Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna Inwestycje Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Strona g?wna Inwestycje

InwestycjePrzepompowni? zbuduje prywatny inwestor?

Email Drukuj

Zaskakuj?cy fina? licytacji

U zbiegu ulic Ludwinowskiej i Zatorskiej przy uj?ciu Wilgi ma zosta? wybudowana przepompownia.
O zabezpieczeniu D?bnik, w tym tak?e osiedla Podwawelskiego przed mo?liwo?ci? powtrzenia si? sytuacji, jaka mia?a miejsce podczas powodzi w 2010 roku mwi si? od dawna. Pomc w tym ma przepompownia, ktra b?dzie po?o?ona przy zbiegu ulic Ludwinowskiej i Zatorskiej w pobli?u uj?cia Wilgi.

Przepompownia ma by? wybudowana na miejskiej dzia?ce, ktra w ramach publicznej licytacji mia?a zosta? przekazana w wieczyste u?ytkowanie Miejskiemu Przedsi?biorstwu Wodoci?gw i Kanalizacji w Krakowie. W warunkach licytacji wpisany zosta? szczeg?owy cel, czyli budowa przepompowni w ci?gu czterech lat. Sta?a si? jednak rzecz, ktrej nikt, albo prawie nikt si? nie spodziewa?.
Do licytacji przyst?pi? tak?e prywatny inwestor (firma deweloperska), ktry zaoferowa? najwy?sz? cen?. Cho? najbardziej zainteresowane strony wydaj? si? by? zaskoczone takim obrotem sprawy, nie obawiaj? si? o realizacj? inwestycji.
- W umowie b?dzie wpisany warunek realizacji przepompowni, ktra zabezpieczy te rejony miasta przed zalewaniem. Bez wzgl?du na to, kto jest u?ytkownikiem wieczystym, tak? instalacj? b?dzie musia? zrealizowa?, oczywi?cie w oparciu o uzgodnienia z MPWiK mwi Jan Machowski z Biura Prasowego Urz?du Miasta Krakowa.
Podobnego zdania s? w MPWiK.
- Wodoci?gi Krakowskie zosta?y przelicytowane, ale w zwi?zku z tym, ?e wej?cie we w?adanie rzeczon? dzia?k? wi??e si? z konieczno?ci? budowy przepompowni, to inwestor ma cztery lata na wybudowanie tam takiego obiektu. Konieczny przy tej inwestycji projekt, b?dzie wymaga? uzgodnie? z Wodoci?gami. Po zako?czeniu budowy i uzyskaniu zgody na u?ytkowanie, obiekt zostanie odkupiony przez Wodoci?gi Krakowskie, co w takich przypadkach jest standardow? procedur? wyja?nia Robert ?urek, rzecznik MPWiK.
Jakie s? plany inwestora zwi?zane z wylicytowano dzia?k? trudno powiedzie?. W razie niedope?nienia wymogu budowy przepompowni w ci?gu czterech lat, mo?e to by? podstaw? do rozwi?zania umowy. To z kolei spowodowa?oby dalsze odsuni?cie w czasie budowy przepompowni i sprawi?o, ?e zagro?enie ponownym zalaniem osiedla Podwawelskiego i pobliskich obszarw by?oby na-dal realne.
?rd?o: KROPKA

................................................................

Pami?tacie powd? z maja 2010 roku?

Na zdj?ciu przejazd pod ul. M. Konopnickiej od strony ul. Ludwinowskiej (archiwum maj 2010r.)

 

KROPKA: Parali? komunikacyjny trwa

Email Drukuj

Mieszka?cy osiedla Podwawelskiego czekaj? na rozwi?zanie problemu

Parali? komunikacyjny trwa

Intensywny ruch tranzytowy i parkuj?ce na w?skich uliczkach samochody spoza osiedla Podwawelskiego sprawiaj?, ?e w godzinach szczytu komunikacyjnego, ale nie tylko, m.in. rejony ulic Dworskiej, Twardowskiego, Wierzbowej czy S?omianej s? ca?kowicie zakorkowane.
W pa?dzierniku ubieg?ego roku przeprowadzono konsultacje spo?eczne w sprawie zmian w organizacji ruchu na wspomnianych wcze?niej ulicach. W bie??cym roku na podstawie przeprowadzonych bada?, sporz?dzone zosta?o przez dra Marka Bauera z krakowskiej Politechniki opracowanie, okre?laj?ce najwi?ksze problemy komunikacyjne na os. Podwawelskim oraz wskazuj?ce ewentualne warianty ich rozwi?zania.
W sprawie reorganizacji ruchu na os. Podwawelskim w dalszym ci?gu oczekujemy na stanowisko Zarz?du Infrastruktury Komunalnej i Transportu. W mi?dzyczasie nieformalnie konsultujemy rozwi?zania zaproponowane przez mieszka?cw i dr Bauera z r?nymi ?rodowiskami i grupami mieszka?cw w tym m.in. ze Sp?dzielni? Mieszkaniow? Podwawelska mwi Krzysztof Gacek, radny Dzielnicy VIII D?bniki z rejonu osiedla Podwawelskiego.
Najwi?cej pozytywnych opinii zyskuje wersja roboczo okre?lona jako wariant 2B. Oficjalne konsultacje rozpoczniemy dopiero po spotkaniu z ZIKiT. Kolejnym problemem, od ktrego nie mo?na uciec, jest kwestia parkowania samochodw na osiedlu dodaje.

?rd?o: KROPKA

 

Wysadzamy ekrany - inicjatywa lokalna

Email Drukuj

 

BODZW JESZCZE BEZ AUTOBUSU

Email Drukuj

Mieszka?cy osiedla Bodzw (Dzielnica VIII D?bniki) od lat walcz? o autobus. Jednak w najbli?szym czasie nie mog? liczy? na zmiany. O przyczynach takiej sytuacji oraz o problemach komunikacyjnych mieszka?cw Bodzowa dyskutowano podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury RMK.
Osiedle Bodzw jest oddalone od Rynku G?wnego o nieco ponad 7,5 km, jednak mieszka?cy tej cz??ci miasta nie mog? dojecha? do centrum komunikacja miejsk?, gdy? do najbli?szego przystanku musz? pokona? 2 km.
Jak t?umacz? przedstawiciele Zarz?du Infrastruktury Komunalnej i Transportu: - W tym momencie nie jest mo?liwe wyznaczenie tam linii autobusowej, dopki nie zostanie poszerzona ulica Wid?akowa. By?y tam przeprowadzane testy i niestety autobus nie ma mo?liwo?ci wymini?cia si? z innym pojazdem, gdy? droga jest w?ska t?umaczy? Franciszek Szczurko, zast?pca dyrektora ZIKiT ds. transportu. Inwestycja ta wi?za?aby si? z kilkumilionowymi kosztami.
Miasto przygotowuje si? do ?wiatowych Dni M?odzie?y, kupowany jest tabor tramwajowy za kilkaset milionw z?otych, buduje si? trasy za kolejne setki milionw, a jedna droga jest problemem. Wielu mieszka?cw zdecydowa?o si? przyj?? pielgrzymw na ?wiatowe Dni M?odzie?y, ale bez dojazdu nikt nie b?dzie chcia? skorzysta? z tej propozycji postulowali mieszka?cy Bodzowa obecni na posiedzeniu. W bud?ecie miasta na 2016 rok nie zosta?y wprowadzone zadania zwi?zane z przebudow? ulicy.
Dodatkow? kwesti? jest umiejscowienie drogi w pobli?u wa?u przeciwpowodziowego. - Aby poszerzy? ulic?, potrzebne jest zaj?cie prywatnego terenu b?d? wkopanie si? w wa? przeciwpowodziowy, co z kolei wi??e si? z decyzjami m.in. Ma?opolskiego Zarz?du Melioracji i Urz?dze? Wodnych doda? Franciszek Szczurko. Radni zwrcili tak?e uwag? na brak kanalizacji, ktrej instalacja jest niezb?dna jeszcze przed przebudow? g?wnej drogi. Zapowiedzieli, ?e zasi?gn? jeszcze informacji w Miejskim Przedsi?biorstwie Wodoci?gw i Kanalizacji, aby mo?na by?o pomc mieszka?com w ich postulatach.
(RMK)

?rd?o: KROPKA

 

Dzie? architektw w Muzeum Manggha

Email Drukuj

Dzie? architektw w Muzeum Manggha"

Ponad 100 architektw i projektantw spotka si? w pi?tek w Muzeum Sztuki i Techniki Japo?skiej Manggha" w ramach krakowskiego wieczoru PERSPEKTYWA. Wst?p na presti?owe wydarzenie jest wolny. Zapisy trwaj?.

26 lutego w Krakowie to wa?ny dzie? w kalendarzu architektw i designerw. Tego dnia, o godzinie 18:00, w Muzeum Sztuki i Techniki Japo?skiej Manggha" ponad 100 pracownikw bran?y projektowej pojawi si? na wieczorze PERSPEKTYWA, by rozmawia? z uznanymi ekspertami, poznawa? tajniki najs?ynniejszych projektw ostatnich miesi?cy i wymienia? si? zawodowymi do?wiadczeniami. - To ju? drugie spotkanie z cyklu PERSPEKTYWA w Krakowie. Poprzednie okaza?o si? wielkim sukcesem. Wielu architektw wskazywa?o, ?e to wydarzenie, ktrego odpowiednika ci??ko szuka? ciekawe w formie i przede wszystkim w tre?ci - mwi Magdalena Dymek, manager ds. marketingu w firmie Hfele, pomys?odawcy i organizatora wieczorw PERSPEKTYWA.

Na wieczorze pojawi si? Jacek Rozenek jako profesjonalny coach i trener biznesu poruszy tematy relacji z klientami w pracy architekta, metod wsp?pracy z kontrahentami i przekonywania do swoich projektw. Wyj?tkow? gwiazd? spotkania b?dzie Dorota Szlachcic, odpowiedzialna m.in. za projekty wroc?awskiego Afrykarium, najwi?kszego oceanarium w Europie, afryka?skiego Oceanario de Namibe oraz unikalnego schroniska grskiego w Nepalu, gdzie zastosowano innowacyjn? technologi? perowskitow?. Architekt opowie o do?wiadczeniach zdobytych przy pracy nad projektami ?wiatowej s?awy. Wyj?tkowe b?dzie te? miejsce spotkania Muzeum Sztuki i Techniki Japo?skiej Manggha". Zachwycaj?cy obiekt umiej?tnie ??czy elementy budownictwa japo?skiego oraz polskiego.

Więcej…
 
Strona 2 z 93
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu