Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna Edukacja Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Strona g?wna Edukacja

EdukacjaZ przyrod? gram fair play

Email Drukuj

XXIII Mi?dzyszkolny Konkurs Ekologiczny EKO i MY "Z przyrod? gram fair play"

15 pa?dziernika o godz. 18:30 w CK RUCZAJ odb?dzie si? wernisa? nagrodzonych prac, po??czony z uroczystym wr?czeniem nagrd laureatom konkursu.

 

Rusza IX edycja Funduszu Stypendialnego Muzeum Historii Polski

Email Drukuj

Rusza IX edycja Funduszu Stypendialnego Muzeum Historii Polski


Do 20 listopada br. mo?na sk?ada? wnioski o stypendium MHP na projekty promuj?ce za granic? wiedz? o historii Polski.

Fundusz Stypendialny finansowany przez Muzeum Historii Polski ma za zadanie wspiera? badania naukowe nad histori? Polski, a tak?e przedsi?wzi?cia propaguj?ce za granic? wiedz? o dziejach naszego kraju. Oferta stypendialna adresowana jest do cudzoziemcw, ktrzy zajmuj? si? lub chc? si? zajmowa? histori? Polski.

Stypendia b?d? przyznawane zwyci?zcom konkursu na najlepszy projekt o charakterze edukacyjnym, popularyzatorskim b?d? badawczym. Konkurs rozstrzyga specjalnie do tego powo?ane jury, w sk?ad ktrego wchodz? wybitni polscy historycy.

Powsta?e w oparciu o zgromadzone w czasie trwania stypendium materia?y publikowane b?d? na wybranej przez stypendyst? otwartej licencji Creative Commons. Jako pa?stwowa instytucja kultury, Muzeum stara si? w ten sposb zapewni? bezp?atny i szeroki dost?p do efektw pracy wspieranej ze ?rodkw publicznych.

Wi?cej informacji o Funduszu Stypendialnym mo?na znale?? na stronie www.stypendia.muzhp.pl.

Zg?oszenia sk?ada? mo?na do 20 listopada 2015 r.

?Biuro Prasowe MHP/

 

Oglnopolski Dzie? G?o?nego Czytania

Email Drukuj

29 wrze?nia obchodzony jest w naszym kraju jako Oglnopolski Dzie? G?o?nego Czytania. Dzie? ten zosta? og?oszony w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Ksi??ki. Od kilkunastu lat w szko?ach, przedszkolach i bibliotekach doro?li czytaj? dzieciom, by rozwija? ich wyobra?ni?. W akcj? t? w??czaj? si? rodzice, nauczyciele, bibliotekarze, arty?ci, politycy, policjanci... Dzieci, s?uchaj?c opowiada? czy ba?ni, wzbogacaj? s?ownictwo i lepiej rozwijaj? si? intelektualnie.
Szko?a Podstawowa nr 30 w tym roku w??czy?a si? w w projekt w nieco nietypowy sposb. Ot? uczniowie kl. IV B zrobili kolegom z klas 0-III pi?kny prezent: wystawili sztuk? pt. "Pan Twardowski". Spektakl ten, nagrodzony w roku ubieg?ym dwiema nagrodami, opowiada legend? Mistrza Twardowskiego, znanego krakowskiego alchemika. Przedstawienie bardzo si? podoba?o, o czym ?wiadczy?y gromkie brawa publiczno?ci. S?owa uznania nale?? si? rwnie? paniom: Krystynie Gubernat i Annie Michalik, ktre przygotowa?y m?odych artystw do wyst?pu.

Mirela Rubin-Lorek
Szko?a Podstawowa nr 30

 

Wyrusz z nami na Gro? ?w. Jana Paw?a II 22 pa?dziernika 2015

Email Drukuj

Instytut Dialogu Mi?dzykulturowego im. Jana Paw?a II w Krakowie i Stowarzyszenie Szk? im. Jana Paw?a II Archidiecezji Krakowskiej. zapraszaj?:


Wyrusz z nami na Gro? ?w. Jana Paw?a II 22 pa?dziernika 2015

Ze s?owami ?w. Jana Paw?a II na ustach: Pilnujcie mi tych szlakw..." wyruszamy tej jesieni na Gro? ?w. Jana Paw?a II. W dzie? wspomnienia liturgicznego Ojca ?wi?tego 22 pa?dziernika zapraszamy na piesz? wycieczk? na szczyt Leskowca i Jaworzyny, ulubionych miejsc w?drwek m?odego Karola Wojty?y.

Ta ziemia od lat by?a mi bliska. Wpatrywa?em si? z podziwem w uroki jej krajobrazu,
w?drowa?em grskimi pasmami i dolinami wzd?u? potokw.

Jan Pawe? II, Tarnw 10 czerwca 1987 r.

S?owa Ojca ?wi?tego do dzi? inspiruj? mi?o?nikw grskich rajdw i spacerw. Co roku wiele osb tradycyjnie w?druje ?ladami papieskiej wycieczki z 1983 r., kiedy to Ojciec ?wi?ty pokona? tras? z Doliny Chocho?owskiej do Doliny Jarz?bczej.

Sezon pieszych wycieczek ?ladami Ojca ?wi?tego trwa ca?y rok. Jednak do spacerw po grach zach?ca nas zw?aszcza jesie?, kiedy krajobraz mieni si? kolorami, a dni s? ciep?e i pogodne. W dzie? wspomnienia liturgicznego Ojca ?wi?tego postanowili?my wyruszy? Jego ?ladem na Leskowiec, miejsce wycieczek m?odego Karola Wojty?y.

Jedna z tras Ma?opolskiego Szlaku Papieskiego im. Jana Paw?a II przebiega przez szczyt Leskowca i Jaworzyny. To najkrtsze, a zarazem strome podej?cie na Gro? ?w. Jana Paw?a II prowadzi od miejscowo?ci Rzyki Jagdki oko?o 1 godz. Na pokonanie niebieskiego szlaku: Ponikiew Gro? Jana Paw?a II potrzeba oko?o 1.45 godziny.

Rajd pieszy na Gro? startuje 22 pa?dziernika 2015, w czwartek, o godzinie 10.00 z m. Rzyki Praciaki (przystanek autobusowy). Na szczycie w Sanktuarium na Groniu Jana Paw?a II o godzinie 12.00 odb?dzie si? Msza ?wi?ta. W programie przewidziane jest tak?e pasowanie pierwszoklasistw ze szk? im. Jana Paw?a II.

Zg?oszenia grup szkolnych przyjmujemy na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub faksem na nr tel. (12) 619 87 87 do dnia 16 pa?dziernika 2015. Formularz dost?pny w aktualno?ciach na stronie www.idmjp2.pl


Wydarzenie organizowane jest przez Instytut Dialogu Mi?dzykulturowego im. Jana Paw?a II w Krakowie i Stowarzyszenie Szk? im. Jana Paw?a II Archidiecezji Krakowskiej.

informacja prasowa

 

Szko?a Podstawowa 30 - Stare D?bniki

Email Drukuj

Rozpocz?cie nowego roku szkolnego w Szkole Podstawowej z Oddzia?ami Integracyjnymi nr 30 im. K. Pu?askiego w Krakowie

Motto:

Non scholae, sed vitae discimus.

Nie uczymy si? dla szko?y, lecz dla ?ycia.

I oto rozpocz?? si? nowy rok szkolny. 1 IX uczennice i uczniowie z roze?mianymi buziami wkroczyli w mury szko?y, gdzie czekali ju? pe?ni zapa?u do pracy nauczyciele: i ci, dobrze znani z poprzednich lat, i nowi pracownicy szko?y, specjali?ci w r?nych dziedzinach dydaktyki i wychowania. Warto podkre?li?, ?e nasza Trzydziestka zosta?a w czasie wakacji wyposa?ona w dodatkowe zestawy multimedialne i obecnie w ka?dej sali znajduje si? nowoczesna tablica interaktywna, ktra znacznie wzbogaca proces nauczania. Tym samym szko?a ma znakomite warunki, by uczy? r?norodnymi metodami w klasach integracyjnych i tradycyjnych. Trwaj? te? prace remontowe dodatkowych salek przeznaczonych do indywidualnej pracy z uczniami.

W roku szkolnym 2015/2016 SP 30 otworzy?a dodatkow? klas? pierwsz? oraz oddzia? przedszkolny obecnie jest tu 13 oddzia?w szkolnych (w tym 7 integracyjnych) oraz integracyjna zerwka. Dzieci i m?odzie? maj? mo?no?? uczenia si? ka?dego dnia j?zyka angielskiego, poniewa? szko?a przyst?pi?a do inicjatywy programowej ANGIELSKI 5 RAZY W TYGODNIU, finansowanej z Bud?etu Obywatelskiego. Tajniki tego j?zyka mo?na tak?e zg??bia? w czasie zaj?? dodatkowych, ktre prowadz? wszystkie panie anglistki. Szeroki wachlarz innych zaj?? pozalekcyjnych oferuje na przyk?ad rozwijanie talentw artystycznych czy sportowych; mo?na na nich tak?e uzupe?ni? braki spowodowane d?u?sz? chorob?. Ka?dy na pewno znajdzie co? dla siebie!

Szko?a Podstawowa nr 30 ju? trzeci rok prowadzi nauczanie j?zyka polskiego jako obcego, ktrym obj?te s? dzieci pochodz?ce z innych krajw, a obecnie mieszkaj?ce w naszym mie?cie. Placwka otwarta jest te? na ide? nauczania domowego (realizowanego przez rodzicw) oraz na nauczanie indywidualne (np. w przypadku przewlek?ej choroby dziecka). W tej kwestii nale?y podkre?li? wsp?prac? z Poradni? Psychologiczno-Pedagogiczn? nr 3 w Krakowie.

Więcej…
 
Strona 3 z 57
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu