Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna Podr?czny informator Przedszkola i ??obki Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Strona g?wna Podr?czny informator Przedszkola i ??obki

Przedszkola i ??obkiObchody 40-lecia Szko?y Podstawowej na osiedlu Podwawelskim

Email Drukuj

Piel?gnujmy przesz?o?? jak kwiaty. Jubileusz 40 lecia Szko?y Podstawowej Nr 25

/foto: Krzysztof Szkolnicki/

31 maja 2014 r. w Szkole Podstawowej Nr 25 odby?o si? ju? po raz dziewi?ty ?wi?to Szko?y. Tym razem uroczysto?? mia?a wyj?tkowy charakter, poniewa? by?o to zako?czenie obchodw Jubileuszu 40 lecia szko?y, ktre trwa?y od wrze?nia 2013 roku.

My?l? przewodni? tego ?wi?ta by?y s?owa T. Kotarbi?skiego Przesz?o?? zachowana w pami?ci staje si? cz??ci? tera?niejszo?ci, dlatego wszystkie przygotowane na ten dzie? atrakcje zach?ca?y go?ci do odbycia podr?y sentymentalnej przez minione 40 lat. Patronem honorowym wydarzenia by? Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski.

Dziewi?ta edycja ?wi?ta Szko?y podobnie jak poprzednie sta?a si? okazj? do zaprezentowania zaproszonym go?ciom sukcesw i dokona? uczniw i nauczycieli. W przygotowanie imprezy w??czy?a si? ca?a spo?eczno?? szko?y. Uroczysto?? u?wietni?a swoj? obecno?ci? Pani Iwona ?urkowska, kierownik Referatu Szk? Oglnokszta?c?cych Wydzia?u Edukacji Urz?du Miasta Krakowa, ktra przywioz?a list od Prezydenta Jacka Majchrowskiego, Pan Krzysztof Gacek, absolwent dwudziestki pi?tki reprezentuj?cy Rad? Dzielnicy VIII D?bniki, dyrektorzy: Gimnazjum Nr 21, Pani Urszula Sawicka Patrza?ek, Przedszkoli Samorz?dowych Nr 140 i 67 Panie Lucyna Martini i Katarzyna Szreniawa (rwnie? absolwentka szko?y z Podwawelskiego), emerytowana Pani dyrektor Barbara Bia?ota, nauczyciele emeryci, a tak?e absolwenci i sympatycy szko?y. Warsztaty i pokazy dla dzieci oraz liczne nagrody i upominki ufundowali pozyskani przez organizatorw sponsorzy: Rada Dzielnicy VIII D?bniki, Bank Pekao, Teatr Groteska, Deichmann, Piekarnia Cukiernia Z?oty K?os, Tymbark, Doskona?e Mleko, Park wodny Krakw, Hotel Hilton Garden Inn Krakw, MPO, Grycan, Pro.orto.dent, Decathlon, Szko?a J?zykowa Emerald, Akademia Przysz?o?ci, Kompania Kadrowa, ProDent Jan Ludwikowski, Centrum J?zykowe Everest, Grupa Podhala?ska GOPR oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Więcej…
 

Turniej wiedzy o bezpiecze?stwie w przedszkolu na os. Podwawelskim

Email Drukuj

Turniej wiedzy o bezpiecze?stwie: Jestem bezpieczny w Samorz?dowym Przedszkolu nr 127 im. Kosza?ka Opa?ka.

Bezpiecze?stwo wa?na sprawa,
przy okazji te? zabawa,
dla ka?dego s? pytania
do szybkiego zgadywania.

Wiek przedszkolny to czas, kiedy nale?y zacz?? wdra?a? dziecko do dba?o?ci o bezpiecze?stwo w?asne i innych poprzez u?wiadamianie mu skutkw wielu niebezpiecznych i ryzykownych zachowa? w domu, przedszkolu, na ulicy, w kontaktach z lud?mi i zwierz?tami. Zagadnienia dotycz?ce wiedzy, umiej?tno?ci i kszta?towania postaw odpowiedzialno?ci za bezpiecze?stwo swoje i innych, zosta?y uj?te w rocznym planie wychowawczo- dydaktycznym naszego przedszkola i by?y realizowane w Akademii Kosza?ka Opa?ka przez ca?y rok. Nauczyciele dbaj? o to, aby dzieci ko?cz?c przedszkole, wyposa?one by?y w wiedz? na temat bezpiecze?stwa i zdrowia, ktra pozwoli im przewidywa? skutki zachowania i unika? zagro?e?. W?a?ciwe ich wdra?anie powinno w przysz?o?ci umo?liwi? wytworzenie si? konkretnych kompetencji z zakresu szeroko poj?tego bezpiecze?stwa, u?atwiaj?cych dzieciom funkcjonowanie w dalszym ?yciu.

W naszym przedszkolu, sprawdzeniem umiej?tno?ci i wiedzy przedszkolakw sta? si? konkurs Jestem bezpieczny z udzia?em funkcjonariuszy ze Stra?y Miejskiej, ktrzy obok przedstawicieli przedszkola, zasiedli w jury. Konkurs przedszkolny odby? si? dnia 2 czerwca 2014. Wtedy to przedszkolaki ?piewa?y piosenk? o ruchu drogowym, wymy?la?y i prezentowa?y has?a na temat bezpiecze?stwa, odpowiada?y na pytania konkursowe wykazuj?c si? wiedz? i umiej?tno?ciami z tej dziedziny. Og?oszenie wynikw i wr?czanie dyplomw dla przedszkolakw to moment, kiedy wszyscy u?wiadamiamy sobie, jak wa?na jest problematyka, ktr? si? zajmujemy. Jury gratulowa?o dzieciom wiedzy a nauczycielom szlachetnej idei.

Tekst i zdj?cia: Ewa S?owik, Ma?gorzata Miernik

 

VI majwka rodzinna w Przedszkolu nr 127

Email Drukuj

 

?yczenia od Kosza?ka - Opa?ka ;)

Email Drukuj

 

"??obek z naszej bajki" - konkurs na najlepszy mural

Email Drukuj

 
Strona 1 z 3
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu