Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteĹ›Aktualnie jesteś: Strona g?ówna Edukacja Aktualnie jesteĹ›
1 2 3 4 5
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Strona g?ówna Edukacja

EdukacjaOstatnie dni zg?osze? do programu grantowego "Patriotyzm Jutra"

Email Drukuj

Tylko do 2 lutego 2015 roku mo?na wys?a? wniosek do ogólnopolskiego programu „Patriotyzm Jutra”. O dotacje na realizacj? projektów z zakresu edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej mog? ubiega? si? organizacje pozarz?dowe i samorz?dowe instytucje kultury z ca?ej Polski. W tegorocznej edycji Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczy na ten cel 2 mln z?, a od pocz?tku istnienia programu rozdysponowanych zosta?o ok. 10,5 mln z?.
"Patriotyzm Jutra" to ogólnopolski program grantowy, który s?u?y odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski. Wspiera inicjatywy anga?uj?ce spo?eczno?ci do dzia?a? po?wi?conych piel?gnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury. S?u?y przywracaniu pami?ci historycznej i budowaniu to?samo?ci opartej o znajomo?? w?asnej tradycji. Program – realizowany od 2006, a przez Muzeum Historii Polski od 2009 roku.
Zak?ada ukazanie historii w sposób ciekawy, nowatorski i anga?uj?cy. Muzeum Historii Polski zach?ca wszystkie stowarzyszenia, fundacje, biblioteki, domy kultury i muzea regionalne z ca?ej Polski do zapoznania si? z Regulaminem tegorocznej edycji Programu i zg?aszania swoich projektów.
W ramach Programu przyznane zostan? dotacje w wysoko?ci od 5 do 50 tys. z?. Aby z?o?y? wniosek, nale?y zalogowa? si? pod adresem: https://formularz.patriotyzmjutra.pl/. Zg?oszenia nale?y wysy?a? do 2 lutego 2015 r.
W ubieg?orocznej edycji Programu zosta?o dofinansowanych ponad 100 projektów. Wachlarz zagadnie?, który zaprezentowano by? bardzo szeroki. Projekty po?wi?cono ró?norodnym dziedzinom historii: historii politycznej, dziedzictwu nauki i techniki, a tak?e historii spo?ecznej, historii ?ycia codziennego. Wiele projektów zwi?zanych by?o z upami?tnieniem wydarze?, których rocznice obchodzili?my w roku ubieg?ym (100. rocznica wybuchu Wielkiej Wojny i 75. rocznica wybuchu
II wojny ?wiatowej, 25. rocznica wyborów czerwcowych, Rok Jana Karskiego). Zdecydowana wi?kszo?? wybranych projektów zwi?zana by?a jednak z prezentacj? historii lokalnej i lokalnego dziedzictwa.
W?ród wybranych pomys?ów odnale?? mo?na projekty oparte na organizacji warsztatów, gier miejskich, spacerów, happeningów, spektakli, kampanii spo?ecznych, konkursów. Nagrodzono tak?e projekty realizowane w ramach tzw. archiwistyki spo?ecznej i historii mówionej oraz liczne projekty wystawiennicze i wydawnicze, zarówno tradycyjne, jak i te realizowane w ramach projektów internetowych wirtualnych wystaw i multimedialnych pakietów edukacyjnych.

informacja prasowa

 

WESO?YCH ?WI?T

Email Drukuj

 

Kurs komputerowy dla seniorów

Email Drukuj

Rada Dzielnicy VIII D?bniki zaprasza do udzia?u w kolejnej edycji kursu komputerowego, który b?dzie si? odbywa? w Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Pszczelnej 13 (os. Ruczaj). Zaj?cia obejmuj? podstawy obs?ugi komputera, korzystanie z Internetu oraz poczty elektronicznej. Do udzia?u w zaj?ciach zapraszamy mieszka?ców Dzielnicy VIII – osoby w wieku 50 +.

Zapisy pod numerem tel. 12 267 03 03.

ILO?? MIEJSC OGRANICZONA!

?ród?o: www.dzielnica8.krakow.pl

 

Szko?y na os. Podwawelskim jak nowe!

Email Drukuj

Szko?y nie musz? by? szarobure! Zako?czy?y si? prace zwi?zane z termomodernizacj? budynku Szko?y Podstawowej 25 i Gimnazjum 21 przy ul. Komandosów. ZOBACZ ZDJ?CIA!

WiÄ™cej…
 

Konkurs Recytatorski „Dzieci?ce charakterki” w Szkole Podstawowej nr 30

Email Drukuj

W dniu 18 listopada 2014 r. w Szkole Podstawowej z Oddzia?ami Integracyjnymi nr 30 odby?a si? kolejna, trzynasta ju? edycja konkursu recytatorskiego dla klas I - III oraz grup przedszkolnych. Tegoroczny konkurs odbywa? si? pod patronatem Rady Dzielnicy VIII, która sponsorowa?a nagrody. Zabawny temat "Dzieci?ce charakterki" zgromadzi? licznych wykonawców zarówno z naszej szko?y, jak i z zaprzyja?nionych przedszkoli. Wiersze zaprezentowa?o ??cznie 63 recytatorów z SP30 oraz siedmiu pobliskich przedszkoli; P2, P 67, P 71, P 127, P 133, P 140, P Montessori.
Recytacj? ocenia?o jury w sk?adzie: p.wicedyrektor Krystyna Glanowska, p. Krystyna Gubernat, p. Agata Nowak z Podgórskiej Biblioteki Publicznej oraz Weronika ?ucek, przewodnicz?ca Samorz?du Uczniowskiego.
Imprez? przygotowa?a i prowadzi?a p. Dorota Kaja, a wspomaga?a j? Olga ?ucek, uczennica trzeciej klasy. Konkurs odbywa? si? w czterech kategoriach wiekowych, st?d laureatów by?o wielu. Szczególny aplauz widowni wzbudzi?  Maksym Zaj?czkowski z kl.III b, ale równie? warto zwróci? uwag? na kreacje Joanny Stupki, Bartosza Brzuchacza, Jana Zabawy,  Matyldy Jaremko, Jana Michorka oraz Alicji Doniec. W?ród przedszkolaków na Grand Prix zas?u?y? Mateusz ?urawel.
Podczas rozdania nagród, które odby?o si? 28 listopada w godzinach popo?udniowych, zwyci?zcy mieli mo?liwo?? zaprezentowania si? swoim rodzicom.

Mo?na powiedzie?, ?e „sezon kulturalno-artystyczny” rozpocz?? si? na dobre. Wytypowani przez jurorów reprezentanci szko?y wezm? w tym tygodniu udzia? w eliminacjach III Konkursu  M?odych Talentów Wokalno – Aktorskich Dzielnicy VIII „Reflektory 2014” organizowanego przez  Centrum Sportu i Kultury w Sidzinie. Eliminacje wokalne ju? za nami, dowiedzieli?my si? niedawno, ?e w koncercie laureatów wyst?pi? Szymon Szeliga z III b oraz Bartosz Brzuchacz z tej samej klasy.

Dorota Kaja

 
Strona 8 z 57
Reklama

Sonda

Gdzie w "ósemce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu