Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna Podr?czny informator Przedszkola i ??obki Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Strona g?wna Podr?czny informator Przedszkola i ??obki

Przedszkola i ??obkiDZIE? OTWARTY w Przedszkolu Samorz?dowym nr 127 na osiedlu Podwawelskim

Email Drukuj

Przedszkole Samorz?dowe nr 127 przy ul. Komandosw 13 (os. Podwawelskie) zaprasza w dniu 20 lutego br. na DZIE? OTWARTY w godzinach od 16:30 do 18:00.

www.przedszkole127krakow.pl

 

Piknik Rodzinny w Przedszkolu nr 58 na ul. Sko?nej

Email Drukuj

Mamy w Dzielnicy jedena?cie przedszkoli (tylko jedena?cie bior?c pod uwag? jak w ostatnich latach zwi?kszy?a si? liczba mieszka?cw, g?ownie na Ruczaju). Odbywaj? si? w nich r?norodne konkursy, przegl?dy, dni otwarte i inne tego typu imprezy, cz?sto dofinansowywane przez Rad? Dzielnicy, integruj?ce lokaln? spo?eczno??. W ostatnich dniach mia?em przyjemno?? uczestniczy? w dorocznym Pikniku Rodzinnym w najnowszym i najbardziej obl??onym przedszkolu na ul. Sko?nej. Cho? pogoda nie dopisa?a (o tradycyjnej z?otej, polskiej jesieni mo?na by?o zapomnie?) licznie przybyli rodzice mogli patrze? jak ich pociechy bawi? si? w oferuj?cym liczne atrakcje ogrodzie. Przyk?adowo mo?na wymieni? zabawy prowadzone przez klaunw, malowanie twarzy, dmuchany zamek itp. A ?e Polak szcz??liwy to Polak najedzony mo?na by?o zje?? zarwno kie?bask? jak i wat? cukrow?. Warto wspomnie? o szczytnym celu jakim by?o finansowe wsparcie fundacji Dobromir, dzia?aj?cej na rzecz chorych dzieci. Zarwno zdaniem pa? przedszkolanek jak i moim skromnym tego typu przedsi?wzi?cia doskonale wp?ywaj? na wzmocnienie wi?zi rodzinnych, integruj? rodzicw z placwk?, s? wspania?? okazj? do po?ytecznego i aktywnego sp?dzenia wolnego czasu, s? ?wietn? okazj? dla maluchw dopiero rozpoczynaj?cych edukacj? do poznania tak przedszkola jak i nauczycielek oraz rwie?nikw.

Maciej Wicherek
Przewodnicz?cy Komisji Informacji, Promocji i Dialogu Spo?ecznego

?rd?o:

 

Bezpieczny przedszkolak 2013

Email Drukuj

Stra?nicy Referatu Profilaktyki wsplnie z nauczycielami Samorz?dowego Przedszkola nr 10, przy ul. Str?kowej 7, w dniu 19 kwietnia 2013 roku przeprowadzili trzeci? edycj? konkursu Bezpieczny przedszkolak. W konkursie wzi??y udzia? nast?puj?ce przedszkola:

Przedszkole Samorz?dowe nr 5, z ul. Zachodniej,
Przedszkole Samorz?dowe nr 10, z ul. Str?kowej,
Przedszkole Samorz?dowe nr 58, z ul. Sko?nej,
Przedszkole Samorz?dowe nr 67, z ul. Obro?cw Poczty Gda?skiej,
Przedszkole Samorz?dowe nr 71, z ul. Ludwinowskiej,
Przedszkole Chatka ma?olatka, z ul. Domowej.

Tematem przewodnim konkursu by?o bezpiecze?stwo naszych najm?odszych. Konkurs podzielony by? na dwie cz??ci - teoretyczn?, gdzie dzieci odpowiada?y na pytania dotycz?ce bezpiecze?stwa, oraz sprawno?ciow? do przeprowadzenia, ktrej wykorzystano zestaw edukacyjny Autochodzik. Poziom rywalizacji by? bardzo wyrwnany, wida? by?o ogromny wk?ad nauczycieli w przygotowanie dzieci do konkursu. Pierwsze miejsce w konkursie zaj??o Przedszkole nr 5, na drugim uplasowa?o si? Przedszkole nr 58, trzecie miejsce przypad?o dla Przedszkola nr 71. W sk?adzie jury konkursowego zasiedli zaproszeni go?cie: Jzefa Grodecka - dyrektor Miejskiego O?rodka Pomocy Spo?ecznej, Radni Dzielnic Krakowa - i tak Dzielnic? VIII reprezentowa?a Pani Urszula Twardzik, natomiast Dzielnic? IX reprezentowali Pan Krzysztof Mucha oraz Pani Renata Grotowska. By? rwnie? aspirant Mateusz Kubik z Jednostki Ratowniczo - Ga?niczej nr 2, oraz Pani Teresa Sternal - dyrektor Przedszkola Samorz?dowego nr 10. Na zako?czenie konkursu wszystkim uczestnikom wr?czono nagrody ufundowane przez Stra? Miejsk? Miasta Krakowa.

informacja prasowa

 

Wielkanoc 2013

Email Drukuj

 

Przedszkola pe?ni?ce dy?ur w lipcu i sierpniu 2013 roku i zasady zapisywania dzieci do przedszkoli dy?urnych.

Email Drukuj

1. Zapisy dzieci do przedszkola pe?ni?cego dy?ur przyjmuje dyrektor tego przedszkola. Zapisy na lipiec i sierpie? dokonywane s? w terminie 13-31 maja 2013 roku - dotyczy to rwnie? dzieci ucz?szczaj?cych do przedszkola pracuj?cego w miesi?cach wakacyjnych. W okresie 1-15 czerwca 2013 roku powinna zosta? podpisana pomi?dzy rodzicem dziecka (prawnym opiekunem) a dyrektorem przedszkola pe?ni?cego dy?ur, umowa w sprawie korzystania dziecka z przedszkola.

2. Dopuszcza si? mo?liwo?? dokonywania dodatkowych zapisw dzieci do przedszkola pe?ni?cego dy?ur, w innych terminach, w miar? wolnych miejsc. W takim przypadku umowa winna zosta? zawarta najp?niej w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu.

3. Umowa zawarta mo?e by? na dowoln? liczb? dni w miesi?cu

PRZEDSZKOLA PE?NI?CE DY?UR W MIESI?CACH WAKACYJNYCH W 2013 r. Rejon Podgrza Lipiec 2013 r. Sierpie? 2013 r.
Samorz?dowe Przedszkole nr 10 z oddzia?ami integracyjnymi
ul. Str?kowa 7
tel. 12 269-31-43
Samorz?dowe Przedszkole nr 11
ul. Saska 11

?rd?o: debnikikrakow.pl

 
Strona 2 z 3
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu