Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteĹ›Aktualnie jesteś: Strona g?ówna Inwestycje Aktualnie jesteĹ›
1 2 3 4 5
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Strona g?ówna Inwestycje

Inwestycje??czy ulice Obozow? i Sko?n?

Email Drukuj

,,Dró?ka” zyska asfaltow? nawierzchni?

Od lipca 2014 r. mieszka?cy ulicy Obozowej skar?? si? na dewastacj? drogi publicznej, a precyzyjniej ujmuj?c „dró?ki” pozostaj?cej w zarz?dzie ZIKiT (dz. nr 321, obr?b 43 Podgórze) przez dewelopera realizuj?cego inwestycj? budowlan? na dzia?kach s?siednich. Zwa?ywszy na podzia? ulicy Obozowej stanowi ona istotny ci?g komunikacyjny dla mieszka?ców tamtego rejonu.
– „Dró?ka” prowadzi do budynków 38b i 38c, ale korzystaj? z niej równie? mieszka?cy oko?o dziesi?ciu innych budynków znajduj?cych si? w s?siedztwie wymienionych. ??czy zabudow? mieszkaniow? z obiektami u?yteczno?ci publicznej, tj. szko?? podstawow?, przedszkolami, ??obkiem znajduj?cymi si? przy ulicy Sko?nej, Wandejskiej, Obozowej oraz ko?cio?em – informuje Halina Krawczak, radna Dzielnicy VIII D?bniki z rejonu ulicy Obozowej.
– Na posiedzeniu Komisji Infrastruktury podj?to decyzj? o wystosowaniu do ZIKiT-u pisma w sprawie o obj?cie przez ZIKiT zadania bie??cego utrzymywania tej ,,dró?ki”. Powinna istnie? mo?liwo?? wykonania utwardzenia tego chodnika.
Z pytaniem o przyczyny obecnego stanu „dró?ki” i jej przysz?o?? zwrócili?my si? do Zarz?du Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.
- Ta „dró?ka” to droga technologiczna. Deweloper ma decyzj? na korzystanie z niej. W tym czasie j? utrzymuje. Po zako?czeniu prac – pod koniec kwietnia, droga uzyska nawierzchni? asfaltow? – zapewnia Micha? Pyclik z ZIKiT-u.

?ród?o:

 

Krakowskie Dni Ziemi 2015 wraz z MPEC

Email Drukuj

W dniach 24 i 25 kwietnia w ramach Krakowskich Dni Ziemi w Alei Ró? w Nowej Hucie mo?na by?o ogl?da? Wystaw? Ekologiczn?. Wystawa Ekologiczna by?a cz??ci? Krakowskich Dni Ziemi podczas których zaprezentowano realizowane w mie?cie inwestycje i projekty z zakresu ochrony ?rodowiska.

Krakowianie podczas rozmów z przedstawicielami ró?nych instytucji, mi?dzy innymi MPEC S.A. mogli uzyska? praktyczne informacje na temat wymiany paleniska w?glowego na ekologiczne ?ród?o ciep?a. A tak?e jak przy??czy? budynek do miejskiej sieci, oraz w jaki sposób otrzyma? dofinansowanie z Urz?du Miasta na wymian? pieca w?glowego, jak prawid?owo wype?ni? wnioski na ka?dym etapie procesu przy??czenia nieruchomo?ci do miejskiej sieci oraz jakie dokumenty z?o?y?.

informacja prasowa

 

Ulice Kobierzy?ska i Mi?kowskiego

Email Drukuj

K?opoty z parkowaniem

G?sta zabudowa osiedli, wzrastaj?ca liczba samochodów zazwyczaj skutkuj? k?opotami z ich parkowaniem. Cho? coraz wi?cej wspólnot ogradza swój teren, b?d? oznacza parkingi dla swoich cz?onków, to nie brakuje te? miejsc, gdzie w?a?ciciele pojazdów niemal codziennie „?wicz?” swoj? cierpliwo?? kr???c w poszukiwaniu upragnionej przestrzeni do ich zaparkowania. S? te? miejsca, gdzie wydaje si?, ?e parkowanie nie powinno stanowi? problemu, a estetycznie zagospodarowany parking pomi?dzy blokami zapewnia mieszka?com komfort w tym wzgl?dzie. Nic bardziej mylnego. Przekonuj? si? o tym cho?by wspólnoty przy ulicy Kobierzy?skiej 68 i Mi?kowskiego 12–14.
- Na parkingu znajduj?cym si? pomi?dzy naszymi wspólnotami trudno w ci?gu dnia o wolne miejsca, bo parkuj? tu pracownicy pobliskiego biurowca znajduj?cego si? przy ulicy Mi?kowskiego – skar?y si? Edward Bochenek, przewodnicz?cy Zarz?du Wspólnoty Kobierzy?ska 68 – Niestety parking jest w?asno?ci? gminy. Jedynie podpisanie umowy dzier?awy z miastem mo?e zabezpieczy? miejsca parkingowe cz?onkom naszych wspólnot.
Czy jest to mo?liwe zapytali?my Zarz?d Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.
- Istnieje taka mo?liwo??, ale wszystko zale?y od wniosku wspólnoty. Taka dzier?awa nie mo?e wi?za? si? z utrudnieniem obs?ugi komunikacyjnej dla osiedla – na przyk?ad monta?em szlabanu – informuje nasz? redakcj? Micha? Pyclik z ZIKiT-u..

?ród?o: KROPKA

 

Kontenery przy ulicy Kobierzy?skiej przykryje altana

Email Drukuj

(os. RUCZAJ) „?mieciowy” problem doczeka si? fina?u

Problem kontenerów widocznych przy ulicy Kobierzy?skiej na odcinku mi?dzy ulicami Mi?kowskiego, a Grota Roweckiego (jad?c od skrzy?owania po lewej stronie) ma d?ug? histori?, która jak wszystko na to wskazuje doczeka si? fina?u.

Kwiecie? 2011: jad?c ulic? Kobierzy?sk? nie sposób by?o nie zauwa?y? pi?ciu du?ych kontenerów na ?mieci stoj?cych na parkingu przylegaj?cym do czteropi?trowych bloków. Po ka?dym weekendzie pi?trzy?y si? wokó? nich góry ?mieci, a obok wszelkiego rodzaju odpady. Latem ca?o?? uzupe?nia? nieprzyjemny fetor.Budowa altany o wymiarach 8,10 m x 2,20 m, przewidziana jest na obecnym usytuowaniu pojemników na parkingu. Gabaryty altany musia?y uwzgl?dni? pewne warunki, które wynika?y z obci??enia prawem s?u?ebno?ci przesy?u na rzecz MPWiK ustanowionej w tej okolicy dzia?ki, na której planowana jest jej budowa. (na zdj?ciu altana jak zosta?a postawiona w okolicy)


Przypomnijmy, problem pojawi? si? z chwil? wybudowania w 1986 roku bloków przy ulicach Kobierzy?skiej i Mi?kowskiego. Wówczas te? wyznaczono specjalnie utwardzone miejsca na wybudowanie altan ?mietnikowych, które nigdy nie zosta?y postawione. Natomiast na pobliskim parkingu systematycznie zacz??a zwi?ksza? si? liczba du?ych kontenerów stawianych przez Miejskie Przedsi?biorstwo Oczyszczania, które mia?y tymczasowo s?u?y? tylko mieszka?com okolicznych bloków. Niestety sprawa wymkn??a si? spod kontroli, a z kontenerów zacz?li korzysta? inni mieszka?cy okolicznych terenów, traktuj?c ?mietnik, jako mo?liwo?? bezp?atnego zutylizowania odpadów czy niepotrzebnych rzeczy.

W kwietniu 2011 r. artyku? „Mini Barycz przy Kobierzy?skiej”, który ukaza? si? w naszej gazecie wywo?a? spore zamieszanie. Wydawa?o si?, ?e sprawa kontenerów znajdzie fina?, bo w ju? we wrze?niu pozosta? tylko jeden kontener do dyspozycji wspólnot, które mia?y porozumie? si? odno?nie nowej lokalizacji wiaty ?mietnikowej. Sprawa przeci?ga?a si?, a kontener po weekendach stawa? si? gór? ?mieci, bo korzysta?y z niego równie? osoby przypadkowe, traktuj?c jako ogólnodost?pny. Kolejne nasze artyku?y przypomina?y o ludzkiej i urz?dniczej bezsilno?ci.

Po wprowadzeniu w lipcu 2013 r. zmian w gospodarce odpadami ponownie wzros?a liczba kontenerów (tym razem do segregacji), ale wraz z nadchodz?cymi wyborami samorz?dowymi sprawa ?mieci przy Kobierzy?skiej nabra?a tempa. – Po wielu latach ro?nych perturbacji zosta?a zawarta z Gmin? Miejsk? Kraków umowa dzier?awy, która umo?liwia wspólnotom przy ulicy Kobierzy?skiej 62,64 i 66 posadowienie wiaty ?mietnikowej – informuje Jolanta Kolarska z Administracji Nieruchomo?ci MEEST, która administruje wspólnoty. – Na tej podstawie do Wydzia?u Architektury i Urbanistyki, Urz?du Miasta Krakowa zosta? z?o?ony wniosek zamiaru budowy wiaty ?mietnikowej.Wyst?piono równie?  do kilku wykonawców z zapytaniem ofertowym dotycz?cym budowy altany. Je?eli w najbli?szym czasie nie b?dzie sprzeciwu z Wydzia?u Architektury, to tu? po ?wi?tach odb?dzie si? spotkanie z zarz?dami powy?szych wspólnot w celu wybrania wykonawcy i b?dzie mo?na rozpocz?? budow?

 

VIII Mobilny Punkt Obs?ugi Klienta MPEC Kraków

Email Drukuj

VIII Mobilny Punkt Obs?ugi Klienta MPEC Kraków - podsumowanie

1800 palenisk w?glowych na krakowskim Podgórzu!

W Krakowie, w ?cis?ym centrum miasta nadal funkcjonuje ogromna liczba pieców i kot?owni opalanych paliwem sta?ym. Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska Urz?du Miasta Krakowa podaje, ?e na Starym Mie?cie, Grzegórzkach, Krowodrzy, Zwierzy?cu i D?bnikach dzia?a ponad 8000 palenisk w?glowych, natomiast na samym Podgórzu pali si? w?glem w oko?o 1800 piecach!

Mimo, ?e Kraków jako jedno z pierwszych miast Polski rozpocz??o walk? z nisk? emisj?, nadal pozostaje w czo?ówce najbardziej zanieczyszczonych w Europie. Na przeciw potrzebom pal?cych w piecach wychodzi z swoj? ofert? MPEC.

WiÄ™cej…
 
Strona 9 z 93
Reklama

Sonda

Gdzie w "ósemce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu