Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna Edukacja Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Strona g?wna Edukacja

EdukacjaKoncert na os. Podwawelskim

Email Drukuj

Rada Rodzicw wraz z Dyrekcj? Szko?y Podstawowej nr 25 oraz Ksi?dzem Proboszczem Marianem Wanatem zapraszaj? serdecznie na koncert, ktry odb?dzie si? 9 stycznia 2016 r. o godz.16.00 w ko?ciele pod wezwaniem Matki Boskiej Fatimskiej przy ul. Komandosw 18.
W programie Jase?ka w wykonaniu uczniw kl. 3, wyst?p zespo?u instrumentalnego, kol?dy i pastora?ki w wykonaniu Chru FAMILIA z Sanktuarium Naj?wi?tszej Rodziny
oraz chru szkolnego z udzia?em nauczycieli SP 25

 

Wydarzenia w Szkole Podstawowej nr 30 w Krakowie

Email Drukuj

Wydarzenia w Szkole Podstawowej z Oddzia?ami Integracyjnymi nr 30 w Krakowie

Dzie? Edukacji Narodowej
Dzie? 14 X jest dniem szczeglnym. Obchodzimy wtedy rocznic? powstania w XVIII w., na wniosek krla Stanis?awa Augusta Poniatowskiego, pierwszego w Europie ministerstwa o?wiaty. W tym dniu nauczyciele nie prowadz? lekcji; jest to czas dla ca?ej spo?eczno?ci szkolnej, aby ?wi?towa?. W naszej szkole w ?rod? 14 X mia?o miejsce uroczyste przyj?cie uczniw klas pierwszych do grona szkolnej braci. Najpierw jednak dzieci z oddzia?u przedszkolnego, przebrane za ufoludki, wykona?y rytmiczny taniec, ?piewaj?c piosenk? o zielonych ludzikach. Ich wyst?p by? odebrany przez rodzicw, kole?anki i kolegw oraz nauczycieli z aplauzem. Nast?pnie wyst?pi?y pierwszaki, udowadniaj?c tym samym, ?e zas?uguj? na miano uczennic i uczniw szko?y podstawowej. Pi?knie od?piewane i zagrane na instrumentach perkusyjnych piosenki, wyrecytowane wiersze i ciekawy ruch sceniczny to 'clou' programu artystycznego, do ktrego przygotowa?y swoich uczniw ich Panie. Potem nast?pi?a cz??? oficjalna - przemowa Pani Dyrektor i uroczyste ?lubowanie na sztandar szko?y. Nast?pnie ka?dy pierwszak zosta? pasowany na ucznia, a po przyj?ciu prezentw w postaci ksi??ek i pi?knych papierowych sw oraz kolorowych pude?ek, w?asnor?cznie wykonanych przez starszych o rok kolegw, uczniowie klas: I A, B i C udali si? do swych sal, by wsplnie z wychowawczyniami i rodzicami obchodzi? to wspania?e ?wi?to.

Dzie? Patrona Szko?y
22 pa?dziernika obchodzili?my tradycyjny Dzie? Patrona Szko?y; klasy starsze uczestniczy?y w konkursie historycznym, ktry wygra?a IV b. Klasy szste uda?y si? na zwiedzanie ko?cio?a ojcw kapucynw, gdzie znajduj? si? pami?tki historyczne zwi?zane z konfederacj? barsk?, ktrej jednym z dowdcw by? nasz Patron, Kazimierz Pu?aski herbu ?lepowron.

Korowd ?wi?tych
Taki du?y, taki ma?y mo?e ?wi?tym by?" Z takimi s?owami na ustach w pi?tek 30 X br. przeszed? przez nasz? szko?? korowd ?wi?tych.
Korowd mia? na celu przybli?enie postaci ?wi?tych patronw. Uczniowie nie tylko przebrali si? za ?wi?tych, ale opowiadali o nich swoim kolegom i kole?ankom, rozdaj?c pami?tkowe obrazki. W t? pi?kn? akcj? zaanga?owa?a si? spora grupa uczniw naszej szko?y. Zaprezentowali si? mi?dzy innymi ?wi?ci: Kinga, ktra cieszy?a si? najwi?kszym powodzeniem (jako patronka klas I) z nieod??cznym atrybutem soli; Katarzyna Aleksandryjska jako atrybuty mia?a palm? i ko?o, na ktrym by?a niegdy? ?amana; Zuzanna z mieczem, Florian, Joanna Beretta Molla, Jadwiga, Rita, Antoni, Szymon z Lipnicy, Franciszek z Asy?u, Cecylia, Micha? Archanio?, Miko?aj, ?ucja, B?a?ej, dzieci z Fatimy i wielu, wielu innych ?wi?tych. Korowd ma by? zach?t? dla dzieci i ich rodzicw do poznania ?ycia ?wi?tych, ktrzy nie byli jedynie postaciami z kart ksi??ek, ale lud?mi z krwi i ko?ci, takimi jak my. Poznaj?c ich ?ycie i pod??aj?c ich ?ladami, ?atwiej kroczy? przez codzienno?? i dotrze? do obranego celu. Korowd by? alternatyw? dla Halloween, rwnie? przeprowadzonego w formie zabawy w naszej placwce.

Konkurs recytatorski dla klas I-III oraz przedszkoli

XIII edycja konkursu, ktrej fina? odby? si? 24 listopada zgromadzi?a wielu uczestnikw. Tematem przewodnim by?y tym razem "Podr?e ma?e i du?e". Wyst?pili reprezentanci zaprzyja?nionych przedszkoli oraz nasi uczniowie. Imprez? przygotowa?y panie Dorota Kaja, Ma?gorzata Gofro? i Ewa Mytnik, a cz?onkami jury by?y p. wicedyrektor Krystyna Glanowska, p.Krystyna Gubernat oraz Jadzia, Olga i Zuzia z Ko?a Teatralnego. Szczegln? sympati? jurorw zdoby?a sobie jedna z najm?odszych uczestniczek; Pola Stolarczyk z Przedszkola nr 10. Poni?ej przedstawiamy kompletne wyniki.

PRZEDSZKOLE nr 67
I miejsce Julia Kosowska- Hodana

PRZEDSZKOLE nr 71
I miejsce Micha? Przebinda
II miejsce Julia Trojanowska

PRZEDSZKOLE nr 10
I miejsce Pola Stolarczyk
II miejsce Jakub Chachlowski
II miejsce Aleksander Mroczka

ODDZIA? PRZEDSZKOLNY SP 30
I miejsce Micha? Boj??
II miejsce Nicola Wcis?o
Wyr?nienie Karolina Konior

KLASY I
I miejsce Julian Staniszewski
II miejsce Serafina Kunz
III miejsce Maria Cholewiak
Wyr?nienia Aleksandra Jeznach, Micha? Domaga?a, Leon Przyby?o, Dawid Czyrnek, Oskar Sroka, Mateusz Szeliga

KLASY II
I miejsce B?a?ej Badula
II miejsce Zofia Ca?ek
Wyr?nienia Karolina Boj??, Agnieszka Litner, Rafa? Mateja, Karolina Kozak, Zofia Rzegocka, Natalia Cyganik

KLASY III
I miejsce Joanna Stupka
II miejsce Zuzanna Cywka
II miejsce Juliusz Zgli?ski
III miejsce Rados?aw Kwiatkowski
Wyr?nienia Klaudia Wdaniec, Franciszek Maniak, Tadeusz Przyby?o, Jan Zabawa

Dzie? Pluszowego Misia
?roda, 25 XI br., by?a w m?odszych klasach dniem szczeglnym: klasy te obchodzi?y Dzie? Pluszowego Misia. W Polsce obchody tego dnia datuje si? od roku 2002. Wszystkie szko?y i przedszkola ch?tnie przy??czaj? si? do ?wi?towania, gdy? wi??e si? to z zabaw?, rado?ci? i u?miechem. Uczennice i uczniowie przynie?li na lekcje swoje ulubione puchate zabawki r?nokolorowe du?e misie i ma?e mi?ki, ktrymi chcieli pochwali? si? przed kolegami i swoimi paniami wychowawczyniami. Niektre misie by?y tak du?e, jak ich w?a?ciciele! Pami?tk? tego dnia s? wsplne fotografie klasowe z misiami w roli g?wnej.


?wi?to Niepodleg?o?ci

Wojenne rozstania 1914" to tytu? przedstawienia, ktre przygotowa?o Ko?o Teatralne z okazji rocznicy odzyskania niepodleg?o?ci. Najpierw obejrzeli je uczniowie z nauczycielami, a nast?pnie rodzice zaproszeni na wieczornic? patriotyczn?. Kunszt m?odych aktorw zosta? nagrodzony gromkimi brawami, a ca?o?? zako?czy?a si? wsplnym od?piewaniem kilku znanych i lubianych pie?ni legionowych.

/informacja prasowa nades?ana/

 

W Krakowie powstaje nowa, nietypowa, ale te? bardzo szczeglna szko?a

Email Drukuj

W KRAKOWIE POWSTAJE PIERWSZA W POLSCE GESTALTOWSKA SZKO?A PODSTAWOWA

Od wrze?nia ma ruszy? pierwsza w Polsce szko?a podstawowa prowadzona wed?ug zasad pedagogiki gestalt, ktra b?dzie prowadzona przez fundacj? Domowa Szko?a. Fundacja b?dzie prowadzi?a zaj?cia szkolne dla dzieci w wieku zerwkowym i wczesnoszkolnym (klasy 1-3). W okresie burzliwych zmian dotycz?cych pj?cia 6-latkwdo szko?y, jest to doskona?a alternatywa dla niezdecydowanych rodzicw.

Zaj?cia w szkole b?d? prowadzone w bardzo zindywidualizowany sposb, a nauczyciele b?d? dostosowywa? podstaw? programow? do mo?liwo?ci ka?dego ucznia. Dzi?ki temu dzieci na prze?omie przedszkola i szko?y mog? p?ynnie wej?? w nowy system funkcjonowania, godz?c nauk? z zabaw?. W kontek?cie zdobywania wiedzy dzieci b?d? uczy? si? systematycznej pracy i odpowiedzialno?ci za w?asny proces nauczania. Jednocze?nie w Domowej Szkole znajdzie si? przestrze? i czas na swobodn? zabaw? dzieci, ktra, jak pokazuj? badania, ma bardzo du?y wp?yw na prawid?owy i harmonijny rozwj dzieci.

Kolejn? sfer?, o ktr? zadba gestaltowska szko?a jest rozwj spo?eczny i emocjonalny dzieci. Zaj?cia b?dzie prowadzi? wykwalifikowana w tym celu kadra, a za ca?? szko?? odpowiadaj? dwie certyfikowane psychoterapeutki Joanna Je?ak i Agata Szenkowska.

Nadzr merytoryczny nad tym nowatorskim przedsi?wzi?ciem b?dzie sprawowa? prof. Wiktor ??obicki z Uniwersytetu Wroc?awskiego, specjalista z zakresu pedagogiki gestalt.

Aktualnie rozpoczyna si? nabr do klas 0-3.

www.domowaszkola.edu.pl

Więcej…
 

Bezp?atne kursy komputerowe dla seniorw

Email Drukuj

Bezp?atne kursy komputerowe dla seniorw

Rozpoczynaj? si? zapisy do kolejnej edycji kursw komputerowych dla pocz?tkuj?cych przeznaczonych dla mieszka?cw Dzielnicy VIII D?bniki powy?ej 50 roku ?ycia.

Zaj?cia odbywa? si? b?d? w szko?ach na osiedlach: Ruczaj, Sidzina, Skotniki oraz Tyniec. Kursy prowadzone b?d? przez nauczycieli informatyki.

Zapisy: osobi?cie w siedzibie Rady Dzielnicy VIII D?bniki przy ul. Praskiej 52 lub telefonicznie 12 267 03 03 (w godzinach pracy biura).

 

Bezp?atne zaj?cia dla dzieci

Email Drukuj

Mo?emy jeszcze wi?cej

Towarzystwo Przyjaci? Dzieci przy wsp?pracy partnerskiej Stowarzyszenia na rzecz Dzieci Autystycznych Zacisze zaprasza do udzia?u w projekcie dzieci w wieku od 0 do 8 lat, obj?te wczesnym wspomaganiem rozwoju lub kszta?ceniem specjalnym, wraz z rodzinami.
W ramach projektu, na ktry sk?ada si? cykl dwunastu wydarze? kulturalnych, przewidziane s? mi?dzy innymi: lekcje muzealne dla dzieci, warsztaty po??czone ze zwiedzaniem ekspozycji muzealnych, zabawa kostiumowa dla dzieci prowadzona na terenie muzeum, spektakl teatralny i warsztaty teatralne, seanse kinowe, koncerty muzyki klasycznej dla dzieci, warsztaty malarskie dla rodzicw i dla dzieci prowadzone przez animatorw, r?kodzielnicze, taneczne, animowane dla dzieci, prowadzone przez kostiumologa, zwiedzanie kulis sceny operowej. Dzia?ania realizowane w ramach ka?dego z wydarze? kulturalnych zostan? do-stosowane w formie i tre?ci do mo?liwo?ci ka?dej z grup odbiorcw i s? bezp?atne.

Wi?cej informacji sekretariat Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej O?rodek Wspierania Rozwoju Dziecka, al. S?owackiego 44, Krakw, II pi?tro,
tel. (12) 633 84 59 (pon. pt. 8 16), e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub na www.tpd.pl. Koordynatorem projektu jest Anna Krauzowicz.

?rd?o:

 
Strona 2 z 57
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu