Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna Edukacja Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Strona g?wna Edukacja

EdukacjaZag?osuj na Wydarzenie Historyczne Roku 2014!

Email Drukuj

Zako?czy? si? pierwszy etap Plebiscytu na Wydarzenie Historyczne Roku 2014, organizowanego przez Muzeum Historii Polski. W tegorocznej edycji konkursu nades?ano blisko 200 zg?osze? z ca?ej Polski, spo?rd ktrych jurorzy wybrali 15 najwa?niejszych ich zdaniem projektw w trzech kategoriach: Wydarzenie, Wystawa oraz Edukacja i multimedia. W drugim etapie g?osowa? mog? wszyscy i to internauci zadecyduj? o ostatecznych wynikach. Na Pa?stwa g?osy czekamy do 20 maja (?rody) w??cznie.

Aby wzi?? udzia? w g?osowaniu nale?y wej?? na stron? www.whr.muzhp.pl, zapozna? si? z poszczeglnymi wydarzeniami i zaakceptowa? regulamin Plebiscytu. Ka?dy mo?e zag?osowa? tylko raz i tylko na jedno zg?oszenie w danej kategorii (??cznie mo?na wybra? trzy projekty). Przypominamy, ?e kolejno?? wydarze? (ich numeracja) na platformie do g?osowania jest przypadkowa.

W tym roku nades?ano bardzo r?norodne projekty, co ?wiadczy o du?ej aktywno?ci ?rodowisk i osb zaanga?owanych w odkrywanie i poznawanie historii tak?e lokalnej. Swoje wydarzenia zg?asza?y zarwno muzea o zasi?gu oglnopolskim jak i regionalnym, wydawnictwa, stowarzyszenia, fundacje, instytucje samorz?du terytorialnego oraz instytuty polskie za granic?. W?rd zg?oszonych inicjatyw by?y m.in. akcje edukacyjne, wystawy, festiwale, rekonstrukcje historyczne, ksi??ki, targi, oraz filmy dokumentalne.

Więcej…
 

KONKURS PLASTYCZNY !!!

Email Drukuj

Zwyci?ska klasa odwiedzi s?owack? Tatralandi?!

Centrum M?odzie?y zaprasza uczniw krakowskich gimnazjw i szk? ponadgimnazjalnych - ca?e klasy szkolne - do udzia?u w konkursie plastycznym "S?owacja - ma?y, pi?kny kraj" pod patronatem Konsula Generalnego Republiki S?owacji w Krakowie.
Nagrod? g?wn? dla zwyci?skiej klasy i jej dwch opiekunw jest ca?odniowy, grupowy bilet wst?pu do Tatralandii oraz nocleg w Holiday Village Tatralandia wraz z kolacj? i ?niadaniem. Dodatkow? nagrod? w konkursie jest ca?odniowy, grupowy bilet wst?pu do Tatralandii dla klasy, ktra zajmie drugie miejsce na podium.


Pierwszy etap konkursu przesy?anie prac - trwa do 30 kwietnia br. Uczniowie zg?aszanej klasy wykonuj? wsplnie jedn? prac? plastyczn? dotycz?c? tematu konkursu - S?owacja ma?y, pi?kny kraj. Ma to by? praca wykonana w dowolnej technice (w formie plakatu, afisza, gazetki ?ciennej, prezentacji zdj??, itp.), w formacie o wymiarach 70 cm x 100 cm (wymiar brystolu). Gotow? prac? konkursow? nale?y sfotografowa? i zapisa? w pliku w formacie .jpg (nie przekraczaj?cym wielko?ci 1MB), a plik ze sfotografowan? prac? konkursow? - przys?a? wraz z wype?nion? kart? zg?oszeniow? (za??cznik nr 1 do regulaminu konkursu) drog? elektroniczn? na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do 30 kwietnia br., w temacie e-maila wpisuj?c S?owacja ma?y, pi?kny kraj.

W drugim etapie wszystkie nades?ane prace spe?niaj?ce warunki konkursowe zostan? opublikowane na fanpejd?u Tatralandii (sponsora konkursu) w serwisie spo?eczno?ciowym Facebook.pl (www.facebook.com/tatralandia.official). W dniach 6-15 maja na opublikowane na fanpejd?u prace konkursowe mo?na b?dzie oddawa? g?osy - klika? przycisk "lubi? to" lub "udost?pnij" (jedno polubienie liczy si? jako jeden g?os, a jedno udost?pnienie - 10 g?osw).

Więcej…
 

Bezpieczny dom zaj?cia dla dzieci i m?odzie?y szkolnej

Email Drukuj

Uwaga! Po?ar!

Bezpieczny dom jest projektem edukacyjnym skierowanym w szczeglno?ci do dzieci i m?odzie?y szkolnej i ma s?u?y? do efektywnego edukowania w zakresie bezpiecznego zachowania si? w sytuacjach maj?cych znamiona po?aru.
Program szkoleniowy sk?ada si? z dwch cz??ci: teoretycznej i praktycznej.
Cz??? teoretyczna ma na celu wyja?nienie dzieciom sytuacji w jakich mo?e pojawi? si? ogie?, a tak?e pokazanie prawid?owych, po??danych zachowa? w takich okoliczno?ciach.
Cz??? praktyczna polega na wej?ciu dzieci do Bezpiecznego domu, aby zapozna? si? ze znamionami po?aru. Bezpieczny Dom znajduje si? w Jednostce Ratowniczo-Ga?niczej nr 2 przy ulicy Rzemie?lniczej 10 w Krakowie. Lokal ten umiejscowiony jest na parterze wspinalni. Sk?ada si? z pokoju prezentacji, szatni, ?azienki, kuchni, przedpokoju z doj?ciem klatk? schodow? i korytarzem. Pomieszczenia zosta?y przygotowane wizualnie i dydaktycznie do potrzeb projektu. Dzieci mog? zobaczy? tam, jak rozprzestrzenia si? dym w warunkach po?aru (umo?liwia to specjalna zadymiarka), zobaczy? jak wygl?da pomieszczenia po po?arze oraz wys?ucha? podstawowych informacji o ochronie przeciwpo?arowej w czasie prezentacji na nowoczesnym sprz?cie multimedialnym.
Dodatkowo mog? dotkn?? drzwi, za ktrymi wybuch po?ar, dzi?ki specjalnie zamontowanym spiralom grzewczym na jednym ze skrzyde? drzwiowych oraz zapozna? si? z dzia?aniem czujek dymu i czadu. W tym momencie mog? w praktyce wykorzysta? nabyt? wcze?niej wiedz? np. skorzysta? z telefonu i wezwa? Stra? Po?arn? czy ewakuowa? si? w bezpieczny sposb. W trakcie po?aru ogie? szybko ogarnia poszczeglne elementy wyposa?enia ka?dego mieszkania odcinaj?c drogi wyj?cia i tworz?c ?mierteln? pu?apk?. Z tego w?a?nie powodu wczesna edukacja dzieci na temat zagro?e? po?arowych jest tak istotna. S?u?y wyrabianiu pozytywnych nawykw i zachowa? oraz nauce szybkiego reagowania w sytuacjach
zagra?aj?cych ?yciu i zdrowiu. Dziecko zostaje wyposa?one w wiedz? i narz?dzia, dzi?ki ktrym b?dzie w stanie szybko zareagowa? w razie zagro?enia.
Zg?oszenia do udzia?u w zaj?ciach przyjmuje bryg. mgr in?. Jacek Markiewicz tel. 693 998 021 lub osobi?cie w JRG 2.

?rd?o: KROPKA

 

Zg?o? Wydarzenie Historyczne Roku!

Email Drukuj

Ju? po raz smy Muzeum Historii Polski organizuje oglnopolski konkurs "Wydarzenie Historyczne Roku", ktrego celem jest uhonorowanie organizatorw, twrcw oraz inicjatorw najciekawszych przedsi?wzi?? historycznych w minionym roku. W tym roku zg?oszenia mo?na przesy?a? do 12 kwietnia 2015 r.

Do tegorocznej edycji zosta?a wprowadzona wa?na zmiana, dzi?ki ktrej mo?na b?dzie g?osowa? w trzech kategoriach:

- WYDARZENIE tj. festiwale, imprezy plenerowe, konferencje i sympozja, komplet wydarze? (ksi??ka, wystawa, strona www, tablice upami?tniaj?ce), rekonstrukcje historyczne, wykopaliska archeologiczne, spektakle, akcje spo?eczne, etc.

- WYSTAWA tj. nowa wystawa sta?a lub czasowa, e-wystawa, otwarcie muzeum, etc.

- EDUKACJA i MULTIMEDIA tj. projekty edukacyjne (np. warsztaty, lekcje muzealne, gry edukacyjne, etc.), publikacje, komiksy, e-wydarzenia/multimedia (np. film, audiobook), strony www, aplikacje mobilne, etc.

Więcej…
 

Rekrutacja do przedszkoli

Email Drukuj

www.kropka-gazeta.pl

Rekrutacja do przedszkoli samorz?dowych rozpocz?ta

9 marca rozpocz??a si? elektroniczna rekrutacja do samorz?dowych przedszkoli i oddzia?w przedszkolnych w szko?ach na rok szkolny 2015/2016. Elektroniczny serwis rekrutacyjny zosta? uruchomiony o godz. 9:00. Wyniki rekrutacji poznamy 17 kwietnia o godz. 12:00.
W zwi?zku z informacj? o mo?liwo?ci wyst?pienia problemw z logowaniem si? do Portalu Edukacyjnego, zainteresowani mog? logowa? si? poprzez link www.krakow.formico.pl.
Oferta samorz?dowych przedszkoli i szk? dla dzieci krakowskich, w wieku przedszkolnym: w przedszkolach to 16 844 miejsc, w oddzia?ach przedszkolnych w szko?ach podstawowych 1 091 miejsc. ??cznie oferta obejmuje 17 935 miejsc. Obecna oferta przedszkoli, punktw przedszkolnych i oddzia?w przedszkolnych w szko?ach niesamorz?dowych kszta?tuje si? nast?puj?co (w sumie 9 389 miejsc): przedszkola publiczne: 1 585 miejsc; punkty przedszkolne publiczne: 55 miejsc; oddzia?y przedszkolne w szko?ach podstawowych publicznych: 41 miejsc; przedszkola niepubliczne: 6 980 miejsc; punkty przedszkolne niepubliczne: 607 miejsc; oddzia?y przedszkolne w szko?ach podstawowych publicznych: 121 miejsc.
Urz?d Miasta Krakowa spodziewa si?, ?e liczba dzieci zg?oszonych w rekrutacji do oddzia?w przedszkolnych w przedszkolach i szko?ach samorz?dowych na rok 2015/2016 mo?e wynosi? ok. 17 000 (dla porwnania w 2014 r. w systemie zarejestrowano 19 318 dzieci z 27 324 dzieci zameldowanych). Liczba zakwalifikowanych w wyniku post?powania rekrutacyjnego w 2014 roku (kwiecie?) wynios?a 17 466. Natomiast we wrze?niu 2014 roku liczba dzieci przyj?tych wzros?a do 17 849.

Więcej…
 
Strona 6 z 57
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu