Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna Kultura Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Strona g?wna Kultura

KulturaTeatr Woskresinnia HIOB zaproszenie na spektakl premierowy

Email Drukuj
Scena Papieska Instytutu Dialogu Mi?dzykulturowego im. Jana Paw?a II w Krakowie zaprasza

W sobot? 11 kwietnia 2015 r. o godz. 20.00 odb?dzie si? spektakl plenerowy Lwowskiego Teatru Woskresinnia pt. Hiob, zrealizowany na podstawie dramatu Karola Wojty?y. Przedstawienie zaprezentowane zostanie na placu przed Ko?cio?em Grnym Sanktuarium ?wi?tego Jana Paw?a II w Krakowie (ul. Totus Tuus 32).

Widowisko artystw z Ukrainy to kolejna propozycja Sceny Papieskiej wpisuj?ca si? w nurt profesjonalny projektu czyli prezentacj? form realizowanych przez zawodowych twrcw, ktrych prace odwo?uj? si? do spu?cizny dramatycznej i poetyckiej Karola Wojty?y. Przedstawienie Woskresinnia to propozycja wyj?tkowa: dramat m?odego Wojty?y (napisany w 1940 roku) opowiedziany jest j?zykiem teatru eksperymentalnego, plastycznego, ulicznego.

Jak zapowiadaj? arty?ci, w sobotni wieczr na tle Grnego Ko?cio?a Sanktuarium ?w. Jana Paw?a II w Krakowie stanie sze?? konstrukcji, ktre o?yj? uruchomione odg?osami burzy. Pojawi? si? tak?e postaci na szczud?ach ubrane w ?ebracze odzienie. w orszak niczym chr w tragedii greckiej - wsplnie z widowni? towarzyszy? b?dzie Hiobowi w jego rado?ciach i smutkach, gdy ten otrzyma tragiczn? wie?? o ?mierci synw i crek, gdy straci ca?? swoj? maj?tno??.

Istniej?cy od 25-ciu lat na Ukrainie Lwowski Teatr Woskresinnia w oparciu o tekst Wojty?y stworzy? najpierw spektakl sceniczny, by p?niej zrealizowa? jego plenerow? (nieco zmienion?) ods?on?. W tej drugiej propozycji arty?ci si?gaj? po widowiskowe ?rodki teatralne, m.in. olbrzymie, poruszaj?ce si? drabiny i wehiku?y czy ?ywy ogie?. Spektakl zachwyca widzw i krytyk? wielofunkcyjn?, symboliczn? scenografi? oraz kostiumami autorstwa Ally Fedoryszyny, a tak?e przejmuj?c? muzyk? Mirona Dacko.

Hiob Karola Wojty?y zinterpretowany przez Jaros?awa Fedoryszyna podkre?la uniwersalno?? i ponadczasowo?? starotestamentowej historii. Opowiada o wyj?tkowej relacji Bg cz?owiek. Bg do?wiadcza cz?owieka, by upokorzy? szatana. Bg jednak nie pozostawia cz?owieka w cierpieniu, w samotno?ci. Nagradza tych, ktrzy s? mu wierni. Ludzko?ci po?wi?ca swego Syna - Zbawiciela. Spektakl ma pozytywne i buduj?ce zako?czenie.
Więcej…
 

Go?ciem Saloniku Dziennikarskiego b?dzie Bogus?aw Sonik

Email Drukuj

Salonik Dziennikarski: Czy Polska jest bezpieczna?

Go?ciem Saloniku b?dzie Bogus?aw Sonik, pose? do Parlamentu Europejskiego w latach 2004-2014, autor raportu o wp?ywie wydobycia gazu ?upkowego na ?rodowisko naturalne, zaanga?owany w prace parlamentarnych komisji ochrony ?rodowiska, praw cz?owieka i kontroli bud?etowej.

W latach 70. wsp?pracowa? z KOR i by? w?rd za?o?ycieli Studenckiego Komitetu Solidarno?ci. W latach 80. by? na emigracji we Francji. Obecnie jest radnym Sejmiku Wojewdztwa Ma?opolskiego. Pracuj?c w Brukseli specjalizowa? si? szczeglnie w tematyce bezpiecze?stwa energetycznego Polski i Europy.

W Saloniku b?dzie mwi? o tym, co dzieje si? z wydobyciem gazu ?upkowego w Polsce, jak zapewni? krajowi bezpieczn? i tani? energi? oraz generalnie o tym, co jest niezb?dne dla bezpiecznej przysz?o?ci Polski.

28 marca 2015 r. (sobota), godz. 19:00
Wst?p wolny!

Salonik Dziennikarski to spotkania i dyskusje z ciekawymi osobowo?ciami, celebrytami, politykami i znanymi ekspertami. Gospodarz, Artur Dmochowski, rozmawia z go??mi o ich pracy, opiniach, a tak?e o sytuacji w kraju i na ?wiecie oraz o tera?niejszo?ci i przysz?o?ci Krakowa. W dyskusji bior? te? udzia? widzowie.
?rd?o: ckruczaj.pl
 

Koncert charytatywny "Wiosna ach to ty"

Email Drukuj

Wiosennie i rado?nie zapraszamy Pa?stwa na koncert charytatywny Wiosna, Ach to Ty organizowany przez Stowarzyszenie Dar Serca dla Serc Wielu na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski.
W wyj?tkowym, kameralnym koncercie, pe?nym ciep?a i pasji wezm? udzia? utalentowani arty?ci, ktrzy swoj? postaw? daj? dowd wra?liwo?ci na drugiego cz?owieka.
Wyst?pi?:
Andrzej Talkowski - artysta kabaretu Kuzyni oraz Piwnicy Pod Baranami;
Ewa Kornecka - kompozytorka, pianistka, autorka tekstw, dyrektor teatru Loch Camelot;
Beata Malczewska - aktorka Narodowego Teatru Starego oraz Teatru Loch Camelot;
Beata Paluch - aktorka Narodowego Teatru Starego w Krakowie;
Bernarda Grembowiec - solistka Filharmonii Krakowskiej;
Angelika Kot - wokalistka, finalistka The Voice of Poland IV;
Adrian Bry?a - muzyk, pianista;
Prowadzenie koncertu Dariusz Cywka - aktor Teatru Otwartego;
oraz
Wychowankowie Specjalnego O?rodka Szkolno - Wychowawczego Nr 3 w Krakowie- dzieci i m?odzie? z niepe?nosprawno?ci? intelektualn?, podopieczni Stowarzyszenia.
Ca?kowity dochd z koncertu zostanie przekazany na dofinansowanie potrzeb edukacyjnych i terapeutycznych naszych podopiecznych.
Koncert odb?dzie si? 23.IV.2015, o godzinie 19.00 w Sali Teatralnej Centrum Kultury ?w. Jadwigi ul. ?okietka 60 w Krakowie. Cegie?ki o warto?ci 40 z? do nabycia w siedzibie Stowarzyszenia, ul. Praska 64 w Krakowie, pod numerem telefonu 503 -130-146 i 12 269-35-50 lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Wi?cej informacji dotycz?cych naszego Stowarzyszenia znajdziecie Pa?stwo na stronie internetowej www.darserca.krakow.pl

Serdecznie zapraszamy
Zarz?d Stowarzyszenia Dar Serca dla Serc Wielu na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski

WA?NE:

Szanowna Redakcjo,

Z przyczyn niezale?nych od Stowarzyszenia Dar Serca dla Serc Wielu na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski podczas koncertu charytatywnego Wiosna, ach to ty, ktry odb?dzie si? w dniu 23.04.2015 w Krakowie, nie wyst?pi artysta Jacek Wjcicki. W zast?pstwie za Pana Jacka Wjcickiego wyst?pi Andrzej Talkowski, artysta kabaretu Kuzyni oraz Piwnicy Pod Baranami. W za??czniku przesy?amy now?, poprawion?, notatk? o koncercie. Prosimy o uwzgl?dnienie zmian. Za zaistnia?e zmiany przepraszamy.

W imieniu zarz?du stowarzyszenia.

Klaudia Piotrowska-Madej-wiceprezes

 

Seniorzy z Zamiejskiej

Email Drukuj

Zara?aj? energi? i u?miechem

Czas pracy zawodowej na og? maj? ju? za sob?, pomagaj? wi?c swoim bliskim, opiekuj? wnukami, ale seniorzy, bo o nich mowa coraz cz??ciej zaskakuj? aktywno?ci?, pomys?ami i zaanga?owaniem na rzecz innych. Odzwierciedla to zreszt? zwi?kszaj?ca si? liczba stowarzysze? i klubw, ktre staja si? ju? nie tylko miejscem spotka?, ale i przestrzeni? dla realizacji swoich pasji.
Parafialny Klub Seniora przy Parafii Matki Bo?ej Krlowej Polski (ul. Zamiejska 6 przecznica z ul. Kobierzy?skiej) powsta? rok temu. W grudniu zesz?ego roku obchodzi? uroczy?cie swoj? pierwsz? rocznic? powstania. Opiekunem z ramienia parafii jest ks. Tomasz Pilarczyk, a za?o?ycielk? i ku?ni? pomys?w Sybilla Borowicka.
Przez rok uda?o nam si? wiele zrobi?. Zorganizowali?my m.in. ciekawe wycieczki, projekcje filmw, koncert, rejs statkiem papieskim po Wi?le, wyj?cia do opery, grill, ognisko z pieczeniem barana na po?egnanie lata, ?niadanie wielkanocne, op?atek, a dzi?ki sponsorom uda?o si? tak?e przygotowa? paczki ?wi?teczne dla potrzebuj?cych z naszej parafii, byli?my te? wsp?organizatorem balu charytatywnego na rzecz Domu Opieki Spo?ecznej wylicza Sybilla Borowicka. Mamy te? mnstwo ciekawych pomys?w i planw na najbli?szy rok, cho?by wyjazd do operetki w Budapeszcie. Serdecznie zapraszam wszystkich ch?tnych w czwartki w godz. 10.3014.00 oraz w drugi i czwarty pi?tek ka?dego miesi?ca w godz. 15.3018.00. Mam nadziej?, ?e wraz z kolejnymi spotkaniami nasze grono powi?kszy si? o nowych cz?onkw zach?ca seniorka.

?rd?o:

 

Teatr Praska 52 na weekend

Email Drukuj

W kolejny weekend na deskach Teatru Praska 52 b?dzie mo?na zobaczy? dwa spektakle: 20.03 o godz. 19.00 odb?dzie si? pokaz studentw PWST Krakw Sekscytacje, 21.03 o godz. 19.00 spektakl Ostatnia Sztuka Bogus?awa Schaeffera.

20.03/g.19.00/Bilety: 15PLN,10PLN
Sekscytacje
Pokaz studentw PWST Krakw

Sekscytacje
Pokaz pracy egzaminacyjnej studentw III roku PWST KRAKW - Wydzia?u Aktorskiego ze specjalno?ci aktorstwo dramatyczne

Krtki opis pokazu, pirami jego Twrcw:
Pokaz pe?en poezji mi?osnej. Mi?o?? wiele ma imion. Kolorw. Zapachw. Bywa subtelna i delikatna, ale te? ostra i bezczelna. Proponujemy pokocha? t? bardziej wstydliw? i niedoceniana stron? mi?o?ci.

Teksty:
Wiosna- Julian Tuwim; Lubi?, kiedy kobieta- Kazimierz Przerwa-Tetmajer;Noc? umwion?- Boles?aw Le?mian; Stefania- Tadeusz Boy ?ele?ski Madryga? spod ciemnej gwiazdy- Tadeusz Boy ?ele?ski; Z?ote my?li kobiety- Maria Pawlikowska- Jasnorzewska; Oda Pirona do Priapa- Stanis?aw Trembecki ?luby panie?skie- Aleksander Fredro; Jej skarga- Julian Ejsmond; Wab powszechny, czyli wiersz na k?tek- Ksawery Franciszek Woyna; SZCZ??CIE- Jan Czy?; Limeryki plugawe- Maciej S?omczy?ski; Ballada o Julisiu- Aleksander Fredro; List panny Doroty do panny Eleonory- Miko?aj Biernacki; Byt jest krtki- Jan Lema?ski

Wyst?puj?: Sandra Drzymalska, Joanna Helene Rozkosz, Joanna Po?e?, Mateusz Korsak, Mariusz Galilejczyk, Maksymilian Weso?owski
Opiekun grupy: mgr Wiktor Loga-Skarczewski
Czas: 40 minut

21.03/g.19.00/Bilety:20PLN,10PLN
Ostatnia sztuka
Bogus?aw Schaeffer

Krtki opis spektaklu, pirami jego Twrcw:
Najnowsza komedia Schaeffera nawi?zuje do najwa?niejszych pozycji w dorobku autora, takich jak Kwartet czy Scenariusz dla trzech aktorw, zwi?zanych z jego pogl?dami na temat sztuki i teatru. Ostatnia sztuka to groteskowe studium procesu powstawania dzie?a scenicznego, a jednocze?nie zabawna refleksja nad otaczaj?c? nas rzeczywisto?ci? oraz miejscem aktora, autora i widza we wsp?czesnym teatrze.

Ta, aktualnie ostatnia sztuka, kontrastuje z poprzednimi w wielu punktach. Sk?ada si? jakby z dwu sztuk r?nych, ale odpowiednio zestrojonych. W ca?o?ci jest najwa?niejszy upadek kultury napisa? Bogus?aw Schaeffer w didaskaliach swojej Ostatniej sztuki, ktr? stworzy? specjalnie dla dwjki krakowskich aktorw Grzegorza Matysika i Bogdana S?omi?skiego. Co wi?cej, sam autor wyre?yserowa? prapremierowe przedstawienie oraz skomponowa? do niego muzyk?.

To jest spektakl o teatrze, o sztuce, o ?yciu, o przewrotno?ci i przede wszystkim o relacji autor-aktor:

Pracuj?, w bardzo trudnych warunkach.
Kiedy siadam rano do pracy, zawsze pojawi si? jaka? menda, w jakie? sprawie.
To nie jest praca, to jest straszliwa m?ka.
?wiat jako? mi nie pomaga, nie pozwala mi rozwin?? skrzyde?, t?amsi mnie i pomniejsza.
Na przyk?ad on.
Nachodzi mnie raniutko, bezpardonowo i perfidnie, niczym jaki? Mefisto w obesranym p?aszczu.


W Schaefferze najcenniejsze jest to, ?e potrafi sam si? z siebie ?mia?. Zaprasza tak?e twrcw teatru i widzw do nabrania dystansu do samych siebie, do nie traktowania si? zbyt powa?nie, bo tak ?atwiej ?y?. U niego nic nie jest takie, jakie si? na pierwszy rzut oka wydaje. Wszystko mo?e si? odwrci? w ka?d? stron?. Nie mo?na niczego przewidzie?.

Tekst, re?yseria i muzyka:Bogus?aw Schaeffer
Obsada: Bogdan S?omi?ski, Grzegorz Matysik

www.schaeffer.pl

---------------------------------------------
Anna Ostafin
Opiekun Medialny TP52
www.facebook.pl/praska52
www.teatrpraska52.pl
 
Strona 8 z 121
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu