac? naszemu sercu. Ryzyko chorób uk?adu naczyniowo-sercowego zmniejsza równie? ni?szy poziom z?ego cholesterolu, który ?atwiej wyregulujemy, b?d?c na wysokob?onnikowej diecie. Nie bez znaczenia jest te? fakt, ?e b?onnik, p?czniej?c, daje uczucie syto?ci i wype?nia przewód pokarmowy na d?u?ej, nie dostarczaj?c przy tym kalorii. Z kolei ?upina babki jajowatej posiada zdolno?? absorpcji toksyn w przewodzie pokarmowym, poprawia trawienie, wp?ywa pozytywnie na wzrost liczby dobrych bakterii w jelitach, oczyszcza je oraz ?agodzi objawy biegunki. Regularne spo?ywanie ?upiny babki jajowatej ?agodnie obni?a poposi?kowy wzrost poziomu glukozy oraz cholesterolu i trójglicerydów we krwi. Pomaga ona utrzyma? dobr? kondycj? organizmu i poprawia wygl?d cery. Zrzucaj?c zb?dne kilogramy, zrzucamy balast, z którym ca?y nasz organizm musi si? bezustannie boryka?. Unormowana waga i dobrze „podkr?cony” metabolizm to najlepszy prezent, jaki sami sobie mo?emy sprawi?.

Michalina Macek
BIOVERT

?ród?o: KROPKA

 

Krakowski Alarm Smogowy informuje:

Email Drukuj

Krakowski smog gro?ny dla zdrowia

Kraków to atrakcyjne turystycznie miasto, kolebka kultury i pomnik dziedzictwa narodowego, pe?ne klimatycznych miejsc i przytulnych kawiarni. Ma jednak jedn? wad? – fatalny stan powietrza. Wed?ug najnowszego raportu Europejskiej Agencji Ochrony ?rodowiska Kraków znalaz? si? na podium – zaj?? trzecie miejsce w?ród miast europejskich o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu

Okre?lenie „krakowski nos” lub „krakowskie gard?o” s?ysza? ju? chyba ka?dy krakowianin. To dolegliwo?ci zwi?zane z ogromnym zanieczyszczeniem powietrza w naszym mie?cie. Objawy takie jak kaszel, problemy z oddychaniem, zapalenie spojówek mog? by? skutkiem d?u?szego przebywania w Krakowie. Zanieczyszczenia, takie jak drobne py?y zawieszone czy rakotwórczy benzo[a]piren wnikaj? do naszego organizmu, powoduj?c m.in. problemy z gard?em, krtani?, tchawic? i sercem. Smog zwi?ksza równie? ryzyko wyst?pienia raka oraz przewlek?ej obturacyjnej choroby p?uc (POCHP). Badania epidemiologiczne dowodz?, ?e w Krakowie na skutek zanieczyszczenia umiera przedwcze?nie oko?o 400 osób rocznie. Dzieci trzy razy cz??ciej choruj? na astm? oskrzelow?.

Przekroczenia st??e? py?ów wyst?puj? w Krakowie przez oko?o 150 dni w roku (g?ównie w okresie grzewczym). W tym czasie nie nale?y przebywa? na zewn?trz, wychodzi? na spacery czy uprawia? sportu na otwartej przestrzeni. Nie nale?y otwiera? okien i wietrzy? mieszka?. Zanieczyszczenia maj? najwi?kszy wp?yw na osoby starsze, dzieci i chorych. U osób z chorob? uk?adu kr??enia, astm? czy POCHP, nawet kilkugodzinne oddychanie silnie zanieczyszczonym powietrzem, mo?e prowadzi? do niewydolno?ci serca, zaburze? rytmu serca, bólów wie?cowych, zawa?u serca, nadci?nienia t?tniczego czy napadów bardzo silnej duszno?ci.

Krakowskie powietrze jest ogromnym problemem dla kobiet w ci??y. Prowadzone w Krakowie badania dowodz?, ?e kobiety, które w trakcie ci??y oddycha?y zanieczyszczonym powietrzem rodz? dzieci z mniejsz? wag? urodzeniow? i obni?onym ilorazem inteligencji (?rednio o 3,8 pkt.). Dzieci te maj? gorzej rozwini?te p?uca i s? mniej odporne na infekcje.

Normy rakotwórczego benzo[a]pirenu s? przekraczane w Krakowie 10 krotnie. Oznacza to, ?e ka?dy z nas oddychaj?c krakowskim powietrzem rocznie wdycha tyle rakotwórczego benzo[a]pirenu ile znajduje si? w 2500 papierosów.

(AD)
Krakowski Alarm Smogowy

?ród?o:

 
Strona 3 z 10
Reklama

Sonda

Gdzie w "ósemce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu